หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 334)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The economic recession resulted in a sluggish (a) market.

(การถดถอยทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดตลาดที่  ซบเซา-เฉื่อยชา-เงื่องหงอย-ฝืดเคือง-ขี้เกียจ-เกียจคร้าน)

(a) miserable    (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

(b) frank    (ตรงไปตรงมา, เปิดเผย)

(c) torpid    (เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ซึม, ไม่คล่องแคล่ว, เกียจคร้าน, ช้า, มึน, งง)

(d) dramatic    (น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับละคร)

(e) critical    (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

(f) severe    (รุนแรง)

 

2. Solitary (a) most of the year, foxes do not live in dens except during the breeding season.

(อยู่ตามลำพัง-โดดเดี่ยว-คนเดียว-สันโดษ-ไม่มีเพื่อน-อ้างว้าง-เงียบสงัด    เกือบตลอดทั้งปี,  หมาจิ้งจอกมิได้อาศัยอยู่ในถ้ำ  ยกเว้นในระหว่างฤดูแพร่พันธุ์)

(a) Alert    (ระวังตัว, ระมัดระวัง, ตื่นตัว, ว่องไว, เตรียมพร้อม)

(b) Restless    (กระสับกระส่าย, กระวนกระวาย, ร้อนใจ, หงุดหงิด, ไม่อยู่กับที่, ไม่มีการพักผ่อน)

(c) Alone    (โดดเดี่ยว, ลำพังตนเอง, ตัว (คน) เดียว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ)

(d) Fearless    (กล้าหาญ, ไม่กลัว)

(e) Widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

(f) Eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

 

3. Since antiquity there have been many attempts, some quite fanciful (a), to explain how the cosmos came into being.

(ตั้งแต่สมัยโบราณ  มีความพยายามมากมาย, บางความพยายาม  เพ้อฝัน-เต็มไปด้วยจินตนาการ-ซึ่งนึกฝัน-ไม่จริง   อย่างมาก, ที่จะอธิบายว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร)

(a) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

(b) imaginative    (ช่างคิดช่างฝัน, ช่างจินตนาการ, ซึ่งนึกเอาเอง, เป็นมโนภาพ, ไม่เป็นความจริง)

(c) apparent    (ชัดเจน, เด่นชัด, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรกเริ่ม)

(d) logical    (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล)

(e) accomplished    (ประสบความสำเร็จ, บรรลุผล, ทำสำเร็จ, บรรลุ)

(f) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

 

4. Weather forecasters must know as much as possible about the state (n) of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ  สภาพ-สภาพการณ์-สถานการณ์-ฐานะ-ลักษณะ-อาการ-สภาพทางอารมณ์-มลรัฐ-รัฐ   ของบรรยากาศ)

(a) nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

(e) foundation    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

(f) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

 

5. He took part in an expedition (n) to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

(เขามีส่วนร่วมใน  การเดินทางสำรวจ-คณะผู้เดินทางสำรวจ   เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) tournament    (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ)  (เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(d) discovery    (การค้นพบ)

(e) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

(f) investment    (การลงทุน)

 

6. There was one sentence that puzzled (v) me deeply.

(มีอยู่ประโยคหนึ่งที่  ทำให้งงงวย-ทำให้ฉงนสนเท่ห์    แก่ผมอย่างมาก – อย่างลึกซึ้ง)  (คือ  ทำให้ผมงงอย่างมาก)

(a) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

(b) exasperated    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(c) confused    (ทำให้งง-สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่ชัด)

(d) delighted    (ทำให้ยินดี-พอใจ-ปลาบปลื้ม)

(e) bored    (ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ)  (“Bore”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญ)

(f) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

 

7. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised (v).

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช,  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก   แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated    (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded    (แทนที่)

(d) disparaged    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated     (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

(f) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

 

8. He reads and reads and reads to quench (เคว้นช) (v) his thirst for knowledge.

(เขาอ่านและอ่านและอ่านหนังสือ  เพื่อ  ระงับ-ดับ-ทำให้หมด-ปราบ-เอาชนะ   ความกระ หายในความรู้ของเขา)

(a) utilize    (ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์)

(b) extinguish    (อิคส-ทิ้ง-กวิช)  (ดับ, ทำให้สิ้น, ยุติ, ยกเลิก, ชำระหนี้)

(c) construe    (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค, วิเคราะห์รูปประโยค)

(d) conceal    (คัน-ซี่ล)  (ซ่อน, ปิดบัง, ปกปิด, บัง)

(e) incarcerate    (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท)  (จำคุก,กักขัง, คุมขัง)

(f) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

 

