หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 323)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. It is believed that arthritis incapacitates (v) more people than does any other chronic disorder.

(มันเชื่อกันว่า  โรคข้อต่ออักเสบ  ทำให้ไร้ความสามารถ-ทำให้ขาดคุณสมบัติ   แก่ผู้คน  มากกว่าที่ความผิดปกติทางกายชนิดเรื้อรังแบบอื่นๆ ทำให้เกิด)

(a) threatens    (ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยคุกคาม, ทำให้เกิดอันตราย)

(b) irritates    (ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้อักเสบ)

(c) disables    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่มีสิทธิ์)

(d) accelerates    (เร่ง (ความเร็ว), ทำให้เร็วขึ้น)

(e) distrusts   (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

 

2. Bodies with like electrical charges repel (v) each other, and those with unlike charges attract each other.

(วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกัน (จะ)  ผลัก-ผลักออก-ขับไล่-ตีกลับ-โต้กลับ-ต้านทาน-ต้านการซึมผ่าน-ยับยั้ง-ปฏิเสธ-ขจัด-ทำให้รังเกียจ   ซึ่งกันและกัน  และวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน (จะ) ดึงดูดซึ่งกันและกัน)

(a) replicate    (ทำสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำสิ่งจำลอง, ทำเลียนแบบ)

(b) repulse    (ผลัก, ขับไส, ขับไสไล่ส่ง, ขับออก, ปัดแข้งปัดขา)

(c) restore    (ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, สร้างใหม่, ปฏิสังขรณ์, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง, บำรุงร่างกาย)

(d) repeal    (ยกเลิก (กฎหมาย), เลิกล้ม, ถอน, ลบล้าง, ละทิ้ง)

(e) detest   (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

 

3. The senator was the President’s bitter political adversary (n).

(ท่านวุฒิสมาชิกเป็น  ศัตรู-ปรปักษ์  ทางการเมืองที่ขมขื่นของประธานาธิบดี)

(a) effigy    (หุ่น)

(b) enemy    (ศัตรู)

(c) consumer    (ผู้บริโภค)

(d) competitor    (ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่ง, คู่ต่อสู้)

(e) martinet    (ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยอย่างมาก)

 

4. The troops liberate (v) the country from enemy occupation.

(ทหาร  ปลดปล่อย-ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ-ปลดเปลื้อง- (คำสแลง) ปล้นจากศัตรูที่แพ้ในสงคราม   ประเทศ  จากการยึดครองของข้าศึก)

(a) perplex    (ทำให้งุนงง)

(b) terrify    (ทำให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดผวา)

(c) set free    (ปลดปล่อย, ปล่อยเป็นอิสระ)

(d) donate    (บริจาค)

(e) revered     (เคารพนับถือ, บูชา, ยำเกรง)

 

5. They planned to prolong (v) their visit to Europe for another week.

(พวกเขาวางแผนที่จะ  ขยายเวลา-ทำให้ยาวออก-ยืดออก-ต่อ-ขยายออก-หน่วงเหนี่ยว   การเดินทางไปเยือนยุโรปอีก    สัปดาห์)  (คือ  ขยายเวลาไปเยือนเพิ่มอีก    สัปดาห์)

(a) cancel    (ยกเลิก)

(b) lengthen    (ทำให้ยาวขึ้น, ยาวขึ้น)

(c) shorten    (ทำให้สั้น)

(d) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(e) aggravate    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

 

6. The machines of the twentieth century surely surpass (v) those of earlier times.

(เครื่องจักรกลในศตวรรษที่  ๒๐  แน่นอนเลยว่า  เหนือกว่า-ดีกว่า-เลย-ล้ำ-เกิน-ข้าม   เครื่องจักรกลในสมัยก่อนหน้านั้น)

(a) excel    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviate    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) discriminate    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(d) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

(e) hinder   (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

 

7. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่   น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง   มากที่สุดที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

(e) imperative   (อิม-เพ้อ-ระ-ทิฟว)  (จำเป็น, ซึ่งบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งกำหนดให้ต้องทำ)  

 

8. There is a large area of swamp (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง  ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

(e) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

 

9. The word “fragile” stamped on a carton signifies (v) that it must be handled with caution.

(คำว่า  “แตกง่าย” ที่แสตมป์ไว้บนกล่องกระดาษ  บ่งบอก-ชี้บอก-มีความหมาย-บอกใบ้-เป็นลาง-เป็นนิมิต-บอกให้รู้ล่วงหน้า-มีความสำคัญ   ว่า  มันจะต้องได้รับการจัดการ (ปฏิบัติ) ด้วยความระมัดระวัง)

(a) conjectures    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

(b) indicates; means    (บ่งชี้; มีความหมาย)

(c) reveals    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

(d) remarks    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

(b) comforts   (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

 

10. Following the weather report of the approaching tempest (n), we were prompted to seek immediate shelter.

(ภายหลังจากรายงานอากาศเรื่อง  พายุแรงกล้า-พายุที่มีฝน หิมะ ลูกเห็บ-ความปั่นป่วน-ความวุ่นวาย   ที่กำลังใกล้เข้ามา  เราได้ถูกกระตุ้นให้เสาะหาที่หลบภัยที่อยู่ใกล้ๆ)

(a) violent storm with much wind; a violent disturbance    (พายุจัดที่มีลมแรง; ความปั่นป่วน-วุ่นวายอย่างรุนแรง)  (ในบริบทนี้ใช้ได้เฉพาะวลีแรก  ส่วนวลีหลัง  เป็นความหมายของ  “Tempest”   ในบริบทอื่น)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(e) phenomenon    (ปรากฏการณ์)

 

11. The property on which money has been lent is redeemed (v) when the loan is paid back.

(ทรัพย์สิน-ที่ดิน  ซึ่งค้ำประกันเงินที่ถูกให้ยืมไป  จะถูก  ไถ่ถอน-ไถ่-เอากลับคืนมา-ใช้คืน-ได้คืนมา-ปลดเปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ชดเชย-ชดใช้-ปฏิบัติตามสัญญา-ไถ่บาป   เมื่อเงินกู้ได้รับการชำระคืน)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) regained; retrieved    (ได้กลับคืนมา;  เอากลับคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, กู้, ช่วยชีวิต, กอบกู้, (สุนัขล่าเนื้อ) เอาเหยื่อกลับมา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

(e) obliterated   (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

 

12. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (n) and sluggishness.

{วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก  ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง   และความเกียจคร้าน (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)}

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

(e) objection   (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

 

13. In the desert, nomadic (โน-แม้ด-ดิค) (a) tribes wander back and forth, enduring much privation.

(ในทะเลทราย  ชนเผ่าซึ่ง  ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ-ท่องเที่ยว   เร่ร่อน (ตระเวน)  ไปมา   และอดทนต่อความขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพอย่างมาก)

(a) hideous   (ฮิ้ด-เดียส)  (น่ากลัว, น่าเกลียดมาก, สยดสยอง, เขย่าขวัญ, น่าขยะแขยง, น่าตกใจ)  

(b) wandering   (ว้อน-เดอะ-ริ่ง)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน

(c) atrocious   (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

(d) durable   (ดิ๊ว-ระ-เบิ้ล)  (ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน)  

(e) erudite   (เอ๊อร์-รู-ไดท)  (คงแก่เรียน, ซึ่งมีวิชาความรู้สูง)  

 

14. The inventor hopes to modify (v) his original design to increase the efficiency of the machine.

(นักประดิษฐ์หวังที่จะ  เปลี่ยนแปลง-แก้ไข-ดัดแปลง-แปร-ปรับปรุง   แบบดั้งเดิมของตน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร)

(a) develop    (พัฒนา)

(b) produce    (ผลิต)

(c) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ให้ออก, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(e) doom   (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

 

15. In severe cases a Malaria attack usually begins with chills, which become increasingly intense (a).

(ในกรณีรุนแรง  การจู่โจมของไข้มาลาเรียมักเริ่มต้นด้วยการหนาวสะท้าน  ซึ่งจะ   เข้มข้น-รุนแรง-เร่าร้อน-หนาแน่น-ลึกซึ้ง   เพิ่มมากขึ้น)

(a) frequent    (บ่อยๆ)

(b) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ทำลาย, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(c) harmful    (มีอันตราย)

(d) coarse    (คอร์ซ)  (หยาบ, หยาบคาย, มีคุณภาพเลว, ธรรมดาๆ, ขาดรสนิยม)

(e) futile   (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, หาความจริงไม่ได้, ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)  

 

16. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง   ทรหด-ไม่ระย่อท้อถอย   เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

(e) feasible   (ฟิ-ซะ-เบิ้ล)  (ที่ดำเนินการได้, ที่เป็นไปได้, ที่กระทำได้)  

 

17. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid (a) places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน  เป็นสถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ   สกปรก)

(a) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b) spectacular    (น่าตื่นเต้น,น่าประทับใจ, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น)

(c) dirty    (สกปรก)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

(e) explicit   (เอคส-พลิ้ซ-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, แน่นอน, เปิดเผย, ขวานผ่าซาก)  

 

18. The theory that insects are produced by spontaneous generation in decaying matter prevailed (v) until the twentieth century.

(ทฤษฎีที่ว่าแมลงถูกสร้างขึ้นมาโดยการก่อกำเนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในสสารที่เน่าเปื่อย   มีอยู่ทั่วไป-เหนือกว่า-มีมากกว่า (ความคิดในแนวอื่น)   จนกระทั่งศตวรรษที่ ๒๐)

(a) predominated    (ครอบงำ, มีอิทธิพลเหนือ, มีอำนาจเหนือ, เหนือกว่า, มีมากกว่า, ปกครอง)

(b) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, ทันสมัย)

(c) circulated    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน)

(d) proceeded    (ดำเนินต่อไป)

(e) spreaded    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แผ่, แพร่, กาง, คลี่)

 

19. When the body reacts adversely (adv.) to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา   ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์ หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม   ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย)  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively   (ในทางลบ)

(b) spontaneously   (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully   (อย่างมีเป้าหมาย-มีเจตนา-มีเป้าประสงค์)

(d) rapidly   (อย่างรวดเร็ว)

(e) dynamically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างมีประสิทธิภาพ, อย่างมีพลัง, อย่างปราดเปรียว)

 

20. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก  ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค   โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed   (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered   (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated   (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated   (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

(e) reimbursed    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป