หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 44)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The meeting seemed uneventful but expert observers realized that important decisions were being made.

(การประชุมดูเหมือนว่า  ปราศจากเหตุการณ์-สงบ-ปกติ-เรื่อยๆ  แต่ว่าผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญตระหนักว่า  กำลังมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ)

(a) reliable   (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) terrific   (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) obsolete   (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) without important or striking happenings   (ปราศจากเหตุการณ์ที่สำคัญหรือโดดเด่น)

2. My roommate has some lunatic ideas about changing the world.

(เพื่อนร่วมห้องพักของผมมีความคิด  บ้า-วิกลจริต-วิปลาส  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก)

(a) bizarre   (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) pessimistic   (มองโลกในแง่ร้าย)

(c) insane or extremely foolish   (บ้า-วิกลจริต  หรือ โง่อย่างยิ่ง)

(d) patriotic   (รักชาติ)

3. The bad weather seriously impedes the army’s advance.

(อากาศที่เลวร้าย  ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค-สกัดกั้น-หน่วงเหนี่ยว  อย่างรุนแรงต่อการรุกคืบหน้าของกองทัพ)

(a) forces   (บังคับ)

(b) facilitate   (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

(c) obstruct   (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, หน่วงเหนี่ยว)

(d) fascinate   (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

4. Many people who want warm coats can buy fake furs.

(ผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเสื้อคลุม-เสื้อนอกที่อบอุ่น  สามารถซื้อเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนังขนสัตว์อ่อนนุ่มที่  ปลอม-เทียม-ของปลอม-ของเทียม)

(a) costly   (มีราคาแพง)

(b) heavy   (หนา, หนัก)

(c) inexpensive   (ไม่แพง)

(d) imitation   (ของปลอม, ของเทียม, การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ)

5. The most striking technological success in the twentieth century is probably the computer revolution.

(ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่  เด่นชัด-ยอดเยี่ยม-น่าตะลึง-น่าประทับใจ-ซึ่งตี, ต่อย, ชก, ทุบ, ปะทะ  ในศตวรรษที่ ๒๐  บางทีอาจจะเป็นการปฏิวัติด้านคอมพิวเตอร์)

(a) productive   (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) prominent   (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(c) recent   (เมื่อเร็วๆนี้)

(d) defunct   (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

6. Russell’s response to her request seemed gratifying.

(การตอบสนองของรัสเซลต่อคำขอร้องของเธอ  น่าพอใจ-น่าปลื้มปิติ)

(a) shrewd   (ชรู้ด)  (ฉลาด)

(b) pleasing   (น่าพอใจ, เป็นที่พอใจ-ถูกใจ)

(c) threatening   (เป็นอันตราย, เป็นภัยคุกคาม, เป็นการขู่เข็ญ-กรรโชก)   

(d) malevolent   (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

7. The paucity of natural resources in a country may force it to depend on imports; for instance, China has to import most of its oil.

(ความแร้นแค้น-ขัดสน-ยากจน  ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศหนึ่ง  อาจจะบังคับให้ประเทศนั้นต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  ตัวอย่างเช่น  จีนต้องนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ของตน)

(a) development   (การพัฒนา)

(b) discovery   (การค้นพบ)

(c) scarcity   (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน-หาได้ยาก-มีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) adequacy   (ความพอเพียง)

8. The existing disparities between rich and poor nations, always a source of great trouble, are increasing rather than decreasing.

(ความแตกต่างกัน-ไม่เหมือนกัน  ที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน  ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดของความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ  กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง)

(a) difference   (ความแตกต่าง)

(b) similarities   (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

(c) connections   (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง)

(d) fortitude   (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

9. Anthropologists believe that in the sixteenth century a few thousand Vikings inhabited northern Scandinavia.

(นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าในศตวรรษที่ ๑๖  ชาวไวกิ้ง ๒ – ๓ พันคน  อาศัยอยู่ใน-อยู่ใน-มีอยู่ใน  สแกนดิเนเวียทางภาคเหนือ)

(a) governed   (ปกครอง)

(b) resided in   (อาศัยอยู่ใน)

(c) fought over   (ต่อสู้เพื่อ – ครอบครอง)

(d) recuperated   (ฟื้นคืน, พักฟื้น, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ), กู้, เอาคืน)

10. Social and economic democracy in Japan was expected to mitigate competition for social status, but instead it made the competition stronger.  

(ประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น  ได้รับการคาดหวังว่าจะ  เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง-ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น  การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคม  แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  มันทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น )

(a) increase   (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(b) hamper  (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สะกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) diminish  (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

(d) ameliorate   (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

11. John was pale with fatigue (ฟะ-ทิ้ก) after his sleepless night.

(จอห์นหน้า (ตัว) ซีดด้วย  ความเหนื่อย-เพลีย-เมื่อยล้า  หลังจากคืนที่นอนไม่หลับ)

(a) anger   (ความโกรธ)

(b) excitement   (ความตื่นเต้น)

(c) illusion   (อิ-ลู้-ชั่น)  (มายา, สิ่งลวงตา, การหลอกลวง, ภาพลวงตา, ภาพหลอน)

(d) tiredness   (ไท้-เออร์ด-เนส)  (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย, ความเบื่อหน่าย-รำคาญ-จืดชืด)

12. I thought Carol would be nervous when she made her speech, but she delivered it without trepidations.

(ผมคิดว่าแคโรลจะประหม่าเมื่อเธอกล่าวสุนทรพจน์  แต่เธอกล่าวมันโดยปราศจาก  ความกลัว-ความตกใจ-การสั่นเทา-การสั่นระริก-ความประหม่า-ความกังวลใจ)

(a) embarrassment   (ความเคอะเขิน, ความกระดากอาย, ความตะขิดตะขวงใจ)

(b) courage   (เค้อ-ริจ)  (ความกล้าหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ)

(c) intimidation   (การทำให้กลัว, การขู่ขวัญ-ขู่-คุกคาม)

(d) fright   (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

13. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander (สคว้อน-เดอะ) their inheritance.

  (ในพินัยกรรมของเขา  มิสเตอร์ลาร์สัน เตือนลูกๆของเขามิให้  ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย-ใช้สิ้นเปลือง-ถลุง  มรดกของพวกตน)

(a) intrude   (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

(b) compile   (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) waste or spend foolishly  {ใช้ (เงิน, เวลา) อย่างสิ้นเปลือง  หรือ  ใช้ (เงิน-เวลา-แรงงาน) อย่างโง่เขลา)}

(d) disburse   (จ่ายเงิน)

14. The death of her husband was a calamity which left Mrs. Cynthia numb.

   (ความตายของสามีเธอเป็น  ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ  ซึ่งทิ้งให้มิสซิส ซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary   (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune   (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ  หรือ  โชคไม่ดีอย่างยิ่ง)

(c) probity   (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

(d) tycoon   (ไท-คู่น)  (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

15. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony turned sour. 

  (เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน  ความหวานของ  การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน  ของเขา (ทั้ง ๒) ได้กลายเป็น  เปรี้ยว-บูด-ไม่มีรสชาติ-ไม่สมใจ)

(a) marriage (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life   (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism   (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma   (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism   (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

16. The ambush became a tragedy for those who attempted it because they were all killed. 

  (การซุ่มโจมตี-การคอยดักทำร้าย  กลายเป็นโศกนาฏกรรม-เรื่องเศร้า  สำหรับบุคคลผู้พยายามจะทำมัน  เพราะว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมด  -  คือทำไม่สำเร็จและถูกฆ่าตาย)

(a) cannibalism   (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) scapegoat   (แพะรับบาป)

(c) surprise attack, attack after hiding and waiting   (การลอบโจมตีอย่างไม่คาดคิด, การจู่โจมหลังจากหลบซ่อนและรอคอย (คือลอบโจมตี-ลอบทำร้าย)

(d) distortion   {การบิดเบือน (ข้อมูล, ข้อเท็จจริง)}

17. After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary of those who said they wanted to help him.

(หลังจากที่ออลันโดได้ตกเป็นเหยื่อของการต้มตุ๋น  เขา  ระมัดระวัง-ระวังตัว-รอบคอบ-คอยเฝ้าดู  บุคคลผู้ซึ่งพูดว่า  พวกตนต้องการจะช่วยเหลือเขา)

(a) ostentatious   (โอ้อวด, เอาหน้า)

(b) cautious   (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(c) perpetual   (ตลอดไป, ตลอดกาล, ถาวร, ต่อเนื่อง, ตลอดฤดู, ตลอดปี)

(d) disdainful   (ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม)

18. Jim’s spontaneous resentment at the mention of his sister was noted by some of his colleagues.

 (ความไม่พอใจ-ขุ่นเคืองใจของจิมที่  เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ-เป็นไปเอง-โดยสัญชาตญาณ-เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  เมื่อมีการกล่าวถึงน้องสาวของเขา  ถูกสังเกตเห็นโดยเพื่อนร่วมงานของเขาบางคน)

(a) not planned or arranged, natural   (ไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมการ, เป็นธรรมชาติ)

(b) malignant   (มะ-ลิก-เนิ่นท)  (มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีภัย, อันตรายมาก, ถึงตาย, มักทำให้ตายได้)

(c) lackluster   (ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

(d) quarrelsome   (คว้อ  หรือ  คว้า-เริล-เซิ่ม)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบหาเรื่อง, ขี้ทะเลาะ, พาล)

19. Because Richard was a radical, the Conservative Party would not accept him as a candidate.  

 (เพราะว่าริชาร์ดเป็น  คนหัวรุนแรง-หัวรุนแรง-สุดขีด  พรรคอนุรักษ์นิยมจึงไม่ยอมรับเขาเข้าเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขัน  -  ชิงตำแหน่งผู้แทน หรือ นายกเทศมนตรี)

(a) pacifist   (ผู้รักสันติภาพหรือความสงบ)

(b) pessimist   (คนมองโลกในแง่ร้าย)    

(c) bully   (คนขี้รังแก หรือชอบข่มเหงผู้อื่น)

(d) person with extreme opinion or an extremist   (บุคคลที่มีความคิดเห็นรุนแรงหรือสุดโต่ง  หรือ  คนสุดโต่ง)

20. The police were baffled as to who was responsible for the homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด)

  (ตำรวจรู้สึกสับสน-งุนงง  เกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  การฆาตกรรม-การฆ่าคน-ฆาตกร  -  คือ ใครเป็นคนลงมือฆ่า)

(a) bankruptcy   (การล้มละลาย)

(b) felony   (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม  วางเพลิง  ข่มขืน)

(c) murder   (การฆาตกรรม, สิ่งที่ยากมากหรืออันตรายมาก, ฆ่า, ฆ่าอย่างป่าเถื่อน, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

(d) fiasco   (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)