หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 50)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The factory was located on the outskirts of the city.

(โรงงานตั้งอยู่ที่  ชานเมือง-เขตรอบนอก-ขอบ-ริม  ของเมือง)  (หมายถึง  รอบๆนอกของเมือง  ซึ่งตรงข้ามกับใจกลางเมือง)

(a) center   (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)

(b) back streets   (ถนนของเมืองสายเล็กๆ เก่าๆ ที่มีบ้านและร้านค้าขนาดเล็กตั้งอยู่)  (ตรงข้ามกับ “Main streets” ที่เป็นถนนสายหลักของเมือง ที่มีตึก ห้างสรรพสินค้า  และสำนักงานขนาดใหญ่-ทันสมัยตั้งอยู่)

(c) manufacturing district   (บริเวณที่มีการผลิตสินค้า)

(d) stock yards   (คอกปศุสัตว์ชั่วคราว)

(e) surrounding regions   (บริเวณที่อยู่โดยรอบ)

(f) therapy   (เธ้อ-ระ-พี่)  (การบำบัดโรค, ศิลปการรักษาโรค, อายุรเวท, อำนาจในการรักษาโรค, คุณภาพหรือความสามารถในการรักษาโรค)

2. Freedom of speech is part and parcel of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น  ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ  ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity   (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสมบูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)    

(b) adversity   (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity   (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part   (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery   (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

(f) nightmare   (ฝันร้าย)

3. Bill’s caution prompted him to ask many questions before he consented. 

  (ความระมัดระวัง-รอบคอบของบิล  กระตุ้น  ให้เขาถามคำถามมากมาย  ก่อนเขาจะยินยอม-ยอมทำตาม-คล้อยตาม-เห็นด้วย)

(a) convicted   (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

(b) beheaded   (ตัดศีรษะ, บั่นคอ)

(c) ruined   (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อาคาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(d) stimulated; incited   (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, ปลุกใจ, ยุยง) 

 (“Prompt” เมื่อเป็นกริยา หมายถึง “กระตุ้น, ยุยง, เตือน”  แต่เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง “รวดเร็ว, ตรงเวลา, ซึ่งทำในทันที”)

(e) belittled   (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, ทำให้ด้อยค่า)

(f) catered   (เค้-เท่อะ)  (จัดหาอาหารให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง)

4. The prehistoric art of inscribing figures and designs on rock surfaces seems to have slowly disappeared with the advent of agriculture, which required a large amount of time and energy.

(ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ในการแกะสลักรูปทรงและแบบต่างๆบนพื้นผิวหน้าของหิน  ดูเหมือนว่าค่อยๆหายไปอย่างช้าๆพร้อมกับ  การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด  ของเกษตรกรรม  ซึ่งต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมากมาย)

(a) financing   (การสนับสนุนทางการเงิน)

(b) adventure   (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(c) turmoil   (ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความไม่สงบ, การจลาจล)

(d) bounty   (เบ๊าน-ที่)  (รางวัล, ของขวัญ, เงินสงเคราะห์, สิ่งที่มอบให้, ความใจ

บุญ, ความอารี)

(e) coming; appearance   (การมาถึง-การเกิดขึ้น, การปรากฏขึ้น)

(f) remedy   (เร้ม-เม-ดี้)  (การรักษา, วิธีรักษา, วิธีการแก้ไข, ยา, สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข)

5. At the zenith (ซี้-นิธ) of her career in the 1930’s, Dorothy Thomson was one of the best known journalists in the United States.

(ที่  จุดสุดยอด-จุดสูงสุด  ของอาชีพของเธอในทศวรรษ ๑๙๓๐  โดโรธี ทอมสัน  เป็นหนึ่งในบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) outset   (การเริ่มต้น)

(b) termination   (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบลง, การทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(c) decline   (การเสื่อมถอย, การลดลง, การล่มสลาย, การปฏิเสธ)

(d) pinnacle   (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดเจดีย์ ภูเขา ตึก หอ และอื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(e) rebellion   (ริ-เบ๊ล-เยิ่น)  (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(f) antipathy   (แอน-ทิพ-พะ-ธี่)  (ความจงเกลียด, ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, สิ่งที่ไม่ชอบ, สิ่งที่ไม่ลงรอย)

6. The Gettysburg Address, Abraham Lincoln’s famous speech, concisely expressed many of the ideals and principles of democracy.

(สุนทรพจน์เกตตีสเบิร์ก  ซึ่งเป็นสุนทรพจน์ที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม ลิงคอล์น  ได้กล่าวอย่างสั้นๆ ถึงอุดมการณ์และหลักการของประชาธิปไตยอย่างมากมาย)

(a) profoundly   (อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึกล้ำ, อย่างสุดซึ้ง, อย่างแน่นแฟ้น, อย่างถ้วนทั่ว)

(b) superficially   (อย่างผิวเผิน, อย่างตื้นๆ, อย่างไม่ลึกซึ้ง, อย่างไม่สำคัญ, อย่างใกล้ผิวหน้า-อยู่ผิวนอก)

(c) succinctly; briefly   (ซัค-ซิ้งค)  (อย่างสั้นๆ)

(d) freely   (อย่างอิสระ, อย่างเสรี)

(e) amply   (อย่างมากมาย)   (มาจาก  “ample” = มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(f) blatantly   (เบล้-เทิ่นท-ลิ)  (อย่างครึกโครม, อย่างห้าว, อย่างบาดตา, อย่างโอ้ อวด, อย่างชัดเจน)

7. Needlework has always been an elegant and costly form of embroidery. 

  (งานเย็บปักถักร้อยได้เป็นรูปแบบ  ของการถักลาย-งานถัก-การตกแต่งประดับประดา  ที่สวยงาม-เก๋และ  มีราคาแพง  อยู่โดยเสมอมา)

(a) complicated   (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ลำบาก)

(b) popular   (เป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) expensive   (มีราคาแพง)

(d) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)

(e) horrendous   (ฮอ-เร้น-เดิส)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, (ราคา) แพงมากเสียจนน่ากลัว-น่าตกใจ)

(f) instrumental   (เป็นเครื่องมือ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นสิ่งสำคัญ, เป็นสื่อ, มีประโยชน์, เกี่ยวกับเครื่องมือ)

8. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ-พอใจ-เห็นด้วย-เห็นอกเห็นใจ  ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล  ในภูมิถาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่ ๑๙)

(a) farming   (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier   (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish   (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed   (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) bloodthirsty   (กระหายเลือด, โหดร้าย, เป็นฆาตกรรม)

(f) audacious   (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

9. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance and suffering. 

  (ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่า นิทาน-เรื่องเล่าลือมากมายของ  ความอุตสาหยพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ  และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise   (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity   (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance   (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance;  industriousness  (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น, ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(e) allegiance   (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ......)

(f) blasphemy   (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

10. Hotels proliferate as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers. 

  (โรงแรม  ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่   ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish   (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate   (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply   (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster   (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter   (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(f) deem   (คิดว่า)

11. The speaker enlightened the audience on how to succeed in college. 

  (ผู้พูด   ให้ความรู้ความสว่าง-บอกแจ้ง-สอน   กลุ่มผู้ชม-ผู้ฟัง  ในเรื่องจะประสบความสำเร็จใน (การเรียน) มหาวิทยาลัยได้อย่างไร)

(a) apologized  (ขอโทษ)

(b) informed; taught   (บอก-แจ้ง, สอน)

(c) acknowledged   (ยอมรับ, รับรอง, เห็นคุณค่า, แจ้งว่าได้รับ)

(d) precipitated   (เร่งรัดให้เกิดขึ้น)

(e) invalidated   (อิน-แว้ล-ลิ-เดท)  (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ใช้การไม่ได้)

(f) bombarded   (ระดมยิง, ทิ้งระเบิด)

12. The invention of the telephone was a magnificent (แม็ก-นิฟ-ฟิ-เซิ่นท) achievement for mankind. 

(การประดิษฐ์โทรศัพท์เป็นความสำเร็จที่  ดีเลิศ-ดีมาก-น่าประทับใจมาก-โอ่อ่า-งดงาม-สง่า-สวยมาก  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) frugal   (ประหยัด)

(b) grand; excellent  (ดีเยี่ยม-สำคัญมาก-ชั้นหนึ่ง; ดีเยี่ยม-ดีเลิศ)

(c) altruistic   (ไม่เห็นแก่ตัว, ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)

(d) sedentary   {(งาน) ที่นั่งทำอยู่กับโต๊ะ, นั่งติดอยู่กับที่, (ชีวิต) ที่ไม่กระฉับกระเฉง}

(e) introspective   (พิจารณาตนเอง, มองตนเอง)

(f) cryptic   (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับระหัส)

13. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท) his adventures.

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)  (บอก-เล่า, ทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce   (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate   (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate   (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สังเวช, เวทนา)

(e) luxuriate   (ลัค-ชู้-ริ-เอท)  (อยู่อย่างฟุ่มเฟือย-เพลิดเพลิน, เจริญงอกงาม, รุ่งเรือง, มีความปิติยินดีมาก)

(f) alert   (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียม พร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

14. It is imperative that we get you to a doctor straight away.

(มันเป็นสิ่ง  จำเป็น-เชิงบังคับ-เลี่ยงไม่ได้   ที่ว่าเราจะพาคุณไปหาหมอโดยทันทีทันใด)

(a) spectacular   (น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ, เกี่ยวกับการแสดงต่อหน้าสาธารณชน, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(b) miraculous   (อัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, อาเพศ)

(c) vital; very important; essential   (สำคัญมาก, จำเป็นอย่างยิ่ง)

(d) panoramic   (แพน-โน-แร้ม-มิค)  (เกี่ยวกับทัศนียภาพทั้งหมด, เป็นภาพกว้างๆ เช่น ที่มองลงมาจากที่สูงหรือบนฟ้า, เป็นภาพหรือเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน, ซึ่งเป็นการสำรวจอย่างละเอียด)

(e) luxurious   (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(f) modest   (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

15. The success of his book brought him great prestige (เพรส-ที้จ).

(ความสำเร็จของหนังสือของเขา  นำ  ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-เกียรติภูมิ-ศักดิ์ศรี-บารมี  มาให้เขาอย่างใหญ่หลวง)

(a) exodus   (การจากไปหรืออพยพออกไปของคนจำนวนมาก, การไหลเทออก)

(b) limbo   (ลิ้ม-โบ)  (การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง)

(c) disclosure   (ดิส-โคล้-เช่อะ)  (การเปิดเผย, การเปิดโปง, สิ่งที่ถูกเปิดเผย)

(d) reputation or influence; respect   (ชื่อเสียงหรืออิทธิพล,  ความเคารพนับถือ)

(e) ruse   (รูซ)  (อุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย)

(f) deficiency   (ดิ-ฟิ้ช-เชิน-ซี่)  (การขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, ความบกพร่อง, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์)

16. No one believed his incredible (อิน-เคร้ด-ดิ-เบิ้ล) story.

(ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าที่  ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ-ไม่น่าเป็นไปได้-น่าพิศวง  ของเขา)

(a) absurd   (แอบ-เซิ่ร์ด)  (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

(b) peculiar   (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(c) dormant   (ด๊อร์-เมิ่นท)  {แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด, ไม่เปิดเผย}

(d) conspicuous   (คัน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) unbelievable, inconceivable; doubtful   (ไม่น่าเชื่อ, สุดที่จะนึกได้-ประหลาด, น่าสงสัย-มีข้อกังขา)

(f) nimble   (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

17. The line AC is perpendicular to AB if A is a right angle.

(เส้นเอซี  ตั้งฉาก-ได้ฉาก-ตั้งตรง-สูงชัน-เส้นตั้งฉาก-แนวตั้งฉาก-การยืนตรง  กับเส้นเอบี  ถ้ามุมเอเป็นมุมฉาก)

(a) copious   (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, จำนวนมาก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง)

(b) caustic   (คอส-ทิค)  (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย, สารกัดกร่อน)

(c) enviable   (เอ๊น-วี-อะ-เบิ้ล)  (น่าอิจฉา, เป็นที่อิจฉา, เป็นที่ต้องการ)

(d) at right angle to a horizontal plane or another line; upright or vertical   (ทำมุมฉากกับแนวนอน-แนวราบ หรือกับอีกเส้นหนึ่ง,  ตั้งตรงหรืออยู่ในแนวดิ่ง)

(e) sinister   (ซิ้น-นิส-เท่อะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมิตร, อุบาทว์, อัปรีย์, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางร้าย)

(f) despondent   (เศร้า, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, หมดหวัง, หมดกำลังใจ)

18. There has never been a chairman nomination in that political party which was won by a unanimous (ยู-แน้น-นิ-เมิส) vote.

(ไม่เคยมีการเสนอชื่อประธานในพรรคการเมืองนั้น  ซึ่งได้รับชัยชนะโดยการลงคะแนนเสียงที่  เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(a) envious   (เอ๊น-เวียส)  (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา, ขี้หึง)

(b) amiable   (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(c) harmonious; united; agreed; concordant; accordant   (เห็นพ้องต้องกัน, พร้อมเพรียงกัน, สามัคคี, ตกลงกันได้-เห้นพ้องกัน, ซึ่งสอดคล้องกัน, ซึ่งลงรอยกัน)

(d) ingenious   (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) terrible   (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) awesome   (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

19. Living in the vicinity (วิ-ซิ้น-นิ-ที่) of New York, Jeremy was near many museums.  

 (อาศัยอยู่ใน  บริเวณใกล้เคียง-ตำบลที่ล้อมรอบ-ความใกล้เคียง-จำนวนใกล้เคียง  นิวยอร์ค  เจเรมี่จึงอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์จำนวนมาก)

(a) council   (เค้า-เซิ่ล)  (สภา, คณะกรรมการ-กรรมาธิการ, กลุ่มคณะนิติบัญญัติ, กลุ่มคณะที่ปรึกษา, การประชุม, องค์กรร่วม, คณะมนตรี)

(b) neighborhood; proximity; region near a place   (พื้นที่-บริเวณ รอบๆหรืออยู่ติดกัน, ละแวกบ้านใกล้เคียง, สถานที่ใกล้เคียง, บริเวณที่อยู่ใกล้ๆ)

(c) heyday   (เฮ้-เด)  (สมัยหรือช่วงเวลา (ในชีวิต) ที่รุ่งเรืองสุด, ระยะที่ประสบความสำเร็จสูงสุด, วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, ความร่าเริงหรือเบิกบานใจอย่างมาก)

(d) arson   (อ๊าร์-เซิ่น)  (การลอบวางเพลิง, การลอบเผา)

(e) sedition   (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล), การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ, การกระทำ การพูด สิ่งตีพิมพ์หรืออื่นๆที่สนับสนุนการก่อความไม่สงบหรือการกบฏ, การจราจล, การต่อต้านรัฐบาล)

(f) sculpture   (สคั้ลพ-เช่อะ)  (การแกะสลัก, การปั้นรูป, การหล่อรูป, ผลงานแกะสลัก, ผลงานปั้นหรือหล่อรูป, รูปปั้นหรือรูปสลัก) 

20. The merit (เม้อ-ริท) of a sales tax is that it decreases government’s reliance on income taxes. 

(ข้อดี-คุณความดี-ความดีเลิศ-บุญกุศล   ของภาษีการขาย  ก็คือว่า  มันช่วยลดการพึ่งพาอาศัยของรัฐบาลที่มีต่อภาษีเงินได้)

(a) virtue   (เว้อร์-ชู่)  (คุณงามความดี, คุณความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง, ความบริสุทธิ์, คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, กำลังวังชาของชาย)

(b) surplus   (ส่วนเกิน, ส่วนล้น, จำนวนที่เกินหรือล้น, เงินที่เหลือ)

(c) accommodation   (อะ-คอม-โม-เด๊-ชั่น)  (สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความต้องการ, การปรับตัว, การต้อนรับ, การจัดหาที่พัก, ที่พัก, การปรองดอง)

(d) compatriot   (คัม-เพ้-ทรี-เอิท)  (เพื่อนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน)

(e) grievance   (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) prudence   (พรู้-เดิ้นซ)  (ความรอบคอบ, ความฉลาด, ความสุขุม, ความระมัดระวัง, การมองการณ์ไกล, การประหยัด-มัธยัสถ์)