หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 35)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Malta has played a vital role in the struggles of a succession of powers for domination of the Mediterranean.

 (เกาะมอลต้าได้มีบทบาท  สำคัญ-จะขาดเสียมิได้-จำเป็น  ในการต่อสู้แย่งชิงของมหาอำนาจที่สืบทอดกันมายาวนาน  เพื่อการครอบงำหรือมีอิทธิพลเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

(a) a singular  (เฉพาะตัว, เอกเทศ, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, แปลกประหลาด)

(b) a critical (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

(c) an ongoing  (ที่กำลังดำเนินไป, ที่ดำเนินต่อไป)

(d) an influential  (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบ)

2. Fats Waller was one of the most accomplished pianists in the history of jazz. 

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโน  ที่ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล  มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)

(a) eminent  (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful  (ประสบความสำเร็จ)

(c) proficient  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) temperamental  (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

3. The Yayoi people were named for the district in Tokyo where traces of their settlements were first found.

 (ชาวยาโยอิได้รับการตั้งชื่อสำหรับตำบลในกรุงโตเกียว  ที่ซึ่ง  ร่องรอย  ของการตั้งรกรากถิ่นฐานของคนเหล่านี้  ได้ถูกพบเจอเป็นครั้งแรก)

(a) ruins  (ซากปรักหักพัง, สถานที่ปรักหักพัง, ความพินาศ, ความหายนะ, ความย่อยยับ, ความล่มจม, การทำลาย, การล้มละลาย)

(b) foundations  (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

(c) parts  (ส่วนต่างๆ, ชิ้นส่วน)

(d) remnants  (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษเล็กเศษน้อย, เศษผ้า, เดน)

4. Aside from its use as an ornamental tree, the larch is valued for its hard, durable wood.

(นอกเหนือจากการใช้มันในฐานะต้นไม้สำหรับประดับประดา-ตกแต่ง  ต้นสนลาร์ชได้รับการประเมินค่าสำหรับไม้ที่แข็งและ  ทนทาน-ใช้ทน  ของมัน)

(a) fragrant  (มีกลิ่นหอม)

(b) sturdy  (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

(c) thick  (หนา)

(d) resinous  (ประกอบด้วยเรซิน, ซึ่งเป็นยางไม้หรือยางสน)

5. The discovery of the great East Texas oil field helped diminish the impact of the Depression. 

(การค้นพบลานน้ำมันอีสต์เท็กซัสขนาดใหญ่ช่วย  ลด-ทำให้น้อยลง  ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐)

(a) resist  (ต้านทาน, ต่อต้าน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(b) lessen (ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง)

(c) conceal  (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(d) halt  (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด)

6. Although there is considerable literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม (ตำรับตำรา)  มากมาย  เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่าทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing  (น่าเชื่อ)

(b) current  (ปัจจุบัน)

(c) authoritative  (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive  (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

7. DDT and other less toxic insecticides have proved efficacious in controlling mosquito populations. 

(ดีดีทีและยาฆ่าแมลงอื่นๆ  ที่มีพิษ  น้อยกว่า  ได้พิสูจน์ว่ามีผลชะงัด (ใช้แล้วได้ผล) ในการควบคุมประชากรยุง)

(a) dangerous  (มีอันตราย)

(b) unorthodox  (มิใช่ดั้งเดิม ขนานแท้หรือต้นฉบับ, ไม่ใช่ต้นตำรับ, ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(c) poisonous (มีพิษ, เป็นพิษ)

(d) vulnerable  (อ่อนแอ, เปราะบาง, ถูกโจมตีได้ง่าย, ถูกตำหนิได้ง่าย, บาดเจ็บได้, ไม่มั่นคง)

8. Economic changes contribute to stress in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด  ความเครียด  ในครอบครัว)

(a) miscommunication  (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence  (ความรุนแรง)

(c) anxiety  (ความวิตกกังวล)

(d) tension  (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

9. The medicinal value of fermented products has been known for a long time. 

(คุณค่า  เกี่ยวกับการบำบัดรักษา-เกี่ยวกับยา  ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการหมัก  เป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) monetary  (เกี่ยวกับเงิน, การเงิน)

(b) nutritional  (เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยงร่างกาย, เกี่ยวกับโภชนาการ)

(c) curative  (ซึ่งช่วยเยียวยา, ซึ่งบำบัดรักษา)

(d) caloric  (เกี่ยวกับความร้อน, เกี่ยวกับแคลอรี่)

10. Chemicals are typically added to gasoline to make it a more efficient motor fuel. 

(สารเคมีถูกเติมเข้าไป  โดยทั่วๆไป-ซึ่งเป็นแบบฉบับ  ในน้ำมันเบนซิน  เพื่อทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(a) occasionally  (เป็นบางโอกาส, บางครั้ง)

(b) liberally  (อย่างเสรี)

(c) invariably  (อย่างไม่เปลี่ยนแปลง, อย่างคงที่, อย่างสม่ำเสมอ)

(d) customarily  (อย่างเป็นปกติ, อย่างเป็นนิสัย, อย่างเป็นกิจวัตร)

11. The gunfire was sporadic.

(การยิงปืน  เป็นพักๆ-เป็นระยะ-เป็นครั้งเป็นคราว)

(a) continuous  (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่องกันไป)

(b) intermittent  (เป็นพักๆ, เดินๆหยุดๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ)

(c) frequent  (บ่อยๆ)

(d) distant  (ไกล)

12. He resolved to act more wisely in the future.

(เขา  ตกลงใจ-ตัดสินใจ  ที่จะทำตัวอย่างเฉลียวฉลาดมากขึ้นในอนาคต)

(a) promised  (สัญญา)

(b) consented  (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(c) persisted  (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(d) decided  (ตัดสินใจ, ตกลงใจ)

13. Finally, everything in her life seemed to be in equilibrium.

(ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอดูเหมือนว่าอยู่ใน  ความสมดุล-ดุลยภาพ-สภาพคงที่  - คือลงตัว)

(a) turmoil  (การจลาจล, ความวุ่นวายปั่นป่วน, ความโกลาหล)

(b) disarray  (ความไม่เป็นระเบียบ, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย)

(c) balance  (ความสมดล, ดุลยภาพ)

(d) pandemonium  (ความแตกตื่น, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล)

14. The jeweler reported that the diamonds were genuine

(พ่อค้า – ซื้อขายหรือซ่อม – เพชร  รายงานว่า  เพชรพวกนั้น  เป็นของจริง-ไม่เก๊หรือปลอม)

(a) imitations  (การเลียนแบบ, การทำเทียม, ของเทียม)

(b) valuable  (มีค่า)

(c) perfect  (สมบูรณ์แบบ)

(d) real  (จริง, แท้, ไม่เก๊หรือปลอม)

15. Pilfering by company employees costs many businesses thousands of dollars each year. 

(การลักเล็กขโมยน้อย-การฉกฉวย  โดยพนักงานบริษัท  ทำให้ธุรกิจจำนวนมาก  ต้องเสียเงินหลายพันดอลล่าร์ในแต่ละปี)

(a) ignorance  (ความโง่เขลา, ความไม่รู้, การละเลยไม่เอาใจใส่)

(b) penetration  (การฝ่าเข้าไป, การทะลุเข้าไป, การเข้าไปข้างใน)

(c) stealing  (การลักขโมย)

(d) absenteeism  (การขาดงาน, การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)

16. The winners will be selected at random.

(ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกในแบบ  การสุ่ม  เอา)

(a) by interviewing  (โดยการสัมภาษณ์)

(b) by testing  (โดยการทดสอบ)

(c) by chance  (โดยบังเอิญ)

(d) by competition  (โดยการแข่งขัน)

17. In spite of medical advances, that disease is usually fatal.

(ทั้งๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์  โรคภัยนั้นมักจะ  ร้ายแรงถึงตาย-ทำให้ตายได้-ถึงตาย)

(a) curable  (สามารถรักษาให้หายได้)

(b) deadly  (เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรงถึงตาย)

(c) painful  (เจ็บปวด)

(d) indubitable  (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

18. His natural intelligence and his experience enabled him to cope with the problem.

  (ความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาติ  และประสบการณ์ของเขา  ทำให้เขาสามารถ  รับมือ-จัดการ-ต่อกร  กับปัญหาได้)

(a) deal  (จัดการ, เกี่ยวข้อง, ติดต่อธุรกิจ)

(b) shun  (หลีกเลี่ยง)

(c) relax  (ผ่อนคลาย, คลายเครียด)

(d) ignore  (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

19.  His extreme nervousness impeded his ability to speak in front of large groups of people. 

(ความประหม่าอย่างสุดๆของเขา  กีดกั้น-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค  (ต่อ) ความสามารถของเขาในการพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่)

(a) accelerated  (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) terminated  (สิ้นสุดลง, จบสิ้นลง, ทำให้สิ้นสุด)

(c) hindered  (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดกัน, สะกัดกั้น)

(d) fostered  (บ่มเพาะ, เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมป์)

20. Identical twins are frequently inseparable; they even seem to think alike. 

(ฝาแฝดเหมือน  ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้   อยู่บ่อยๆ   (และ)  พวกเขา  แม้กระทั่งดูเหมือนว่าคิดอะไรก็เหมือนกันด้วย  -  คือ รักกันมากจนไม่ยอมแยกจากกันหรือห่างกัน)

(a) not able to be distinguished  (ไม่สามารถบอกความแตกต่างได้)

(b) not able to be understood  (ไม่สามารถเข้าใจได้)

(c) not able to be believed  (ไม่สามารถเชื่อได้)

(d) not able to be parted  (ไม่สามารถแยกจากกันได้)