หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 55)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค). 

  (การสูญเสียที่ดินที่   ๑. อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี- ๒. ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว)    

(a) miserable   (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, . เลว, .น่าดูถูก, น่าสังเวช)  (1. = unhappy = poor = pathetic = unfortunate = uncomfortable = regrettable = grievous = severe  2. = inferior = worthless = shoddy = second-rate = trashy = unsatisfactory  3. = shameful = detestable = disgraceful = pitiable = menial = sorry = abject = forlorn)

(b) magniloquent   (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)  (= bragging = swollen = vaunting = inflated = bombastic = blustering = cocky = proud = vain = egotistic = conceited = haughty = arrogant = overweening = pretentious = pompous)

(c) manifest   (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (กริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย)  (1. = obvious = evident = clear = plain = patent = palpable = unmistakable = unquestionable = incontrovertible = self=evident = undeniable = indisputable  2. = reveal = exhibit = show =display = demonstrate = evidence = evince = express = present = indicate)

(d) fruitful   (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก, . ที่ให้ผลดี, มีกำไร)  (1. = fecund = yielding = generative = procreative = rich = productive = copious = plenteous = plentiful = teeming = abundant  2. = creative = productive = inventive = prolific = formative = fruitful = teeming = exuberant = resourceful = ingenious = rich = seminal)

(e) painstaking   (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม, ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ  (1. = diligent = assiduous = persevering = hard-working   2. = punctilious = careful = meticulous = vigilant = thoroughgoing = exacting = finicky = precise = scrupulous = conscientious)    

(f) valedictory   (แวล-ลิ-ดิ๊ค-โท-รี่)  (๑. เกี่ยวกับการกล่าวคำอำลา เช่น ตอนจบการศึกษา หรือก่อนจากกัน  การกล่าวคำอำลา, การปราศัยอำลาในพิธีรับปริญญา)  (1. = pertaining to farewell)

2. The fugitive was caught and confined (คัน-ไฟน์) to jail for another two years.

(ผู้ที่หลบหนีถูกจับและถูก  ๑. คุมขัง-กักตัว-เก็บตัว- ๒. จำกัด-ขีดคั่น-ตีวง   ในคุกเป็นเวลาอีก ๒ ปี)

(a) festered   (๑. เป็นหนอง, เกิดแผลเปื่อย, เน่าเปื่อย, ทำให้เป็นหนอง, ๒. ระทมทุกข์, ทำให้ระทมทุกข์  ๓.  แผลหนอง, ตุ่มหนอง, แผลเปื่อย)  (1. = suppurate = ulcerate  2. = annoy = irritate = rankle = gall = chafe = fret = plague = torment = vex = nettle  3. = ulcer = sore = pustule = abscess = boil = carbuncle = inflammation = infection = pimple = discharge)

(b) deliberated   (. (กริยา) คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ  ๒. (คุณศัพท์) รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา)  (1. = consider = think about = ponder = reflect = contemplate = cogitate = weigh = cerebrate = reason = examine = speculate = study = pore over = mull over  2. = thoughtful = careful = intentional = considered = slow = ponderous = thorough = painstaking = unhurried = prudent = studied = circumspect = premeditated = calculated leisurely)

(c) intensified   (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง)  (= strengthen = increase = heighten = deepen = escalate = step up = concentrate = quicken = accelerate = sharpen = whet = aggravate = exacerbate = reinforce = exaggerate = emphasize)

(d) exonerated   (อิก-ซ้อน-เนอะ-เรท- (ทิด)  (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าว หา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)  (= acquit = absolve = release = discharge = free = clear = exculpate = vindicate = justify = pardon = excuse = exempt = let off = reprieve = amnesty)   

(e) perpetrated   (เพ้อร์-พิ-เทรท- (ทิด)  (กระทำ, ดำเนินการ, ทำผิด (กฎหมาย), ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)  (= commit = do = perform = carry out = effect = execute = enact = practice = transact = bring about = inflict = actuate = act)

(f) imprisoned   (จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง)  ( = detain = incarcerate = shut up = intern)

(g) ousted   (เอาซท-ทิด)  (มาจาก “oust”) (ขับไล่, ขับออก, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง)  (= banish = kick out = remove = depose = overthrow = dethrone = fire = unseat = dismiss = dispossess = evict = cast out = expel = throw out = eject = turn out)

(h) placated   (เพล้-เคท หรือ แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก)  (= pacify = mollify = appease = reconcile = conciliate = propitiate = soothe = satisfy = calm = assuage = quiet = tranquilize)

3. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) his cold by going out in the rain.

(เขา   ๑. ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น- ๒. ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห   ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือทำให้ใข้หวัดมีอาการหนักขึ้น โดยออกไปตากฝน)

(a)   remodels   (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(= reconstruct = reshape = rebuild = refashion = redo = reform = reestablish = convert = alter = change = refurbish = update = streamline = overhaul = make over = remake = revamp = renovate = tune up)

(b) remedies   (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด  ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, ๓. (คำนาม) สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข)  (1. = cure = heal = correct = repair = set right = rectify = reform = improve = better = restore = redress = right = relieve = help = alleviate = mitigate = fix = adjust  2. = medicine = treatment = cure = regimen = corrective = medication = medicament = therapy = restorative = relief = help = panacea = stimulant = dose = prescription = modality  3. = solution = help = cure = correction = alleviation = betterment = resolution =

satisfaction)

(c) busts   (บัสท)  {(คำกริยา) ๑. ทำให้ล้มเหลว, ทำให้ล้มละลาย, ล้มละลาย, ล้มลง  ๒. ทำให้ลดขั้น  ๓. ต่อย, ตี  ๔. ทำให้ระเบิด, ทำให้แตกออก  (คำนาม) ๕. การล้มละลาย, การล้มเหลว  ๖. การจับกุม}   (1. = cause to fail or become bankrupt  2. = demote = downgrade = reduce = drop = lower = depose = displace  3. = hit = strike = knock = belt = jab = poke = punch = slug = smack  4. =  burst = explode = break  5. = failure = fiasco = flop = fizzle = dud  6. arrest)

(d) worsens   (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง)  (1. = exacerbate = intensify = exaggerate = heighten = emphasize = add to = deepen = magnify  2. (ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห) = annoy = provoke = irritate = irk = bother = unsettle = disturb = nag = pester = exasperate = nettle = anger = vex = rile)

(e) stuns   (สทัน)  { (คำกริยา) ๑. ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ๒. ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ   (คำนาม)  ๓. การทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ ที่ทำให้งงงวย}  (1. = astound = amaze = astonish = startle = surprise = stagger = overwhelm = stupefy = dazzle = confound = awe = dumbfound = flabbergast  2. = stupefy = daze = benumb = stagger = shock = dull = blunt = paralyze = knock out = deaden = anesthetize = drug = dope = narcotize  3. = surprise = amazement = astonishment = stupefaction = overwhelming)

(f) alerts   (๑. (คำกริยา) เตือนภัย  ๒. (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ๓. ว่องไว  ๔. (คำนาม) การเตรียมพร้อม)  (1. = warn of danger = warn to be prepared  2. = vigilant = watchful = wide-awake = prepared = ready = at the ready = wary = on guard = cautious = on the qui vive = attentive = circumspect = on the lookout  3. = quick = perceptive = nimble = sharp = quick-witted = intelligent = lively = agile  4. = warning = siren = alarm = tocsin = signal = notice)

4. They were ushered into a sumptuous (ซั้มพ-ชู-อัส) dining hall.

(พวกเขาถูกพาไปยังห้องรับประทานอาหารที่  หรูหราโอ่อ่าและมีราคาแพง-โอ่โถง-ฟุ่มเฟือย)

(a) unbecoming   (๑. ไม่ดึงดูดใจ, ไม่งดงาม, ไม่น่าสนใจ, . ไม่เหมาะสม)  (1. = unattractive = unflattering = inappropriate = uncomely = incongruous = ill=fitting = plain = homely = drab  2. =   ill-suited = unbefitting = improper = offensive = indecent = reprehensible = discreditable = indecorous = gross = ignoble = unseemly = indelicate)

(b) luxurious; magnificent   (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข, โอ่อ่า; โอ่อ่า, ดีเลิศ, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย)  (= lavish = extravagant = luxurious = exorbitant = rich = fancy = elaborate = posh = splendid = grand)

(c) enterprising   (ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง)  (= bold = inventive = venturesome = resourceful = aggressive = intrepid = forceful = up-and-coming = adventurous = innovative = daring = ambitious = active = energetic)

(d) pugnacious   (พัก-เน้-เชิส)  ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อสู้, ชอบต่อยตี)  (= combative = quarrelsome = bellicose = contentious = belligerent = aggressive = hostile = hot-tempered = hot-headed = disputatious = argumentative = fractious = choleric = scrappy = feisty)

(e) perspicacious   (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม)  (= discerning = keen = shrewd = sharp-witted = perspicuous = understanding = sagacious = astute = perceptive = acute = penetrating = lucid = sharp = clear-sighted)

(f) sycophantic   (ซิค-โค-เฟินท-ทิค)  (ประจบสอพลอ, เลียแข้งเลียขา)  (= bootlicking = flattering = fawning = apple-polishing = backslapping)

(คนประจบสอพลอ  =  sycophant (ซิค-โค-เฟิ่นท) = flatterer = bootlicker = toady = fawner = lackey = flunky = apple polisher = backslapper = courtier = lickspittle = yes-man = jackal)

5. He is conversant (คัน-เว้อ-เซิ่นท) with many fields of study.

(เขา  คุ้นเคย-รอบรู้-เชี่ยวชาญ  กับหลากหลายสาขาวิชา)

