หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 40)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Generally, smallpox caused appalling facial scars.

(โดยทั่วไป ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า ที่น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ)

(a) deep  (ลึก)

(b) disfiguring  (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful(เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent  (ถาวร, คงทน)

2. The government has earmarked funds for research into alternative sources of energy.

(รัฐบาลได้  กัน-สำรอง กองทุนสำหรับการวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือก)

(a) increased  (เพิ่ม)

(b) set aside  (กันเอาไว้ต่างหาก, แยกไว้ต่างหาก, จัดไว้ต่างหาก)

(c) turned down (ปฏิเสธ)

(d) donated (บริจาค)

3. When a film is restricted to matureaudiences, it usually means that only those over eighteen are allowed to watch.

(เมื่อภาพยนตร์ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชม ที่เป็นผู้ใหญ่  มันปกติหมายความว่า  เฉพาะคนที่อายุมากกว่า ๑๘ ปี เท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ชมได้)

(a) senior (อาวุโสกว่า, แก่กว่า)

(b) responsible (รับผิดชอบ)

(c) prudent (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์, มองการณ์ไกล)

(d) adult  (เป็นผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, ผู้ใหญ่)

4. Not all types of malfeasance are necessarily punishable by law, however unethical they might be.

(ไม่ใช่ทุกชนิดของ  การทุจริตต่อหน้าที่-การละเลยต่อหน้าที่-ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฤฎหมายของข้าราชการหรือพนักงาน  ที่จำเป็นจะต้องถูกลงโทษโดยกฎหมาย  ไม่ว่ามันอาจจะผิดหลักศีลธรรมจรรยาอย่างไรก็ตาม)

(a) malfunction  (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

(b) wrong doing  (การทำผิด)

(c) malevolence  (ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด)

(d) malediction  (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

5. Are social problems the only factor that is deterrent to the growth of foreign trade of our country or are there also other factors?

(ปัญหาทางสังคมเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ยับยั้ง-กีดขวาง-สกัดกั้น  การเติบโตของการค้าต่างประเทศของประเทศของเรา  หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีก  ใช่หรือไม่)

(a) preventive  (ซึ่งป้องกัน, ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งสกัดกั้น)

(b) persuasive  (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

(c) rehabilitative  (ซึ่งทำให้กลับคืนดีดังเดิม, ซึ่งทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ซึ่งเป็นการพักฟื้น, ซึ่งกู้ชื่อเสียง-กู้ฐานะ)

(d) promotional  (ช่วยส่งเสริม, ช่วยกระตุ้น)

6. The hunter carefully stalked the deer.

(นักล่าไล่ตาม-ย่องเข้าใกล้  กวางอย่างระมัดระวัง)

(a) shot  (ยิง)

(b) aimed at (เล็ง – ปืน, ธนู – ไปที่)

(c) tracked  (ตามรอย, ติดตาม, คอยตาม)

(d) skinned  (ถลกหนัง, ขูดผิวออก, ปอกเปลือก, ลอกเปลือก)

7. The early Japanese novelists intended primarily to edify their readers. 

  (นักเขียนนิยายชาวญี่ปุ่นยุคแรกๆ  ตั้งใจอย่างสำคัญทีเดียวที่จะ  สอนศีลธรรม-สั่งสอน-เทศนา  ผู้อ่าน (นิยาย) ของตน)

(a) entertain  (ให้ความบันเทิง, ให้ความเพลิดเพลิน)

(b) instill patriotism in  (ปลูกฝังความรักชาติใน)

(c) instigate   (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

(d) morally improve  (ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นด้านศีลธรรม)

8.The judge sentenced the convict man.

(ผู้พิพากษา ตัดสินลงโทษ (พิพากษา) ชายผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด)

(a) gave a pardon to  (ให้อภัยแก่, ยกโทษให้กับ)

(b) passed judgment upon   (ผ่านการตัดสิน-คำวินิจฉัย-การชี้ขาด ไปยังหรือแก่ – บุคคล)

(c) sympathized with  (เห็นอกเห็นใจกับ)

(d) gave high praise to  (ให้การสรรเสริญ-ยกย่องอย่างสูงแก่)

9. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ ได้รับการลงนาม)

(a) truce  (ทรูซ)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาสงบศึก, สัญญาพักรบ, การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(b) contract  (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, นิติกรรมสัญญา, สัญญาสมรส-หมั้น, คำย่อ, รูปแบบย่อ)

(c) surrender  (การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ-ละทิ้ง, ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(d) charter  (กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, เช่ามา, เหมา, ให้สิทธิพิเศษ)

10. Mr. Collins has a reputation for being a prudent businessman.

(มิสเตอร์คอลลินส์มีชื่อเสียงว่าเป็นนักธุรกิจที่  รอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-ฉลาด-ประหยัด-มองการณ์ไกล)

(a) dishonest  (ไม่ซื่อสัตย์, ทุจริต)

(b) wealthy  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มีฐานะ)

(c) careful  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(d) ingenuous  (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)

11. Madame Curie was completely engrossed in her work.

(มาดามคูรี่ (นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)  หมกมุ่น-ค่ำเคร่ง  อย่างเต็มที่ในงานของเธอ)

(a) fatigued  (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(b) absorbed  (ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

(c) fruitful  (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

(d) confused  (สับสน, งงงวย)

12. Corruption is the cancer that undermines the country’s strength.

(การคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งซึ่ง  บ่อนทำลาย-ทำลายทีละน้อย-ทำลายอย่างลับๆ-ทำให้อ่อนลง-ขุด-เซาะ  ความแข็งแรงของประเทศ)

(a) weakens  (ทำให้อ่อนลงหรืออ่อนแอ)

(b) proves  (พิสูจน์)

(c) supports  (สนับสนุน, ค้ำจุน)

(d) stabilizes  (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

13. At the end of the year, lands throughout the state were parched (พาร์ช-ดึ).

(ในตอนสิ้นปี  ผืนดินทั่วทั้งรัฐ  แห้งผาก-แห้งเกรียม-เหี่ยวแห้ง)

(a) repaired (ซ่อมแซม)

(b) confiscated  (ริบ, ยึด)

(c) bone-dry  (แห้งผาก, แห้งมาก)

(d) turned into parks  (เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ)

14. The examination will begin precisely at eight-thirty.

(การสอบจะเริ่มต้นตอน ๘.๓๐ น.  พอดีเป๊ะ-อย่างแม่นยำ-อย่างเที่ยงตรง-อย่างแน่นอน-อย่างถูกต้อง)

(a) occasionally  (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(b) exactly  (อย่างตรงเผ็ง, พอดีเป๊ะ, อย่างแน่นอน, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด)

(c) subsequently  (ในเวลาต่อมา, ในภายหลัง)

(d) adequately  (อย่างพอเพียง)

15. Since older children have more experience and knowledge than younger children, teachers plan their lessons accordingly.

(เพราะว่าเด็กที่อายุมากกว่า  มีประสบการณ์และความรู้มากกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า  ครูจึงวางแผนบทเรียนของตน   อย่างสอดคล้องกัน (กับอายุ)  หรือ ตามนั้น (อายุ)

(a) meticulously  (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(b) systematically  (อย่างเป็นระบบ)

(c) correspondingly  (อย่างสอดคล้องกัน (กับอายุ), อย่างลงรอยกัน, อย่างตรงกันหรือเหมือนกัน)

(d) differently  (อย่างแตกต่างกัน)

16. Utilization of synthetic fertilizers has become a conventional technique, supplanting organic methods.

 (การใช้ประโยชน์ปุ๋ยสังเคราะห์  ได้กลายเป็นเท็คนิค  แต่ดั้งแต่เดิม-ที่มีมานานแล้ว  โดยมาแทนวิธีการแบบ (ปุ๋ย) อินทรีย์  -  คือมีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์แทนปุ๋ยคอกมานานแล้ว)

(a) traditional  (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(b) commonplace  (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป)

(c) economical  (ประหยัด)

(d) widespread  (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

17. Airplanes transport people swiftly over great distances.

(เครื่องบินขนส่งผู้คน  อย่างรวดเร็ว  ในระยะทางไกลๆ)

(a) regularly  (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นปกติ)

(b) comfortably  (อย่างสดวกสบาย, อย่างอบอุ่น)

(c) safely  (อย่างปลอดภัย)

(d) rapidly  (อย่างรวดเร็ว)

18. In 1887, Venezuela severed (เซฟ-เว่อร์-ดึ) diplomatic ties with Great Britain.

(ในปี ๑๘๘๗  เวเนซูเอล่า  ตัด ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจักร)

(a) established  (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) restored  (บูรณะ, ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์)

(c) cut off  (ตัด – ความสัมพันธ์)

(d) suspended   (พักไว้ชั่วคราว, ระงับไว้ชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, แขวน, ลอยตัว)

19. Canada’s geography provides unrivaled (อัน-ไร้-วัลด) opportunities for boating.

(ภูมิศาสตร์ของแคนาดาให้โอกาสที่  ไม่มีคู่แข่ง-ไม่มีใครสู้-หาที่เปรียบไม่ได้-ไร้เทียมทาน  สำหรับการเล่นเรือบด)

(a) numerous  (มากมาย, เยอะแยะ)

(b) unequalled  (ไม่มีที่เหมือน, ไม่เสมอกัน, ไม่เท่ากัน)  (เมื่อเปรียบกับสถานที่อื่นๆ)

(c) unexpected  (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ)

(d) minimal  (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

20. Since the rise of television in the 1950’s, the movie industry has confronted increased economic problems.

(ตั้งแต่การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐  อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้  เผชิญหน้ากับ-พบกับ  ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น  -  คือมีรายได้ลดลง  เนื่องจากคนหันไปดูทีวีมากขึ้น)

(a) adjusted to (ปรับให้เข้ากับ)

(b) overcome  (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(c) encountered  (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, พบโดยบังเอิญ, ปะทะ, การเผชิญหน้าศัตรู, การพบโดยบังเอิญ)

(d) avoided  (หลีกเลี่ยง)