หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 4)

Matching

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.   Amicable (เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต)

(a)  Fashionable (ทันสมัย, ตามแฟชั่น, ตามสมัยนิยม)

(b) Respectable (น่าเคารพนับถือ)

(c)  Affectionate (ที่รักใคร่, ที่ชอบ, เมตตา, รัก, ชอบ)

(d) Efficient (มีประสิทธิภาพ)

2.   Benevolent (เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ)

(a)  Wealthy (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(b) Brutal (โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, คล้ายสัตว์)

(c)  Poor (ยากจน, ขาดแคลน, เลว, ไม่ดี, มีคุณภาพเลว, ต่ำต้อย, น่าสงสาร, น่าสังเวช)

(d) Kind (กรุณา, เมตตา, ใจดี, หวังดี)

3.   Dwindle (ลดน้อยลง, เล็กลง, หด, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม)

(a)  Enlarge (ขยาย, เพิ่ม, ขยายตัว, ขยายภาพ, เสริม, กว้างขึ้น, โตขึ้น)

(b) Shrink (หดตัว, ย่น, เหี่ยว, ลดลง, ทำให้หดตัว-ลดลง-ย่น, การหดตัว-เหี่ยวย่น-ลดลง)

(c)  Remind (เตือนให้ระลึกถึง)

(d) Swindle (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง, การโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

4.   Bizarre (แปลกประหลาด, ผิดปกติ)

(a) Odd (แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ, ผิดคาดหมาย)

(b) Simple (ง่าย, เข้าใจง่าย, ไม่ยุ่งยากซับซ้อน, ชัดแจ้ง, เรียบ, ถ่อมตัว)

(c)  Complex (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, ประกอบด้วยหลายส่วน, ความซับซ้อน, อาคารชุด)

(d) Complicated (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

5.    Impair (ทำให้เลวลง-อ่อนแอ-เสียหาย-ได้รับบาดเจ็บ, ลดคุณค่า)

(a)  Employ (จ้าง, ใช้)

(b) Fix (ซ่อมแซม, ทำให้แน่น, ติด, ติดแน่น, กำหนดแน่นอน, เจาะจง, เพ่งมอง, เพ่งความสนใจ)

(c)  Damage (ทำให้เสียหาย-ได้รับอันตราย, เสียหาย, ความเสียหาย, การทำให้เสียหาย)

(d) Repair (ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, รักษา, เยียวยา, ชดเชย, ชดใช้, การซ่อมแซม, งานซ่อมแซม)

6.  Relevant (เข้าประเด็น, ตรงประเด็น, สัมพันธ์กัน)

(a)  Helpful (ชอบช่วยเหลือ, มีประโยชน์, ให้ความช่วยเหลือ)

(b) Related (สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เป็นญาติกัน, เชื่อมกัน)

(c)  Desperate (หมดหวัง, เข้าตาจน, เต็มไปด้วยอันตราย, ล่อแหลม, ร้ายแรงมาก, อย่างยิ่ง, เหลือเกิน, เต็มที่)

(d) Accessible (สามารถเข้าถึงได้)

7.  Deteriorate (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลงหรือเสื่อมเสีย)

(a) Worsen (ทำให้เลวลง-แย่ลง, เลวลง, แย่ลง)

(b) Clarify (ทำให้ชัดเจน-กระจ่าง, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น-บริสุทธิ์-สะอาด)

(c)  Amend (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ)

(d) Enrich (ทำให้ร่ำรวย-มั่งคั่ง-อุดมสมบูรณ์, ประดับ-ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า-ความสำคัญ)

8.   Ample (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, เหลือพอเพียง)

(a)  Deficient (ขาดแคลน, ไม่พอเพียง, บกพร่อง)

(b) Proficient (สามารถ, เก่ง)

(c)  Plentiful (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) Doubtful (สงสัย, ไม่แน่ใจ,  ไม่มั่นใจ, ลังเล, ยังไม่ตัดสินใจ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้)

9. Tedious (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(a)  Ridiculous (น่าหัวเราะเยาะ, น่าเย้ยหยัน)

(b) Illegal (ผิดกฎหมาย)

(c)  Sympathetic

(d) Boring (น่าเบื่อ)

10. Derive (ได้รับ)

(a)  Surrender (ยอมแพ้, ยอมมอบตัว)

(b) Destroy (ทำลาย, กำจัดให้สิ้น)

(c)  Obtain (ได้รับ)

(d) Desire (ปรารถนา, ต้องการ)

11. Stimulate (กระตุ้น, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ, ส่งเสริม, ชูกำลัง, เป็นตัวกระตุ้น)

(a)  Alarm (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

(b) Soothe (ปลอบ, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ประโลมใจ, ลด, ทำให้บรรเทา)

(c)  Arouse (กระตุ้น, ปลุก, ดลใจ)

(d) Confuse (ทำให้งง-สับสน-วุ่นวาย)

12. Humble (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(a)  Humorous (ตลก, ขบขัน,ซึ่งมีนิสัยตลก)

(b) Modest (ถ่อมตัว, สุภาพ, สงบเสงี่ยม, เรียบๆ, พอประมาณ, ไม่รุนแรง)

(c) Valuable (มีค่า)

(d) Ancient (โบราณ, เก่าแก่)

13.  Compel (บังคับ, ผลักดัน, เกณฑ์, ใช้วิธีบังคับ, ต้อน, ได้มาโดยการบังคับ)

(a)  Accomplish (ทำได้สำเร็จ, ประสบความสำเร็จ)

(b) Delight (ยินดี, ทำให้ยินดี-ปลาบปลื้ม, ความยินดี)

(c)  Proceed (ดำเนินการ, ทำต่อไป, ปฏิบัติ, ลงมือ, เริ่ม)

(d) Force (บังคับ, ผลักดัน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง, ใช้กำลัง, กำลัง, แรง, พลัง)

14.    Refuge (ที่หลบภัย-ลี้ภัย, ที่ปลอดภัย, ที่พึ่ง, ร่มโพธิ์ร่มไทร)

(a) Shelter (ที่กำบัง, ที่หลบภัย-ลี้ภัย, ที่หลบซ่อน, ที่พักอาศัย, การคุ้มครอง)

(b) Garbage (ขยะ)

(c) Building (ตึก, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง)

(d) Solution (การแก้ปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, สารละลาย)

15.    Lucrative (ที่มีกำไร)

(a)  Unfavorable (ไม่เอื้ออำนวย, ไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือ, เป็นไปในทางลบ)

(b) Offensive (ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ล่วงละเมิด, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, เกี่ยวกับการกระทำผิด-ละเมิด)

(c)  Profitable (ซึ่งมีกำไร)

(d) Attractive (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล)

16.    Intimidate (ขู่ขวัญ, ทำให้กลัว, ขู่, คุกคาม)

(a) Frighten (ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้สะดุ้งตกใจ, ขู่ขวัญ)

(b) Celebrate (เฉลิมฉลอง)

(c)  Liquidate (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(d) Depend (พึ่งพาอาศัย, ขึ้นอยู่กับ)

17.    Augment (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(a)  Revise (แก้ไข, ทบทวน, ปรับปรุงใหม่, การแก้ไข-ปรับปรุง)

(b) Lessen (ทำให้ลดน้อยลง)

(c)  Increase (เพิ่ม, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(d) Necessitate (ทำให้จำเป็น, ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้, บังคับ)

18.    Industrious (ขยัน, พากเพียร, อุตสาหะ)

(a)  Sensible (ฉลาด, มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติ)

(b) Productive (ให้ผลดีหรือมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c)  Diligent (ขยันหมั่นเพียร)

(d) Illiterate (ไม่รู้หนังสือ, ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้)

19.  Zealous (กระตือรือร้น, ปรารถนาอย่างมาก, ใจจดใจจ่อ, เร่าร้อน)

(a) Passionate (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีความรู้สึกรุนแรง, มีอารมณ์ใคร่ได้ง่าย, โกรธ     ง่าย, สะเทือนใจง่าย)

(b) Irrelevant (ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ตรงประเด็น)

(c)  Loyal (จงรักภักดี, ซื่อสัตย์)

(d) Illogical (ไม่สมเหตุผล, ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

20.  Potable (สามารถดื่มได้)

(a) Drinkable (สามารถดื่มได้)

(b) Eatable (กินได้)

(c)  Portable (สามารถหอบหิ้ว-นำติดตัวไปได้, หิ้วได้, สะดวก, เบา, เคลื่อนย้ายได้ด้วยมือ)

(d) Manageable (สามารถจัดการหรือควบคุมได้)

21.  Appalling (น่ากลัว, น่าตกใจ, น่าใจหาย)

(a)  Ridiculous (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ)

(b) Meaningless (ไร้ความหมาย, ไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, ไร้จุดประสงค์)

(c)  Immense (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

(d) Shocking (น่ากลัว, น่าตกใจ)

22.  Pertinent (ตรงจุด, ตรงประเด็น, เข้าเรื่อง)

(a) Relevant (ตรงประเด็น, เข้าประเด็น, เข้าเรื่อง, สัมพันธ์กัน)

(b) Crucial (สำคัญยิ่ง, จำเป็นยิ่ง)

(c)  Sophisticated (เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, เจนโลก, สมัยใหม่)

(d) Exorbitant (แพงเกินไป, สูงเกินไป, มากเกินไป)

23.  Exterminate (กำจัดสิ้น, ทำลายให้สิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(a)  Dedicate (อุทิศให้)

(b) Eradicate (กำจัด, ทำลายให้หมดไป, ถอนรากถอนโคน)

(c)  Criticize (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิติเตียน)

(d) Diminish (ลดลง, ทำให้ลดลง)

24.  Loathe (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(a)  Disclose (เปิดเผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ)

(b) Recover (หายจากไข้, ฟื้นจากไข้, เอากลับคืน, กู้, คืนสภาพ)

(c)  Hate (เกลียดชัง, รังเกียจ)

(d) Regret (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ-สลดใจ)

25.  Deficient (ขาดแคลน, ไม่พอเพียง, บกพร่อง)

(a)  Satisfactory (น่าพอใจ)

(b) Abundant (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(c)  Formidable (น่ากลัว, น่าเกรงขาม, เอาชนะได้ยาก)

(d) Insufficient (ไม่เพียงพอ)

 

Multiple Choice Test Questions (จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1.  An individual’s fingerprints form an indelible record that can be used for identification, despite changes in one’s appearance or age. (ลายนิ้วมือของบุคคลสร้างประวัติที่ลบไม่ออก-ลบไม่ได้  ซึ่งสามารถถูกใช้สำหรับการระบุตัวบุคคล  ทั้งๆที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะท่าทาง-รูปโฉมภายนอกหรืออายุของผู้นั้น)

a)  Natural (ตามธรรมชาติ)

b) Permanent (ถาวร, คงทน, ยืนยง, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

c) Unique (ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, ดีเลิศ)

d) Confidential (ซึ่งเป็นความลับ)

2.  Unemployment insurance provides wage earners with partial replacement of wages during involuntary unemployment. (การประกันการว่างงานให้ผู้ทำงานเพื่อเงินเดือน-ค่าจ้างด้วยการทดแทนค่าจ้างบางส่วนในระหว่างการว่างงานที่มิได้สมัครใจ-มิได้ตั้งใจ)

a)  Temporary (ชั่วคราว, ไม่จิรังยั่งยืน)

b) Seasonal (เป็นฤดูกาล, ตามฤดูกาล)

c)  Unreasonable (ไม่มีเหตุผล, ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

d) Forced (ซึ่งถูกบังคับ, ฝืนใจ, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ)

3.   People may start an argument even when they merely mean to give their opinion. (ผู้คนอาจเริ่มต้นการโต้เถียง  แม้กระทั่งเมื่อพวกเขาเพียงแต่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นเท่านั้น – คือเพียงแต่ต้องการแสดงความคิดเห็น ก็โต้เถียงทะเลาะกันแล้ว)

a) Simply (เพียงแต่........เท่านั้น, อย่างง่ายๆ)

b) Sincerely (อย่างจริงใจ, อย่างสุจริต)

c) Actually (อย่างแท้จริง)

d) Definitely (อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด, อย่างแน่ชัด)

4.  The long-term threat to the survival of elephants is the loss of their natural habitat. (ภัยคุกคามในระยะยาวต่อการอยู่รอดของช้างคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย – หรือสิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ - ตามธรรมชาติ)

a)     Ivory (งาช้าง)   

b) Environment (สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม)

c) Allies (พันธมิตร)

d) Instincts (สัญชาติญาณ)

5.  The German leadership had lauded the Russian initiative. (รัฐบาลเยอรมันได้สรรเสริญ-ยกย่องความริเริ่มของรัสเซีย)

a)     Criticized (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิติเตียน)

b)    Restricted (จำกัด, จำกัดวง, ยับยั้ง, หักห้าม, ควบคุม)

c) Praised (ยกย่อง, สรรเสริญ)

d) Assisted (ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน)

