หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 47)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The collapse of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression.

  (การล้มลงหรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม  ของตลาดหุ้นในปี ๑๙๒๙  ส่งสัญญานการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ  -  ในอเมริกา)

(a) rise   {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth   (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt   (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure   (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำ เร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation   (การขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

2. His qualifications for the research assistantship are indisputable.

(คุณสมบัติของเขาสำหรับการเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นสิ่ง  ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ปฏิเสธไม่ได้-ที่  ไม่อาจเถียงได้  -  คือเหมาะสมอย่างมากๆ)

(a) fraudulent   (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

(b) outstanding   (เด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ค้าง, ยังไม่ได้ ชำระ, ยังคาราคาซังอยู่)

(c) unquestionable   (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา, ไม่มีข้อยกเว้น  -  คือเหมาะสมอย่างยิ่ง)

(d) invalid   (ไม่สมบูรณ์, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง)

(e) gullible   (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)

3. Like many other swamp birds, blue herons use wild grasses for shelter.

(เหมือนกับนกตามหนองน้ำ-บึงชนิดอื่นๆ  นกกระสาสีน้ำเงินใช้หญ้าป่าสำหรับเป็น  ที่กำบัง-ที่หลบภัย-ที่หลบซ่อน-ที่พักอาศัย-ที่ลี้ภัย-การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว)

(a) laying eggs   (การวางไข่)

(b) nourishment   (เน้อ-ริช-เมิ่นท)  (อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, การบำรุงเลี้ยง-บำรุงกำลัง)

(c) finding mates   (การหาคู่)

(d) cover   (สิ่งที่คุ้มกันภัย, สิ่งที่ปกคลุม, ฝาปิด)   

(e) subterfuge   (ซั้บ-เทอะ-ฟิวจ)  (คำอ้าง, ข้ออ้าง, วิธีการหลีกเลี่ยง, การบอกปัด, คำบอกปัด)

4. Geronimo was a renowned (ริ-เนานด์) chief of the Apache tribe.

(เจอโรนิโมเป็นหัวหน้าเผ่าที่  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ  ของเผ่าอปาเช่)

(a) a youthful   (ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่ม)

(b) a knowledgeable   (มีความรู้)

(c) an eminent   (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(d) an inventive   (ซึ่งชอบประดิษฐ์คิดค้น)

(e) gracious   (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

5. The breach (บรีช) between devoted and commercial artists first became apparent in the nineteenth century.

(การแตกแยก-การแตกแยกของความเป็นมิตร-การฝ่าฝืน-การทำลาย   ระหว่างศิลปินที่อุทิศตัวเพื่องาน และ ศิลปินเชิงพาณิชย์ (คือผลิตผลงานเพื่อขาย) เริ่มเห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ ๑๙)

(a) collusion   (การสมรู้ร่วมคิด, การสมคบคิดกันกระทำความผิด)

(b) duel   (ดู๊-เอิ้ล)  (การดวลกัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว)

(c) exchange   (การแลกเปลี่ยน)    

(d) rift   (การแตกแยกของมิตรภาพ, ความแตกต่างของความคิดเห็น, การแตกร้าว, รอยแตก, รอยแยก, ช่อง, ร่อง)

(e) accord   (ความสอดคล้อง, ความสามัคคี, ข้อตกลง, เสียงดนตรีที่ประสานกัน)

6. Walt Whitman was the great emancipator of the form and spirit of American poetry. 

(วอล์ท วิธแมน  เป็น นักปลดปล่อย ผู้ยิ่งใหญ่ในด้านรูปแบบและจิตวิญญานของบทกวีอเมริกัน)

(a) designer   (นักออกแบบ)

(b) liberator  (ผู้ปลดปล่อย  -  เรื่องเสรีภาพ หรือ อื่นๆ)

(c) custodian   (ผู้ปกครอง, ผู้อารักขา, ผู้ที่เก็บรักษา)

(d) enthusiast   (ผู้กระตือรือร้น, ผู้มีใจจดใจจ่อ)

(e) pacifist   (ผู้รักสันติภาพ)

7. Rats are nocturnal animals and tend to sleep during the day.

(หนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน  และ  มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-มักชอบ  หลับในระหว่างกลางวัน)

(a) are certain  (แน่นอน  -  คือต้องทำอย่างนั้น (นอนกลางวัน) อย่างแน่นอน)

(b) are afraid   (กลัว)

(c) are prone   (มีแนวโน้ม, ชอบ, มีใจเอนเอียง, นอนคว่ำ, หมอบลง, นอบน้อมเกินไป)

(d) are reluctant   (ไม่เต็มใจ)

(e) are recalcitrant  (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

8. Since the rhinoceros does not perspire, it cools off by wallowing (ว้อล-โล่) in mud or water.

  (เนื่องจากแรดไม่มีเหงื่อออก  มันทำให้ตัวเย็นขึ้นโดยการ  กลิ้ง-กลิ้งตัว-เกลือกกลิ้ง-หมกมุ่น  ในโคลนหรือน้ำ)

(a) swimming   (ว่ายน้ำ) 

(b) rolling   (กลิ้ง, หมุนตัว)    

(c) fighting   (ต่อสู้)

(d) dozing   (งีบหลับ, เคลิ้มหลับ, สัปหงก)   

(e) escalating   (ขยาย, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

9. The preeminence of the newspaper as a daily source of information has been undermined as a result of the rapid expansion of the audiovisual media. 

(ความเหนือกว่า-ดีกว่า-เด่นกว่า-มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า-ความดีเลิศ-ความเด่นชัด  ของหนังสือพิมพ์ในฐานะแหล่งข่าวสารข้อมูลรายวัน  ได้ถูกทำลายทีละน้อย (ทำให้อ่อนลง)  อันเป็นผลลัพธ์มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสื่อที่มีภาพและเสียง)

(a) shortcoming   (จุดอ่อน, ข้อด้อย, ข้อบกพร่อง, ความล้มเหลว, ปมด้อย)

(b) superiority   (ความเหนือกว่า-ดีกว่า, ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม)

(c) rank   (ตำแหน่ง, ชั้น, ยศ, แถว, ขบวน)

(d) advantage   (ประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณประโยชน์, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น)

(e) compassion   (ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ)

10. The geyser, one of the most unusual phenomena in nature, is beautiful to behold.  

(น้ำพุร้อน  -  ปรากฏการณ์พิเศษสุดอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  -  มีความสวยงามที่จะ  มองดู-เห็น)

(a) view   (มองดู, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ)

(b) narrate   (เล่าเรื่อง, บรรยาย, เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

(c) illustrate   (แสดงให้ดูด้วยภาพ)

(d) intimidate   (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ขู่ขวัญ, ขู่, คุกคาม, ทำให้กลัว)

(e) perpetrate   (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

11. Granite crystals are large enough to be seen with naked eyes.

(ผลึกหินแกรนิตใหญ่พอที่จะถูกมองเห็นด้วยตา  เปล่า-ไม่ได้สวมแว่น-เปลือย-เปลือยกาย-ไม่นุ่งผ้า-ล่อนจ้อน-ไร้ใบ-ไร้ขน-ปราศจากความช่วยเหลือ)

(a) candid   (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) discerning   (ดิ-เซิ้ร์น-นิ่ง)  (เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้)

(c) mellifluous   (ไพเราะ, หวานเหมือนน้ำผึ้ง, คล่อง, ไหลเหมือนน้ำผึ้ง)

(d) unaided   (ไม่มีเครื่องช่วย  -  ในที่นี้คือแว่น)

(e) cautious   (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

12. At least six times since the end of the last ice age, the Mississippi River has dramatically altered its course.

(อย่างน้อยที่สุด ๖ ครั้ง  ตั้งแต่การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย  แม่น้ำมิสซิสซิปปี้ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน (ไหล) ของมัน  อย่างรุนแรง-อย่างกะทันหัน-อย่างตื่นเต้นเร้าใจ)

(a) constantly   (อย่างสม่ำเสมอ)

(b) inevitably   (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

(c) radically   (อย่างรุนแรง, อย่างสุดขีด)

(d) inadvertently   (อย่างไม่ตั้งใจ, อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, อย่างขาดความสนใจ)

(e) brutally   (อย่างทารุณโหดร้าย)

13. Jane’s gloomy nature hinders her relationships with other people.

(ลักษณะ-นิสัยแบบ  ซึมเศร้า-ห่อเหี่ยวใจ-มองโลกในแง่ร้าย  ของเจน  เป็นอุปสรรค-ขัดขวาง-กีดขวาง-หยุดยั้ง  ความสัมพันธ์ของเธอกับคนอื่นๆ)

(a) exterminates   (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ถอนราก, ขุดรากถอนโคน 

(b) contaminates   (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(c) hampers   (เป็นอุปสรรค, ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, สอดแทรก, ตัด, สิ่งกีดขวาง)

(d) decapitates   (ตัดศีรษะ)

(e) sympathizes   (เห็นอกเห็นใจ)    

14. I detest Chinese food but I won’t deprive you of the chance to eat it. 

  (ผม  เกลียด-ไม่ชอบอย่างมาก  อาหารจีน  แต่ผมจะไม่กีดกัน-ตัดสิทธิ์โอกาสในการกินอาหารจีนของคุณ)

(a) capitulate   (ยอมแพ้, ยอมจำนน)

(b) improvise   (ทำแบบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน, ทำอะไรหรือแต่งโคลงในแบบทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด)

(c) pamper (ตามใจ, เอาใจ, พะเน้าพะนอ, ป้อยอ, ให้ท้าย, ทำให้พอใจ)

(d) abhor   (เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง)  (ความหมายดีกว่า “Disdain”)

(e) disdain   (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ, การดูถูก-ดูหมิ่น-รังเกียจ)

15. When the fight was over, the underdog emerged (อิ-เมิ้ร์จ) the winner.   

(เมื่อการต่อสู้จบสิ้นลง  ผู้ที่เสียเปรียบ-ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง  ปรากฏออกมา-โผล่ออกมา-ออกมา-มีตัวตน  เป็นผู้ชนะ)

(a) emigrated   (อพยพ, อพยพออกนอกประเทศ)  

(b) remunerated   (ริ-มิ้ว-เนอะ-เรท-ทิด)  (จ่ายให้, ชดใช้, ตอบแทน, ให้รางวัล)

(c) came into view; came out; appeared   (ปรากฏหรือโผล่ออกมาให้เห็น, ออกมา, ปรากฏ)

(d) remonstrated   (เร้ม-เมิน-สเทรท หรือ ริ-ม้อน-สเทรท)  (คัดค้าน, ทัดทาน, ประท้วง, โต้แย้ง, คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(e) conquered   (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, เอาชนะ, พิชิต, ได้ชัยชนะ, ยึดได้)

16. Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish (เพ้อ-ริช).

(ถ้าพืชไม่ได้น้ำสำหรับรากของมันเพื่อดูดซึมเข้าไป  มันจะ  ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เหี่ยวแห้ง-เน่าเปื่อย)

(a) disperse   (กระจาย, ทำให้กระจาย, (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้ (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(b) die   (ตาย)

(c) transgress   (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

(d) humiliate   (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

(e) vandalize   (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปวรรณคดี)

17. The majority of our club members would not consent to raise the dues. 

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่  ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต  ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve   (ตกลง-ยินยอม, เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate   (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender   (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene   {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish   (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

18. Some people denounce the government for probing into their private lives.

 (คนบางคน  ประณาม-ปรักปรำ-กล่าวโทษ-ติเตียน-ประกาศเลิก-บอกเลิก  รัฐบาลในเรื่องตรวจสอบ-สืบสวนเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา)

(a) galvanize   (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้า)

(b) ostracize   (เนรเทศ, ขับออก, ขจัดออก, เอาออกไปจากสังคม, เอาออก, ตัดสิทธิ์, ลิดรอนสิทธิ์)

(c) condemn   (ประณาม, ตำหนิ, ตราหน้า, ด่าว่า, ประกาศหรือตัดสินว่ามีความ ผิด, ประกาศว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้, บีบบังคับ, ยึดทรัพย์เป็นของสาธารณะ)

(d) interrogate   (สอบถาม, ซักถาม)

(e) oust   (เอ๊าซท)  (ขับออก, ขับไล่, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง, เพิกถอน)

19. If we could eliminate losses from people who defraud (ดิ-ฟร้อด) the government, tax rates could be lowered.

(ถ้าเราสามารถขจัดความสูญเสีย-เสียหายจากผู้คนผู้ซึ่ง  โกง-ฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง  รัฐบาล  อัตราภาษีก็จะสามารถลดต่ำลงได้  -  เพราะมีเงินเข้ารัฐมากขึ้น  รัฐจึงเก็บภาษีน้อยลง)

(a) flatter   (ประจบ, ยกยอปอปั้น, สอพลอ)

(b) bribe   (ไบร้บ)  (ติดสินบน, ให้สินบน)

(c) exonerate   (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)    

(d) swindle   (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การโกง-ฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

(e) bolster   (หนุนค้ำ, รอง, ทำให้สูงขึ้น, ยก, สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริม, หมอนรอง, หมอนรองชั้นล่าง, เหล็กคานรถ, ลูกยางแท่นเครื่อง)

20. In order to evade the draft, the young man had moved to Canada last year.

 (เพื่อที่จะ  หลีกเลี่ยง-หลบ-หนี  การเกณฑ์ทหาร  ชายหนุ่มผู้นั้นได้ย้ายไปอยู่แคนาดาเมื่อปีที่แล้ว)

(a) escalate   (ขยาย, ลุกลาม, เพิ่มมากขึ้น)

(b) elude   (อิ-ลู้ด)  (หลบหลีก, เลี่ยง, หลบหนี, หลีก)

(c) shoplift   (ขโมยของในร้าน)

(d) gesticulate   (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง  -  โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด)

(e) testify   (เป็นพยาน, สาบานตัว, แถลง, ยืนยัน, พิสูจน์)