หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 327)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. We hope to commence (v) our work by next week.   

(เราหวังที่จะ  เริ่ม-เริ่มต้น-ริเริ่ม-ได้รับปริญญา   งานของเราในสัปดาห์หน้า)

(a) terminate    (สิ้นสุดลง, ทำให้สิ้นสุด)

(b) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ, ชักช้า)

(c) start    (เริ่มต้น)

(d) apologize    (ขอโทษ)

(e) entice    (เอน-ไท้ซ)  (ชักจูง, ล่อใจ, ยั่วยวนใจ, หลอกลวงให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

(f) hamper    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

 

2. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่   เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือเฟือ-มากเกินความจำเป็น)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาว หรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

(f) spontaneous   (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

 

3. Most people abhor (แอบ-ฮ่อร์) (v) those who like to bully women or elderly people.

(คนส่วนใหญ่  เกลียดชัง-ชิงชัง   บุคคลผู้ซึ่งชอบข่มเหงรังแกผู้หญิงหรือผู้สูงอายุ)

(a) practice    (กระทำ, ปฏิบัติ, ฝึกหัด)

(b) oppose    (ต่อต้าน, คัดค้าน, ขัดขวาง, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นปรปักษ์)

(c) penalize    (ลงโทษ)

(d) detest    (เกลียด, เกลียดชัง, ไม่ชอบอย่างมาก)

(e) survive    {รอดชีวิต (จากอุบัติเหตุ, แผ่นดินไหว, สงคราม), ยังคงมีชีวิตอยู่, อายุยืนกว่า, อยู่ได้นานกว่า}

(f) aggravate   (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

 

4. The firm ran into foreign exchange problems which halted (v) its imports of steel.

(บริษัทพบกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยบังเอิญ  ซึ่ง  ทำให้หยุดชะงัก-หยุดชะงัก   การนำเข้าเหล็กกล้าของบริษัท)  (คือ  ทำให้การนำเข้าฯ หยุดชะงัก)

(a) accelerated    (เร่ง, เร่งรัด, เร่งให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, เพิ่มขึ้น)

(b) stopped    (ทำให้หยุด, หยุด, จอด)

(c) debilitated    (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (ทำให้อ่อนแอลง, ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนเพลีย)

(d) compelled    (บังคับ)

(e) patronized    (เพ้-เทริน-ไนซ)  (สนับสนุน, อุปถัมภ์, ให้ความอุปการะ, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง)

(f) perturbed    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ, ทำให้ยุ่งยาก)   

 

5. A number of suspected terrorists have been revoked (v) to enter the country.

(ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก  ได้ถูก  ยกเลิก-เพิกถอน-ลบล้าง  การเข้าประเทศ)

(a) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(b) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม, ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

(c) repealed    (ยกเลิก, ถอน, ลบล้าง, เลิกล้ม)

(d) reconfirmed    (ยืนยันซ้ำ)

(e) dwindled      (ดวิ้น-เดิ้ล)  (ลดน้อยลง, หด, เล็กลง, ทรุดโทรม, ทำให้เล็กลง หรือหดลง)  

(f) augmented    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

 

6. The committee agreed with her and thought her decision was insightful (a) .

(คณะกรรมการเห็นด้วยกับเธอ  และคิดว่าการตัดสินใจของเธอ (เป็นการ) เข้าใจอย่างลึกซึ้ง-เข้าใจอย่างถ่องแท้-มองทะลุเหตุการณ์-รอบรู้-เฉลียวฉลาด)

(a) verifiable    (สามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้)

(b) questionable    (น่าสงสัย, มีปัญหา, มีพิรุธ, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่)

(c) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(d) indomitable    (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(e) abundant     (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(f) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน)

 

7. There is no reason to insult and slander (สแล้น-เดอะ) (v) the man simply because you do not agree with him.

(ไม่มีเหตุผลที่จะดูหมิ่น-เหยียดหยามและ  ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง-ใส่ร้ายป้ายสี-หมิ่นประ มาท   ชายคนนั้น  เพียงเพราะว่าคุณไม่เห็นด้วยกับเขา)  (“Slander”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวร้าย, การหมิ่นประมาท)

(a) depict    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(b) distort    {บิดเบือน (ข้อเท็จจริง), ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน}

(c) defame   (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้ายป้ายสี)

(d) implore    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(e) erect    (สร้าง, ก่อสร้าง, จัดตั้ง, ทำให้ตั้งตรง, ทำให้ตั้งชัน, ติดตั้ง, ยก)

(f) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้น, ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก)

 

8. He was disqualified for failing to conform (v) with the rules of the competition. 

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ  ทำตาม-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ลงรอย-ทำให้เหมือน หรือสอดคล้องกับ-ปรับเข้ากับ   กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) proclaim    (ประกาศ)

(f) reproach   (ริ-โพร้ช)  (ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

 

9. The political group was charged with sedition (ซี-ดิ๊ช-ชั่น) (n) because it had advocated burning the capital to the ground.

(กลุ่มการเมืองถูกตั้งข้อหา  การปลุกระดมมวลชน (ให้ต่อต้านรัฐบาล)-การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ-การต่อต้านรัฐบาล-การจลาจล   เพราะว่ากลุ่มฯ ได้สนับสนุนการเผาเมืองหลวงจนราบเป็นหน้ากลอง)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (. ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม,  ๒. ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 

(b) treason (ทรี้-เซิ่น); the incitement of public disorder or rebellion   (การกบฏ-การทรยศขายชาติ; การปลุกระดมมวลชนให้ก่อความไม่สงบ หรือการกบฏ)

(c) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (๑. คุณงามความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง,  ๒. คุณสมบัติที่ดี หรือน่าสรรเสริญ, ความบริสุทธิ์, ความเข้มแข็ง, ความโอบอ้อมอารี) 

(d) probity    (พร้อบ-บิ-ที่  หรือ  โพร้-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา) 

(e) perfidy    (เพ้อร์-ฟิ-ดี้)  (การโกง, การทุจริต, การไม่ซื่อสัตย์, การทรยศ, การหักหลัง)   

(f) deference    (เด๊ฟ-เฟอะ-เริ่นซ)  (การเคารพนับถือ, การยอมตาม, การคล้อยตาม, การอนุโลม, การเชื่อฟัง) 

 

10. The principal decided to introduce strict rules to control the incorrigible (อิน-ค้อ-ริ-จิ-บึ้ล) (a) students who refuse to behave themselves in class.

(ครูใหญ่ตัดสินใจนำเอากฎระเบียบที่เข้มงวดมาใช้  เพื่อควบคุมนักเรียน  ที่แก้ไขไม่ได้-ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย-ที่แก้ไม่ไหว-ที่ติดแน่น   ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะประพฤติตัวดี (เรียบร้อย) ในห้องเรียน)  (หมายถึง  นักเรียนที่นิสัยเสีย  แก้ไม่หาย  หรือแก้ไขได้ยาก  เปลี่ยนแปลงได้ยาก)    

(a) innocuous    (อิน-น้อค-คิว-เอิส)  (ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นภัย, ไม่เป็นพิษ, ไม่รุกราน, ไม่น่ากลัว, ซ้ำๆซากๆ) 

(b) inconsequential    (อิน-คอน-ซี-เคว้น-เชิ่ล)  (ไม่สำคัญ) 

(c) incurable    (อิน-เคี้ยว-ระ-เบิ้ล)  (ซึ่งแก้ไข (นิสัย) ไม่ได้,  ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้, ซึ่งรักษาไม่หาย)

(d) impaired    (อิม-แพ่ร์)  (ซึ่งเลวลง-แย่ลง-เสื่อมลง, ลดคุณค่าลง, อ่อนแอลง, เสียหาย, ได้รับบาดเจ็บ) 

(e) indifferent   (๑. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง,  ๒. ธรรมดาสามัญ, ไม่เด่น, ไม่สำคัญ) 

(f) incongruous    (อิน-ค้อง-กรู-เอิส)  (ไม่เข้ากัน, ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน) 

 

11. I thought Carol would be nervous when she made her speech, but she delivered it without trepidations (n).

(ผมคิดว่าแคโรลจะประหม่าเมื่อเธอกล่าวสุนทรพจน์   แต่เธอกล่าวมันโดยปราศจาก  ความกลัว-ความตกใจ-การสั่นเทา-การสั่นระริก-ความประหม่า-ความกังวลใจ)

(a) embarrassment    (ความเคอะเขิน, ความกระดากอาย, ความตะขิดตะขวงใจ)

(b) courage    (เค้อ-ริจ)  (ความกล้าหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ)

(c) intimidation    (การทำให้กลัว, การขู่ขวัญ-ขู่-คุกคาม)

(d) fright    (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

(e) husbandry    (การบริหารจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด, การทำไร่ไถนา, การปศุสัตว์, การเกษตร, การทำฟาร์ม, วิชาที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์)

(f) perjury    (เพ้อร์-จู-รี่)  (การเบิกความเท็จ, การให้การเป็นพยานเท็จ, การสาบานเท็จ) 

 

12. Because Richard was a radical (n - a), the Conservative Party would not accept him as a candidate. 

(เพราะว่าริชาร์ดเป็น  คนหัวรุนแรง-หัวรุนแรง-สุดขีด,   พรรคอนุรักษ์นิยมจึงไม่ยอมรับเขาเข้าเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขัน)  (ชิงตำแหน่งผู้แทน  หรือนายกเทศมนตรี)

(a) pacifist    (ผู้รักสันติภาพหรือความสงบ)

(b) pessimist    (คนมองโลกในแง่ร้าย)   

(c) bully    (คนขี้รังแก หรือชอบข่มเหงผู้อื่น)

(d) person with extreme opinion or an extremist    (บุคคลที่มีความคิดเห็นรุนแรงหรือสุดโต่ง  หรือ  คนสุดโต่ง)

(e) optimist    (คนมองโลกในแง่ดี)

(f) captive    (นักโทษ, เชลย, ผู้ถูกจับกุม, ผู้ถูกครอบงำ)

 

13. The teacher was surprised to see her students docile (โด๊-ไซล  หรือ  เซิล) (a) after they had been punished.

(ครูประหลาดใจที่เห็นนักเรียนของเธอ  อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เงียบ, ไม่ก้าวร้าว และควบคุมได้ง่าย-เชื่อง (สัตว์)   หลังจากที่พวกเขาถูกลงโทษ)

(a) outstanding    (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา,  ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(b) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ,  ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว,  ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(c) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(d) beneficial    (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ) 

(e) hostile    (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก) 

(f) assiduous    (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด) 

 

14. The music was so loud that I thought it would pierce (เพียซ) (v) my eardrums.

(ดนตรีเสียงดังมากจนกระทั่งผมคิดว่า  มันจะ  แทงทะลุ-ทะลุผ่าน-ทะลวง-มองทะลุ-ทิ่ม-แทง-เจาะ-ไช-(เสียง) แทรกผ่าน   เยื่อแก้วหูของผม)

(a) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(b) whisper to    (กระซิบกับ, พูดเสียงแผ่วเบากับ, พูดเบาๆ และเป็นการส่วนตัว, ส่งเสียงเบาๆ)

(c) assure    (ให้ความมั่นใจ, ยืนยัน, รับรอง, ประกัน, ทำให้แน่นอน, ให้กำลังใจ)  

(d) eliminate    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

(e) penetrate; perforate; puncture    (เจาะทะลุ, ผ่านทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน; ทำให้เป็นรู, เจาะรู; เจาะ, เจาะรู)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) entice    (เอน-ไท้ส)  (ล่อลวง, ชักนำไปในทางผิด, ทำให้หลงเข้าใจผิด)

 

15. Tuition at American universities varies markedly (มาร์คท-ลิ่) (adv.), depending on the type of institution and its endowment.

{การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอเมริกันแตกต่างกัน  อย่างน่าสังเกต-อย่างเด่นชัด-อย่างชัดเจน-อย่างแจ่มแจ้ง-อย่างมีรอย-อย่างมีเครื่องหมาย,   ขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันและสมรรถภาพ-ความสามารถ (หรือ ทุนทรัพย์ที่บริจาคให้มหาวิทยาลัย)  ของมัน}

(a) slightly    (อย่างเบาบาง, อย่างบอบบาง, เล็กน้อย, อย่างสะโอดสะอง, อย่างอ่อนแอ)

(b) occasionally    (เป็นบางครั้ง, เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(c) substantially    (อย่างมากมาย, อย่างมีเนื้อหาสาระ, อย่างมีแก่นสาร, โดยพื้นฐาน, อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างแน่นหนา)

(d) abnormally    (อย่างผิดปกติ)

(e) intensely    (อย่างเข้มข้น, อย่างรุนแรง, อย่างเร่าร้อน, อย่างหนาแน่น, อย่างลึกซึ้ง)

(f) ambiguously    (อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม, อย่างมีหลายความหมาย, อย่างยากที่จะเข้าใจ)

 

16. Foxes aid (v – n) the farmer by attacking destructive rodents.

(หมาจิ้งจอก  ช่วยเหลือ-สงเคราะห์-อนุเคราะห์-ช่วยฉุกเฉิน   ชาวไร่ชาวนา  โดยการจู่โจมทำร้ายสัตว์ที่ใช้ฟันหน้าแทะ (กระต่าย, หนู, กระรอก, บีเวอร์) ซึ่งทำลายพืชไร่)  (“Aid”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, ความช่วยเหลือ, แรงช่วย, สิ่งที่ช่วย)

(a) abandon    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(b) inspire    (ดลใจ, ให้แรงบันดาลใจ, ดลบันดาล, กระตุ้น, เร้าใจ, ปลุกปั่น, ผลักดัน, หายใจเข้า)

(c) help    (ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ส่งเสริม, บรรเทา)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การช่วยเหลือ, ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, สิ่งที่ช่วย”)

(d) deface    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ใบหน้าเสีย, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(e) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(f) comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ")

 

17. Finally, she got a permanent (a) job as a clerk in a law office in Boston.

(ในที่สุด  เธอได้งาน  ถาวร-ยืนยง-คงทน-ยาวนาน-(สี) ไม่ตก   เป็นเสมียนในสำนักงานกฎหมายในเมืองบอสตัน)

(a) lasting    (ถาวร, ทน, ทนทาน, คงทน, ยืนหยัด)

(b) temporary    (ชั่วคราว)

(c) menial    (ต่ำต้อย, เป็นขี้ข้า, เกี่ยวกับคนใช้, อย่างคนใช้)

(d) difficult    (ยาก)

(e) eccentric    (อิค-เซ้น-ทริค)  (ประหลาดๆ, ไม่ปกติ)  (ใช้กับคนเท่านั้น)

(f) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

 

18. The tourists could take a close look at the vestiges (เวส-ทิจ) (n) of a historical site they were visiting.

(นักท่องเที่ยวสามารถมองดูอย่างใกล้ชิดที่  ร่องรอย-รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้-รอยเท้า-รอยทาง-เศษนิดเดียว   ของโบราณสถานที่พวกเขากำลังไปเยือน)

(a) walls    (กำแพง, ผนัง)

(b) locations    (สถานที่, ที่ตั้ง)

(c) columns    (เสา, เสากลม, เสาหิน, เสาปูน)

(d) traces    (รอย, ร่องรอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(e) habitats    {ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ของสัตว์)}

(f) prestiges    (เพรส-ทีจ-จิส)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

 

19. Because the soldier fought so valiantly, he was extoled (v) by the president who awarded him an honorary medal.

(เพราะว่าทหารคนนั้นสู้รบอย่างกล้าหาญมาก  เขาได้รับการ  ยกย่อง-สรรเสริญ  โดยท่านประธานาธิบดี  ผู้ซึ่งมอบเหรียญเกียรติยศให้กับเขา)

(a) abolished    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) criticized    (วิจารณ์, จับผิด)

(c) confronted    (เผชิญหน้า)

(d) commended    (ยกย่อง, สรรเสริญ, แนะนำ, ให้ความไว้วางใจ, มอบ, ฝากฝัง)

(e) liberated    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

(f) promoted    (ส่งเสริม, สนับสนุน, กระตุ้น)

 

20. Her room is a terrible mess; she is very unkempt (อัน-เค่มพท) (a).

(ห้องของเธออยู่ในสภาพสกปรก  หรือไม่เป็นระเบียบอย่างร้ายแรง (ทั้งนี้) เธอ  สกปรก-ไม่มีระเบียบ-หยาบ-หยาบคาย-ยุ่งเหยิง-เป็นกระเซิง-รุ่มร่าม   อย่างมาก)

(a) sheepish    (ชี้-พิช)  (เหนียมอาย, ละอายใจ, เชื่อฟัง, เหมือนแกะ)

(b) slippery    (ลื่น)

(c) sickly    (ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) slovenly    (สลัฟ-เวิน-ลี่)  (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ, ประมาท, เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่เอาไหน)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้หลายอย่าง)

(f) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง, แน่นอน, พอดี, พิถีพิถัน)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป