หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 42)

Choose the word which best completes the sentence.

(จงเลือกคำที่เติมประโยคได้ความหมายดีที่สุด)

1. Because the soldier fought so valiantly, he was _____________ by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ ______________ โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished   (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized   (วิจารณ์, จับผิด)

(c)confronted   (เผชิญหน้า)

(d) commended   (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

2. People living in the less developed part of the world still retain some _______________ customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ___________________ บางอย่างเอาไว้)

(a) modern   (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish   (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic   (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional   (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

3. The doctor said the patient’s condition was _______________.

(หมอกล่าวว่าอาการของคนป่วย  ______________________)

(a) percolating   (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) intruding   (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(c) deteriorating   (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(d) marauding   (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

4. The committee agreed with her and thought her decision was _________________ .

(คณะกรรมการเห็นด้วยกับเธอ  และคิดว่าการตัดสินใจของเธอ____________________)

(a)   verifiable  (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

(b)  questionable  (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

(c)  sensible   (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(d)  indomitable  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

5.  I agree that some businessmen are so _____________ that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่านักธุรกิจบางคน _____________________ มากจนกระทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ  -  คือ แอบขึ้นราคา)

(a) relentless   (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy   (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous   (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) bony   (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

6. In addition to wearing green uniforms, the soldiers ____________ themselves with leaves and branches.

(นอกจากสวมเครื่องแบบสีเขียวแล้ว  ทหารยัง ____________________ ตัวของพวกเขาเองด้วยใบไม้และกิ่งไม้)

(a) revealed   (เปิดเผย, แสดง)  

(b) camouflaged   (แค้ม-มู-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(c) placated   (แพล้ค-เคท)  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ทำให้พอใจ, ปิดปาก)

(d) encircled   (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง)

7. They don’t sell ______________ drinks here.

(พวกเขาไม่ขายเครื่องดื่ม _____________________ ที่นี่)

(a) indignant   (โกรธเคือง, ขุ่นเคือง)

(b) luscious   (ลัช-เชิส)  (หอมหวาน, หวานฉ่ำ, รสดี, กลิ่นดี, มีเสน่ห์, หวานมากเกินไป, กลิ่นมากเกินไป)

(c) intoxicating   (ทำให้มึนเมา, ทำให้กระตือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ, กระตุ้น)

(d) ubiquitous   (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  -  โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน)

8. The party will begin immediately after the ______________ of the new building.   

(งานเลี้ยงจะเริ่มต้นในทันทีทันใด  หลังจาก _______________ ของอาคารหลังใหม่)

(a) mitigation   (การทำให้บรรเทาเบาบาง, การทำให้ลดน้อยลง)

(b) inauguration   (อิน-ออ-กิว-เร้-ชั่น)  (การเปิดทำการ, การเริ่มเป็นทางการ,  การเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, การเปิดฉาก)

(c) compunction   (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(d) precipitation  {ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้าง), ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว, การเร่งให้เกิดขึ้น, การตกตะกอน, ความใจร้อน-เร่งรีบ-หุนหันพลันแล่น}

9. The couple’s wedding ceremony at the ballroom was ________________.  It was worth all the efforts put in the planning.

(พิธีแต่งงานของชายหญิงคู่นั้นที่ห้องบอลรูม (ห้องเต้นรำ) ______________  มันคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดในการวางแผนจัดงาน)

(a)  impressive   (น่าประทับใจ)

(b) mundane   (มัน-เดน)  (ปกติ, ธรรมดาๆ, ธรรมดาโลก, เกี่ยวกับโลก, ทางโลก)

(c) traumatic   (ทร้อ-มะ-ทิค)  (ซึ่งทรมานใจ, ซึ่งทำให้ชอกช้ำใจ, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(d) surreptitious   (ลับๆล่อๆ, ซ่อนเร้น, ลอบทำ, แอบทำ, มีเลศนัย) 

10. The doctor assured the patient that he would _______________ after taking the medication.  

(หมอให้ความมั่นใจกับคนป่วยว่า  คนป่วยจะ  _______________________ ภายหลังจากการกินยาหรือการใช้ยา)

(a) alter  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) recover  (ฟื้นจากไข้, หายจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ)

(c) heal   (ฮีล)  (รักษา, ทำให้หายจากโรค, หายดี, หาย (จากโรค), ทำให้คืนดีกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้บริสุทธิ์)

(d) cure   (คิ้ว-เออะ)  (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, บังเกิดผลในการบำบัดรักษา, การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย)

11. Those men were appointed by the president and are _______________ only to him.  

(บุคคลเหล่าโน้นได้รับการแต่งตั้งโดยท่านประธานาธิบดี  และ ________________________ ต่อเขาเท่านั้น)

(a) accountable   (ขึ้นตรง, รับผิดชอบ)

(b) dependable   (เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้)

(c) supercilious   (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(d) loyal   (จงรักภักดี)

12. He was disqualified for failing to _______________ with the rules of the competition.  

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ ___________________ กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete   (แข่งขัน)

(b) accommodate   (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment   (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply  (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

13. ______________ his advice, they would have never got the job.

(__________________  คำแนะนำของเขา  เขาเหล่านั้นคงจะไม่ได้งานทำ)  (ความหมาย คือ  เพราะเขาให้คำแนะนำ  คนพวกนั้นเลยได้งานทำ)

(a) Except   (ยกเว้น)

(b) Apart from   (นอกเหนือจาก)

(c) But for   (ปราศจาก(= Without)

(d) As for  (สำหรับ  -  ผม, คุณ, เธอ, ฯลฯ)

14. She realized that the manager was angry from the ____________ tone she heard.  

(เธอตระหนักดีว่าผู้จัดการโกรธ  จากน้ำเสียง ________________ ที่เธอได้ยิน)

(a) smooth   (ราบเรียบ, เรียบ, ราบ, ราบรื่น, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, ไพเราะ, กลมกล่อม, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีอุปสรรคไม่ถูกรบกวน, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน)

(b) curt   (ห้วน, สั้น, หยาบ)

(c) brief   (สั้น)

(d) high   (สูง)

15. Students are not allowed to copy others’ works when writing their reports; instead, they must _______________ the things they read in their own words.

(นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นเมื่อเขียนรายงานของตน  โดยแทนที่จะเป็นเช่นนั้น  พวกเขาจะต้อง ____________________ สิ่งต่างๆที่ตนอ่าน  โดยใช้คำ  (หรือสำนวน)  ของตัวเอง)

(a) plagiarize   (เพล้-เจีย-ไรซ)  (ขโมยความคิด, ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์)

(b) steal   (ขโมย)

(c) paraphrase   (ถอดความ, แปลความหมาย, ถ่ายข้อความ)

(d) crumble   (แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย)

16. Bill’s parents encourage him to pursue a _____________ career in medicine or law; they want to see him become rich and successful.

(พ่อแม่ของบิลกระตุ้นให้เขาดำเนินอาชีพที่ ____________________ ในด้านการ แพทย์หรือกฎหมาย  ทั้งนี้  พ่อแม่ต้องการจะเห็นเขาร่ำรวยและประสบความสำเร็จ)

(a) stressful   (มีแรงกดดัน, ทำให้เกิดความเครียด, บีบคั้น)

(b) dreadful   (เดร้ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง, เลวมาก)

(c) despicable   (น่ารังเกียจ, น่าเหยียดหยาม, น่าดูหมิ่น, เลวทราม)

(d) lucrative   (ลู้-คระ-ทิฟว)  (มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน)

17. The unscrupulous salesman ______________ the old couple out of their life savings. 

(เจ้าคนขายที่ไร้ธรรมะ-ไร้ยางอาย __________________    สามีภรรยาคู่นั้น  จากเงินออมตลอดชีวิตของพวกเขา)

(a) extracted   (สกัด, ถอน, ดึง, บีบคั้น, เอาออก, ได้มาจาก, ขู่เข็ญ, กรรโชก)

(b) exonerated   (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

(c) swindled   (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

(d) mocked   (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน, ยั่ว, ท้าทาย)

18. Although studies have shown that horoscopes in daily newspapers seldom accurately ______________ the future, readers remain faithful.

(แม้ว่าการศึกษาจะได้แสดงว่า  การผูกดวงทางโหราศาสตร์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  มักไม่ใคร่ __________________ อนาคตได้อย่างถูกต้อง แต่ผู้อ่านก็ยังคงศรัทธา-เชื่อถือมัน)  (หมายถึง เชื่อคำทำนายโชคชะตาในหนังสือพิมพ์)

(a) confess   (สารภาพ, ยอมรับ, สารภาพความผิด)

(b) anticipate   (แอน-ทิส-ซิ-เพท)  (ทำนาย, คาดหวัง, มุ่งหวัง, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท)

(c) meter out   (แจกจ่าย, แบ่งปัน) 

(d) aggrandize   (อะ-แกร๊น-ไดซ  หรือ แอ๊ก-กระ-ไดซ)  (เพิ่ม, ขยาย, คุยโว)

19. The groom gave such a _____________ speech last night that everyone wondered whether the wedding banquet would begin at all.

(เจ้าบ่าวกล่าวคำพูดที่ ___________________ มากเมื่อคืนนี้  จนกระทั่ง (แขก) ทุกคนสงสัยว่า  การเลี้ยงอาหารแต่งงานจะได้เริ่มต้นกันหรือไม่  -  คือไม่แน่ใจว่าจะมีการเลี้ยงอาหาร  เพราะเจ้าบ่าวพูดนานมาก)

(a) drowsy   (เดร๊า-ซี่)  (ง่วง, สัปหงก, ซบเซา, เซื่องซึม, ครึ่งหลับครึ่งตื่น, ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน)

(b) dexterous   (เด๊คซ-ทรัส)  (ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา, หลักแหลม)

(c) lengthy   (เล้งค-ธี่)  { (คำพูด) ยืดยาวเกินไป, ยาวมาก, น้ำท่วมทุ่ง}

(d) flimsy   (ไม่มั่นคง, บอบบาง, อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ไม่เพียงพอ, ไม่มีประสิทธิภาพ)

20. Her mother was finally _____________ from the hospital after a long stay there.

(แม่ของเธอในที่สุดได้รับการ ___________________ จากโรงพยาบาล  หลังจากพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน)

(a) expelled   (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(b) discharged   (ปล่อยตัว, ปล่อย, ปล่อยออก, ไล่ออก, เอาลง, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่นๆ, ปลดจากงาน, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า)

(c) withdrawn   (ถอน, ถอนตัว, ถอนคืน, เก็บคืน, ดึงกลับ, เอากลับ, ชักกลับ, หด, เลิก, เลิกใช้)

(d) disparaged   (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย)