หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 53)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. It is undeniable (อัน-ดิ-ไน้-อะ-เบิ้ล) that he has skill, but he needs to show more initiative.

 (มัน  ไม่อาจปฏิเสธ-ไม่อาจโต้แย้งได้-ไม่ผิดพลาดแน่นอน  ว่าเขามีทักษะ  แต่ว่าเขาจำเป็นต้องแสดงความคิดริเริ่มเพิ่มมากขึ้น)

(a) unbearable   (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้)  (= intolerable = unendurable = unacceptable = inadmissible = too much)

(b) unblemished   (อัน-เบล๊ม-มิชด)  (ไม่มีรอยด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไร้ราคี, บริสุทธิ์)  (impeccable = flawless = faultless = infallible = unerring)

(c) uncanny   (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ)  (weird = supernatural = mysterious = spooky = strange = unnatural = remarkable = incredible = miraculous = astonishing = exceptional = fantastic = unbelievable = unusual = singular)

(d) boisterous   (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, พล่าน, หยาบ)  (= rowdy = very noisy)

(e) indubitable   (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้(= incontrovertible = indisputable = unquestionable= irrefutable = obvious = evident = conclusive = certain)

(f) derogatory   (ดิ-ร้อก-กะ-ทอร์-รี่)  (ที่เสื่อมเสีย, ที่เสียหาย)  (= offensive = insulting = disparaging)

2. The doctor advised me to stay away from unwholesome (อัน-โฮ้ล-เซิ่ม) foods.

(หมอแนะนำให้ผมอยู่ห่าง (หลีกเลี่ยง) จากอาหารที่   เป็นอันตรายต่อกายหรือใจ-มีสุขภาพไม่ดี-เสื่อมเสียศีลธรรม)

(a) conspicuous   (คอน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เห็นได้ง่าย, เห็นเด่นชัด, เห็นโทนโท่, มองดูสะดุดตา)  (= obvious =apparent = striking = noticeable = remarkable = famous = manifest = visible = outstanding = eminent)

(b) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด)  (= talkative)

(c) infallible   (อิน-แฟ้ล-ละ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักผิดพลาด, ไม่ทำผิดพลาด, แน่นอนที่สุด, คนที่ไม่ทำผิดพลาด หรือทำถูกโดยตลอด, สิ่งที่ถูกต้องตลอด)  (= unerring = foolproof = impeccable = flawless = faultless = perfect)

(d) unnourishing   (อั๊น-เนอ-ริช-ชิ่ง)  (ซึ่งไม่บำรุงเลี้ยง, ซึ่งไม่หล่อเลี้ยง, ซึ่งไม่เสริมกำลัง, ซึ่งไม่บำรุงด้วยอาหาร, ซึ่งไม่สนับสนุน, ซึ่งไม่เลี้ยงหรือถนอม)

(e) esoteric   (เอส-โซ-เท้อร์-ริค)  (ลึกลับ, ซึ่งรู้เฉพาะไม่กี่คน, ซึ่งรู้ในวงจำกัด, ลับเฉพาะ)  (= obscure = mysterious = hidden = private = abstruse = arcane)

(f) impermanent   (ไม่ถาวร, ชั่วคราว)  (= temporary = transitory = transient = passing = fleeting = ephemeral = elusive = provisional)

3. I am very sad about his untimely death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย   ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม  ของเขา)

(a) disreputable   (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ)  (= disgraceful = shameful = dishonored = humiliated = opprobrious = reproachful = ignominious = degraded = notorious = unworthy)

(b) cogent   (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             (= convincing = forceful = compelling = persuasive = undeniable = sound = rational = incontrovertible = effective = potent = powerful) 

(c) macabre (= macabre)   {มะ-ค้า (ค้าบ)- บระ (เบอะร์)}  (น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าขยะแขยง, เกี่ยวกับความตาย)  (= gruesome = grisly = grim = deathlike = deadly = cadaverous = ghastly = eerie = dreadful = weird = horrible = horrific)

(d) redoubtable   (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)  (formidable = awesome = fearsome = invulnerable = awe-inspiring = commanding = fearful = dread = indomitable = invincible = impregnable = menacing = threatening)

(e) frenetic (franetical)   {เฟร-เน้ท-ทิค (เคิ่ล)}  (บ้ำระห่ำ, บ้าคลั่ง)              (= maniacal = wild = raving = frantic = frenzied = crazed = unbalanced = overexcited = hyperactive = manic = hyper)

(f) premature   (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่)  (= precocious = advanced = early = ill-timed = sudden = unripe = unready = unprepared)

4. Most buyers look for inexpensive and durable (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล) products.

(ผู้ซื้อส่วนมากมองหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงและ  ทนทาน-ใช้ทน-(ความรัก) ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน)

(a) tranquil   (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่งรบกวน)  {= peaceful = calm = quiet = pacific = serene = halcyon (แฮ้ล-เซี่ยน)}

(b) impromptu   (อิม-พร้อม-ทู่)  (ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า, การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด)  (= unprepared = improvised = spontaneous = extemporaneous)

(c) lasting   (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร, สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง   (= enduring = sturdy = resistant = solid = strong = sound = substantial = firm = abiding = immutable = constant = permanent = stable)

(d) profuse   (โพร-ฟิ้วส์)  (มากมาย, มากเกิน, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย)  (= plentiful = abundant = excessive = inordinate)

(e) wistful   (วิสท-ฟูล)  (ปรารถนา, โหยหา, อยาก, ครุ่นคิด, ละห้อย)  (1. = wishful = yearning = desirous = craving = aspiring = longing = unfulfilled = unsatisfied   2. = thoughtful = pensive = reflective = introspective = meditative)

(f) corpulent   (อ้วน, อ้วนท้วน, พลุงพลุ้ย)    (= obese = very fat = stout = fleshy = rotund = chubby = fatty = plump = bulky = over-weight)

5. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น  ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะเหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม  และส่งเสียงดัง)

(a) jocose   (โจ-โคส)  (ยั่วเย้า, ล้อเล่น, ตะลกคะนอง, ขี้เล่น, ที่ขบขัน)  (= jesting = jocular = joking = funny = playful = comical = teasing = whimsical = humorous = facetious)

(b) disobedient   (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)   (= headstrong = recalcitrant = ungovernable = uncontrollable = riotous = refractory = insubordinate = fractious)

(c) comely   (คั้ม-ลี่)  (สวยงาม, สะดุดตา, เหมาะสม)  (= attractive = pretty = pleasing = handsome = good-looking = personable = winsome = bonny = cute = fair = lovely = beautiful = slightly)

(d) indigent   (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน)  (= poor = needy = penniless = poverty-stricken = pinched = impoverished = insolvent)

(e) fortuitous   (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี)  (= unexpected = haphazard = by chance)

(f) affluent   (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย)  (= rich = wealthy = well-off = opulent = moneyed = prosperous = fortunate = well-fixed = well-to-do)

(g) prodigious   (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด)  (= huge = immense = enormous)

6. The magnitude {แม้ก-นิ-ทูด (ทิวด)}of shock waves determines the damage that occurs during an earthquake.

(ขนาด-ปริมาณ-ความใหญ่-ความสำคัญ-ขนาดใหญ่-จำนวน-มิติ-ความสว่างของดวงดาว  ของคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นตัวกำหนด (ชี้) ความเสียหาย  ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นดินไหว)

(a) size   (ขนาด)  (= caliber = bulk = largeness = volume = grandeur = extent = greatness = bigness = highness)

(b) dungaree   (ดัง-กะ-รี่)  (ผ้าเนื้อหยาบ, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีนส์, ชุดยีนส์สีน้ำเงิน, เสื้อผ้าชุดทำงาน)  (dungarees = กางเกงกันเปื้อน, กางเกงยีนส์)

(c) dungeon   (ดั๊น-เจิ้นท)  (คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ  (= underground cell)

(d) catacomb   (แค้ท-ทะ-โคม)  (สุสานใต้ดิน (โดยเฉพาะที่มีอุโมงค์และช่องต่างๆ, ห้องสุสานใต้ดิน, อุโมงค์เก็บเหล้า)  (= underground cemetery)

(e) veranda (= verandah)   (วะ-แร้น-ดะ)  (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า)  (= balcony = open porch)

(f) brigand   (บริ๊ก-เกิ้นด)  (โจร, ผู้ร้าย)  (= robber = bandit)

(g) potpourri   {โพ้-พู-รี่ (โพ-พะ-รี่) (พอท-พั้ว-รี่)}  (ของผสม, จับฉ่าย, ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส)  (= medley = mixture = combination)

7. The election result was a personal triumph (ไทร้-อั้มฟ) for the party leader.

(ผลการเลือกตั้งเป็น  ชัยชนะ-ความมีชัย-ความสำเร็จ-การฉลองชัยชนะ-ความยินดีที่มีชัย-ได้รับชัยชนะ-ฉลองชัยชนะ  ส่วนตัวสำหรับหัวหน้าพรรค)

(a) iniquity   (อิ-นิ้ค-ควิ-ที่)  (ความชั่วช้า, ความเลวทราม, ความอยุติธรรม, การไร้ศีลธรรม)  (= wickedness = sinfulness = sin = evil = evildoing = wrongdoing = wrong = vice = viciousness = infamy = crime = criminality = misdeed = lawlessness)

(b) larges (ลาร์-เจส) (= largesse)   (ล้าร์-จิส)  (ทาน, ของที่มอบให้, การให้ของ, การให้ปัน, ความมีใจกว้าง)

(c) victory   (ชัยชนะ(= success = achievement = accomplishment = mastery = conquest = supremacy = coup = win = landslide = domination = primacy)

(d) artifact   (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม)  (= invention = creation = fabrication = construction = handiwork = contrivance = artefact)

(e) artifice   (อ๊าร์-ทิ-ฟิส)  (อุบาย, เล่ห์, การใช้เล่ห์เหลี่ยม, วิธีการ, ความชำนาญ)  (1. = trickery = deception = cunning = craft = artfulness = fraud = duplicity = scheming = machination  2. = strategy = tactic = means = device = measure

(f) excursion   (เอคส-เค้อร์-ชั่น)  (การเดินทางระยะสั้น, การเดินทางเพื่อจุดประสงค์พิเศษบางอย่าง, การเดินทางในราคาพิเศษ, การเที่ยว, การเบี่ยงเบน, การออกนอกลู่นอกทาง)  (1. = outing = tour = cruise = trip = expedition = voyage = jaunt = junket   2. = digression = deviation = shift = side-tracking = departure = diversion)

(g) appraisal   (อะ-เพร้-เซิ่ล)  (การประเมิน, การตีราคา)  (= evaluation = assessment = estimation)

8. His ability to work on a team is one of his many outstanding attributes.

(ความสามารถของเขาในการทำงานเป็นทีม  เป็นหนึ่งในบรรดา  คุณลักษณะ-มีสาเหตุมาจาก-อ้างเหตุผล  ที่โดดเด่นหลายๆอย่างของเขา)

(a) incursion  (การบุกรุก, การรุกล้ำ, การโจมตี)  (= assault = raid = attack = onslaught = inroad = foray = infiltration = invasion = sortie = infringement = trespass = violation)

(b) characteristic   (แค-แรค-เตอร์-ริส-ติค)  (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ-เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ-เป็นนิสัยประจำ)  (1. = feature = trait = peculiarity = quality = singularity = mark = property  2. = typical = distinguishing = peculiar = distinctive = singular = individual = specific = special)

(c) rhetoric   (เร้ท-เทอ-ริค)  (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, ศิลปะการพูด, วาทศิลป์, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, การพูดเชิงคุยโวโอ้อวด)  (1. = expressiveness = style = eloquence = fluency = articulateness  2. = bombast = grandiloquence = verbosity = pomposity = flamboyance)

(d) grimace   (กริ๊ม-เมส)  (หน้าตาบูดบึ้ง, หน้าตาที่แสดงความเจ็บปวด, ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือแสดงความเจ็บปวด)  (1. = face = expression = mug = scowl = rictus = sneer  2. = make a face = sneer = scowl)

(e) calumny   (แค้ล-ลัม-นี่)  (การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)  (= defamation = obloquy = slander = scurrility = libel = denigration = abuse = aspersion = revilement = imputation = backbiting = scandal)

(f) beau   (โบ)  (คนรัก, แฟน, คนเจ้าชู้, ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง, ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง, พ่อพวงมาลัย)  (= lover = boyfriend = young man = suitor = admirer = sweetheart = gentleman = friend = man = guy)

(g) ruffian   (รั้ฟ-เฟี่ยน)  (คนพาล, อันธพาล, นักเลงโต, คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น, พาล, โหดเหี้ยม, ไม่เคารพกฎหมาย)  (1. = hooligan = hoodlum = thug = criminal = crook = bully  2. = tough = rough = brute = rowdy)