หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 328)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Without the pension (n) she had confidently expected, Helen faced hardships in her retirement.

(เมื่อไม่มี  บำเหน็จ-บำนาญ-เงินช่วยเหลือ-เงินสงเคราะห์   ซึ่งเธอได้คาดหวังไว้ด้วยความมั่นใจ,  เฮเลนเผชิญกับความยากลำบากเมื่อเธอเกษียณอายุงาน)

(a) compunction   (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(b) recovery   (การฟื้นจากไข้, การหายจากไข้, การกลับคืนสู่สภาพปกติ)

(c) swindle    (การฉ้อโกง, การหลอกต้ม, การหลอกลวง)

(d) fluctuation    (ความผันผวน, ความไม่แน่นอน, การขึ้นๆ ลงๆ)

(e) social security; annuity    (เงินประกันสังคม, สวัสดิการสังคม; เงินรายได้เป็นรายปี)

(f) menace    (ภัย, อันตราย)

 

2. The teacher will penalize (v) you if you don’t do your homework.

(ครูจะ  ลงโทษ-ลงทัณฑ์-เปรียบเทียบปรับ   เธอ  ถ้าเธอไม่ทำการบ้าน)

(a) magnify    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) track    (ตามรอย, ติดตาม, คอยตาม)

(c) rejuvenate    (รี-จู๊-วิ-เนท)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม, ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

(d) punish; discipline    (ลงโทษ, ทำให้เจ็บปวด, ทารุณ; ลงโทษ, แก้ไข, ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) instigate    (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

(f) sentence    (ตัดสินลงโทษ, พิพากษา, พิพากษาลงโทษ)

 

3. Excessive humidity retards (v) evaporation of perspiration from the body.

(ความชื้นมากเกินปกติ  ทำให้ช้า-ขัดขวาง-ทำให้ลดความเร็ว-เป็นอุปสรรค-ถ่วง-หน่วง-หน่วงเหนี่ยว   การระเหยของเหงื่อจากร่างกาย)  (คือ  ทำให้การระเหยฯ ช้า)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

(b) slows    (ทำให้ช้า, ลดความเร็ว, ทำให้ฝืดเคือง, เชื่องช้า, รีรอ, ล้าหลัง)

(c) stabilizes   (ทำให้มั่นคง หรือมีเสถียรภาพ)

(d) undermines    (บ่อนทำลาย, ทำลายทีละน้อย, ทำลายอย่างลับๆ, ทำให้อ่อนลง, ขุด, เซาะ)

(e) suspends    (พักไว้ชั่วคราว, ระงับไว้ชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, แขวน, ลอยตัว)

(f) adjusts to    (ปรับให้เข้ากับ)

 

4. The scientist’s explanation for the strange behavior of all the test animals was conjectural (a).

(คำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์  สำหรับพฤติกรรมแปลกๆ ของสัตว์ที่นำมาทดสอบทั้งหมด  เป็น (เรื่องการ)   คาดเดา-คาดคะเน-ทาย-อนุมาน-สรุปจากการอนุมาน)

(a) prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์, มองการณ์ไกล)

(b) malevolent    (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เกลียด)

(c) speculative    (คาดการณ์, เดา, เก็ง, พิจารณา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค)

(d) persuasive    (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

(e) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)

(f) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประ หลาดใจ)

 

5. Few people prefer to live in a village remote (a) from the world.

(น้อยคนมากที่ชอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่  อยู่ห่างไกล-ไกลโพ้น-โดดเดี่ยว-ลึกลับ-ห่างๆ-ห่างเหิน-เมินเฉย   จากโลก)  (หมายถึง  อยู่ไกลลิบลับจากผู้คน  หรือวงสังคม)

(a) isolated    (ที่แยกตัวออกไป, ที่แยกอยู่ต่างหาก, ที่แยกตัวโดดเดี่ยว)

(b) distant    (ไกล, ยาวนาน, ไม่ต่อเนื่องกัน, ที่ไม่คุ้นเคย, ที่ห่างเหิน, ที่เฉยเมย)

(c) backward    (ล้าหลัง)

(d) small    (เล็ก)

(e) handy    (เหมาะมือ, มีฝีมือ หรือคล่องแคล่ว, สะดวก หรือหยิบฉวยใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

(f) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

 

6. There was a vehement (วี้-ฮะ-เมิ่นท) (a) quarrel among the members of the gang as to who should be its new leader.

(มีการการทะเลาะกันอย่าง  รุนแรง-ดุเดือด   ระหว่างสมาชิกของแก๊ง  เกี่ยวกับว่าใครควรจะเป็นผู้นำคนใหม่)  

(a) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

(b) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

(c) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย)

(d) noisy    (มีเสียงดัง)

(e) hideous    (ฮิด-เดียส)  (น่าเกลียดมาก, น่ากลัว, น่าตกใจ, สยดสยอง, เขย่าขวัญ)   

(f) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

 

7. People living in the less developed part of the world still retain some conventional (a) customs.

(ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในส่วนของโลกที่มีการพัฒนาน้อยกว่า  ยังคงดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี   ซึ่งเป็นจารีตประเพณี-ซึ่งเป็นประเพณีนิยม-ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ    บางอย่างเอาไว้)

(a) modern    (ทันสมัย, ไม่โบราณ, ไม่ห่างไกล)

(b) outlandish    (พิกล, ประหลาด, พิลึกพิลั่น, บ้านนอก, เทศ, ต่างชาติ, ที่ลับตา)

(c) enthusiastic    (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(d) traditional    (ดั้งเดิม, ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต)

(e) diminutive    (ดิ-มิ-นิว-ทิฟ)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(f) abundant    (มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์)

 

8. The government has initiated (v) a program to reform the economy.

(รัฐบาลได้   ริเริ่ม-เริ่มนำ-นำเข้า-นำไปให้รู้จัก   โครงการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ)

(a) ended    (ยุติ, เลิก, ทำให้จบสิ้น, จบสิ้น)

(b) hampered    (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรคต่อ)

(c) confronted    (เผชิญหน้ากับ, พบกับ)

(d) started    (เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ)

(e) inhibited    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(f) overhauled    {ยกเครื่อง (รถยนต์, ระบบ), ปรับปรุงใหม่, ตรวจอย่างละเอียดเพื่อซ่อมแซม, ซ่อมแซม, ชำระ, สะสาง}

 

9. Communities on the island depend on fishing for their livelihood (n).

(ชุมชนบนเกาะพึ่งพิงการตกปลา (จับปลา) สำหรับ  การดำรงชีวิต   ของพวกตน)

(a) income    (รายได้)

(b) competency    (ความสามารถ)

(c) life    (ชีวิต)

(d) valor    (แว้-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ)

(e) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(f) panic   (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

 

10. One of the perks (n) of being this company’s executive is that you get a company car.

(หนึ่งใน  สิ่งพิเศษ-สวัสดิการพิเศษ   (เช่น  รถยนต์หรือที่พักฟรีที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน ที่บางบริษัทให้แก่พนักงาน)  ของการเป็นผู้บริหารของบริษัทนี้  คือว่าคุณได้รถยนต์ (ประจำตำแหน่ง) ของบริษัท)

(a) salaries    (เงินเดือน)

(b) gifts    (ของขวัญ, พรสวรรค์)

(c) benefits    (ผลประโยชน์, สิทธิพิเศษ, ส่วนดี, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, การแสดงการกุศล)

(d) commodities    (สินค้า)

(e) hindrances    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(f) incentives    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม)

 

11. His car has a serious defect (n); it is hard to start in cold weather.

(รถยนต์ของเขามี  ข้อบกพร่อง-ข้อเสีย-ข้อไม่ดี   ร้ายแรงอย่างหนึ่ง  (คือ)  มันสตาร์ทยากเมื่ออากาศเย็น)

(a) impact    (ผลกระทบ)

(b) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออก หรือติดเนต)

(c) superstition    (การเชื่อโชคเชื่อลาง, การเชื่อเรื่องไสยศาสตร์, การเชื่อเรื่องงมงาย, การเชื่อผีถือสาง)

(d) deficiency    (ดิ-ฟิช-เชิน-ซี่)  (ความขาดแคลน, ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์)

(e) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(f) trauma     (ทร้อ-ม่ะ)  (ความชอกช้ำทางจิตใจ, การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ)

 

12. He made such an equivocal (อิ-ควิฟ-โว-เคิ่ล) (a) remark that few people understood what he said.

(เขากล่าวคำพูดที่  คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย   มาก  จนกระทั่งมีน้อยคนมากเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด)

(a) concise    (คัน-ไซ้ซ)  (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(b) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบคาย, หยาบ, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, สามัญ, ธรรมดาๆ)

(c) straightforward    (ตรงไปตรงมา)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) adequate   (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(f) indignant   (ขุ่นเคือง, เดือดดาล, ไม่พอใจมาก)

 

13. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial (a).

(หลังจากกำแพงเบอร์ลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม  มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง   มากขึ้น)

(a) intimate    (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged    (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

(e) excessive    (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น)

(f) firm   (มั่นคง, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่)

 

14. Our basketball team has had a succession (n) of victories.

(ทีมบาสเกตบอลของเรามีชัยชนะด้วย  ความต่อเนื่องกัน-การต่อเนื่อง-ลักษณะต่อเนื่อง-ลำดับ-การรับช่วง-การสืบทอดตำแหน่ง)  (คือ  ชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

(a) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการ)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ปรารถนา, ต้องการ)

(c) prediction    (การทำนาย, คำทำนาย)

(d) series    (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

(e) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเศร้าโศกเสียใจ)

(f) nationality    (สัญชาติ)

 

15. My boss has been sulky and discontented (a) for a week now.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผมอารมณ์บูดบึ้งและ  ไม่พอใจ-ไม่สบายใจ-ลำบากใจ   มาเป็นเวลา  สัปดาห์แล้ว  ในขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) outspoken    (พูดจาโผงผาง, ขวานผ่าซาก)

(f) tactful    (มีไหวพริบดี, มีปฏิภาณดี, ฉลาด)

 

16. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing (a) mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจ หรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible    (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating    (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable    (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(e) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

(f) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

 

17. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกส์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ  เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว   ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

(e) superficial    (ผิวเผิน, ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ใกล้ผิวหน้า)

(f) bleak    (หม่นหมอง, เศร้าโศก, สิ้นหวัง)

 

18. After his 1923 revolt failed, Hitler decided to gain power by legitimate (a) means rather than by revolution.

(หลังจากการยึดอำนาจในปี  ๑๙๒๓  ล้มเหลว  ฮิตเล่อร์ตัดสินใจที่จะให้ได้อำนาจมาโดยวิธีการที่  ถูกต้องชอบธรรม-ถูกต้องตามกฎหมาย-ถูกต้องสมควร-ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี    มากกว่าที่จะได้มาจากการปฏิวัติ)

(a) peaceful    (สงบ, รักสงบ, มีสันติ)

(b) radical    (รุนแรง, ผู้นิยมใช้วิธีรุนแรง)

(c) vicious    (ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ต่ำทราม)

(d) legal    (ถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย)

(e) robust    (แข็งแกร่ง, แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ)

(f) concerned    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

 

19. He resembles (v) his father in appearance but not in character.

(เขา  คล้ายคลึงกับ-เหมือนกับ   พ่อของเขาในรูปร่างลักษณะ  แต่มิใช่อุปนิสัยใจคอ)

(a) looks like    (มีลักษณะท่าทางเหมือนกับ, คล้ายกับ)

(b) imitates    (เลียนแบบ)

(c) looks up to    (ยกย่อง, ชื่นชม)

(d) detests    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

(e) reminds    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(f) relates    (บอก, เล่า, บรรยาย, เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์, สอดคล้อง, เป็นญาติกัน)

 

20. The chairman did not rule out (v) the possibility of an agreement.

(ท่านประธานไม่  ตัดออกไป-ตัดประเด็น-ไม่พิจารณา   ความเป็นไปได้ของการตกลงกัน หรือยินยอมกัน)  (คือ  ยังเห็นว่า  (คู่พิพาท)  อาจตกลงกัน  หรือยินยอมกันได้)

(a) promise    (สัญญา)

(b) reject    (ปฏิเสธ)

(c) forestall    (ป้องกัน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ชิงทำก่อน, ดักหน้า, ป้องกันการขายโดยวิธีต่างๆ เช่น กว้านซื้อทำให้ราคาสูงขึ้น)

(d) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) duplicate    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

(f) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง, ดัดแปลง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป