หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 41)

Choose the word which best completes the sentence.

(จงเลือกคำซึ่งเติมประโยคได้สมบูรณ์ที่สุด)

1. Her room is a terrible mess; she is very ________________.

(ห้องของเธออยู่ในสภาพสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบอย่างร้ายแรง  เธอ ____________ อย่างมาก)

(a) sheepish  (ชี้-พิช)  (เหนียมอาย, ละอายใจ, เชื่อฟัง, เหมือนแกะ)

(b) slippery  (ลื่น)

(c) sickly   (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) slovenly   (สลัฟ-เวิน-ลี่)  (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, ประมาท, เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่เอาไหน)

2. In order to enjoy fine wine, one should ________________ it.

(เพื่อจะดื่มด่ำกับรสชาติของไวน์ชั้นดี  คนเราควรจะ ________________ มัน)

(a) spill   (ทำหก, ทำล้น, ทำให้ทะลัก, ทำหกคะเมน, ทำให้กระเด็น-กระจาย, เปิดเผย

ความลับ)

(b) eliminate   (กำจัด, ทำลายหมดสิ้น, คัดออก)

(c) slap   (ตบ)

(d) sip   (จิบ – ทีละน้อย)

3. The _______________ said that his insurance would not replace all of the merchandise which had been damaged.

(____________________ กล่าวว่าการประกันภัยที่เขาทำไว้จะไม่ชดใช้คืนสินค้าทั้งหมดซึ่งได้รับความเสียหาย)

(a) tutor  (ผู้สอน, อาจารย์)

(b) debtor  (ลูกหนี้)

(c) proprietor   {เจ้าของ (บ้าน, รถยนต์, ทรัพย์สิน ฯลฯ)}

(d) loafer   (โล้-เฟ่อะ)  (ผู้เดินเตร่-เดินเล่น, ผู้เอ้อระเหย, ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดย

เปล่าประโยชน์)

4. There is no reason to insult and _______________ the man simply because you do not agree with him.

(ไม่มีเหตุผลที่จะดูหมิ่น-เหยียดหยามและ _____________________ ชายคนนั้น  เพียงเพราะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขา)

(a) depict   (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(b) distort   {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) defame  (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี)

(d) implore   (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

5. Registration is ________________ in order to vote in an election.

(การลงทะเบียน __________________ เพื่อที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง)  (หมายถึง ต้องลงทะเบียนก่อน  จึงจะลงคะแนนได้)

(a) urgent  (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(b) compulsory   (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(c) irresistible  (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

(d) trivial  (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

6. Mail service will be ________________ due to the postal workers’ strike.  

 (บริการไปรษณีย์จะถูก ______________________ เนื่องมาจากการนัดหยุดงานของพนักงานไปรษณีย์)  (หมายถึง  บริการจะมีน้อยลง)

(a) deprived   (ดี-ไพร้ฟว)  (เอาไปเสียจาก, พรากไปเสียจาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, ถอดถอน, ไล่ออก, กีดกัน)

(b) curtailed   (ลด, จำกัด, ตัดทอน, ตัดให้สั้น, ทำให้สั้น, ย่อ)

(c) enervated   (ทำให้หมดแรง, ทำให้หมดกำลัง)

(d) denounced   (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

7. It is not a good business policy to cut cost by buying ____________ materials. 

(มันมิใช่นโยบายธุรกิจที่ดีที่จะลดต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) โดยการซื้อวัสดุ ___________ - มาทำการผลิตสินค้า)

(a)        shoddy  (คุณภาพเลว, ทำอย่างลวกๆ, กำมะลอ, ซึ่งเอาของเลวมาทำให้คล้ายของดี, เลว, เลวทราม)

(b)        slovenly   (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ)

(c)        sedentary   (เซ้ด-ดัน-เทอ-รี่)  (อยู่ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, คุ้นเคยกับการนั่ง, นั่ง, ในลักษณะนั่ง)

(d)        ostentatious   (โอ้อวด, เอาหน้า)

8. A __________ decision, not allowing time for adequate consideration, is seldom wise.

  (การตัดสินใจที่ ________________ ,  ไม่ยอมให้มีเวลาสำหรับการพินิจพิจารณาอย่างเพียงพอ,  ไม่ใคร่จะ (เป็นการตัดสินใจที่) ฉลาด)

(a) hasty   (รีบเร่ง, รีบด่วน, ใจเร็ว, คร่าวๆ, ลวกๆ)

(b) nasty   (แนส-ที่)  (น่าชัง, น่ารังเกียจ, มีกลิ่นเหม็น, สกปรกอย่างน่าชัง, ลามก, หยาบคาย, สามหาว, ร้าย, ฉุนเฉียว, เลว)

(c) testy   (โกรธง่าย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, ขี้โมโห, ใจน้อย)

(d) dormant   (อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, ไม่เปิดเผย, (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด)

9. The driver lost control of the car, hit a guardrail, and ____________ over. 

(คนขับรถสูญเสียการควบคุมรถ  ชนเข้ากับราวกั้น  และ

 (a) slipped   (ลื่น, ลื่นไหล, หลุดมือไป, เลื่อน, เลื่อนไหล, ถลา, ไถล, ลอด, หลุด, หลบ, ก้าวพลาด, พลาด)

(b) skipped   (ข้ามไป)

(c) nipped   {เด็ด (ดอกไม้), ยับยั้งการเจริญเติบโต, ทำให้ชะงักไป, ตัด, เล็ม}   

 (d) flipped  (พลิกคว่ำ, เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง, ตีลังกา)

10. John earns extra money in summers by picking apples in one of his uncle’s ______________.

(จอห์นได้เงินพิเศษในหน้าร้อนโดยการเก็บลูกแอปเปิ้ลใน _________________ ของลุงของเขาแห่งหนึ่ง)

(a) marshes   (หนอง, บึง, ที่ๆชื้นแฉะ)

(b) prairies   (ทุ่งหญ้าแพรรี่ในเขตหนาว)

(c) jungles   (ป่าทึบ, ป่าดงดิบ)

(d) orchards   (สวนผลไม้)

11. To distribute paper or books to a class is to hand them _____________. 

  (การแจกกระดาษหรือหนังสือในห้องเรียน  คือ การ ______________  )

(a)    up

(b)   down

(c)   out   (แจกจ่าย, ให้)  (“hand out” =  แจกจ่าย, ให้)

(d)   off

12. Since she refused to pay me money, I decided to _____________ her.  

(เพราะว่าเธอปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ผม  ผมจึงตัดสินใจ ________________ เธอ)

(a)insult   (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) divorce   (หย่า, หย่าร้าง)

(c) sue   (ซู)  (ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีต่อศาล, ฟ้อง, เกี้ยวผู้หญิง, ขอร้อง)

(d) maim   (เมม)  (ทำให้เสียแขนขา, ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป, ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้พิการ, ทำให้เสื่อมเสีย)

13. Because I am broke, I wish to ask her for a _______________.

(เพราะว่าผมถังแตก  ผมปรารถนาจะขอ _____________________ จากเธอ)

(a) seclusion   (การปลีกตัวโดดเดี่ยว, การแยกตัว, การเก็บตัว, การตัดขาดจากโลกภายนอก, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ)

(b) loan   (เงินกู้, การให้กู้, การให้ยืม, สิ่งที่ให้ยืม, ให้ยืม, ให้กู้)

(c) destiny   (ชะตากรรม, เคราะห์กรรม)

(d) tolerance   (ความอดทน, ความทนทาน, ลักษณะใจกว้าง, การให้อภัย)

14. The army doctors ______________ him.  They would not accept him as medically fit. 

  (หมอของกองทัพ _____________________ เขา   พวกหมอจะไม่ยอมรับว่าเขามีสุขภาพสมบูรณ์-ปกติในทางการแพทย์)

(a) rejoiced   (ดีใจ, ยินดี, ปลื้มปิติ, รื่นเริง, ทำให้ยินดี-ดีใจ-ปลื้มปิติ)

(b) rejected  (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ)

(c) remitted   (ส่งเงิน, ให้กลับคืน, อภัยโทษ, ยกโทษ, ยกหนี้, ละเว้น, ผ่อนคลาย, บรรเทา)

(d) resented   (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ)

15. One of my suitcases is small, and the other one is of ________ ______________ size.  

(กระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง (ใน ๒ ใบ) ของผมเล็ก  และอีกใบหนึ่งมีขนาด ____________________________ )

(a) medium   (กลาง)  (ใช้กับขนาดของสิ่งของ, บ้านเรือน, โครงการ ฯลฯ)

(b) central   (กลาง, ตรงกลาง)  (ใช้กับสถานที่ตั้ง, พื้นที่,  บริเวณ)

(c) middle   (ตรงกลาง)  (ใช้กับคน สัตว์  สิ่งของ ที่อยู่ตรงกลาง เช่น คนกลาง  บ้านตรงกลาง)

(d) center  (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)  (เป็นคำนาม)

16. Whenever I come to your house, your dog’s tail is _____________.

(เมื่อใดก็ตามที่ผมมาบ้านคุณ  หางของสุนัขของคุณกำลัง ________________  )

(a) barking   (เห่า)

(b) wagging   (กระดิก, แกว่ง, แกว่งไกว, ขึ้นๆลงๆ, กระดก (ลิ้น), ชี้มือชี้นิ้ว, สั่นหัว)

(c) wailing   (ร่ำไห้, คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร้องสะอึกสะอื้น, ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(d) waiving   (ละทิ้ง, สละสิทธิ, ละเว้น. ทิ้ง, ปัดออก)

17. Unless you have a map, our village is very difficult to ________________.    

(ถ้าคุณไม่มีแผนที่  หมู่บ้านของเราจะยากลำบากอย่างมากที่จะ________________)

(a) preserve   (อนุรักษ์, สงวนไว้, ดำรงรักษาไว้)

(b) discriminate   (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

 (c) locate   (หาที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(d) construe   (คัน-สทรู)  (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, วิเคราะห์รูปประโยค)

18. If the iron is put in the rain for a long time, it will become ________________.  

 (ถ้าเหล็กถูกวางตากฝนเป็นเวลานาน  มันจะ ____________________ )

(a) rustic   (บ้านนอก, เกี่ยวกับชิวิตชนบท, ธรรมดาๆ, เกี่ยวกับคนบ้านนอก, เงอะงะ)

(b) fragile   (แฟร้จ-ไจล)  (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย. เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) rife   (ไรฟ)  (มีอยู่ทั่วไป, แพร่หลาย, อุดม, อุดมสมบูรณ์, แน่นหนา)

(d) rusty   (เป็นสนิม, ขึ้นสนิม)

19. The university administration has decided to give ______________ to young married couples with children.

(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะให้ _________________ กับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร)

(a) presentation   (การนำเสนอ, การแสดง)

(b) prestige   (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference   (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) priority  (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)   

20. He disliked his surroundings and wanted to _______________ from them.  

(เขาไม่ชอบสภาพแวดล้อมของเขา  และต้องการที่จะ _________________ จากมัน)

 (a) sneak   (สนีค)  (เดินหลบ, เดินลับๆล่อๆ, ทำลับๆล่อๆ, แอบ, แอบทำ, ด้อม, ดอด, ลัก, ขโมย)

(b) escape   (หลบหนี)

(c) loiter   (เดินเตร่, เตร็ดเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)

(d) incite   (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)