หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 33)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Throughout most of their lives, human beings perpetually learn and increase their mental capacities. 

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง  ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually  (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously  (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly (อย่างสมำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

2. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed in the past ten years. 

(ค่าครองชีพในเกือบจะทุกประเทศในโลก ได้  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา)

(a) grown steadily  (เติบโตอย่างสม่ำเสมอหรือมั่นคง)

(b) increased slowly  (เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ)

(c) risen rapidly  (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

(d) leveled off  (หยุดอยู่กับที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

3. The Statue of Liberty was a gift to the United States from France to memorialize the alliance between the two countries.

(เทพีเสรีภาพเป็นของขวัญแก่สหรัฐฯ จากฝรั่งเศส  เพื่อเตือนให้ระลึกถึง  พันธมิตร  ระหว่าง ๒ ประเทศดังกล่าว)

(a) negotiation  (การเจรจา)

(b) difference  (ความแตกต่าง)

(c) treaty  (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

(d) association  (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

4. Your mood seems very meditative this evening.

(อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่า  ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง  อย่างมากค่ำนี้)

(a) gleeful  (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

(b) thoughtful  (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

(c) desperate  (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรงมาก,  อย่างยิ่ง, เหลือเกิน)

(d) stern  (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

5. His winning the award was the highest attainment of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น  ความสำเร็จ  สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire  (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge  (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement  (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy  (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

6. Before taking such a test, one had better brush up on his or her vocabulary.

 (ก่อนจะทำการทดสอบดังกล่าว  คนเราควรที่จะ  ปัดฝุ่น-ฟื้นฟูความรู้  คำศัพท์ของเขาหรือเธอ)

(a) translate  (แปลภาษา, แปลความให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(b) revise  (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่)

(c) review  (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, สังเกตการณ์)

(d) outline  (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

7. He is too obstinate to admit that he had been wrong.

(เขา  ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง  เกินไปที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened  (ตกใจกลัว)

(c) selfish  (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

8. Supporters of political parties vote more frequently than non-supporters. 

(ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง  ลงคะแนนเสียง  บ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุน)

(a) run for office  (ลงสมัครชิงตำแหน่ง)

(b) give their opinions  (แสดงความคิดเห็น)

(c) cast their ballots  (หย่อนบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง)

(d) criticize the government  (วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล)

9. He was able to mend the cup and saucer.

(เขาสามารถ  ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-ปรับปรุง  ถ้วยและจานรอง)

(a) wash  (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate  (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair (ซ่อมแซม)

(d) mold  (หล่อ)

10. The company staff’s confidence slowly dwindles as the deadline of project completion approaches. 

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท  ลดลง  อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)

(a) shifts  (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises  (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges  (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes  (ลดลง)

11. Samuel Morse’s painting ability has been obscured by his other accomplishments. 

(ความสามารถในการวาดภาพระบายสีของ  แซมมวล  มอร์ส  ได้ถูก  บดบัง-ปิดบัง-ทำให้ด้อยลง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมนหรือมืดมัว   โดยความสำเร็จด้านอื่นๆของเขา)

(a) revealed  (เปิดเผย, แสดง)

(b) hidden  (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)

(c) exposed  (แสดง, เปิดเผย, ผึ่งแดดหรือลม, นำมาสัมผัสกับ)

(d) popularized  (ทำให้เป็นที่นิยมกันทั่วไป, ทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป)

12. He tramped across the cream-colored carpet, leaving a trail of mud behind him. 

(เขา  เหยียบย่ำ-เดินเท้าเสียงดัง-เหยียบ-กระทืบ-พเนจร  ไปบนพรมสีครีม  โดยทิ้งรอย (รอยทาง, รอยเท้า) ที่เป็นโคลนไว้เบื้องหลัง)

(a) walked heavily  (เดินเท้าเสียงดัง, เดินเหยียบย่ำ)

(b) walked unsteadily  (เดินไม่มั่นคง, เดินสะเปะสะปะแบบคนเมา)

(c) skipped  (กระโดด, กระโดดข้าม, อ่านข้าม)

(d) limped  (เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก, เดินขาเป๋)

13. The use of charms and talismans, still prevalent in modern times, is of ancient origin.

  (การใช้เครื่องรางเวทมนตร์คาถา  และของขลังผ้ายันต์  ซึ่งยังคง  มีอยู่ดาษดื่น-แพร่หลาย  ในยุคสมัยใหม่   มีจุดกำเนิดมาจากสมัยโบราณ)

(a) popular  (เป็นที่นิยม)

(b) widespread  (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(c) noteworthy  (น่าสังเกต)

(d) acceptable  (สามารถยอมรับได้)

14. Bears tend to congregate during the mating season and then pair off and mate in seclusion. 

(หมีมีแนวโน้มที่จะ  มารวมกัน  ในระหว่างฤดูผสมพันธุ์  และต่อจากนั้นจะจับคู่และผสมพันธุ์กันโดยแยกตัวออกมาจากกลุ่ม – หรือในสถานที่ที่ห่างไกลจากกลุ่ม)

(a) roam  (ท่องเที่ยวไป, ตระเวณไป, พเนจร)

(b) hibernate  (จำศีล, ไม่ออกหากินในหน้าหนาว)

(c) gather  (รวมกัน, ชุมนุม)

(d) surpass  (เหนือกว่า, ดีกว่า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม, แซง)

15. Bats have made remarkable adaptations with regard to food sources.

  (ค้างคาวได้ทำการปรับตัวที่  พิเศษ-น่าทึ่ง-น่าสังเกต-ยอดเยี่ยม  เกี่ยวกับแหล่งอาหาร)

(a) continual  (ต่อเนื่องกันไปแบบเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุด)

(b) fundamental  (ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือรากฐาน)

(c) peculiar  (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(d) extraordinary  (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

16. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่ ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน  ในหลายๆประเทศในยุโรป)

(a) suddenly  (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously  (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

(c) gradually  (ทีละน้อย)

(d) concurrently  (อย่างพร้อมๆกัน, ในเวลาเดียวกัน)

17. Cattle were initially the dominant commodity in India.

(วัวควายเป็นสินค้า  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ-เด่น  แต่ดั้งเดิม-เริ่มต้น-เริ่มแรก-ในตอนแรก  ในประเทศอินเดีย)

(a) undoubtedly  (อย่างไม่มีปัญหา,  อย่างไม่ต้องสงสัย)

(b) originally  (โดยดั้งเดิม, โดยมีมาแต่เดิม, ครั้งแรก)

(c) eventually  (ในที่สุด)

(d) apparently  (อย่างชัดเจน, อย่างเห็นได้ชัด)

18. Congress first authorized a Department of Education in 1867 to collect and disseminate information on education.

(สภาคองเกรสอนุญาตเป็นครั้งแรกให้กระทรวงศึกษาในปี ๑๘๖๗ เก็บรวบรวมและ  เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย  ข้อมูลข่าวสารในด้านการศึกษา)

(a) publish (ตีพิมพ์)

(b) record  (บันทึก)

(c) analyze  (วิเคราะห์)

(d) distribute  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย)

19. Most of the effects of science are really beneficial to people.

(อิทธิพลหรือผลกระทบส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์  เป็นประโยชน์  อย่างแท้จริงกับผู้คน)

(a) essential (จำเป็น, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(b) conceivable  (นึกเห็นได้, พอจะนึกภาพออก, เป็นไปได้, พอที่จะคิดออก)

(c) advantageous  (มีประโยชน์, ได้ประโยชน์, ได้กำไร)

(d) detrimental  (ซึ่งเป็นผลเสียหรือผลร้าย, เป็นอันตราย, เป็นภัย)

20. The cat’s independent personality, grace, cleanliness, and subtle displays of affection have wide appeal. 

(บุคลิกที่เป็นอิสระ  ความสง่างาม  ความสะอาด  และการแสดง  ความรัก-ความชอบ  ที่ลึกลับ-เข้าใจยาก ของแมว  มีเสน่ห์หรือแรงดึงดูดใจอย่างกว้างขวาง  - หมายถึง เนื่องมาจากคุณสมบัติเหล่านั้นของแมว)

(a) devotion  (การอุทิศตัว)

(b) fondness  (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่งมงาย)

(c) instinct  (สัญชาตญาณ)

(d) passion  (อารมณ์, ความรู้สึกเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น, ความใคร่, กิเลส, ตัณหา)