หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 333)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. There was a paucity (พ้อ-ซะ-ที่) (n) of fresh vegetables at the supermarket, so we had to buy frozen ones.

(มี  ความขาดแคลน-ความขัดสน-ความยากจน-ความแร้นแค้น-จำนวนเล็กน้อย   ของผักสดที่ซูเปอร์มาเกต  ดังนั้น  เราจำเป็นต้องซื้อผักแช่แข็ง)

(a) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ)

(b) defect    (ข้อบกพร่อง, ข้อไม่ดี, ข้อเสีย)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก)

(d) extravagance    (ความฟุ่มเฟือย, ความสุรุ่ยสุร่าย, ความมากเกินไป)

(e) temerity    (ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม)

(f) embarrassment    (การทำให้กระดากอาย, การทำให้เคอะเขิน, การทำให้อับอาย, ความกระดากอาย-ขวยเขิน)

 

2. Laura tried to be an impartial (a) judge at the beauty contest, but in the end she couldn’t help selecting her own daughter to be the new Honeybee Queen.

(ลอร่าพยายามที่จะเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันผู้ซึ่ง  ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-ไม่เข้าข้างใคร-มีใจเป็นธรรม-ไม่มีอคติ   ที่การประกวดนางงาม  แต่ในตอนจบ  เธอก็อดไม่ได้ที่จะเลือกลูกสาวของเธอเองเป็น “ราชินีผึ้งน้ำหวาน” คนใหม่)  

(a) covetous    (คั้ฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนาอย่างไม่ควร)    

(b) fair; unbiased; not favoring one side or the other    (ยุติธรรม; ไม่ลำเอียง; ไม่ชอบหรือเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(c) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(d) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(e) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(f) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

 

3. We were dubious (ดู๊-เบียส) (a) about the team’s chance of success and, as it turned out, our dubiety (ดู-ไบ๊-อิ-ที่) was justified:  The team lost.

(เรา  สงสัย-แคลงใจ-กังขา-น่าสงสัย-น่าแคลงใจ-คลุมเครือ-ไม่แน่นอน   เกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของทีม  และ, ตามที่มันปรากฏออกมา, ความสงสัย (ความแคลงใจ, สิ่งที่สง สัย) ของเราได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง)     

(a) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(b) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏหรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(c) full of doubt; uncertain    (เต็มไปด้วยความสงสัย-กังขา; ไม่แน่นอน)  (สำหรับ  “Uncertain”  เป็นความหมายของ  Dubious”  ในบริบทอื่น)

(d) supercilious    (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(e) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(f) prudent    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ประหยัด, มัธยัสถ์, พิถีพิ ถัน, สุขุม)

 

4. Liars engage in duplicity (ดิว-พลิส-ซิ-ที่) (n) all the time; they say one thing and do another.

(คนโกหกเกี่ยวพันกับ  การตีสองหน้า-การหลอกลวง-ความไม่ซื่อตรง   ตลอดเวลา,  พวกเขาพูดอย่างหนึ่งและทำอีกอย่างหนึ่ง)

(a) treason    (ทรี้-เซิ่น)  (การกบฏ-การทรยศขายชาติ)

(b) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรง ไปตรงมา) 

(c) deference    (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

(d) deception; double-dealing; the act of being two-faced    (การต้มตุ๋น -การหลอกลวง; การตีสองหน้า-หลอกลวง-ไม่ซื่อ; การกระทำแบบตีสองหน้า(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) assessment    (การประเมิน, การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน)

(f) fidelity    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, ตัวอย่างของความจงรักภักดีหรือความซื่อ สัตย์)

 

5. If forced to conjecture (v), I would say the volcano will erupt in twenty-four hours.

(ถ้าถูกบังคับให้  เดา-ทาย-คาดคะเน-อนุมาน-การเดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน,   ผมขอพูดว่า  ภูเขาไฟนั้นจะปะทุใน  ๒๔  ชั่วโมง)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(b) guess; deduce or infer on slight evidence    (เดา, ทาย; อนุมานหรือสรุปจากหลักฐานนิดเดียว)

(c) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) accompany    (ติดตามไปด้วย, มากับ, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

(f) consume    (กิน, บริโภค, ใช้)

 

6. The erection (n) of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู   สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา  (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน)  ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

(e) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(f) durability    (ความทนทาน, ความคงทน)

 

7. The police were called in to quell (v) a minor disturbance.

(ตำรวจถูกเรียกมาเพื่อ  ระงับ-ทำให้สงบ-ปราบ-ดับไฟ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง    ความวุ่นวาย (ชุลมุน) เล็กๆ น้อยๆ)

(a) start    (เริ่ม, เริ่มต้น)

(b) stop    (ทำให้ยุติ, ห้าม, ยุติ, จอด, เลิก, หยุด, ขัดขวาง, ป้องกัน, ตัดขาด)

(c) facilitate    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

(d) devise    (คิดขึ้นมา, ประดิษฐ์)

(e) proclaim    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

(f) verify    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง)

 

8. When a problem arose concerning the perishability (n) of the new crops, a canning factor was set up as a means to preserve food.

(เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับ  การเน่าเปื่อยได้ง่าย-การเหี่ยวแห้งได้ง่าย-การตายได้-การย่อยยับได้   ของพืชผลใหม่ๆ,  ปัจจัยด้านการบรรจุกระป๋องถูกยกขึ้นมาเป็นวิธีการที่จะเก็บรักษาอาหารเอาไว้)

(a) quick growth    (การเติบโตอย่างรวดเร็ว)

(b) quick decay    (การเน่าเปื่อยผุพังอย่างรวดเร็ว)

(c) quick sales    (การขายอย่างรวดเร็ว)

(d) quick advertising    (การโฆษณาอย่างรวดเร็ว)

(e) improvement    (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

(e) abundance    (ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ)

 

9. Seamounts, conical elevations formed beneath the ocean, are the most prominent (a) formations on the ocean bottom.

(ภูเขาใต้ทะเล, ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นในรูปกรวย  ที่ถูกก่อตัวขึ้นใต้มหาสมุทร, เป็นการก่อตัวขึ้น  (สิ่งที่สร้างขึ้น)  ที่  เห็นได้ชัดเจน-เด่นชัด-มีชื่อเสียง-ยื่นออกมา-โผล่ออกมา   ที่สุด  ที่ก้นมหาสมุทร)

(a) battered    (บุบบิบบู้บี้, ถูกทุบหรือตีติดต่อกัน, ถูกใช้จนเสีย, ถูกโจมตีติดต่อกัน)

(b) ancient    (โบราณ, เก่าแก่, คนสมัยโบราณ, คนชรา)

(c) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่สามารถอธิบายได้, เป็นที่สงสัย, ลับๆล่อๆ)

(d) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) dubious    (ดู๊-เบียส)  (สงสัย, แคลงใจ, กังขา, น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, คลุมเครือ, ไม่แน่นอน)

 

10. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous (a) to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น  (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม)  ที่ว่าโลกแบน  ไม่   ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด-เกี่ยว กับความผิดหรือสิ่งที่ผิด   สำหรับผู้คนในยุคนั้น)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d) incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

(e) perilous    (มีอันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว)

(f) sedulous    (เซ้จ-ดะ-เลิส)  (ขยัน, หมั่นเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, อดทน)

 

11. The noise from the city street was incessant (a); there always seemed to be a fire engine or a police car screaming by.

(เสียงจากถนนของเมือง  ไม่หยุดหย่อน-ไม่หยุดยั้ง-ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน   (ทั้งนี้)  ดูเหมือนว่ามีรถดับเพลิง  หรือรถตำรวจส่งเสียงแหลมดังผ่านไปมาอยู่เสมอ)

(a) deafening    (เด๊ฟ-เฟิน-นิ่ง)  (ทำให้หูหนวก, ทำให้งุนงงด้วยเสียงอึกทึก, เสียงดัง, หนวกหู, ดังแสบแก้วหู)

(b) soft    (เบา, อ่อน, นุ่ม)

(c) audible    (ดังพอได้ยิน)

(d) unceasing    (ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่องกันไป)

(e) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(f) thrilling    (น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

 

12. Thomas immigrated (v) to the United States, thinking the move would give his three-year-old daughter a better chance at attending New York University preschool.

(โทมัส  อพยพเข้าสู่   สหรัฐฯ   โดยคิดว่าการกระทำนี้จะให้โอกาสที่ดีขึ้นแก่ลูกสาววัย    ขวบของเขา  ในการเข้าโรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก)

(a) emigrated    (อพยพออกจาก)

(b) integrated    (ผสมผสาน, บูรณาการ, ประสานกัน, รวมตัวกันเป็นกลุ่ม, รวบรวม, ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน)

(c) moved permanently to a new country    (ย้ายอย่างถาวรไปยังอีกประเทศหนึ่ง)

(d) regretted    (เสียใจ, โทมนัส, สลดใจ)

(e) soared    (ซอร์)  (สูงขึ้น, เพิ่มขึ้น, ร่อนสูง, บินสูง, บินถลา, ทะยาน, มีความหวังสูง, ทะเยอทะยาน)

(f) escaped    (หลบหนี)

 

13. A referee should be disinterested (a).  He or she should not be biased against one of the competing teams.

(กรรมการผู้ตัดสินควรจะ  เป็นกลาง-ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว-ไม่มีส่วนได้เสีย-ไม่เกี่ยวข้อง-ไม่สนใจ-เมินเฉย,   เขาหรือเธอไม่ควรที่จะลำเอียง  (มีอคติ)  ต่อทีมที่เข้าแข่งขันทีมใดทีมหนึ่ง)

(a) hospitable    (โอบอ้อมอารี, เอื้อเฟื้อ, ต้อนรับขับสู้)

(b) not taking sides; unbiased    (ไม่เข้าข้างฝ่ายใด; ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ)

(c) uninterested    (ไม่สนใจ)

(d) magnanimous    (ใจกว้าง, มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีจิตใจสูงส่ง, สูงส่ง)

(e) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

(f) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

 

14. One major hazard (n) of space travel is the radiation that exists beyond Earth’s atmosphere.

(อันตราย-ภัย-การเสี่ยง-สิ่งที่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสี่ยง   ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเดินทางในอวกาศ  คือ  กัมมันตภาพรังสี  (หรือการแผ่รังสี)  ซึ่งมีอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลก)

(a) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(b) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, ความลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้)

(c) reward    (รางวัล)

(d) danger; peril; menace; threat; risk; jeopardy     (ภัย; อันตราย; ความไม่ปลอดภัย; การเสี่ยงภัย; สิ่งที่เป็นอันตราย(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) talent    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ, กลุ่มคนที่มีความสามารถ)  

(f) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

 

15. The recent flood in southern Thailand was a calamity (n) which caused tremendous loss of lives and properties.

(น้ำท่วมเมื่อเร็วๆ มานี้ทางภาคใต้ของประเทศไทย  เป็น  ภัยพิบัติ-ความหายนะ   ซึ่งก่อ ให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล)

(a) miracle    (ปาฏิหาริย์, เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(b) novelty    (นอฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราว)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล)

(d) disaster    (ดิ-ซาส-เทอะ); catastrophe (คะ-แทส-ทระ-ฟี่); ruin; tragedy; mishap   (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

(f) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

 

16. No prudent (a) person spends all his money as soon as he gets it.

(ไม่มีบุคคลที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-ฉลาด-มองการณ์ไกล-ประหยัด-มัธยัสถ์-พิถีพิถัน-สุขุม   ใช้จ่ายเงินของตนเองทั้งหมด  ในทันทีที่เขาได้มันมา)   

(a) resourceful    (สามารถรับมือกับปัญหาทุกชนิด, สามารถรับมือกับความยุ่งยากได้)

(b) flexible    (ยืดหยุ่น, พลิกแพลงได้, คล่อง, ละมุนละไม, งอได้, งอได้ง่าย, เปลี่ยนแปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้)

(c) defective    (ชำรุด, เสีย, บกพร่อง, มีรอยตำหนิ)

(d) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

(e) educated    (มีการศึกษา)

(f) virile    (เว้อร์-ไรล  หรือ  เว้อร์-เริล)  (สมเป็นชาย, มีกำลังเช่นชาย, สามารถแพร่พันธุ์ได้, สามารถให้กำเนิดลูกได้) 

 

17. Whales, the earth’s largest mammals, can be easily categorized (v) into two groups, the baleen and toothed whales.

(ปลาวาฬ - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก - สามารถถูก  แยกประเภท-จัดเป็นหมวดหมู่หรือลำดับชั้น    ได้อย่างง่ายๆ เป็น    กลุ่ม  คือ  ปลาวาฬบาลีน  และปลาวาฬมีฟัน)

(a) discriminated    (เลือกที่รักมักที่ชัง, แยกแยะ, แบ่งแยก, วินิจฉัย)

(b) classified    (แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ)

(c) stored    (เก็บสะสม, เก็บรักษา, เก็บไว้ในห้องพัสดุ, เก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์)

(d) adapted    (ดัดแปลง, ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ)

(e) infuriated    (ทำให้โกรธอย่างมาก)

(f) dispersed    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

 

18. Their old home has only been saved by a vigorous (a) campaign.

(บ้านเก่าแก่ของพวกเขาได้ถูกรักษาเอาไว้โดยการรณรงค์ซึ่ง  เข้มแข็ง-กระตือรือร้น-กระฉับกระเฉง-แข็งแรง-ทรงพลัง-มีอำนาจ-เจริญเติบโตได้ดี    เท่านั้น)  (หมายถึง  บ้านหลังเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้  โดยการรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจัง)

(a) cohesive    (ซึ่งเกาะกัน, ซึ่งติดกัน, เป็นกลุ่มก้อน, เป็นปึกแผ่น, ซึ่งยึดติดกัน)

(b) zealous    (กระตือรือร้นอย่างมาก, ใจจดใจจ่อ, ขยันขันแข็ง, เร่าร้อน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า)

(c) commemorative    (ซึ่งทำให้ระลึกถึง, ซึ่งเป็นอนุสรณ์, ซึ่งเป็นการฉลอง)

(d) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

(e) swift    (รวดเร็ว)

(f) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

 

19. Due to illegal dumping of toxic wastes, pollution of our rivers is no longer a dormant (a) issue.

(เนื่องมาจากการทิ้งขยะมีพิษแบบผิดกฎหมาย,  มลภาวะของแม่น้ำของเราไม่เป็นประเด็นที่   อยู่นิ่ง-อยู่เฉยๆ-ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน-ไม่เปิดเผย-สงบ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว)-(ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด   อีกต่อไป)  (หมายถึง  ความสกปรกของแม่น้ำ  ไม่เป็นประเด็นที่นิ่งเงียบ-หลบซ่อน  หรือไม่มีใครรู้-ไม่สนใจ  อีกต่อไป) 

(a) domestic    (เกี่ยวกับบ้าน งานบ้าน หรือครอบครัว, เชื่อง, ซึ่งพบหรือผลิตภายในประเทศ, ภายในประเทศ)

(b) in a state of rest    (อยู่ในสภาพที่นิ่งเฉย หรือไม่เคลื่อนไหว)

(c) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง-ขัดแย้ง)

(d) accurate   {ถูกต้อง, (นาฬิกาเดิน) ตรง}

(e) lucid    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน)

(f) illicit    (อิ-ลิส-ซิท)  (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เถื่อน, ไม่ได้รับอนุญาต)

 

20. Scrutiny (n) is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณา-ตรวจสอบอย่างละเอียด   คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบและลงรายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้ข้อมูลมา)

(a) destiny    (โชคชะตา, เคราะห์กรรม)

(b) rebellion    (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(c) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(d) investigation    (การสอบสวน, การสืบสวน)

(e) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) comprehension     (ความเข้าใจ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป