หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 330)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The knee-jerk reflex is activated when a person stumbles (v).

(ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งกระตุ้นโดยอัตโนมัติ  (คือ  เหยียดขาเมื่อเคาะที่หัวเข่า – ที่เอ็นกระ ดูกสะบ้า)  ถูกกระตุ้นเมื่อบุคคล   สะดุด-สะดุดเท้า-ก้าวพลาด-เดินโซเซ-ทำผิดพลาด-ทำให้สะดุด-เกี่ยวขา)

(a) jumps in the air    (กระโดดตัวลอย)

(b) prays    (สวดมนต์, อธิษฐาน, ขอร้อง, วิงวอน, ภาวนา, ขอได้โปรด)

(c) trips    (เดินสะดุด, สะดุดล้ม, ขัดขวาง, ทำให้ล้ม, เดินหรือวิ่งอย่างรวดเร็ว, ทำพลาด, ท่องเที่ยว, เดินทาง)

(d) hits the ground    (หกล้ม)

(e) giggles    (หัวเราะคิกคัก)

(f) yawns    (ยอน)  (หาว, หาวนอน, อ้าปากกว้าง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การหาว, การหาวนอน, การอ้าปากกว้าง, รูเปิด, ช่อง, ช่องแตกร้าว)

 

2. Some features of the moon’s surface are so distinct (a) that they can be seen even without the use of a high-powered telescope.

(ลักษณะบางอย่างของพื้นผิวหน้าดวงจันทร์   ชัดเจน- แจ่มแจ้ง-เป็นที่สังเกตได้ง่าย-แน่นอน-จำเพาะ-หายาก-แตกต่าง   มาก  จนกระทั่งมันสามารถมองเห็นได้แม้กระทั่ง (เมื่อ) ไม่ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังสูง)

(a) attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, น่าหลงใหล)

(b) harsh-looking    (บาดตา, ไม่น่าดู, ดูห้าว, หยาบ, สาก)

(c) well-defined    (ระบุไว้ชัดเจน, อธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน, ให้ความหมายว่าชัดเจน)

(d) noteworthy    (เด่น, น่าสังเกต, สำคัญ, น่าจดจำ, น่าเอาใจใส่)

(e) improvident    (อิม-พรอฟ-วิ-เดิ้นท)  (๑. เลินเล่อ, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,  ๒. ไม่ประหยัด, สุรุ่ยสุร่าย) 

(f) prodigal    (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้นเปลืองยิ่ง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย) 

 

3. A repetition (n) of such a blunder can be disastrous.

(การทำซ้ำ-การพูดซ้ำ-เรื่องซ้ำ-สำเนา-สิ่งที่อัดใหม่-การท่อง-การบรรเลงซ้ำ   (ของ) ความผิดพลาดเช่นนั้น  อาจเป็นอันตราย  -  หรือทำให้เกิดความหายนะ)

(a) dissemination    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

(b) collaboration    (ความร่วมมือ) 

(c) superstition    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

(d) invasion    (อิน-เว้-ชั่น)  {การรุกราน, การบุกรุก, การถลันเข้าไป, การแพร่ (ของกาซ, โรค)}

(e) repetitiousness; recurrence; redoing; reiteration; iteration    (การซ้ำ, การซ้ำๆ ซากๆ; การเกิดขึ้นอีก, การกลับมาทำอีก, การกำเริบ, การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก; การทำซ้ำ, การประดับใหม่; การกระทำซ้ำ, การกล่าวซ้ำ; การทำซ้ำ, การกล่าวซ้ำ, การกล่าวย้ำ, การย้ำ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) procrastination    (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า) 

 

4. With a sinister (a) smile, the gangster invited Pauline into his Ferrari.

(ด้วยการยิ้มที่  มุ่งร้าย-ชั่วร้าย-ร้าย-ร้ายกาจ-ลางร้าย-ไม่เป็นมงคล-อุบาทว์-อัปรีย์,   สมาชิกของแก๊งอาชญากรรายนั้น  เชื้อเชิญพอลลีนเข้าไปนั่งในรถยนต์เฟอรารี่ของตน)

(a) ambiguous    (แอม-บี๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(b) outspoken    (พูดโผงผาง, พูดจาขวานผ่าซาก, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย)

(c) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดิน-ทิด)  (ไม่เคยมีมาก่อน, ไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียมได้, ไม่มีที่เปรียบหรือเสมอเหมือน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน) 

(d) majestic    (มีอำนาจ, สง่าผ่าเผย, น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ, สูงส่ง, ตระหง่าน)

(e) ceaseless    (ซีส-เลส)  (ไม่หยุดนิ่ง, ไม่สิ้นสุด, ไม่ขาดสาย, ไม่รู้จักจบ, ไม่หยุดหย่อน) 

(f) malevolent; hostile; malign; baleful     (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย, เป็นอันตราย; มีเจตนาร้าย, มุ่งร้าย, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, เป็นศัตรู, ต่อต้าน, ไม่รับแขก; มีเจตนาร้าย, ร้าย, มีผลร้าย, เป็นภัย; มุ่งร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

5. Under certain conditions, oxygen will unite (v) with hydrogen to form water.

(ภายใต้สภาวการณ์บางอย่าง, ออกซิเจนจะ  รวม-รวมกัน-ร่วมกัน-สามัคคี-สมรสกัน-ปรองดองกัน-สอดคล้องกัน   กับไฮโดรเจน  เพื่อสร้างน้ำขึ้นมา)

(a) comply    (คัม-ไพล่)  (ทำตาม, เชื่อฟัง, ยินยอม)

(b) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

(c) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(d) combine; merge; mingle; blend; mix    (รวมกัน, ทำปฏิกิริยาทางเคมี, ทำให้รวมกัน, ประกอบกัน; รวมกับ, ผสมกับ, กลมกลืน, กลายเป็น, ทำให้รวมตัว; ผสม, รวมกัน, ปนกัน, ประสาน, เข้าร่วม, ทำให้เข้าร่วม; ผสม, คลุก, กลมกลืน, คลุกเคล้าให้เข้ากัน, ทำให้เหมาะกับ; รวมกัน, ผสม, ปนกัน, ปรุง, ใส่รวมกัน, คบค้า, ผสมพันธุ์)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)  

(f) articulate    (พูดอย่างชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “ชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน, สามารถพูดได้, มีความหมาย”) 

 

6. As photographic techniques have become more sophisticated, the scope of their application has expanded enormously (adv.).

(ในขณะที่เทคนิคในการถ่ายภาพได้ทันสมัยมากขึ้น,  ขอบเขตของการประยุกต์ใช้มันได้ขยายตัวออกไป   อย่างมากมาย-อย่างใหญ่โต-อย่างมหึมา-อย่างร้ายกาจหรือชั่วร้าย)

(a) flagrantly    (อย่างเด่นชัด-โจ่งแจ้ง-โต้งๆ-ฉาวโฉ่)

(b) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(c) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ, ค่อยเป็นค่อยไป)

(d) tremendously    (อย่างมากมาย-มหึมา-ใหญ่โตมาก-อย่างยิ่ง-น่ากลัว-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(e) indistinctly    (อย่างไม่ชัดเจน, อย่างสลัว, อย่างคลุมเครือ)

(f) frighteningly    (อย่างน่าตกใจ, อย่างน่ากลัว)

 

7. Home economists recommend buying basic food items in large quantities (n).

(นักเคหเศรษฐศาสตร์แนะนำให้ซื้อสิ่งของที่เป็นอาหารพื้นฐานใน  ปริมาณ  มาก)

(a) stores    (ร้าน, ร้านค้า, พัสดุ, ห้องเก็บของ)

(b) shopping malls    (ศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่)

(c) amounts    (ปริมาณ, จำนวน)

(d) qualities    (คุณภาพ)

(e) density    (ความหนาแน่น)

(f) values    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

 

8. When telephone calls are transmitted by satellite, a dim (a) echo can often be heard on the line.

(เมื่อการโทรศัพท์ถูกส่ง (สัญญาณ) โดยดาวเทียม  เสียงก้อง (ที่)   พร่า-เลือนราง-ไม่แจ่มแจ้ง-สลัว-ไม่สว่าง-คลุมเครือ-หมอง-ท้อแท้   สามารถได้ยินบ่อยๆ ทางสาย  -  โทรศัพท์)   

(a) weak    (เสียงอ่อน, แผ่วบาง, จาง, อ่อน, อ่อนแอ, อ่อนลง, อ่อนกำลัง, ใจอ่อน, เหลาะแหละ, ไม่หนักแน่น, ไม่กล้าหาญ)

(b) harsh    (รุนแรง, ห้าว, หยาบ, สาก, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ไม่น่าดู)

(c) loud    (เสียงดัง)

(d) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ) 

(e) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(f) myriad    (มากมาย, จำนวนมาก)

 

9. She acquires (v) all her wealth by working in the entertainment business since she was very young.

(เธอ   ได้มา-เข้าถือสิทธิ์-เข้ายึด-ได้เรียนรู้   ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอ  โดยทำงานในธุรกิจบันเทิง  ตั้งแต่เธอยังเด็กมาก)  (คือ  ได้ทรัพย์ฯ มา)

(a) loses    (พ่ายแพ้, ทำหาย, ขาดทุน, สูญเสีย)

(b) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) gains    (ได้มา, ได้รับ, ได้กำไร, ชนะ, บรรลุ, ได้เปรียบ, มีภาษีดีกว่า, ก้าวหน้า, คืบหน้า, ผลประโยชน์, ผลกำไร, การเพิ่ม, การได้มา, ของที่ได้มา, การก้าวหน้า, การคืบหน้า)

(d) swindles    (โกง, หลอกลวง, หลอกต้ม, ฉ้อโกง)

(e) proliferates    (แพร่หลาย, เพิ่มมากขึ้น)

(f) comforts    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

 

10. The government didn’t want to start a panic (แพ้น-นิค) (n) on the Stock Exchange.

(รัฐบาลไม่ต้องการจะก่อให้เกิด  ความตกใจกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย-ความวิตกมากจนทำอะไรไม่ถูก   ในตลาดหุ้น)

(a) amusement    (ความสนุกขบขัน, มหรสพ, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ)

(b) amazement    (ความทึ่ง, ความประหลาดใจ)

(c) terror    (ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ)

(d) conflict    (ความขัดแย้ง)

(e) competency    (ความสามารถ)

(f) deficiency    (ดิ-ฟิช-เชิน-ซี่)  (ความขาดแคลน, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์)

 

11. Peter is a young man with big ideas and keen business acumen (อะ-คู้-เม่น) (n).

{ปีเตอร์เป็นชายหนุ่มที่มีความคิดกว้างไกล  และ (มี)   ไหวพริบและความเฉียบแหลม-ความสามารถในการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง   ทางธุรกิจที่หลักแหลม (ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, กระตือรือร้น)}

(a) investment    (การลงทุน)

(b) initiative    (การริเริ่ม, ความคิดริเริ่ม)

(c) shrewdness    (ชรู้ด-นิส)  (ความเฉียบแหลม-หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาดความว่องไว)

(d) organization    (องค์กร, การจัดองค์กร)

(e) intrusion    (การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การก้าวก่าย, การผลักดันของแกสอันตราย)

(f) torture   (ท้อร์-เช่อะ)  (การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

 

12. Insects live in complex (a) ecological systems.

(แมลงอาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่   สลับซับช้อน-ยุ่งยาก-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ)

(a) insecure    (ไม่มั่นคง)

(b) dramatic    (ตื่นเต้นเร้าใจ, เกิดขึ้นกะทันหัน, เกี่ยวกับละคร)

(c) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(d) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยุ่งเหยิง, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

(e) vague   (เว้ก)  (คลุมเครือ, เคลือบคลุม, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(f) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ด้อย, ไม่เต็มเต็ง, เบาบาง) 

 

13. As early as the eleventh century, the Pueblo people dwelt (v) in large cities that were constructed from boulders and mud bricks.

(เริ่มแรกพอๆ กับศตวรรษที่  ๑๑  ชนเผ่าพิวโบล (อินเดียนแดง)   อาศัยอยู่   ในเมืองใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากก้อนหินใหญ่กลม  และอิฐที่ทำด้วยโคลน)  (กริยา   ช่อง  คือ “Dwell, Dwelt, Dwelt”)

(a) planned for    (วางแผน)

(b) longed for    (อยากได้, ปรารถนาจะได้)

(c) resided in    (อาศัยอยู่ใน)

(d) emerged from    (โผล่ออกมาจาก)

(e) departed from    (ออกจาก)

(f) roamed across    (ตระเวนหรือเร่ร่อนข้าม)

 

14. Failure to express emotions (n) may actually cause illness.

(ความล้มเหลวที่จะแสดง  อารมณ์-ความรู้สึกโกรธ, เกลียด, รัก, ดีใจ, เสียใจ-ความสะเทือนใจ   อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างแท้จริง)

(a) pains    (ความเจ็บปวด)

(b) feelings    (ความรู้สึก, อารมณ์, จิตใจ, ความรับรู้)

(c) troubles    (ปัญหา)

(d) movements    (การเคลื่อนไหว, ขบวนการ)

(e) torments    (ท้อร์-เมิ่นท)  (การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความระทมทุกข์)

(f) impoverishments   (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช-เมนต์)  (การทำให้ยากจน, การทำให้เสื่อม, การทำให้อ่อนกำลัง, การทำให้มีคุณภาพเลว) 

 

15. A fundamental hypothesis of a free–enterprise economic system is that all small businesses face (v) difficult competition.

(สมมติฐานพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีคือว่า  ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมด   เผชิญกับ-เผชิญหน้าโดยตรงกับ-หันหน้าไปทาง   การแข่งขันที่ยากลำบาก)

(a) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(b) confront    (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(c) mingle    (ปะปน, ปนกัน, ผสม, รวมกัน, ประสาน, เข้าร่วม, คบหา)

(d) pursue    (ติดตาม, ตามจับ)

(e) annihilate    (ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(f) sneer   (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เหน็บแนม)

 

16. Most hard-working people abominate (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) gambling and illegal acts.

(คนทำงานหนักส่วนใหญ่  เกลียดชัง-ไม่ชอบ   การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมาย)

(a) despise    (ดิส-ไพ้ซ) (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(c) legalize    (ทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย)

(d) detest    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

(e) shield    (ปกป้อง, ป้องกัน, คุ้มครอง)

(f) grumble    (บ่น, ครวญ, แสดงความไม่พอใจ)

 

17. There is a large area of swamp (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง-หนองน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ปลัก-ตม   ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ (ถมให้หมด)  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

(e) vegetation    (พืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง)

(f) habitat    (ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชหรือสัตว์)

 

18. Non-professional teachers are often accused of using too many personal anecdotes (แอ๊น-นิ-โดทส) (n) during their presentations.

(ครูที่มิใช่มืออาชีพมักถูกกล่าวหาอยู่บ่อยๆ ว่าใช้  เกร็ดความรู้-เรื่องราวเล็กๆน้อยๆ   ที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไป  ในระหว่างการนำเสนอของพวกเขา)

(a) stories    (เรื่องราว, นิยาย, นิทาน, เรื่องเล่าลือ, ประวัติ, พงศาวดาร, รายงานข่าว, การเล่านิยาย)

(b) slides    (ภาพสไลด์)

(c) quotations    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

(d) charts    (แผนภูมิ)

(e) influences   (อิทธิพล)

(f) adventures    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตราย)

 

19. Some fables became children’s favorites because of their simple, lucid (a) examples of right and wrong and their animal characters.

(นิทานที่ให้คติสอนใจบางเรื่อง  กลายเป็นของโปรดปรานของเด็กๆ  เนื่องมาจากตัวอย่างที่ง่ายๆ และ  ชัดเจน-แจ่มแจ้ง-เข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล-มีจิตที่ปกติ   ของสิ่งที่ถูกและผิด  และตัวละครที่เป็นสัตว์ในนิทานนั้นๆ)

(a) clear    (ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, แจ่มแจ้ง, ใส, สว่าง, ใสสะอาด, แจ้ง, โล่ง, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน, ไร้มลทิน)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) comparative    (ซึ่งเปรียบเทียบ)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำแนะนำหรือสั่งสอน)

(e) reckless  (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ)

(f) complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบาย)

 

20. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being (n) of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนรับผิดชอบต่อ  ความกินดีอยู่ดี   ของผู้เยาว์ (เพิ่ง) ได้รับการยอมรับในศตวรรษที่  ๒๐  เท่านั้น)  (คือ  ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency    (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare    (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement    (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity    (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

(e) indication    (สิ่งที่บ่งชี้-ชี้บอก, การชี้บอก, เครื่องหมายแสดง)

(f) vanity    (แว้น-นิ-ที่)  (ความทะนงตัว, ความภูมิใจในตนเอง, ความหยิ่งยโส)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป