หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 38)

Choose the word which best completes the sentence.

(จงเลือกคำที่เติมประโยคได้ความหมายดีที่สุด)

1. He is not a good leader, he is not ____________ enough.

(เขาไม่ใช่ผู้นำที่ดี  (เพราะ)  เขาไม่ __________________ พอ)

(a) deciding (ตัดสินใจ)

(b) decision (การตัดสินใจ)

(c) decisive (เด็ดขาด, แน่วแน่, สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็ว)

(d) decided (ตัดสินใจแล้ว, แน่นอน, ไม่มีปัญหา)

2. The metal becomes ____________ at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ _________________ ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ, (เครื่องดื่ม) ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

(b) malleable (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile (สัมผัสได้, แตะได้)

3. Some people think that video games have a ___________ influence on children.

 (บางคนคิดว่าวีดีโอเกมส์มีอิทธิพลที่ ________________ ต่อเด็กๆ)

(a) boring (น่าเบื่อหน่าย)

(b) pernicious (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

(c) educational (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

4. At the universities of Oxford and Cambridge the ____________ of teachers to students is very high. 

(ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดและเคมบริดจ์ ___________________ ของอาจารย์ต่อนักศึกษาสูงมาก  -  คือจำนวนอาจารย์มีมากเมื่อเทียบกับนักศึกษา)

(a) fraction  (เศษส่วน, เศษ, จำนวนเล็กน้อย, การแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย)

(b) number  (จำนวนของ)  (the number of)

(c) ratio  (อัตราส่วน, สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ)

(d) percentage  (จำนวนร้อยละ)

5. The prize is a ___________ to his achievements.

(รางวัลเป็น _________________ ต่อความสำเร็จของเขา)

(a) trial (ไทร้-เอิ้ล)  (การทดลอง, การทดสอบ, การสอบสวน, การซ้อม, การทรมาน, การไต่สวนคดี)

(b) treason (การทรยศ, การขายชาติ, การกบฏ, การทำให้เสียศรัทธา)

(c) truce (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก, การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(d) tribute (ทริบ-บิ้วท)  (บรรณาการ, ของขวัญ, ของถวาย, เงินบรรณาการ, คำสรรเสริญ)

6. Only a rich ____________ tycoon could afford a private jet.

(เฉพาะบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากทาง _______________ และร่ำรวยเท่านั้นที่จะสามารถมีเครื่องบินเจ๊ตส่วนตัวได้)

(a) goon  (คนโง่, คนทึ่ม, อันธพาล)

(b) royalty  (บุคคลในราชวงศ์, ญาติกษัตริย์, ค่าธรรมเนียม, ค่าภาคหลวง, ความสูงส่ง)

(c) business  (ธุรกิจ)

(d) farmer  (ชาวนา)

7. Employees who have a ____________ are encouraged to discuss it with the management.

 (พนักงานผู้ซึ่งมี _________________ ได้รับการส่งเสริมให้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร)

(a) hindrance (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

(b) disturbance (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ)

(c) disadvantage (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

(d) grievance (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

8. The police have been ordered not to ____________ if the students attack them.

 (ตำรวจถูกสั่งมิให้ _____________ ถ้าพวกนักเรียนจู่โจมพวกเขา)

(a) flee (หนี, หลบหนี)

(b) retaliate (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

(c) challenge (ท้าทาย)

(d) surrender (ยอมแพ้)

9. The woman was ____________ from hospital yesterday only a week after her operation.

 (ผู้หญิงคนนั้นถูก _______________ จากโรงพยาบาลเมื่อวาน  หลังจากการผ่าตัดของเธอเพียง ๑ สัปดาห์เท่านั้น)

(a) expelled (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(b) evicted (ขับไล่, ขับออก, ไล่ที่, เรียกคืน)

(c) ejected (ขับไล่, ขับออก, ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, ดีดออก, ขว้างออก, พ่น, เป่า, พุ่ง)

(d) discharged (ปล่อยตัว, ปลดจากงาน, ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่นๆ, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ปลดภาระ, ปล่อยออก, ไล่ออก)

10. The purpose of the survey was to ____________ the travelers with local conditions.  

(วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อ _______________  นักเดินทาง-นักท่องเที่ยว กับสภาพในท้องถิ่น)

(a) inform  (บอก, แจ้งให้ทราบ, รายงาน, ให้ความรู้)

(b) acquaint  (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)  (ทำให้นักเดินทางคุ้นเคยกับสภาพท้องถิ่น)

(c) instruct  (สอน, แนะนำ)

(d) notify  (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

11. The parents became extremely _____________ when their son had not returned by noon. 

(พ่อแม่ ___________________ อย่างยิ่งเมื่อลูกชายของพวกเขายังไม่กลับมาในตอนเที่ยง)

(a) envious  (อิจฉาริษยา, หึงหวง)

(b) enticed  (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

(c) anxious  (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(d) enthralled  (ทำให้ติดใจ, ทำให้หลงเสน่ห์, ทำให้เป็นทาส)

12. The driver was _____________ by the bright headlights of the approaching car and couldn’t see where he was going.

(คนขับรถถูก ____________________ โดยไฟหน้ารถที่สว่างจ้าของรถยนต์ที่กำลังใกล้เข้ามา  และไม่สามารถมองเห็นว่าเขากำลัง (ขับ) ไปที่ใด)

(a) dribbled  (ทำให้ไหล, ทำให้หยด, ไหลหยด, หยด, ไหลริน, ค่อยๆเคลื่อน, ค่อยๆหายไป)

(b) dazzled  (ทำให้ตาพร่า, ทำให้ลานตา, หลงใหล, เคลิบเคลิ้ม)

(c) drizzled  (ฝนตกพรำๆ, ฝนตกปรอยๆ)

(d) draggled  (ทำให้เลอะเปรอะเปื้อน, เลอะเปรอะเปื้อน, ตามอย่างช้าๆ)

13. As soon as he sniffed the pepper he began to ______________.

(ในทันทีที่เขาสูดดมพริกไทย  เขาก็เริ่ม _____________________ )

(a) sneeze  (จาม)

(b) snore  (กรน)

(c) snare  (ล่อจับ, ดัก, ดักสัตว์ด้วยแร้ว-บ่วง-ห่วง-หลุมพราง, หลอก, ใส่ร้ายป้ายสี)

(d) snob  (คนเสแสร้ง, คนหลอกลวง, คนเห่อ, คนที่อยากเป็นผู้ดี)

14. He has the ______________ of smoking a pipe after lunch.

(เขามี ____________________ ชอบสูปไปป์หลังอาหารเที่ยง)

(a) custom  (ขนบธรรมเนียมประเพณี – ในระยะเวลายาวนาน)

(b) tradition  (จารีต, ประเพณี, จารีตนิยม, ธรรมเนียม, ประเพณีสืบทอด)

(c) habit  (นิสัย, ความเคยชิน, ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(d) accustom  (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)

15. There had been eight ______________ of his book in ten years.

(มี ____________________ ๘ ครั้งของหนังสือเล่มนี้ใน ๑๐ ปี)   (คือตีพิมพ์ ๘ ครั้งใน ๑๐ ปี)

(a) additions  (การบวก, การเพิ่ม, การเติมเข้ามา)

(b) editions  (การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ, จำนวนที่พิมพ์ในครั้งหนึ่ง, ฉบับพิมพ์ครั้งที่)

(c) editorials  (บทบรรณาธิการ, บทนำ, บทความ, บทวิจารณ์ของวิทยุและโทรทัศน์)

(d) editors  (บรรณาธิการ, ผู้เรียบเรียง, ผู้รวบรวม)

16. I could not use the bath-room because it was ________________.

(ผมไม่สามารถใช้ห้องน้ำ  เพราะว่ามัน (ถูก) _____________________  )

(a) vacant  (ว่าง, ไม่มีคนเช่า, ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ได้ใช้)

(b) occupied  (ครอบครอง (คือ มีคนกำลังใช้มันอยู่), ยึดครอง, ครอง, อาศัยอยู่)

(c) occupation  (การครอบครอง, การยึดครอง, อาชีพ)

(d) vacancy  (ความว่าง, ความว่างเปล่า, ตำแหน่งว่าง, มีห้องว่าง – ให้เช่า, ที่ว่าง, ช่องว่าง, เวลาว่าง)

17. When he reached home after walking the last eight miles, he was absolutely ________________.

  (เมื่อเขามาถึงบ้านหลังจากเดิน ๘ ไมล์สุดท้าย เขา ___________________ อย่างแท้จริง)

(a) extreme  (สุดโต่ง, สุดขีด, อย่างยิ่ง, สุดๆ)

(b) exhausted  (หมดกำลัง, อ่อนเพลีย, ใช้หมดไป, ถูกดูดออกหมด)

(c) exhumed  (เอ็กซ-ฮูม)  (ขุดขึ้นจากหลุม, ขุดศพขึ้นมา, ขุดค้น, ปฏิสังขรณ์)

(d) exploded  (ระเบิด)

18. The refugee camp was filled with ______________ immigrants who had fled their countries. 

(ค่ายผู้ลี้ภัยเต็มไปด้วยผู้อพยพที่ ________ _________________ ผู้ซึ่งหลบหนีมาจากประเทศของตน)

(a) illegal  (ผิดกฎหมาย)

(b) illegible  (อ่านไม่ออก – เนื่องจากเขียนลายมือหวัด)

(c) illiterate  (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  -  เพราะไม่รู้หนังสือ)

(d) illegitimate  (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย, ผิดปกติ, ผิดทำนองคลองธรรม, ผิดหลักการ)

19. Jim felt ______________ when he spilled coffee all over his shirt.  He felt as if everyone were staring and laughing at him.

(จิมรู้สึก ____________________ เมื่อเขาทำกาแฟหกรดเสื้อของเขาทั้งตัว  เขารู้สึกราวกับว่าทุกคนกำลังจ้องมองและหัวเราะเยาะเขา)

(a) invisible  (ไม่สามารถมองเห็นได้)

(b) humorous  (มีนิสัยเป็นคนตลก, ตลก, ขบขัน)

(c) unnoticed  (ไม่มีใครสังเกตเห็น)

(d) embarrassed  (กระดากอาย, เคอะเขิน. กระอักกระอ่วน)

20. Jack cannot put up with Rose’s temper anymore.  It has become most ______________.

 (แจ๊คไม่สามารถอดทนต่ออารมณ์ของโรสได้อีกต่อไป  มัน (อารมณ์) ______________________ ที่สุด)

(a) irrelevant  (ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ตรงประเด็น)

(b) unbearable  (ไม่สามารถทนได้, ไม่อาจทนได้, ทนไม่ได้, รับไม่ได้, อึดอัดใจ, เหลืออด)

(c) indubitable  (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(d) lenient  (ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, กรุณา, ปรานี,โอนอ่อน)