หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 46)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The student revised his paper carefully, following the professor’s suggestions. 

  (นักเรียนคนนั้น  เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์-แก้ไขหรือปรับปรุงใหม่  รายงานของเขาอย่างรอบคอบ  ตามคำแนะนำของอาจารย์)

(a) copied   (ลอกเลียน, เลียนแบบ, ถ่ายสำเนา)

(b) outlined  (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

(c)scrutinized   (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(d) retyped  (พิมพ์ใหม่อีกครั้ง)  (ความหมายของข้อนี้)

2. The water trickled over the edge of the basin.

(น้ำ หยด-หยดติ๋งๆ-ไหลเป็นหยด  อยู่เหนือขอบอ่างล้างหน้า-อ่างน้ำ)

(a) poured rapidly  (เท-ริน-หลั่งอย่างรวดเร็ว)

(b) flooded {(น้ำ) ท่วม, (ข้อมูลข่าวสาร) ท่วมท้น}

(c) rushed   (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, ทำอย่างฉุกละหุก, พรวดพราด, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน)

(d) dripped steadily   (ไหลเป็นหยดอย่างสม่ำเสมอ)

3. We will wind up (ไวนด์-อัพ) our business on Friday and take the weekend off.

(เราจะ  ยุติและเลิกกิจการ  ธุรกิจของเราในวันศุกร์  และไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์)

(a) discuss   (ประชุมปรึกษาหารือ)

(b) continue   (ทำต่อไป)

(c) conclude   (ทำให้สิ้นสุด, ยุติ, สรุป, ลงเอย, ลงมติ, ตัดสินใจ)

(d) detail   (บอกรายละเอียด, ให้รายละเอียด)

4. The judge sentenced the convicted man.

(ผู้พิพากษา  ตัดสิน-พิพากษาลงโทษ  ชายผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิด)

(a) sympathized with   (เห็นอกเห็นใจกับ.......)

(b) gave high praise to  (ยกย่องสรรเสริญอย่างมากแก่.....)

(c) gave a pardon to   (ให้อภัย-ยกโทษให้กับ.........)

(d) passed judgment upon   (ผ่านคำตัดสิน-พิพากษาไปยัง........)

5. The characters in this novel are fictitious.

(ตัวละครในนิยายเรื่องนั้น  ไม่จริง-ไม่มีตัวตน-เป็นเรื่องแต่งขึ้น-เป็นเรื่องโกหก-เป็นจินตนาการ)

(a) symbolic   (เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องหมาย, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนัย)

(b) credible   (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(c) not real people   (มิใช่ผู้คนจริงๆ)

(d) identifiable   (สามารถจำแนกแยกแยะได้, สามารถหาเอกลักษณ์ได้, สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้)

6.  Whenshe heard the news, she was overcome with grief.

(เมื่อเธอได้ยินข่าว  เธอถูกครอบงำ-ปกคลุม-เอาชนะ-พิชิต  ด้วย  ความโศกเศร้า-ความระทมทุกข์-ความคับข้องใจ-ความยุ่งยาก)

(a) terror   (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

(b) sorrow   (ความเศร้าโศกเสียใจ)

(c) fury   (ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) emotion   (อารมณ์, ความสะเทือนใจ, ความรู้สึกโกรธ ดีใจ รัก เกลียด และอื่นๆ)

7. The warmth(วอร์มธ) of the room made the students doze (โดซ).

(ความอบอุ่นของห้องทำให้นักเรียน  ม่อยหลับ-งีบหลับ-สัปหงก-เคลิ้ม)

(a) faint   (เป็นลม, สลบชั่วคราว, ท้อแท้ใจ)

(b) fall asleep   (งีบหลับ, ม่อยหลับ)

(c) yawn widely   (หาวปากกว้าง, หาว, หาวนอน, การหาว-หาวนอน-อ้าปากกว้าง)

(d) sweat profusely   (เหงื่อออกอย่างมากมาย)

8. At the battle of Waterloo, Napoleon’s forces retreated.

(ที่การสู้รบ ณ วอเตอร์ลู  กองทัพของนโปเลียน  ล่าถอย-ถอย-ถอนกลับ-หลบหนี)

(a) attacked   (จู่โจม, โจมตี)

(b) intercepted   (สกัดกั้น, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ดักฟัง)

(c) withdrew  (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ)

(d) pursued   (เพอร์-ซู่ หรือซิ่ว)  (ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ, ดำเนินตาม, ปฏิบัติตาม, เจริญรอย, ดำเนินการต่อไป)