(a) enervated   (เอ๊น-เนอะ-เวท-ทิด)  (หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนกำลัง)  (= feeble = weak = frail = fragile = infirm = faint = delicate = flabby = limp = powerless = ineffectual = impotent = vulnerable = helpless)

(b) furtive   (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, ซ่อนเร้น, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์)  (= secret = stealthy = sly = covert = sneaky = surreptitious = clandestine = underhand = concealed = conspiratorial = skulking = secretive = slinking)

(c) reticent   (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่พูด, เงียบ, สงวนท่าที)  (= uncommunicative = reserved = withdrawn = retiring = quiet = low-key = subdued = restrained = self-effacing = shy = diffident = bashful = secretive = taciturn = silent = closemouthed = mum)

(d) acquainted   (อะ-เคว้น-ทิด)  (ที่คุ้นเคย, ที่รู้จักก่อน(= familiar = versed = proficient = au fait = capable = skilled = practiced = tutored = learned = erudite = well-informed = up on = au courant = up-to-date)

(e) intrepid   (อิน-เทร้พ-พิด)  (กล้าหาญ, กล้า, ไม่กลัว)  (= brave = courageous = fearless = valorous = valiant = bold = heroic = daring = unflinching = stalwart = audacious = unafraid = game)

(f) hapless   (แฮ้พ-ลิส)  (โชคไม่ดี, ไร้โชค)  (= unfortunate = ill-fated = luckless = ill-starred = jinxed = miserable = cursed = wretched)

(g) adroit   (อะ-ดร๊อยท)  (คล่องแคล่ว, ชำนาญ, มีทักษะ)  (= skillful = dexterous = dextrous = handy = clever = deft = apt = proficient = expert = nimble = able = practiced = slick)

6. Please wear a decent (ดี๊-เซิ่นท) suit to the party.

(โปรดสวมชุด  ๑. สุภาพ-เหมาะสม-สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ-มีสมบัติผู้ดี     ๒. กรุณา-โอบอ้อมอารี   ๓. พอเพียง   ไปที่งานเลี้ยง)

(a) vigilant   (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว)  (= watchful = wary = alert = cautious = circumspect = heedful = on guard = guarded = wide-awake = careful = attentive = observant = canny = on the qui vive = on the lookout)

(b) polite   (สุภาพ)  (ความหมายของ “Decent”  มี ๓ อย่าง คือ)  (1. = respectable = proper = chaste = modest = suitable = appropriate = decorous = mannerly = correct = civil = virtuous = moral = right  2. = kind = gracious = benevolent = charitable = thoughtful = helpful = understanding = generous = considerate = humane = sympathetic = warmhearted = unselfish = civilized  3. = adequate = sufficient = fair = normal = average = satisfactory = standard = usual = acceptable)

(c) irate   (ไอ๊-เรท หรือ  ไอ-เร้ท)  (โกรธจัด, โมโหมาก, เดือดดาลมาก)  (= angry = angered = enraged = furious = incensed = infuriated = irritated = exasperated = raging = provoked = wrathful = fuming = rabid = galled = riled = vexed = bad-tempered)

(d) voracious   (วอ-เร้-เชิส)  (๑. ละโมบ, โลภ, ตะกละ, จ้องแต่จะได้, ๒. ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, หิวกระหาย, ต้องการกินอาหารมาก  ๓. ไม่รู้จักพอประมาณ, ไม่ควบคุม-ยับยั้งความอยากของตน)  (1. = ravenous = greedy = ravening = gluttonous = edacious = crapulous = hungry = starved = famished = hoggish = piggish  2. = insatiable = unquenchable = bottomless = grasping = rapacious = omnivorous = covetous = insatiate = avaricious = unappeasable = avid  3. = immoderate = intemperate = excessive = uncontrolled = inordinate = unbridled = unrestrained = unlimited = undue = gross = wanton = prodigious)

(e) indiscriminate   (๑. ไม่เลือกหน้า, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ไม่แยกความแตกต่าง, ไม่เจาะจง, สุ่มตัวอย่าง, ที่ขาดการพิจารณาแยกแยะ  ๒. หลากหลาย, ปนเป, คละ)  (1. =  undiscriminating = promiscuous = careless = sweeping = uncritical = casual = wholesale  2. =  random = mixed = motley = miscellaneous = diversified = heterogeneous = confused)

(f) eminent   (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, เป็นปุ่มยื่นออกมา)  (= outstanding = foremost = excellent = renowned = distinguished = noteworthy = conspicuous = notable = honored = esteemed = famous = celebrated = illustrious = noted = laureate = paramount = preeminent = topping)

(g) imminent   (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (ใกล้เข้ามา, จวนเจียน (จะเกิดเหตุการณ์), จวนตัว, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก, ฉุกเฉิน)  (= coming = impending = approaching = near = immediate = at hand = looming = threatening)