หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 34)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. After World War II, Novelist Nagai Kafu felt more at home with the declining traditional culture of Japan.

(หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  นักเขียนนวนิยาย  นาไก คาฟู  รู้สึก  สบาย-สุขใจ-อบอุ่นใจ-สบายเหมือนเป็นบ้านของตนเอง  มากยิ่งขึ้น  กับวัฒนธรรมแบบเก่าแก่-ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เสื่อมลง–เนื่องจากถูกอเมริกาซึ่งชนะสงครามกดดันให้ลดความเข้มข้นลง)

(a) in tune  (สอดคล้องกับ, ปรับเข้ากันได้กับ)

(b) happy (มีความสุข)

(c) out of step (ไม่สอดคล้องกัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เข้าจังหวะ)

(d) comfortable  (สบายใจ, รู้สึกเป็นกันเองหรือเหมือนบ้านของตัวเอง, อุ่นใจ)

(“Feel at home” เป็นสำนวน  หมายถึง รู้สึกสบายใจ,รู้สึกอบอุ่นใจ, รู้สึกสบายใจ-อบอุ่น เหมือนอยู่บ้านตัวเอง)

2. Mountain ranges influence the development of deserts by creating rain shadows.

  (เทือกเขา-ทิวเขา  มีอิทธิพล-มีผลกระทบ  ต่อพัฒนาการของทะเลทราย  โดยการเพิ่มที่กันหรือกำบังฝน (เงาฝน)  -  หมายถึง  กันมิให้ฝนตกเข้าไปถึง  ทำให้เกิดทะเลทรายขึ้น)

(a) speed up (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect  (มีผลกระทบ)

(d) limit  (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

3. National governments commonly employ tax increases to combat inflation. 

(รัฐบาลแห่งชาติ  โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน  จะใช้การเพิ่มภาษี  เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely  (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably  (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly  (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently  (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง)  (เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ Commonly”)

4. Maine is the most sparsely populated state east of the Mississippi River. 

(รัฐเมนเป็นรัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบาง  ที่สุดทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี)

(a) densely  (อย่างหนาแน่น, อย่างทึบ)

(b) thoroughly  (อย่างละเอียด, อย่างถี่ถ้วน)

(c) thinly  (อย่างเบาบาง)

(d) diversely  (อย่างหลากหลาย)

5. The wild European rabbit lives in large colonies.

(กระต่ายป่ายุโรปอาศัยอยู่เป็น  กลุ่ม  (สัตว์หรือคน) ขนาดใหญ่)

(a) burrows  (โพรง, รูบนพื้นดินที่มีสัตว์หลบอยู่, ที่พำนักอาศัย, บ้านสกปรกและคับแคบ)

(b) groups  (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง, ชุด)

(c) hillsides  (ไหล่เขา, ข้างภูเขา)

(d) habitats  (ที่อยู่ตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์)

6. German measles usually has a fairly abrupt onset in children.

(โรคหัดเยอรมันมักมี  การเริ่มต้น-การจู่โจมหรือโจมตี  ที่ค่อนข้าง  ฉับพลันทันใด-ทันทีทันใด  ในเด็กๆ)

(a) severe  (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริงเอาจัง, เคร่ง, เคร่งครัด, เคร่งขรึม)

(b) obvious  (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

(c) sudden  (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(d) early  (แต่เนิ่นๆ, แต่เช้าตรู่, ยุคแรกๆ, สมัยเริ่มแรก)

7. Much air cargo includes items that spoil rapidly.

(สินค้า (ขนส่ง) ทางอากาศจำนวนมาก  รวมถึงสิ่งของซึ่ง  เสีย (เน่าเสีย) อย่างรวดเร็ว)

(a) ripen  (ไร้-เพิ่น)  (สุก, ทำให้สุก, ทำให้สุกงอม, ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่, ทำให้สมบูรณ์)

(b) depreciate  (ดิ-พรี้-ชี-เอท)  (ลดค่า, ลดราคา, ลดอำนาจซื้อของเงิน, หักค่าเสื่อม,

พูดดูถูก)

(c) sell  (ขาย)

(d) go bad  (เน่า, เสีย)

8. In many cases, pollutants are put into the air faster than weather conditions can dispose of them.

  (ในหลายๆกรณี  สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะถูกใส่เข้าไปในอากาศ  เร็วกว่าที่สภาพอากาศจะสามารถ  กำจัด-จัดการ-โอน-ขายทิ้ง  มันได้)

(a) get rid of  (กำจัด, ทำให้หมดไป)

(b) make use of  (ใช้ประโยชน์, หาประโยชน์)

(c) absorb  (ดูดซับ, ดูดซึม, รับเอา (ความคิด, วิธีคิด) มา)

(d) disperse  (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

9. The tunnel was so dark and clammy that we became frightened.

(อุโมงค์   มืดและเย็นชื้นมากจนกระทั่งพวกเราตกใจกลัว)

(a) long corridor  (ระเบียงหรือเฉลียงยาว)

(b) open ditch  (คูน้ำที่เปิดกว้าง)

(c) underground passageway  (ทางผ่าน (ทางคนเดินหรือรถวิ่ง) ใต้ดิน)

(d) center aisle  (ทางเดินตรงกลาง – ในโบสถ์หรือเครื่องบิน)

10. Punctuality is imperative in your new job.

(การตรงต่อเวลา  เป็นสิ่งจำเป็นหรือเรื่องบังคับ  ในงานใหม่ของคุณ)

(a) Being efficient  (การมีประสิทธิภาพ)

(b) Being courteous  (ความสุภาพ)

(c) Being on time  (การตรงต่อเวลา)

(d) Being cheerful  (ความร่าเริง)

11. He ate a prodigious amount of the homemade bread.

(เขากินขนมปังทำเอง (ทำที่บ้าน) ในปริมาณที่  มากมาย-มหาศาล-ใหญ่โตมโหฬาร-มหัศจรรย์)

(a) slight (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) tiny  (เล็กกระจิ๋ว)

(c) moderate  (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(d) huge  (ฮิ้วจ)  (มากมาย, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล)

12. We were forced to postpone the picnic.

(เราถูกบังคับให้  เลื่อนการไปปิคนิคออกไป)

(a) resume  (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in  (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off  (ยกเลิก)

(d) put off  (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

13. The chairman did not rule out the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา  ความเป็นไปได้ของการตกลงกันหรือยินยอมกัน)

(a) promise  (สัญญา)

(b) reject  (ปฏิเสธ)

(c) forestall  (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve  (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

14. There is a large area of swamp that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง  ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest  (ป่าไม้)

(b) soft, wet land  (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil  (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie  (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

15. He got nowhere with his plan to balance the budget.

(เขา  ไม่ประสบผลสำเร็จ-ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า  กับแผนการที่จะทำงบประมาณแบบสมดุล  -  คือยังขาดทุนหรือใช้จ่ายเกินรายได้อยู่เหมือนเดิม)

(a) accomplished nothing  (ไม่ประสบผลสำเร็จ)

(b) succeeded completely  (ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์)

(c) fooled no one  (ไม่ได้หลอกต้มใคร)

(d) became obsessed  (พะวงหรือหมกมุ่นอยู่กับ)

16. He is infamous for his dishonesty in business matters.

(เขา  เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง  ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) investigated  (สืบสวนสอบสวน)

(b) loathed  (เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(c) notorious  (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

(d) dreadful  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

17. In bad weather, navigators use radar to steer their ships clear of nearby vessels and dangerous objects. 

(ในอากาศที่เลวร้าย  นักเดินเรือจะใช้เรดาห์เพื่อจะ  นำทาง-มุ่งหน้า-คุมหางเสือ-ถือพวงมาลัย-คัดท้าย  เรือของตน  ให้ห่างจากเรือที่อยู่ใกล้เคียง  และวัตถุที่มีอันตราย  -  เช่น โขดหิน  สะพาน  ฯลฯ)

(a) guide  (นำทาง)

(b) dock  (เอาเรือเข้าอู่)

(c) propel  (ขับดัน, ขับเคลื่อนที่, ทำให้ไปข้างหน้า)

(d) protect  (คุ้มครอง, ป้องกัน)

18. Reckless use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัดอย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ  บ่อยครั้งนำไปสู่การบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised  (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless  (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect  (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

19. Iraq’s seizure of Kuwait in 1990 caused oil prices to soar (ซอร์) worldwide. 

(การยึดคูเวตของอิรักในปี ๑๙๙๐ เป็นเหตุให้ราคาน้ำมัน   พุ่งสูงขึ้น-บินสูง-ลอยสูง  ทั่วโลก)

(a) level off  (คงที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

(b) fluctuate  (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

(c) increase steadily  (เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ)

(d) rise sharply (เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน)

20. Madrid lies almost exactly at the geographical heart of the Iberian Peninsula.

  (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ  ใจกลาง-ศูนย์กลาง  ทางภูมิศาสตร์พอดิบพอดี  ของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border  (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center  (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge  (ขอบ, ริม)

(d) apex  (ยอด, ปลาย, สุดยอด)