9. We listened as he began to narrate (แน-เร้ท  หรือ  นะ-เร้ท) (v) his incredible adventures.

(พวกเราฟังขณะที่เขาเริ่ม  เล่าเรื่อง-เล่าเหตุการณ์ ประสบการณ์-บรรยาย   การผจญภัยที่เหลือเชื่อของเขา)

(a) tell; describe; make known (either spoken or written)   (บอก-เล่า; อธิบาย; ทำให้รู้จัก  -  ไม่โดยทางภาษาพูดก็ภาษาเขียน)

(b) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละกรรมสิทธิ์, สละบุตร)

(c) retaliate    (ริ-แท้ล-ลี-เอท)  (ตอบโต้, แก้แค้น, แก้เผ็ด, แก้ลำ, ตอบแทน)

(d) commiserate   (คัม-มิซ-เซอะ-เรท)  (แสดงความเสียใจกับ, เห็นใจ, สงสาร, สังเวช, เวทนา)

(e) alert   (อะ-เลิ้ร์ท)  (เตือนภัย, เตือนให้ระวัง, การเตรียมพร้อม, ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง)  (เป็นทั้งคำกริยา  คำนาม และคำคุณศัพท์)

(f) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

 

10. If a miner pondered over the high mortality (n) rate in his occupation, he might want to quit.

(ถ้าคนงานเหมืองไตร่ตรองเกี่ยวกับอัตรา  การตาย-ความตาย-การที่ต้องตาย-มนุษย์ที่ต้องตาย-ความหายนะ    ในอาชีพของตน,  เขาอาจต้องการเลิกทำอาชีพนี้)

(a) neophyte    (นี้-โอ-ไฟท)  (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร)

(b) valediction   (แวล-ลิ-ดิ๊ค-ชั่น)  (การอำลา, การเอ่ยคำอำลา, คำอำลา)

(c) death; fatality; decease; demise; end; termination   (ความตาย; ความหายนะหรืออุบัติเหตุถึงตาย-คนตายโดยอุบัติเหตุ; ความตาย-มรณกรรม; การตาย-มรณกรรม-การสิ้นสุด; มรณกรรม-จุดจบ-ความพินาศ-ความหายนะ; การสิ้นสุด (ของชีวิต)-การยุติ-การจบลง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) vainglory    (เว้น-โกล-รี่)  (การทะนงตัว-เย่อหยิ่ง-จองหอง-ผยองเกียรติ, ความเห่อ, คนเย่อหยิ่ง, คนผยอง)

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม, ปล้น, ขโมย)

(f) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

 

11. The quality and number of a city’s public roads offer an excellent means of gauging (เกจ-จิง) (v) its prosperity.

(คุณภาพและจำนวนของถนนสาธารณะของเมือง  ให้วิธีการที่ดีเยี่ยมในการ  วัด-ประเมิน    ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั้น)

(a) protecting    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) enriching    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มความสำคัญ, เพิ่มคุณค่า, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) tracing    (สะกดรอย, สืบหา)

(d) judging    (ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น, พิพากษา, ชี้ขาด, วินิจฉัย, ออกความเห็น, เดา, ประมาณ)

(e) perforating    (เจาะ, เจาะเป็นรู)

(f) deteriorating    (เสื่อมลง, เลวลง, แย่ลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

 

12. The government need colossal (a) sums of money to renovate the country’s infrastructure.

(รัฐบาลต้องการเงินจำนวน  มากมาย-(ปัญหา) ใหญ่-(อำนาจ) มหาศาล-(ตึก) ใหญ่โตมาก   เพื่อมาปรับปรุงสาธารณูปโภคของประเทศ) 

(a) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

(d) gigantic; enormous; huge; stupendous; prodigious    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โตผิดปกติ, คล้ายยักษ์; มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย; มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, ใหญ่มาก; มหาศาล, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจหรือมึนงง; มหาศาล, ใหญ่โตมโหฬาร, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) awful    (อ๊อ-เฟิ่ล)  (น่ากลัว)

(f) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียว กัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

 

13. The scientist thought he had solved a huge riddle (n) of the universe.  

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นคิดว่าเขาได้คลี่คลาย   ปริศนา-สิ่งที่ทำให้ฉงน-คำปริศนา-บุคคลที่เป็นปริศนา-ปัญหา-คำถามที่ทำให้งง   ของจักรวาล)

(a) peril    (อันตราย, ภัย)

(b) generosity    (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

(c) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

(d) recklessness    (ความสะเพร่า, ความประมาท)

(e) phobia    (โฟ้-เบีย)  (ความกลัว, โรคกลัว)

(f) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

 

14. Your mood seems very meditative (a) this evening.

(อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่า  ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง   อย่างมากค่ำนี้)

(a) gleeful    (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

(b) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

(c) desperate    (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรงมาก,  อย่างยิ่ง, เหลือเกิน)

(d) stern    (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

(e) mammoth    (ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

(f) depressed    (หดหู่, ซึมเศร้า)

 

15. He is infamous (a) for his dishonesty in business matters.

(เขา  เสียชื่อเสียง-เลวทราม-น่าเกลียดชัง   ในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องธุรกิจ)

(a) investigated    (สืบสวนสอบสวน)

(b) loathed    (เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(c) notorious    (มีชื่อเสียงไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่วในทางเลวร้าย)

(d) dreadful    (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, น่าเคารพยำเกรง)

(e) furious    (โกรธจัด)

(f) dexterous    (เด๊กซ-ทรัส)  (ชำนาญ, แคล่วคล่อง)

 

16. Madrid lies almost exactly at the geographical heart (n) of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ  ใจกลาง-ศูนย์กลาง   ทางภูมิศาสตร์พอดิบพอดี  ของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border    (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

(e) tip    (ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอดสุด, ส่วนที่อยู่ปลาย, ส่วนที่สวมปลาย, ใบแทรกหนังสือ)

(f) proximity    (ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง)

 

17. Throughout the 19th century, a succession of improvements in textile machinery steadily increased the volume (n) of cloth and garment production.

(ตลอดศตวรรษที่  ๑๙,  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรกลสิ่งทอ  ได้เพิ่ม  ปริมาณ-ปริมาตร-จำนวนมาก-เล่ม-ฉบับ-ระดับเสียง-ความดังของเสียง   การผลิตผ้าและเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างสม่ำเสมอ)

(a) luxury    (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(b) quantity    (ปริมาณ, จำนวน)

(c) refinement    (การทำให้บริสุทธิ์, การขัดเกลา, การกลั่น)

(d) attractiveness    (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

(e) initiative    (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

(f) delight    (ดิ-ไล้ท)  (ความรื่นรมย์, ความพอใจ, ความบันเทิงใจ)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง  รื่นรมย์, พอใจ, บันเทิงใจ, ทำให้รื่นรมย์-พอใจ-บันเทิงใจ)

 

18. Optimists appreciate every little happy period, while pessimists say that happiness is transitory (a).

(คนมองโลกในแง่ดี  ชื่นชมช่วงเวลาที่มีความสุขเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง,  ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ายกล่าวว่า  ความสุข   ไม่ถาวร-ไม่ยั่งยืน-ชั่วคราว-มีอายุสั้น-อยู่ชั่วประเดี๋ยวเดียว)

(a) permanent    (ถาวร)

(b) hard to come by    (ได้มายาก)

(c) inevitable    (หลีกเลี่ยงไม่ได้)

(d) short-lived    (มีอายุสั้น, สั้นมาก, ชั่วคราว)

(e) malignant    (มะ-ลิก-เนิ่นท)    (มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีภัย, อันตรายมาก, ถึงตาย, มักทำให้ตายได้)

(f) spontaneous    (เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ, เป็นไปเอง, โดยสัญชาตญาณ, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ)

 

19. When one is unfamiliar with the customs, it is easy to make a blunder (n - v).

(เมื่อคนเราไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี,  มันก็ง่ายที่จะทำ  ความผิดพลาด   (เมื่่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ทำผิดพลาด-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม-พูดออกมาอย่างโง่-แพร่งพรายออกมา)

(a) a commitment    {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง, การพัวพัน}

(b) an adversary    (ศัตรู, ปรปักษ์)

(c) an injury    (อิ๊น-จัว-รี่)  (บาดแผล, อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, คำสบประมาท, การล่วงละเมิด)

(d) a mistake    (ความผิด, ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(e) a hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(f) a disgrace    (ความอัปยศอดสู, ความอับอาย, ความขายหน้า)

 

20. When a film is restricted to mature (a) audiences, it usually means that only those over eighteen are allowed to watch.

(เมื่อภาพยนตร์ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชมซึ่ง  เป็นผู้ใหญ่-เจริญเติบโตเต็มที่-ครบอายุ-สุก-สมบูรณ์,   มันปกติหมายความว่า  เฉพาะคนที่อายุมากกว่า  ๑๘  ปี เท่านั้น  ที่ได้รับอนุญาตให้ชมได้)

(a) senior    (อาวุโสกว่า, แก่กว่า)

(b) responsible    (รับผิดชอบ)

(c) prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์, มองการณ์ไกล)

(d) adult    (เป็นผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้ใหญ่)

(e) tranquil    (แทร้ง-ควิ่ล) (สงบเงียบ, เงียบ, สงบ, สงบสุข, ราบรื่น, ไม่มีสิ่งใดรบกวน)

(f) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป