หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 51)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. They could not convince (คัน-วิ้นซ) the girl to go to the dance with them.

   (พวกเขาไม่สามารถ  ทำให้เชื่อมั่น-ทำให้มั่นใจ-ชักชวน-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด   แก่เด็กหญิงคนนั้นให้ไปงานเต้นรำกับพวกเขา)  (คือไม่สามารถชักชวนให้เด็กหญิง  -  หรือทำให้เด็กหญิงมั่นใจ  -  ไปงานเต้นรำได้)

(a) proclaim   (แถลง, ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(b) reminisce   (เร้ม-มิ-นิส)  (มองอดีต, มองย้อนหลัง)

(c) surrender   (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(d) swindle   (ฉ้อโกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, การฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

(e) persuade (เพอร์-สเว้ด) (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

(f) exterminate   (กำจัด, ฆ่า, ทำลายล้างให้สิ้น)

2. She is a conscientious (คอน-ชี-เอ๊น-ชัส) representative of the student body.

(เธอเป็นตัวแทนที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียด-ถี่ถ้วน-มีธรรมในใจ-ยุติธรรม-ซื่อตรง-ควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ  ของสภา (สโมสร-องค์การ) นักเรียน)

(a) stentorian   (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก)

(b) culpable   (คั้ล-พะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, สมควรถูกตำหนิ)

(c) extrinsic (เอคส-ทริ้น-ซิค)  (ไม่สำคัญ, ภายนอก, มาจากภายนอก, ซึ่งเป็นของต่างประเทศ)

(d) meticulous; high-principled; scrupulous

(พิถีพิถัน-ละเอียดลออ, มีหลักการ-คุณธรรมสูง, คิดถึงศีลธรรมจรรยา-ละเอียดรอบคอบ-ระมัดระวัง)

(e) chimerical (คิ-เม้-ริค (ริ) –เคิ่ล)  (ไม่จริง, เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ)

(f) heterogeneous (เฮท-เทอะ-โร-จี๊-เนียส)  (ต่างชนิดกัน, ไม่เหมือนกัน, ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยต่างชนิดกัน, ไม่ลงรอยกัน)

3.The diver put himself in a precarious (พรี-แค้-เรียส) situation among the sharks.

(นักดำน้ำคนนั้นทำตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่  ล่อแหลม-อันตราย-ไม่ปลอดภัย-เสี่ยง-ไม่แน่นอน-ไม่มั่นคง-ไม่เพียงพอ-ไม่แน่ชัด  ท่ามกลางปลาฉลาม)

(a) incomprehensible   (ไม่สามารถจะเข้าใจได้, ที่เข้าใจยาก, ที่ไม่มีขอบเขต)

(b) undiscoverable   (ซึ่งค้นไม่พบ, ซึ่งไม่อาจหาเจอ)

(c) undisciplined   (อัน-ดิส-ซิพ-พลิ่นด)  (ไม่มีระเบียบวินัย, ไม่ได้รับการฝึกฝน, มั่ว, เปะปะ, ตามอำเภอใจ)

(d) gubernatorial   (กู-เบอร์-นะ-ท้อ-เรี่ยล)  (เกี่ยวกับผู้ว่าการรัฐ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด, เกี่ยวกับที่ทำการของบุคคลดังกล่าว)

(e) hazardous; not safe, firm or steady  (มีอันตราย, ไม่ปลอดภัย-ไม่มั่นคง-ไม่สม่ำเสมอ)

(f) ambidextrous    (แอม-บิ-เด๊คซ-ทรัส)  (ถนัดทั้ง ๒ มือ, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตี ๒ หน้า, หลอกลวง)

4. The radio communications were subject to sporadic (สเพอะ-แร้ด-ดิค)sunspot interference.

   (การสื่อสารทางวิทยุอยู่ภายใต้การแทรกแซงของจุดบอดบนดวงอาทิตย์ (คือส่งคลื่นรบกวน)   เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นพักๆ-เป็นระยะ-กระจัดกระจาย-บางตา)

(a) enormous   (อิ-น้อร์-เมิส)  (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) malevolent   (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย, เป็นอันตราย)

(c) appalling   (อะ-พ้อล-ลิ่ง)  (น่ากลัว, น่าตกใจ, น่าใจหาย)

(d) spiteful   (สไพ้ท-ฟูล)  (มีเจตนาร้าย, มุ่งร้าย, อาฆาตแค้น, พยาบาท)

(e) inconsistent; irregular; occasional 

  (ไม่คงที่หรือสม่ำเสมอ; ไม่สม่ำเสมอ-ไม่แน่นอน-ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน; เป็นบางโอกาสหรือบางครั้ง)

(f) perfidious   (เพอร์-ฟิด-เดียส)  (โกง, ทุจริต, ไม่ซื่อสัตย์, ทรยศ, หักหลัง, ไม่มีสัจจะ)

5. The publishers of the newspaper asked the writer to truncate (ทรั้ง-เคท)her report.

   (ผู้ตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ขอร้องให้ผู้เขียน  ตัดให้สั้น-ตัด-เล็ม-ตัดยอด  รายงานของเธอ)

(a) acknowledge   (ยอมรับ, รับรู้, รับทราบ)

(b) berate   (บิ-เร้ท)  (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(c) abrogate   (ยกเลิก, เพิกถอน)  (= cancel)

(d) liquidate   (ลิค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง,  ชำระหนี้หรือบัญชี, สะสาง, เปลี่ยนเป็นเงินสด)

(e) persevere   (เพอร์-ซี-เวี่ยร์)  (อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม, ยืนหยัด)

(f) shorten; cut; to end something suddenly   (ทำให้สั้น; ตัด; ทำให้บางสิ่งหยุดลงโดยทันทีทันใด)

6. The unstable government tried to woo the support of the labor unions.

(รัฐบาลที่ไม่มั่นคงพยายามที่จะ   แสวงหา-วิงวอน-เชื้อเชิญ-ล่อใจ-เกี้ยวผู้หญิง-ขอความรัก-ขอแต่งงาน   การสนับสนุนของสหภาพแรงงาน)

(a) hoard   (ฮอร์ด)  (เก็บสะสม, กักตุน, การเก็บสะสม-กักตุน, สิ่งที่เก็บสะสม)

(b) obliterate   (อะ-บลิ๊ท-เทอ-เรท)  (ขจัด, กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ตัดทิ้ง, ลบออก, ถู ออก, ขัดออก, ขจัดร่องรอยทิ้ง, ทำให้สูญหาย)

(c) attract   (อะ-แทร้คท); request for; implore  (ดึงดูด-จูงใจ-ล่อใจ;ร้องขอ; ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน)

(d) incapacitate   (อิน-คะ-แพส-ซิ-เทท)  (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ขาดคุณสมบัติ)

(e) alleviate   (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)

(f) imbibe   (อิม-ไบ๊บ)  (ดื่ม, ดื่มเหล้า, ดูดซึม, สูบเข้า, รับและซึมซับเข้าในใจ)

7. The lacks of work aggravate (แอ๊ก-กระ-เวท) the crisis in the small town.

(การขาดแคลนงาน   ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-รบกวน-ทำให้ระคายเคือง-ทำให้โมโห   วิกฤติในเมืองเล็กๆ)  (คือ การไม่มีงานทำ  ทำให้วิกฤติในเมืองเล็กแห่งนั้นเลวร้ายยิ่งขึ้น)

(a) amend   (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(b) affront   (อะ-เฟริ้นท)  (สบประมาท, ทำให้โกรธ, เผชิญหน้า, การดูถูก-สบประมาท)

(c) throb(ธรอบ)  {(หัวใจ) เต้นตุ้บๆ, สั่น, กระเพื่อม, ตัวสั่น, ตื่นเต้น, การเต้น-สั่น-สะเทือน)}

(d) worsen; exacerbate; irritate; annoy   (ทำให้แย่ลง-เลวลง; ทำให้หนักขึ้น-รุนแรงขึ้น-ทรุดหนัก; ทำให้ระคายเคือง-ฉุนเฉียว; ทำให้โกรธ)

(e) languish   (แล้ง-กวิช)  {หมดเรี่ยวหมดแรง, อ่อนเพลีย, อ่อนกำลัง, เปลี้ย, อิดโรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โหยหา (ความรัก)}

(f) pander   (แพ้น-เดอะ)  (แสวงหาประโยชน์จากความโลภ ตะกละ หรือการกระทำผิดของผู้อื่น, ฉวยโอกาสจากสัญชาตญานที่ต่ำของผู้อื่น)

8. The tranquility (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที่) of the lake at sunrise inspires a profound sense of well-being.  

(ความสงบ-ความเงียบ-ความสงบเงียบ-ความเยือกเย็น-ความราบรื่น   ของทะเลสาบยามพระอาทิตย์ขึ้น  ดลใจความรู้สึกอันลึกล้ำของความผาสุก-สภาพที่น่าพอใจ)

(a) disposition   (อารมณ์, นิสัย, แนวโน้ม, การจัดการ, การจัด, อำนาจในการควบคุม)

(b) caliber (calibre)   (แค้ล-ลิ-เบอะ)  (ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, ขนาดลำกล้องปืน, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง)

(c) calmness; quietness; peacefulness   (ความสงบ-สงบเงียบ; ความเงียบ;  ความสงบ-สงบสุข-สงบเงียบ-มีสันติภาพ)

(d) calamity   (คะ-แล้ม-มิ-ที่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เคราะห์ร้าย)

(e) opportunism   (ออพ-เพอร์-ทู้-นิส-ซึม)  (การฉวยโอกาส)

(f) conformity   (คัน-ฟ้อร์-มิ-ที่)  (ความสอดคล้อง, ความลงรอยกัน, การตกลงกัน, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การปรับตัวให้ลงรอยกัน)

9. His bright smile was a reflection of his satisfaction.

(รอยยิ้มที่เจิดจ้าของเขาเป็น  ภาพสะท้อน-การสะท้อนกลับ-สิ่งที่สะท้อนกลับ-การส่องกลับ-การครุ่นคิด-การไตร่ตรอง  ของความพึงพอใจของเขา)

(a) venue   (เว้น-นิว)  (ที่นัดพบ, สถานที่นัดหมายเพื่อประชุมหรือชุมนุมกัน, เขตที่เกิดอาชญากรรม)

(b) mirror; image; echo   (กระจก-สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง; สัญลักษณ์-เครื่องหมาย-รูปภาพ-รูปจำลอง;  เสียงสะท้อน-เสียงก้อง-การซ้ำ)

(c) asylum   (อะ-ไซ้-ลั่ม)  (ที่ลี้ภัย, ที่พ้นภัย, การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ, สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, โรงพยาบาลคนบ้า)

(d) incendiarism   (อิน-เซ้น-เดีย-ริส-ซึม)  (การลอบวางเพลิง)

(e) dipsomania   (ดิพ-โซ-เม้-เนีย)  (การติดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง)  {dipsomaniac (ดิพ-โซ-เม้-นิ-แอค) คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม)}

(f) disciplinarian   (ดิส-ซิ-พลิ-เน้-เรี่ยน)  (ผู้ยึดถือระเบียบวินัยเคร่งครัด, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย, เกี่ยวกับระเบียบวินัย)

10. Humans need some sunlight for the synthesis (ซิ้น-ธิ-ซิส)  of vitamin D which takes place in the skin.

  (มนุษย์ต้องการแสงอาทิตย์สำหรับ   การสังเคราะห์-การรวมกัน-การผสมกัน-การปะติดปะต่อ-ส่วนประกอบทั้งหมดที่ซับซ้อนที่รวมกัน   ของวิตามินดี  ซึ่งเกิดขึ้นในผิวหนัง)

(a) production by means of chemical reactions or by a natural biological process; combination; blending  

(การสร้างขึ้นโดยวิธีปฏิกริยาทางเคมี หรือโดยกระบวนการทางชีววิทยาแบบธรรมชาติ; การรวมกัน; การผสมกัน)

(b) gourmet   (กู๊ร์-เม่)  (นักชิมอาหาร, นักกินและดื่ม, ผู้มีรสนิยมดีในเรื่องอาหาร)

(c) amnesia   (แอม-นี้-เซีย)  (ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, การหมดความจำ)

(d) drowsiness   (เดร๊า-ซิ-เนซ)  (ความซบเซา-เซื่องซึม-ง่วง-สัปหงก-ครึ่งหลับครึ่งตื่น)    

(e) peccadillo   (เพค-คะ-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิดเล็กๆน้อยๆ, บาปเล็กๆ, มลทินน้อยๆ)

(f) disgrace   (ดิส-เกรซ)  (การขายหน้า, การเสียหน้า, ความอัปยศอดสู, เรื่องที่อับอายขายหน้า, ความเสื่อมเสีย, การถอดถอนยศถาบรรดาศักดิ์)

(g) amnesty   (การนิรโทษกรรม, การอภัยโทษ, เนรเทศไปยัง.........)

11. The Great Wall of China is one of the world’s marvels (ม้าร์-เวิ่ล).

(กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในบรรดา  สิ่งมหัศจรรย์-สิ่งที่น่าพิศวง-ความพิศวง-บุคคลที่น่าพิศวง-บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม  ของโลก)

(a) braggadocio   (แบรก-กะ-โด๊-ซี-โอ)  (การคุยโม้, การคุยโว, คำพูดที่คุยโว, คนคุยโว)

(b) jingoism   (จิ๊ง-โก-อิ-ซึม)  (ความคลั่งชาติ, การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและโวยวาย, การแสดงความรักชาติอย่างหลับหูหลับตา, การแสดงความรักชาติแบบรุกรานชาติอื่น)   (jingoist = ผู้รักชาติแบบนี้)   

(c) savagery   (แซ้ฟ-วิจ-เจอ-รี่)  (ความดุร้าย-ป่าเถื่อน-โหดร้าย-โหดเหี้ยม-ทารุณ)  (คำคุณศัพท์ คือ “savage” (แซ้ฟ-วิจ) – ดุร้าย, ป่าเถื่อน, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, เหมือนคนป่า, หยาบคาย)

(d) wonder   (วั้น-เดอะ)  (สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความพิศวง, ความงงงวย. การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, รู้สึกประหลาดใจ-กังขา-สงสัย-งงงวย)

(e) ferocity   (เฟ-รอส-ซิ-ที่)  (ความดุร้าย-ทารุณ-โหดร้าย)  (คำคุณศัพท์ คือ “ferocious” (เฟ-โร้-เชิส) – ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง, สุดขีด)   

(f) feast   (ฟีสท)  (งานเลี้ยง, พิธีฉลอง, ช่วงการจัดงานฉลอง, อาหารมากมาย, จัดงานเลี้ยง, เลี้ยงฉลอง, ทำให้ยินดี-เพลิดเพลิน)

12. The company gave profuse (โพร-ฟิ้วซ)  apologies to customers for the defects in its product.

   (บริษัทให้คำขอโทษ  มากมาย-มากเกิน-สะพรั่ง-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย   แก่ลูกค้า  สำหรับข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งชำรุด  ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท)

(a) supercilious   (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(b) loquacious   (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว)

(c) indefatigable   (อิน-ดิ-แฟ้ท-ทิ-กะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ)

(d) excessive; superabundant; extravagant   {มากมาย-มากเกินปกติหรือความจำเป็น; มีมากมายเกินไป-เหลือล้น-มากเกินต้องการ ; มากเกินควร-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง}

(e) upbeat   (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(f) obsequious   (ออบ (เอิบ)-ซี้-เควียส)  (ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์)

13. The classroom was chaotic (เค-อ๊อท-ทิค) when the teacher went out. 

(ห้องเรียน  วุ่นวาย-ไร้ระเบียบ-สับสน-อลหม่าน-คลุมเครือ  เมื่อครูออกไปข้างนอกห้อง)

(คำนาม คือ  “Chaos” (เค้-ออส) – ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระเบียบ, ความคลุมเครือ)

(a) incorrigible   (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่ติดแน่น, บุคคลที่แก้ไขไม่ได้)

(b) impenitent   (ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, คนที่ดื้อรั้น)

(c) reprehensible   (น่าตำหนิติเตียน, สมควรถูกตำหนิ)

(d) unconscionable   (อัน-ค้อน-ชัน-เน-บึ้ล)  (ไม่ละอายแก่บาป, ขาดสามัญสำนึก)

(e) disorganized; messy; be in a state of complete disorder and confusion   (ไม่เป็นระเบียบ; ยุ่งเหยิง-ไม่เป็นระเบียบหรือสกปรก; อยู่ในสภาพไร้ระเบียบและสับสนวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง)

(f) pharisaical   (ฟา-ริ-เซ้-อิ-คั่ล)  (หน้าไหว้หลังหลอก, ปากกับใจไม่ตรงกัน)

14. The governor made a controversial (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล) decision to raise taxes.  

 (ผู้ว่าการรัฐทำการตัดสินใจ  ที่โต้เถียงกัน-ที่ขัดแย้งกัน-ที่ทะเลาะวิวาทกัน-เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง, ทะเลาะ)  (คือการตัดสินใจ ที่ยังโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะ กันยังไม่จบ ไม่สามารถหาข้อสรุปหรือข้อยุติได้)                                                                                                                                                            

(คำนามคือ  “Controversy” (ค้อน-โทร-เวอ-ซี่)  -  การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, การโต้ความ-โต้แย้ง)

(a) despicable   (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(b) impious   (อิ๊ม-เพียส)  (ไม่เลื่อมใส, ไม่ศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ, ไม่นับถือศาสนา, หยาบคาย, ดูหมิ่น)

(c) meretricious   (แม-รี-ทริ้ช-เชิส)  (หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ชั่วช้า, แพศยา, บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา)

(d) disputatious; debatable; arguable   (ซึ่งถกเถียง-โต้เถียง-ทะเลาะ-วิวาทกัน;  ซึ่งอาจโต้เถียง-อภิปรายได้; สามารถโต้แย้ง-ถกเถียงกันได้)

(e) notorious   (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(f) diabolical (=diabolic)   (ได-อะ-บ๊อล-ลิค-เคิ่ล)  (โหดร้าย, ร้ายกาจ, เหมือนภูติผีปีศาจ)

16. Studying abroad can be a very gratifying (แกร๊ท-ทิ-ไฟ-อิ้ง) experience. 

(การศึกษาในต่างประเทศสามารถเป็นประสบการณ์ที่  น่าปลื้มปิติ-น่าพอใจ-ให้ความเพลิดเพลินหรือความรู้สึกของความสำเร็จ-ให้รางวัล)

(a) scandalous   (สแค้น-ดะ-เลิส)  (อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, อัปยศอดสู, น่าอับอาย, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

(b) treacherous   (เทร้ช-เชอะ-เริส)  (ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไม่มีสัจจะ, ไร้สัตย์, ขายเพื่อน, ขายชาติ, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, อันตราย, ไม่ปลอดภัย)

(c) pleasurable; satisfying; delighting; fulfilling; rewarding  

(น่าพอใจ-เป็นที่ถูกใจ-น่าสนุก-น่าสบายใจ; น่าพึงพอใจ-น่าปลาบปลื้มยินดี; ซึ่งบรรลุผลหรือประสบความสำเร็จ; ให้รางวัล)

(d) execrable   (เอ๊ค-ซิ-คระ-เบิ้ล)  (เลวทรามที่สุด, น่าชังที่สุด, เลวมาก)

(e) stringent   (สทริ๊น-เจิ้นท)  (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งระเบียบ, แน่นหนา, รุนแรง, รีบด่วน, ฉุกละหุก)

(f) ominous   (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ)

17. Her overt (โอ๊-เวิร์ท หรือ โอ-เวิ้ร์ท) attempt to dominate the discussion was met with strong resistance.      

(ความพยายามแบบ  เปิดเผย-ไม่ปิดบัง-โจ่งแจ้ง-ชัดเจน  ของเธอที่จะครอบงำการประชุมปรึกษาหารือ  ต้องพบกับการต่อต้าน-ต้านทานอย่างรุนแรง)

(a) rampant   {(แร้ม-เพิ่นท)  (หญ้า) ขึ้นอยู่ทั่วไป, มีแพร่หลาย, อาละวาด, วิ่งพล่าน, แผลงฤทธิ์, รุนแรงล ตึงตัง, ยืนบนขาหลัง}

(b) auspicious   (ออส-พิ้ช-เชิส)  (ได้ฤกษ์, เป็นมงคล, รุ่งเรือง, เป็นลางดี)

(c) apparent; obvious; manifest; unconcealed   (ชัดเจน-เห็นได้ชัด; เห็นได้ชัด-แจ่มแจ้ง; ชัดแจ้ง-ประจักษ์-เป็นที่เข้าใจดี;(เปิดเผย-ไม่ได้ปิดบังหรือซ่อนเร้น)

(d) surreptitious   (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ซ่อนเร้น, ลับๆล่อๆ, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย) (= furtive = covert = clandestine)

(e) arduous   (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, ต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

(f) paltry   (พ้อล-ทรี่)  (ไม่สำคัญ, ไม่มีสาระ, ขี้ปะติ๋ว, เล็กๆน้อยๆ, น่าดูถูก, น่าเหยียดหยาม)

18. Once or twice she acted in a very peculiar (พี-คิ้ว-เลีย) manner.

(ครั้งหรือ ๒ ครั้ง  เธอแสดงกริยาอาการที่  ประหลาด-แปลกพิกล-ไม่เคยปรากฏมาก่อน-เป็นพิเศษ-ลักษณะเฉพาะ-ความประหลาด  อย่างมาก)

(a) strange; unusual; uncommon   (ประหสาด-แปลก;  พิเศษ-ไม่ธรรมดา-ผิดปกติ; ไม่ธรรมดา-ไม่ใช่ทั่วๆไป)

(b) gratuitous   (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ไม่คิดมูลค่า, ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

(c) officious   (อะ-ฟิ้ช-เชิส)  (เสือก, ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป)

(d) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่หยุดยั้ง, ไม่ผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น)

(e) indefeasible   (อิน-ดี-ฟี้-ซิ-บึ้ล)  (เอาไปไม่ได้, ละเมิดไม่ได้, ซึ่งไม่สามารถพรากไปหรือทำให้เป็นโมฆะ)

(f) fractious   (แฟร้ค-ชัส)   (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, ดื้อรั้น, หัวดื้อ)