6.  In order to make the company viable, it will be extremely necessary to reduce staffing. (เพื่อทำให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้  มันจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องลดคณะผู้ร่วมงาน – หรือพนักงาน)

a)     Comparable (เปรียบเทียบได้กับ, ดีพอๆกันกับ)

b)    Obedient (เชื่อฟัง, ว่านอนสอนง่าย, ไม่ดื้อ)

c) Sustainable (ดำรงอยู่ได้ตลอดไป, ยั่งยืน)

d) Keen (กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, ดีเลิศ, แหลม, คม, คมกริบ, หลักแหลม)

7.  The house is in proximity to various shopping malls. (บ้านมีความใกล้เคียงกับศูนย์การค้าหลายแห่ง)

a)     Equanimity (ความใจเย็น-มีอารมณ์เย็น, ความสงบใจ, ความสมดุลของใจ)

b) Nearness (ความใกล้เคียง, ความใกล้ชิด)

c) Simplicity (ความง่ายๆ, ความเรียบๆ, ความไม่สลับซับซ้อน, ความชัดเจน, ความไม่หรูหรา, ความเข้าใจได้ง่าย, ความตรงไปตรงมา)

d) Identity (เอกลักษณ์, ลักษณะเฉพาะตัว, รูปพรรณสัณฐาน)

8.  Of course, we are competitive but there is no personal animosity between us. (แน่ละ  เราแข่งขันกัน  แต่ก็ไม่มีความจงเกลียดจงชัง-ความเป็นศัตรูเป็นส่วนตัวระหว่างพวกเรา)

a)     Entertainment (ความบันเทิง, การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับแขก)

b)    Charm (เสน่ห์, ความจับใจ-ดึงดูดใจ, ความยั่วยวน, เครื่องราง, เวทมนตร์คาถา, ทำเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

c)     Destruction (การทำลาย, ความพินาศ)

d)    Hatred (ความเกลียดชัง, ความอาฆาตแค้น, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง)

9.  I’ve made tentative plans to take a trip to New York next summer. (ผมได้วางแผนชั่วคราว-ยังไม่แน่นอนที่จะเดินทางไปนิวยอร์คฤดูร้อนปีหน้า)

a)    Temporary (ชั่วคราว)

b)    Distinguished (มีชื่อเสียง, เด่น, พิเศษ, ยอดเยี่ยม)

c)     Defective (มีข้อบกพร่อง, ชำรุด, เสีย, พิการ, ไม่ปกติ, ไม่สมบูรณ์, ขาด)

d)    Lasting (ทนทาน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)

10.  Jimmy has been afflicted with a serious illness since childhood. (จิมมี่ถูกทำให้เจ็บปวด-ทรมานด้วยโรคร้ายแรงตั้งแต่วัยเด็ก)

a)  Hospitalized (เข้าโรงพยาบาล)

b) Injured (ได้รับบาดเจ็บ, ได้รับอันตราย-ความเสียหาย, ถูกทำร้ายจิตใจ)

c) Evacuated (อพยพ, โยกย้าย, ถอย, ถอนออก)

d) Eliminated (กำจัด, ทำลายหมดสิ้น)

11.  The treaty will have to be ratified by the executive committee. (สนธิสัญญานี้จำเป็นต้องให้สัตยาบัน-ยืนยัน-อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร)

a) Confirmed (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

b) Cancelled (ยกเลิก)

c) Affected (มีผลกระทบต่อ)

d) Announced (ประกาศ, แจ้ง, แถลง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก)

12.   You need to be robust to swim across the river with a strong current. (คุณจำเป็นต้องแข็งแรงถ้าจะว่ายข้ามแม่น้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกราก)

a)     Honest (ซื่อสัตย์)

b)    Nimble (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

c)     Speedy (เร็ว)

d)    Sturdy (แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, ทนทาน, เหนียว, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว)

13.  Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they ordinarily congregate in large schools, often numbering in the hundreds. (แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียวหรือเป็นคู่  พวกมันตามธรรมดาแล้วรวมตัวกัน-จับกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่  บ่อยครั้งทีเดียวมีจำนวนหลายร้อยตัว)

a)     Reproduce (ออกลูกออกหลาน, ผลิตซ้ำ)

b)    Communicate (สื่อสาร)

c)     Assemble (ชุมนุม, ประชุม, มั่วสุม, รวบรวม, รวมเข้า, ประกอบชิ้นส่วน)

d)    Dwell (พำนัก, พักอาศัย)

14.  In an arid climate, irrigation is necessary in order to cultivate fruits, grains and vegetables. (ในเขตภูมิอากาศแห้งมาก-แล้ง  การชลประทานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะเพาะปลูกผลไม้ พืชจำพวกข้าว และผัก)

a)    Raise (เพาะปลูก, เลี้ยง (สัตว์), ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น)

b)    Store (เก็บสะสม, เก็บรักษา, ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, ร้าน, ร้านค้า, ห้องเก็บของ, ห้องพัสดุ, สิ่งที่เก็บสะสมไว้)

c)     Harvest (เก็บเกี่ยว, เก็บผล, ได้ผล, ได้รับ, ฤดูเก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว, ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้)

d)    Purchase (ซื้อ, การซื้อ)

15.  The spectacular view of the Grand Canyon never fails to fascinate tourists. (ทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้น-ประทับใจของแกรนด์แคนย่อนไม่เคยล้มเหลวที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหลงใหล)

a)     Distinctive (เด่น, พิเศษ, เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ)

b)    Unobstructed (ซึ่งไม่มีอะไรมาขวางกั้นหรือเป็นอุปสรรค)

c)     Matchless (ไม่มีที่เปรียบเทียบ, ดีเยี่ยม, ดีจนไม่มีอะไรเปรียบ)

d) Sensational (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยิ่งใหญ่, เกรียวกราว, น่าตื่นเต้น, อึกทึกครึกโครม)

16.  The prehistoric art of inscribing figures and designs on rock surfaces seems to have slowly disappeared with the advent of agriculture. (ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ของการแกะสลักรูปทรงและแบบต่างๆลงบนพื้นผิวของหิน  ดูเหมือนว่าได้หายไปอย่างช้าๆพร้อมกับการมาถึง-การปรากฏขึ้นของเกษตรกรรม)

a)     Interruption (การขัดขวาง, การขัดจังหวะ, การสะดุด)

b)    Stability (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

c)     Monopoly (การผูกขาด)

d) Arrival (การมาถึง, สิ่งที่ปรากฏ, การได้บรรลุถึง)

17.  Architects must use aerodynamics to make sure that skyscrapers can withstand the force of the wind. (สถาปนิกจะต้องใช้หลักการเคลื่อนไหวของอากาศ (ลม) เพื่อให้มั่นใจว่าตึกระฟ้าต่างๆสามารถทนทานต่อแรงลมได้)

a) Resist (ต้าน, ต้านทาน, ต่อต้าน, สกัดกั้น, ทน, ทนต่อ, อดกลั้น, อดทน)

b) Absorb (ดูดซับ, ซึมซับ, รับเอามา)

c) Increase (เพิ่ม, ทำให้เพิ่ม, การเพิ่มขึ้น)

d) Divert (หันเห, เบี่ยงเบน)

18.  The U.S. National Science Foundation freely disseminates information relating to scientific resources. (มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐฯเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆด้านวิทยาศาสตร์)

a)  Gathers (รวบรวม, จัดเก็บ, เก็บรวมกลุ่ม, รวมกัน, สะสม, เพิ่ม, ค่อยๆเพิ่ม)

b) Spreads (แพร่, กระจาย, แผ่, กาง, คลี่, ปู, ละเลง, ทา, ทำให้กระจาย, แยกออก, ยืดออก, ลาม, ซึม)

b) Records (บันทึก, ลงบันทึก, บันทึก (คำนาม), เอกสาร, ประวัติ, หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้, จานเสียง, แผ่นเสียง)

c) Obtains (ได้รับ)

19.  Peter has an ambivalent attitude towards his friend; he likes him but always quarrels with him. (ปีเตอร์มีทัศนคติสองจิตสองใจ-เดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังต่อเพื่อนของเขา  เขาชอบเพื่อน  แต่ก็ทะเลาะกับเพื่อนอยู่บ่อยๆ)

a) Hostile (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

b) Eccentric (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ, วิตถาร, คนพิกล, คนที่มีพฤติกรรมประหลาด, คนวิตถาร)

c) Contradictory (ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งตรงกันข้าม, ซึ่งไม่ลงรอยกัน)

d) Perpetual (ตลอดกาล, ตลอดไป)

20.  Anxiety is a reaction caused by fear of a situation that is felt to be threatening or perilous. (ความวิตกกังวลเป็นปฏิกิริยาที่มีสาเหตุมาจากความกลัวในสถานการณ์หนึ่งซึ่งถูกรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามหรือมีอันตราย)

a) Hazardous (มีอันตราย, เป็นภัย)

b) Meticulous (จู้จี้, พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ)

c) Fabulous (วิเศษ, ยอดเยี่ยม, เป็นเรื่องนิทาน, ไม่น่าเชื่อ, เป็นไปไม่ได้, น่าขัน)

d) Populous (มีพลเมืองมาก)

21.  Most of the picnickers took cover when rain seemed imminent.  The few that procrastinated got drenched. (ผู้ไปปิคนิกส่วนใหญ่หาที่กำบังเมื่อฝนดูเหมือนว่าใกล้จะตก  มีเพียงไม่กี่คนที่ชักช้ารีรอ-ผัดวันประกันพรุ่งเปียกโชก – คือโดนฝนเพราะไม่รีบหาที่กำบัง)

a)  Hurried (รีบเร่ง)

b) Postponed (เลื่อนเวลาไป, เลื่อน, เลื่อนไป, ถ่วงเวลา, ยืดเวลา) (หมายถึงเลื่อนเวลาหาที่กำบัง)

c) Contributed (มีคุณูปการ, มีส่วนช่วยให้เกิด, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ให้เงินช่วยเหลือ)

d) Penetrated (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, ฝ่าเข้าไป)

22.  The strike ended when the employer conceded to the demands of the workers. (การนัดหยุดงานยุติลงเมื่อนายจ้างยอมทำตามข้อเรียกร้องของคนงาน)

a) Complied (ยอม, ยินยอม, ยอมตาม, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมรับ)

b) Refused (ปฏิเสธ)

c) Ridiculed (เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, การหัวเราะเยาะ-เยาะเย้ย-ยั่วเย้า)

d) Accused (กล่าวหา)

23.  The genesis of the modern book can be traced to the papyrus scrolls of ancient Egyptians. (การก่อกำเนิด-การเริ่มต้นของหนังสือสมัยใหม่สามารถย้อนรอยกลับไปสู่ม้วนกระดาษ (ที่มีคำจารึก) ที่ทำจากป่านปาปีรัสของชาวอียิปต์สมัยโบราณ)

a)     Printing (การพิมพ์)

b)    Advertisement (การโฆษณา)

c)     Business (ธุรกิจ)

d) Origin (แหล่งกำเนิด, การเกิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ, จุดเริ่มต้น)

24.  It is evident that animals played a predominant role in the world of the Paleolithic Period. (มันชัดเจนที่ว่าสัตว์มีบทบาทโดดเด่น-ครอบงำในโลกยุคน้ำแข็ง- คือยุคไดโนเสาร์ครองโลก)

a)   Conflicting (ซึ่งมีความขัดแย้ง)

b)    Passive (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ดิ้นรน, ไม่มีปฏิกิริยา, ไม่โต้ตอบ, ไม่ร่วมด้วย, อดทน, ถูกกระทำ)

c)     Principal (สำคัญที่สุด, อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, หัวหน้า, ตัวการ, รายใหญ่, เงินต้น, ครูใหญ่)

d)    Secondary (ที่สอง, อันดับรอง, รอง, สำรอง, ทีหลัง, ไม่สำคัญ)

25.  In his job, a telephone is indispensable. (ในงานของเขา  โทรศัพท์จำเป็นอย่างยิ่ง-จะขาดเสียมิได้)

a)     Unimportant (ไม่สำคัญ)

b)    Useful (มีประโยชน์)

c)     Unknown (ไม่มีใครรู้จัก, ไม่มีชื่อเสียง)

d) Necessary (จำเป็น)

26.   Economic growth must not be pursued at the expense of environmental pollution. (การเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องไม่ถูกดำเนินการโดยเอามลภาวะทางสภาพแวดล้อมเข้าไปแลก)

a)    Carried out (ดำเนินการ)

b)    Anticipated (คาดหวัง, ทำนาย)

c)     Conspire (สมคบคิด, วางแผนลับ)

d)    Erect (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

27.   He is a man with big ideas and great business acumen. (เขาเป็นคนมีความคิดใหญ่โตและ (มี) ความเฉลียวฉลาดทางธุรกิจอย่างมากมาย)

a)    Shrewdness (ความเฉลียวฉลาด)

b)    Popularity (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

c)     Profit (กำไร)

d)    Influence (อิทธิพล)

28.   She looked weary after a hard day’s work. (เธอมีท่าทางเหน็ดเหนื่อย-เบื่อหน่ายหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน)

a)     Sad (เศร้า)

b)    Happy (มีความสุข)

c)     Worried (วิตกกังวล)

d)    Tired (เหน็ดเหนื่อย, เบื่อหน่าย)