9. To everyone except the expert, the painting’s defects were invisible.

(สำหรับทุกคน  ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ  ข้อเสียหาย-ข้อบกพร่องของภาพวาด  ไม่สามารถมองเห็นได้  -  หมายถึง ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยด่าง-จุดเสียหายของภาพ  ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ)

(a) unable to be heard   {ไม่สามารถ (ถูก) ได้ยินได้}

(b) unable to be seen   {ไม่สามารถ (ถูก) มองเห็นได้}

(c) unable to be touched   {ไม่สามารถ (ถูก) แตะต้อง-สัมผัสได้}

(d) unable to be understood   {ไม่สามารถ (ถูก) เข้าใจได้}

10. The driver tried to avert the accident by bringing the car to a sudden stop.

(คนขับรถพยายาม  เบี่ยงบ่าย-บิดเบน-เบี่ยงเบน-หลีกเลี่ยง  อุบัติเหตุ  โดยการหยุดรถในทันทีทันใด)

(a) minimize   (ลดขนาดลงให้มากที่สุด, ทำให้......น้อยที่สุด, ทำให้มีค่าน้อยลง,      ดูถูก)

(b) control   (ควบคุม)

(c) avoid   (หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, ออกห่างจาก)

(d) detain   (กักตัว, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

11. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ  การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ  ได้รับการลงนาม)

(a) reprisal   (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)

(b) contract   (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา)

(c) nomination   (การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง, การแต่งตั้ง)

(d) truce   (ทรูส)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาพักรบ-สงบศึก, การหยุดพักชั่วคราว)

12. The child groped (โกรพ)for the light switch.

(เด็ก  คลำหา-ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ  สำหรับสวิทช์ไฟ  -  คือ คลำหาสวิทช์ในที่มืด)

(a) reached confidently   (เอื้อมมือถึงอย่างมั่นใจ)

(b) searched blindly   (ค้นหาอย่างมองไม่เห็นหรือไม่สามารถมองเห็นได้  -  คือค้นหาในที่มืด)

(c) listened attentively   (ฟังอย่างเอาใจใส่-ตั้งใจ)

(d) requested for   (ร้องขอ, เรียกร้อง)

13. Detectives used precaution before entering the bomb’s vicinity.

(นักสืบใช้  การระมัดระวังล่วงหน้า  ก่อนเข้าไปในบริเวณของระเบิด)

(a) foresight; measures taken beforehand   (การมองเห็นหรือความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า, มาตรการที่ใช้ล่วงหน้า (เพื่อป้องกันมิให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น)  -  หมายถึง การระมัดระวังล่วงหน้านั่นเอง)

(b) vandalism   (การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนแบบคนมือบอน หรือเพื่อความสนุก, การทำลายศิลปะ  วัฒนธรรม หรือ วรรณคดีของชาติอื่น)

(c) specimen   (ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ เช่น  เลือด น้ำลาย อสุจิ, แบบอย่าง, ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง, ตัวอย่างในการทดลอง, ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ)

(d) scandal   (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าอับอาย)  (เช่น  การทุจริต  การคบชู้สู่สาว  การลอบทำแท้ง)

14. We should try to eliminate all vermin from our house.

(เราควรพยายามกำจัด  สัตว์เล็กๆหรือแมลงที่มีภัย-บุคคลที่น่ารังเกียจหรือเป็นภัยต่อสังคม  จากบ้านของเรา)  (“Vermin” รูปพหูพจน์ ไม่ต้องเติม “S”)

(a) genocide   (การฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์)

(b) rodents   (สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต บีเวอร์ กระต่าย ฯลฯ)

(c) small animals like fleas, bedbugs, lice, rats, mice, etc.  (สัตว์เล็กๆ เช่น หมัด-เห็บ, ตัวเรือด, เล็น-ไร-โลน, หนู)

(d) culprits   (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

15. Lenin was the disciple (ดิ-ไซ้-เพิ่ล) of Marx but not his slave.

(เลนินเป็น  สาวก-ศิษย์-ผู้ติดตาม  ของมาร์คซ  มิใช่ทาสของเขา)

(a) cannibal  (คนกินเนื้อคน, ซีอุย, สัตว์ที่กินเนื้อพวกเดียวกันเอง)  (เสือ สิงโต หมี  ไม่จัดอยู่ในประเภทนี้  เพราะกินเนื้อสัตว์ประเภทอื่น)

(b) discipline   (ดิส-ซิ-พลิน)  (วินัย, ระเบียบวินัย, ข้อบังคับ, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, วินัยทางศาสนา)

(c) victim   (เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้รับบาป, ผู้ถูกโกง, ผู้ถูกหลอก, สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ)

(d) student; follower   (นักเรียน-ลูกศิษย์, ผู้ติดตาม-สาวก-ผู้รับใช้-ผู้สนับสนุน-บริวาร)

16. We could scarcely believe the damage caused by the vandals.

(เราแทบไม่เชื่อในความเสียหาย  ที่ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยไอ้  ผู้ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ  -  ทั้งแบบที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ)  (คือ เสียหายมากจนแทบไม่น่าเชื่อ)

(a) autopsy   (อ๊อ-ทอพ-ซี)  (การชันสูตรศพ, การผ่าศพ, ชันสูตรศพ, ผ่าศพ)

(b) catastrophes   (คะ-แทส-โทร-ฟี่)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(c) holocausts   (ฮ้อล-โล-คอสท)  (ความหายนะ, การทำลายจนหมดสิ้น, การเผาบูชาจนสิ้น)  ( “Holocaust” หมายถึง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซี ในสงครามโลกครั้งที่ ๒)

(d) destroyers; persons who willfully or ignorantly destroy or damage beautiful things   (ผู้ทำลาย, บุคคลผู้ซึ่งทำลาย หรือทำความเสียหายสิ่งสวยงามต่างๆโดยเจตนา หรือสะเพร่า)

17. Because Jim’s and Tom’s working hours coincide (โค-อิน-ไซ้ด), and they live in the same vicinity, they depart from their homes at the same time.

(เพราะว่าชั่วโมงทำงานของจิมและทอม  เกิดขึ้นพร้อมกัน-ตรงกัน-สอดคล้องต้องกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-ลงรอยกัน  และพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน  พวกเขาจึงออกจากบ้าน (ไปทำงาน) ในเวลาเดียวกัน)

(a) differ   (แตกต่างกัน)

(b) vanquish   (แว้น-ควิช)  (ปราบ, ปราบปราม, กำจัด, พิชิต, มีชัยชนะ, รบชนะ)

(c) occupy the same time; occupy the same place in space; correspond exactly; agree   (เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, เกิดขึ้นสถานที่เดียวกันหรือซ้อนทับกัน, เข้ากันสนิทหรือทับกันสนิท, ลงรอยกัน)

(d) topple   {โค่นล้ม (รัฐบาล, ต้นไม้), ทำให้ล้มลง, ล้มลง, คว่ำลง, โอนเอนทำท่าจะล้ม, หกคะเมน}

18. Not wishing to act hastily, the governor pondered the problems for days.   

(ไม่ปรารถนาจะทำอย่างรีบเร่ง  ท่านผู้ว่าฯ  ไตร่ตรอง-พิจารณา-ครุ่นคิด-คำนึง  ปัญหาเป็นเวลาหลายวัน)

(a) cannibalized   {(คน) กินเนื้อคน, (สัตว์) กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, ใช้อะไหล่จากเครื่องหนึ่งไปใส่ให้กับอีกเครื่องหนึ่ง)}

(b) considered carefully   (พิจารณา-ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ)

(c) regretted   (ริ-เกร้ท-ทิด)  (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ) 

(d) demoralized   (ทำให้เสียขวัญ-เสียกำลังใจ, ทำให้ระส่ำระสาย)

19. After Mary’s wrath (ร้อธ หรือ แร้ธ หรือ ร้าธ  แต่นิยมอ่าน “ร้อธ”) subsided, we were able to tell her what happened. 

(หลังจาก  ความโกรธเคือง-โมโห  ของแมรี่สงบลง  เราจึงสามารถบอกเธอว่าอะไรได้เกิดขึ้น)

(a) rage; fury; very great anger  (ความเดือดดาล-บันดาลโทสะ, ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, ความโกรธอย่างมาก)

(b) compunction   (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(c) pinnacle   (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(d) embezzlement   (การยักยอก, การฉ้อฉล)

20. The police took drastic (แดรส-ทิค) measures to end the crime wave.

(ตำรวจใช้มาตรการที่  รุนแรงมาก-ดุเดือดมาก-เข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด  เพื่อยุติคลื่นอาชญากรรม)

(a) lenient   (ลี้-เนี่ยนท หรือ ลี้น-เยิ่นท)  (ผ่อนผัน, โอนอ่อน, กรุณา, ปรานี)

(b) mendacious   (โกหก, มดเท็จ, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่แท้, ปลอม)

(c) very strong and severe; very significant and noticeable  (เข้มข้นและรุนแรงมาก, สำคัญมากและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน)   

(d) precocious   (แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย)