หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 54)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The electrician was reluctant to estimate the cost of the repair work.

   (ช่างไฟฟ้า  ไม่เต็มใจ  ที่จะประมาณการค่าใช้จ่ายของงานซ่อม)

(a) didactic   (= didactical)(ได-แด๊ค-ทิค)  (ชอบสอน, ในทำนองสั่งสอน, ซึ่งมุ่งหมายสำหรับสอน)  (= informative = edifying = instructive = enlightening = educational = pedantic = preachy = pedagogical)

(b) flaunting   (ฟล้อน-ทิ่ง)  (ที่อวดโก้, ที่โอ้อวด, ที่เห่อ, เดินโอ้อวด, แสดงโอ้อวด, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, โบกธงหรือผ้า) (= displaying = showing off = boasting = vaunting = brandishing = flourishing)

(c) improvident   (อิม-พรอฟ-วิ-เดิ้นท)  (. เลินเล่อ, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, . ไม่ประหยัด, สุรุ่ยสุร่าย)  (1. = careless = incautious = short-sighted = imprudent = reckless 2. = spendthrift = prodigal = wasteful) 

(d) prodigal   (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้นเปลืองยิ่ง, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย)  (= profligate = spendthrift = wasteful)

(e) unwilling   (ไม่เต็มใจ)  (= hesitating = loath = averse = disinclined = opposed = recalcitrant = contrary = negative)

(f) incipient   (อิน-ซิพ-เพี่ยน)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น)  (= beginning = commencing = starting = initial = elementary = inchoate = nascent = budding = embryonic)

2. The intrusion of the hazardous gas made it difficult to live in the house.

   (การล่วงล้ำ-การบุกรุก-การก้าวก่าย-การผลักดันของแกสอันตราย  ทำให้มันยากลำบากที่จะอาศัยในบ้านหลังนั้น)

(a) procrastination   (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า)  (= postponement = delay = suspension = deferral = adjournment = recess = respite = break = abeyance = moratorium)

(b)   dissemination  (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)(spread = propagation = circulation = promulgation = distribution = handing out = announcement = advertisement = airing = transmission)

(c) discourse   (การพูดหรือเขียนที่ติดต่อกัน)  (= conversation = talk = communication = converse = colloquy = intercourse = speech = address = disquisition = dissertation = oration = chat = monologue)

(d) invasion(อิน-เว้-ชั่น)   {การรุกราน, การบุกรุก, การถลันเข้าไป, การแพร่ (ของกาซ, โรค)} (= raid = attack = encroachment = infringement = aggression = foray = trespass = assault = inroad = offensive = sortie = hostility = onslaught)

(e) collaboration   (ความร่วมมือ)  (cooperation = teamwork = affiliation = association = partnership = alliance = synergism = coactions = assistance = aid)

(f) superstition   (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

3. A well-trained dog will comply (คัม-ไพล่) when it is told to sit.

(สุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะ  ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม  เมื่อมันถูกสั่งให้นั่ง)

(a) interrogate   (สอบถาม, ซักถาม)  (question = investigate = examination = cross-examination = inquiry = inquisition = probe = grilling)

(b) erode   (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน)  (corrode = abrade = wear away = eat = consume = grind = gnaw)

(c) acquiesce   (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ) (= consent = obey = conform = defer = yield = accommodate = submit = adapt = observe (ปฏิบัติตาม) = concur = respect)

(d) emulate   (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า)  (= imitate = copy = rival = challenge = mimic = contend = compete)

(e) contradict  (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, . ปฏิเสธ)  (1. = oppose = defy = contravene = counteract = annul = abrogate = obstruct = counter = combat = thwart = disagree = dispute = gainsay  2. deny = negate = repudiate =  refute)

(f) articulate   ( . (กริยา) พูดออกมาอย่างชัดเจน  . (คุณศัพท์)  ชัดเจน, มีความหมาย)  (1. = enunciate = pronounce = utter = voice = verbalize = say = express  2.= clear = coherent = intelligible = lucid = comprehensible = understandable = rational)

(g) arbitrate    (ไกล่เกลี่ย, ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด)  (mediate = judge = referee = intercede = moderate = intervene = adjudicate = conciliate)

4. When asked her opinion, Mary was tactful enough to give a vague (เว้ก) answer that did not hurt anyone.

(เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเห็นของเธอ  แมรี่มีไหวพริบพอที่จะให้คำตอบที่  คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดแจ้ง-เลือน-เลอะเลือน  ซึ่งไม่ทำให้ใครเสียความรู้สึกหรือเจ็บช้ำใจ)

(a) feeble   (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, ไม่เต็มเต็ง, เบาบาง)  (weak = frail = ailing = infirm = debilitated = fragile = puny = decrepit = invalid = valetudinarian = powerless = lame = ineffectual = ineffective = flimsy = inadequate)

(b) ambiguous   (แอม-บี๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ(= equivocal = unclear = imprecise = uncertain = unsure = doubtful = misleading = inconclusive = vague = double-edged = problematic = puzzling = foggy = hazy = misty)

(c) amorphous   (อะ-ม้อร์-ฟัส)  (ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน (เช่น ของเหลว-กาซ), อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน)  (= shapeless =formless = unshaped = unformed = protoplasmic = undefined = undelineated = vague = indefinite = unsettled)

(d) outspoken   (พูดโผงผาง, พูดจาขวานผ่าซาก, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย)(= frank = blunt = direct = forthright = candid = unreserved = straightforward = honest = articulate = opinionated)

(e) unprecedented   (อัน-เพรส-ซิ-เดิน-ทิด)  (ไม่เคยมีมาก่อน, ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียมได้, ไม่มีที่เปรียบหรือเสมอเหมือน,  คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)  (novel = new = unexampled = exceptional = unequaled = unparalleled = unrivaled = unique = unheard-of = extraordinary = remarkable = singular)

(f) volatile   (ว้อล-ละ-ไทล)  (ขึ้นๆลงๆ, เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ชั่วคราว, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว)  (= inconstant = unstable = changeable = mercurial = fickle = temperamental = up and down = variable = unpredictable = excitable = impetuous)

5. Persistent headaches torment (ท้อร์-เมิ่นท) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น-เป็นประจำ  ทรมาน-การทรมาน-ความเจ็บปวด-ความทรมาน-ความระทมทุกข์  ตัวเขา)

(a) elaborate   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (. พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง . ประณีต, ซับซ้อน)  (1. = embellish = beautify = adorn = decorate = ornament = speak in detail  2. = simple = untidy = uncomplicated = non-complex) 

(b) mastermind   (๑. วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ, . ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ)  (1.= learn thoroughly = become adept in = conquer = overcome  2. = expert = planner = initiator)

(c) impoverish   (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว)  (make poor = deteriorate = exacerbate = enfeeble)

(d) crumble   (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย)  (= disintegrate = degenerate = retrograde = decline = perish = collapse = decay = molder = decompose = break up = break down = tumble = fade away)

(e) torture   (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ, ๒. การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)  (1. = torment = afflict = agonize = harrow = punish = maltreat = savage = distress = agitate = rack = crucify = impale = martyr  2. = agony = suffering = pain = punishment = anguish = torment = martyrdom = dolor = inquisition = rack = pang = crucifixion)

(f) apportion   (อะ-พ้อร์-ชั่น)  (แบ่งปัน, แบ่งสรร)  (= allot = allocate = ration = parcel = dispense = mete = dole = measure out = distribute = deal = share)

(g) vegetate   (เวจ-จิ-เทท)  (ดำเนินชีวิตอย่างเอื่อยๆ, กินหญ้า)  (= stagnate = languish = molder = idle = aestivate = deteriorate = go to seed = mope = laze = loaf = droop = waste away)

(h) vegetative   (เวจ-จิ-เท-ทิฟว)  (๑. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เกียจคร้าน, ๒. เกี่ยวกับพืช, เจริญเติบโตเป็นพืช)  (1. = idle = lazy = indolent = laggard = slothful = sluggish = shiftless = listless = dawdling  2. vegetable  -  (เมื่อเป็นคุณศัพท์) เกี่ยวกับพืช, ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก)

6. The lion is the most majestic creature of the jungle.

(สิงโตเป็นสัตว์ที่  มีอำนาจ-สง่าผ่าเผย-น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ-สูงส่ง-ตระหง่าน  ที่สุดของป่า)

(a) impoverished   {. ยากจน, . อ่อนกำลัง, ๓. เสื่อม, (ดิน) เลว} (1. = poor = indigent = destitute = poverty-stricken = bankrupt =  broke  2. = feeble = frail = weak = infirm = ailing = sickly = decrepit = invalid = debilitated = puny  3. = degenerate = infertile)

(b) phony (= phoney)   (โฟ้-นี่)  (๑. ปลอม, เก๊, ไม่แท้, . ของปลอม, ของเก๊, ผู้ปลอมแปลง, ผู้แอบอ้าง)  (1. = counterfeit = fake = fault = spurious = fraudulent = specious = sham = bogus = artificial = hypocritical  2. = fake = fraud = humbug = hoax = counterfeit = imitation = sham = hypocrite = pretense = imposture)

(c) kingly; stately   (เหมือนกษัตริย์-ยิ่งใหญ่แบบกษัตริย์; ยิ่งใหญ่-สง่าผ่าเผย-มีเกียรติสูงส่ง-โอ่อ่า)  (= noble = dignified = regal = princely = imperial = splendid = grand = grandiose = impressive = imposing = monumental = sublime = solemn = exalted)

(d) berserk   (เบอ-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, ผู้ที่บ้าบิ่น-บ้าระห่ำ)  (= frenzied = manic = maniacal = uncontrollable = out of control = amok = violent = wild = frantic = insane = crazy = dangerous = deranged = destructive)

(e) ceaseless   (ซีส-เลส)  (ไม่หยุดนิ่ง, ไม่สิ้นสุด, ไม่ขาดสาย, ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน)  (= unending = perpetual = continuous = unceasing = everlasting = eternal = endless = constant = incessant = unremitting = unrelenting = interminable = protracted = enduring)

(f) voluble   (ว้อล-ลิว-เบิ้ล)  (พูดจาคล่องแคล่ว, พูดมาก)  (= fluent = articulate = loquacious = talkative = verbal = smooth-tongued = fast-talking = verbose = glib = facile = garrulous = eloquent = chatty = effusive = discursive)

(g) laconic   (ละ-ค้อน-นิค)  (พูดสั้นๆ, ใช้คำน้อย, กะทัดรัด)  (terse = concise = succinct = pithy = short = compendious = compact = brief = curt = concentrated = summary = sententious)

7. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล)  with each passing hour.

(ด้วยไม่มีเครื่องหมาย-สัญญานที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา  ความหวังสำหรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น  ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง   พร้อมๆกับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)

(a) augment   (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)  (= grow = enlarge = expand = extend = dilate = add to = develop = inflate = swell = multiply = burgeon = proliferate = intensify = amplify = raise = magnify = escalate = prolong = protract)

(b) diminish   (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น)  (= decrease = lessen = abate = reduce = wane = decline = shrink = fall off = shrink = drop = abbreviate = curtail = sink = plummet = plunge = shorten = weaken = contract = compress = de-escalate)

(c) malign   (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(= defame = slander = vilify = abuse = disparage = revile = calumniate = denigrate = traduce = blacken = slur = depreciate = discredit = smear)

(d) deter   (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน)  (= prevent = hold back = warn = discourage = dissuade = restrain = check = dishearten = dampen = divert = cool = disincline = curb = undermine = unnerve = daunt = hinder = stop)

(e) subjugate   (ซั้บ-จู-เกท)  (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้)  (= conquer = vanquish = overwhelm = overpower = crush = subject = humble = subdue = quell = rout = suppress = put down = harness = enslave)

(f) confront   (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ, ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)  (1. = encounter = face = meet  2. = withstand = resist = oppose = defy = face up to = challenge = beard = cope)

8. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า  ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ  ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) outcaste   (เอ๊าท-แคสท)  (คนจัณฑาล, คนไม่มีวรรณะในอินเดีย เป็นคนสังคมรังเกียจ)  (= untouchable)

(b) outcast   (เอ๊าท-แคสท)  (ผู้ถูกเนรเทศ, ผู้ถูกขับออกจากกลุ่ม, ผู้ถูก (สังคม) ทอดทิ้ง, คนจรจัด, คนเร่ร่อนที่ไม่มีบ้านอยู่)  (= exile = displaced person = pariah = persona non grata = fugitive = vagabond = derelict = outlaw = leper)

(c) betrayer   (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง)  (= renegade = turncoat = deserter = recreant = quisling = double-dealer = conspirator = mutineer = plotter = apostate = informer = Judas = rat (slang) = ratter (slang) = defector = snake in the grass)

(d) assassin   (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

{= murderer = killer = slayer = thug = gunman = sniper = bravo = cut-throat = executioner = hit man (slang)}

(e) agnostic   (แอก-น้อส-ทิค)  (ผู้ที่ระแวงสงสัยในพระเจ้า  ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่  เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง, ผู้ไม่นับถือพระเจ้า)  (= suspect of existence of god)

(f) iconoclast   (ไอ-ค้อน-โน-แคลสท)  (ผู้ทำลายความเชื่อ-ลัทธิ ที่ถือปฏิบัติกันมา, คนทำลายจารีตประเพณี,  ผู้ทำลายรูป-รูปปั้นที่คนบูชา, ผู้ทำลายภาพพจน์)  (= skeptic = cynic = nihilist = dissenter = nonconformist)

(g) courier   (เค้อ-เรียร์  หรือ  คู้-ริ-เอ้อ)  (คนเดินหนังสือ, ผู้ส่งข่าวสาร, ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว)  (= messenger = bearer = runner = carrier = envoy = herald = emissary)

(h) rookie (slang)   (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก)  (= trainee = apprentice = proselyte = novice = neophyte = convert = beginner = tyro = greenhorn = probationer = freshman)

(i) trafficker   (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์)  (= trader = merchant = businessman = buyer = purchaser = seller = marketer = dealer = exchanger)  

(j) antagonist   (แอน-แท้ก-โก-นิสท)  (ศัตรู, ผู้เป็นปรปักษ์, ผู้ต่อต้าน, ยาต้านฤทธิ์ยาตัวอื่น)  (= enemy = adversary = rival = opponent = competitor = foe = assailant = attacker = disputant = raider = assaulter)

(j) bigot   (บิ๊ก-เกิท)  (คนดันทุรัง, คนมีอคติ, คนใจคับแคบ, คนมีทิฐิมานะ, คนหัวดื้อ-ดื้อรั้น, คนมีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้)  {= extremist = hothead = fanatic = enthusiast = monomaniac = zealot = visionary = nut (slang)}

(k) surrogate   (เซ้อ-โร-เกท)  (ตัวแทน, ผู้รักษาการแทน)  (= representative = substitute = substitution = replacement = agent = deputy = alternate = exchange = secondary = backup = fill-in = stand-in = stand-by = proxy = understudy)  (surrogate mother = แม่อุ้มบุญ)

(l) martinet   (คนที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย, คนเจ้าระเบียบ)  (= strict disciplinarian)

(m) lexicographer   (นักเขียนพจนานุกรม)  (writer of dictionaries or thesauruses) 

(n) felon   (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า)  (= criminal = lawbreaker = wrong doer = culprit = miscreant = malefactor = offender = delinquent = convict = gangster)

(o) atheist   (เอ๊-ธี-อิสท)  (ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า  คือ คิดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง)  (= disbeliever in god)