หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 329)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Their ingrained (a) conventions of design were changed by conservative architects only when the need for skyscrapers became obvious.

(ประเพณีนิยม (ธรรมเนียมปฏิบัติ) ซึ่ง   ฝังแน่น-ติดแน่น-ติดตัว-ฝังอยู่ในเนื้อเส้นใย   ของการออกแบบ (อาคาร)  ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยสถาปนิกอนุรักษ์นิยม  ก็เพียงแต่เมื่อความต้องการตึกระฟ้า (อาคารสูงหลายสิบชั้น) ปรากฏชัดขึ้น)  (ความหมาย  คือ  ก่อนหน้านั้น  สถาปนิกอนุรักษ์นิยม  มีธรรมเนียมปฏิบัติไม่ออกแบบอาคารที่สูงมากๆ  เนื่องจากบดบังภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมือง  แต่ต่อมาความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไป  เมื่อธุรกิจต้องการตึกระฟ้า  เพราะประหยัดพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างตึก  แต่สามารถบรรจุคนได้มาก มาย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท)

(a) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก, ไม่มีใครทราบ)

(b) idealized    (ถูกทำให้เป็นอุดมคติ หรืออุดมการณ์, ถูกทำให้เป็นแบบอย่าง, ถูกทำให้ดีเลิศ)

(c) firmly fixed    (ติดแน่น, ฝังแน่น, กำหนดไว้แน่นอน, มั่นคงถาวร, แน่นอน, ไม่ผันแปร, เป็นระเบียบ)

(d) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ) 

(e) berserk    (เบอร์-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, คลุ้มคลั่ง) 

(f) incipient    (อิน-ซิพ-เพี่ยนท)  (เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม) 

 

2. The earthquake provided a clue to the previously unexplainable dearth (n) of vegetation along the shores of the bay.

(แผ่นดินไหว­ให้ร่องรอย (เบาะแส) กับ   ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-ภาวะข้าวยากหมากแพง-ความอดอยาก   ที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ก่อนนี้  ของพืชทั้งหลายตามชายฝั่งของอ่าวนั้น)  (หมายถึง  ชายฝั่งของอ่าวแห่งนั้นแทบจะไม่มีพืชพันธุ์เกิดขึ้นมา  เนื่องมาจากมีแผ่นดินไหวนั่นเอง)

(a) variety    (ความหลากหลาย, ลักษณะหลากหลาย, ความแตกต่างกัน, ชนิดต่างๆ, ประเภทต่างๆ)

(b) presence    (การมีอยู่, การปรากฏ, การเข้าร่วม, การอยู่ต่อหน้า)

(c) candor   (แค้น-เดอะ)  (๑. ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ,  ๒. ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต) 

(d) scarcity; shortage; lack; paucity    (ความขาดแคลน, การมีน้อย, การหายาก, ความไม่เพียงพอ; ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, จำนวนที่ขาด; ความขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ, ความบกพร่อง; ความแร้นแค้น, ความขัดสน, จำนวนเล็กน้อย, ความยากจน)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) chicanery   (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น)   

(f) anomaly   (อะ-น้อม-มะ-ลี่)  (ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความผิดหลักหรือบรรทัดฐาน, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดจากปกติ) 

 

3. As the general pondered (v) the situation, he realized that resistance was in vain.

(เมื่อท่านนายพล  พิจารณา-ไตร่ตรอง-ครุ่นคิด-คำนึง   สถานการณ์,  เขาตระหนักว่าการต้านทาน (ศัตรู) ไร้ผล-ไม่สำเร็จ)

(a) spilt   (ทำหก, ทำล้น, ทำให้ทะลัก, ทำหกคะเมน, ทำให้กระเด็น-กระจาย, เปิดเผยความลับ)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Spill, Spilled, Spilled”  หรือ  “Spill, Spilt, Spilt”)

(b) distorted    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) considered; contemplated; deliberated    (พิจารณา, ครุ่นคิด, คิดคำนึง, รำลึก, ถือว่า; ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, พิจารณาอย่างระมัดระวัง, เข้าฌาน; คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

(f) slipped    (ลื่น, ลื่นไหล, หลุดมือไป, เลื่อน, เลื่อนไหล, ถลา, ไถล, ลอด, หลุด, หลบ, ก้าวพลาด, พลาด)

 

4. Business persons can prosper (v) if they are honest with their customers.

(นักธุรกิจสามารถ  เจริญ-รุ่งเรือง-ร่ำรวย-ประสบความสำเร็จ-ทำให้เจริญ   ถ้าพวกเขาซื่อสัตย์กับลูกค้า)

(a) rejoice    (ดีใจ, ยินดี, ปลื้มปิติ, รื่นเริง, ทำให้ยินดี-ดีใจ-ปลื้มปิติ)

(b) wail    (ร่ำไห้, คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร้องสะอึกสะอื้น, ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รัก   มักที่ชัง)

(d) loiter    (เดินเตร่, เตร็ดเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)

(e) succeed; thrive; flourish    (ประสบความสำเร็จ, บรรลุผล, เจริญ, รับช่วง, เกิดต่อเนื่อง; เจริญ, รุ่งเรือง, ก้าวหน้า, เติบโต, งอกงาม, เฟื่องฟู; เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, งอกงาม, โอ้อวด, แกว่ง, โบก, ประดับหรูหรา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) sneak    (สนีค)  (เดินหลบ, เดินลับๆล่อๆ, ทำลับๆล่อๆ, แอบ, แอบทำ, ด้อม, ดอด, ลัก, ขโมย)

 

5. One example (n) of a lake that has no streams running out of it is Utah’s Great Salt Lake.

(ตัวอย่าง-อุทาหรณ์-แบบอย่าง-แบบฉบับ-ข้อแนะนำ   หนึ่งของทะเลสาบที่ไม่มีลำธารไหลออกจากมัน  คือ  ทะเลสาบเกรทซอล์ทเลคของรัฐยูทาห์)

(a) particle    (อนุภาค, ธุลี, อณู, ผงคลี, ส่วนที่น้อยที่สุด, ปริมาณที่น้อยที่สุด)

(b) pattern    (รูปแบบ, แบบ, แบบฉบับ, แบบอย่าง, แบบแผน, ลีลา, ลวดลาย)

(c) element    (ธาตุ, ธาตุแท้, ส่วนประกอบสำคัญ, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ)

(d) instance    (ตัวอย่าง, กรณี, ข้อแนะนำ, การฟ้องร้องคดี, ความรีบด่วน)

(e) debtor   (ลูกหนี้)

(f) orchard    (สวนผลไม้)

 

6. The United Nations has stockpiled (v) supplies of food throughout the world for use in time of emergency.

(สหประชาชาติได้   เก็บไว้ในคลังพัสดุ-คลังสินค้า-คลังแสง   เสบียงอาหารทั่วโลก  สำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน)  (คือ  เก็บเสบียงฯ ไว้ในคลังพัสดุ  หรือคลังสินค้า)

(a) scrutinized    (สครู้-ทิ-ไนซ)  (พิจารณาอย่างละเอียดลออ, พิจารณาอย่างรอบคอบ, ตรวจสอบอย่างรอบคอบ) 

(b) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัด ขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)  

(c) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(d) loathed    (โลธ)  (เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ, ไม่ชอบ)

(e) traded    (ค้าขาย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยนสินค้า, แลกเปลี่ยน)

(f) amassed; accumulated; hoarded    (รวบรวม, สะสม; สะสม, เพิ่มพูน, กอง; เก็บสะสม, กักตุน)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(g) stockaded    (ล้อมด้วยรั้วเพนียด, ใช้รั้วเพนียดล้อมป้องกัน)

 

7. My aunt has a tendency (n) to repeat the same story over and over again.

(ป้าของผมมี  แนวโน้ม-ความโน้มเอียง-ความโน้มน้าว-นิสัย-การบริการ-จุดประสงค์พิเศษหรือเฉพาะ   ที่จะพูดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก)

(a) premise    (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ)  (สมมติฐาน, พื้นฐานสำหรับการสรุป, ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง)

(b) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ) 

(c) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

(d) inclination; propensity; disposition   (ความโน้มเอียง, สิ่งที่ชอบ, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด; ความโน้มเอียง, ความชอบ, ความโน้มน้าว; แนวโน้ม, นิสัย, อารมณ์, การจัดการ, อำนาจในการควบคุม)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) tolerance    (ความอดทน, ความทนทาน, ลักษณะใจกว้าง, การให้อภัย)

(f) priority    (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)  

 

8. Since I was the cause of your accident, I cannot help feeling remorseful (a).

(เพราะว่าผมเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุของคุณ  ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึก   สำนึกผิด-เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

(a) helpful    (ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) painful    (เจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน, ยากลำบาก)

(c) regretful    (เสียใจ, สำนึกผิด)

(d) truthful    (พูดความจริง, เปิดเผยความจริง, เกี่ยวกับความจริง)

(e) inane    (อิน-เน่น)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด, ว่างเปล่า)

(f) staunch    (สทอนช)  (แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง) 

 

9. Some people feel that examination should be abolished (อะ-บ๊อล-ลิช)  (v) to reduce stress in young people.

(บางคนรู้สึกว่าการสอบควรถูก  ยกเลิก-เลิกล้ม-ล้มล้าง-ทำลาย   เพื่อลดความเครียดในคนหนุ่มสาว)

(a) established    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง)

(b) demolished    (รื้อทิ้ง (ตึก, อาคาร), ทำลาย, โค่น)

(c) put an end to    (ยุติ, เลิก, ทำให้จบสิ้น)

(d) disapproved    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ)

(e) coerced   (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ)

(f) admonished   (แอด-ม้อน-นิช)  (๑. ตักเตือน, ให้สติ, ห้าม,  ๒. ด่าว่า, ว่ากล่าว, ตำ หนิอย่างรุนแรง)   

 

10. Jessica never acted hastily but was deliberate (a) in everything she said and did.

(เจสซิกาไม่เคยทำอะไรแบบรีบร้อน  แต่  รอบคอบ-สุขุม-ใคร่ครวญ-ระมัดระวัง-โดยเจตนา   ในทุกสิ่งที่เธอพูดและทำ)

(a) ignorant    (โง่เขลา, ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา)

(b) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ, เฉยเมย, ไม่ใยดี, เป็นกลาง, ไม่ลำเอียง)

(c) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(d) delightful    (ที่น่าปลื้มปิติ, ที่ยินดีมาก, ที่สุขใจมาก)

(e) adamant    (แอ๊ด-ดะ-แม่น)  (ใจแข็ง, ไม่เปลี่ยนใจ, ยืนกราน, ไม่ยืดหยุ่น, แข็ง แกร่ง)

(f) ardent   (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง) 

 

11. Compared to the spacious (a) homes one might see in the countryside, city apartments are quite cramped.

(เปรียบเทียบกับบ้านที่  กว้างขวาง-มีเนื้อที่มาก-กว้างใหญ่ไพศาล   ที่คนเราอาจจะพบเห็นได้ในชนบท,  อพาร์ตเมนต์ในเมืองคับแคบ (แออัดยัดเยียด) อย่างมาก)

(a) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

(b) commodious    (กว้างขวาง, กว้าง, มีบริเวณเนื้อที่มาก, มากพอเพียง)

(c) elegant    (สง่างาม, งดงาม, สวยงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) inflexible    (๑. ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,  ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก) 

(f) deplorable   (ดิ-พล้อ-ระ-เบิ้ล)  (น่าเสียใจ, น่าเสียดาย, น่าเวทนา, น่าโศกเศร้า, เลว, น่าตำหนิ) 

 

12. He was in a state of profound (a) shock when he heard the news of his daughter’s accident.

(เขาอยู่ในสภาวะตกใจอย่าง  ลึกซึ้ง-ล้ำลึก-สุดซึ้ง-สนิท-แน่นแฟ้น   เมื่อเขาได้ยินข่าวอุบัติเหตุของลูกสาว)

(a) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(b) partial    (เป็นบางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด, ไม่สมบูรณ์, มีอคติ, ไม่ยุติธรรม, ลำเอียง)

(c) deep    {ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก, อย่างยิ่ง, ลึก, (สี) เข้มมาก, (หลับ) สนิท, (ถอนใจ) ใหญ่, ห่างไกล, กลาง (ฤดูหนาว, ป่า)}

(d) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดน-ทิด) (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)

(e) congenial   (คัน-จี๊-เนี่ยล)  (๑. ซึ่งเข้ากันได้, ไปกันได้, เห็นอกเห็นใจ, คงเส้นคงวา,  ๒.  ถูกใจ, เป็นที่พอใจ)

(f) sickly    (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิด สะเอียน)

 

13. Because it withstands (v) the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน  ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น   ผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง,  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ  (ส่วนผสม)  ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates    (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates    (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists    (ทนต่อ,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates    (เลวลง, แย่ลง)

(e) congregates   (ค้อง-กรี-เกท)  (ชุมนุม, จับกลุ่มกัน, รวบรวม)  

(f) censures    (เซ้น-เช่อะ)  (ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง, การตำหนิ, การติเตียน) 

 

14. The deluge (เด๊ล-ลูจ) (n) of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย-ฝนที่ตกลงมาพักใหญ่   ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion    (การบิดเบือน)

(b) flood    (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality    (คุณภาพ)

(d) drought    (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

(e) prerogative    (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์)

(f) debris   (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากสลักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา) 

 

15. Though many American men help with household chores (ชอร์ส) (n), women still take responsibility for 70 percent.

(แม้ว่าผู้ชายอเมริกันจำนวนมากช่วย  งานบ้าน-งานจิปาถะภายในบ้าน   ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานเหล่านี้อยู่ถึง  ๗๐  เปอร์เซ็นต์)

(a) tasks    (ทาสค)  (งาน, ภาระหน้าที่, งานหนัก, เรื่องที่ยาก)

(b) industries    (อุตสาหกรรม)

(c) shopping    (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

(d) debts    (เด็ทส)  (หนี้สิน)

(e) pinnacle   (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์ ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(f) consumptions    (การบริโภค, การเผาผลาญ, ปริมาณที่บริโภค หรือเผาผลาญ, การใช้สินค้า หรือบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์)

 

16. Due to its vivid (a) yellow, black, and orange coloring, the emperor penguin stands out against the usually bleak landscape of its habitat.

(เนื่องมาจากรูปโฉมภายนอก (สีผิว) ที่เป็นสีเหลือง,  สีดำ, และสีส้มที่  สว่างจ้า-มีสีเจิดจ้า-สีแจ๊ด-มีชีวิตชีวา-ชัดแจ้ง-ชัดเจน-ร่าเริง-สดใส-เต็มไปด้วยชีวิต-เต็มไปด้วยพลังชีวิต   ของมัน  นกเพนกวินจักรพรรดิมีความโดดเด่นตัดกับภูมิประเทศ  ที่ปกติมักจะดูหม่นหมอง (เศร้าสร้อย) ของถิ่นที่อยู่ของมัน)  (หมายถึง  ของนกเพนกวิน)

(a) odd    (แปลก, ประหลาด)

(b) pale    (ซีด, จาง)

(c) bright    (สว่างจ้า)

(d) simple    (เรียบๆ, เรียบง่าย, ธรรมดา)

(e) compulsory    (เป็นเชิงบังคับ, บังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ, ซึ่งต้องกระทำ)

(f) trivial   (ทริฟ-เวียล)  (ไม่สำคัญ, มีค่าน้อย, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม, ไร้สาระ)

 

17. The new tax law is explicit (a); that type of business is tax-exempt.

(กฎหมายภาษีฉบับใหม่  ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่นอน-เปิดเผย,   (กล่าวคือ)  ธุรกิจประเภทนั้นได้รับการยกเว้นภาษี)

(a) deficient    (ดิ-ฟิช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

(b) exorbitant    {(ราคา) แพงลิ่ว, สูงลิ่ว}

(c) definite    (แน่นอน, แน่ชัด, ชัดเจน, เด็ดขาด)

(d) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

(e) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(f) irresistible    (เออ-ริ-ซิส-ทิ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่อาจต้านทานได้, มีเสน่ห์, ยั่วยวนใจ, เย้ายวนใจ)

 

18. In the United States, the eroded (v) value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ,  ค่าที่ถูก  กัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อน-เซาะ-ชะ-สึกกร่อน   ของเงินดอลลาร์  ถูกพิจารณาว่าเป็นผลลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

(a) earned    (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคง หรือมีเสถียรภาพ)

(c) recorded    (บันทึก)

(d) diminished    (ลดลง, ลดน้อยลง)

(e) depicted    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(f) deprived    (ดี-ไพร้ฟว)  (เอาไปเสียจาก, พรากไปเสียจาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, ถอดถอน, ไล่ออก, กีดกัน)

 

19. Newton’s explanation of gravity enabled (v) astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  ทำให้สามารถ-ทำให้เป็นไปได้-ทำให้ง่ายเข้า-มอบอำนาจ   นักดาราศาสตร์  ที่จะทำนายเหตุการณ์  เช่น  สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)  (คือ  ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำนายเหตุการณ์ฯ)

(a) challenged    (ท้าทาย)

(b) compelled    (บังคับ)

(c) trained    (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

(d) allowed    (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

(e) eliminated    (กำจัด, ทำลายหมดสิ้น, คัดออก)

(f) enervated    (ทำให้หมดแรง, ทำให้หมดกำลัง)

 

20. Contrary to most people’s belief, Cleopatra, the famous Egyptian queen, was Greek, spoke six languages, and was a brilliant (a - nmilitary strategist.

(ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่  พระนางคลีโอพัตรา,  ราชินีของอียิปต์ผู้มีชื่อเสียง, เป็นชาวกรีก, สามารถพูดได้    ภาษา, และเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านการทหารที่   ฉลาดมาก-หลักแหลมมาก-สุกใส-โชติช่วง-แวววาว)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เพชรนิลจินดา)

(a) celebrated    (มีชื่อเสียง)

(b) intelligent    (ฉลาด, มีสติปัญญา, มีไหวพริบดี, มีความเข้าใจ หรือความรู้ดี)

(c) professional    (มืออาชีพ, เกี่ยวกับวิชาชีพ)

(d) skillful    (มีทักษะ, มีความชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง)

(e) credulous    (เคร้ด-จุ-ลัส)  (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป) 

(f) urbane    (เออ-เบ้น)  (สุภาพ, มีมารยาท, เก๋, เป็นผู้ดี, มีลักษณะของชาวเมือง) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป