หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 320)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Steadfast (a) love is love that never wavers.

{ความรักที่  แน่วแน่-แน่นอน-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-ยึดมั่น   คือ  ความรักซึ่งไม่เคยหวั่นไหว (ผันแปร, วอกแวก)}

(a) stoic    (สโท้-อิค)  (ไม่สนใจหรือแยแสกับความเพลิดเพลินหรือความเจ็บปวด  ความสนุกหรือความเศร้า  กับโชคดีหรือโชคร้าย, ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสิ่งทั้งปวง  ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของกรีกโบราณ  คือ  ประพฤติตัวเหมือนพระที่เคร่งจัด)

(b) loyal; faithful    (จงรักภักดี, ซื่อสัตย์; ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ)

(c) transient    (ชั่วคราว, ไม่จีรังยั่งยืน, ไม่ได้ตั้งอยู่นาน)

(d) taciturn    (แทซ-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

(e) stationary    (หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนที่, คงที่, ประจำที่, ไม่เคลื่อนย้าย, อยู่ในสภาพเดิม)

 

2. The breach (บรีช) (n) between devoted and commercial artists first became apparent in the nineteenth century.

(การแตกแยก-การแตกแยกของความเป็นมิตร-การฝ่าฝืน-การทำลาย   ระหว่างศิลปินที่อุทิศตัวเพื่องาน  และศิลปินเชิงพาณิชย์ (คือ  ผลิตผลงานเพื่อขาย) เริ่มเห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่  ๑๙)

(a) collusion    (การสมรู้ร่วมคิด, การสมคบคิดกันกระทำความผิด)

(b) duel    (ดู๊-เอิ้ล)  (การดวลกัน, การต่อสู้กันตัวต่อตัว)

(c) exchange    (การแลกเปลี่ยน)   

(d) rift    (การแตกแยกของมิตรภาพ, ความแตกต่างของความคิดเห็น, การแตกร้าว, รอยแตก, รอยแยก, ช่อง, ร่อง)

(e) accord    (ความสอดคล้อง, ความสามัคคี, ข้อตกลง, เสียงดนตรีที่ประสานกัน)

 

3. At the end of the year, lands throughout the state were parched (พาร์ช-ดึ) (a).  (“Parched”  เป็นคำคุณศัพท์   ที่มาจากกริยาช่องที่  ๓  ของ  "Parch")

(ในตอนสิ้นปี  ผืนดินทั่วทั้งรัฐ  แห้งผาก-แห้งเกรียม-เหี่ยวแห้ง)

(a) repaired    (ซ่อมแซม)

(b) confiscated    (ริบ, ยึด)

(c) bone-dry    (แห้งผาก, แห้งมาก)

(d) turned into parks    (เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ)

(e) deluged    (เด๊ล-ลูจ)  (ท่วม, หลั่งไหล, ฝนตกใหญ่)

 

4. Canada’s geography provides unrivaled (อัน-ไร้-วัลด) (a) opportunities for boating.

(ภูมิศาสตร์ของแคนาดาให้โอกาสที่  ไม่มีคู่แข่ง-ไม่มีใครสู้-หาที่เปรียบไม่ได้-ไร้เทียมทาน   สำหรับการเล่นเรือบด)

(a) numerous    (มากมาย, เยอะแยะ)

(b) unequalled    (ไม่มีที่เหมือน, ไม่เสมอกัน, ไม่เท่ากัน)  (เมื่อเปรียบกับสถานที่อื่นๆ)

(c) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ)

(d) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(e) frail    (เฟรล)  (อ่อนแอ, บอบบาง)

 

5. The student revised (v) his paper carefully, following the professor’s suggestions.  

(นักเรียนคนนั้น  เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์-แก้ไขหรือปรับปรุงใหม่   รายงานของเขาอย่างรอบคอบ (ระมัดระวัง)  ตามคำแนะนำของอาจารย์)

(a) copied    (ลอกเลียน, เลียนแบบ, ถ่ายสำเนา)

(b) outlined   (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

(c) scrutinized    (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(d) retyped    (พิมพ์ใหม่อีกครั้ง)  (ความหมายของข้อนี้)

(e) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน, อนุมาน)

 

6. Because Jim’s and Tom’s working hours coincide (โค-อิน-ไซ้ด) (v), and they live in the same vicinity, they depart from their homes at the same time.

(เพราะว่าชั่วโมงทำงานของจิมและทอม   เกิดขึ้นพร้อมกัน-ตรงกัน-สอดคล้องต้องกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-ลงรอยกัน   และพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน  พวกเขาจึงออกจากบ้าน (ไปทำงาน) ในเวลาเดียวกัน)

(a) differ    (แตกต่างกัน)

(b) vanquish    (แว้น-ควิช)  (ปราบ, ปราบปราม, กำจัด, พิชิต, มีชัยชนะ, รบชนะ)

(c) occupy the same time; occupy the same place in space; correspond exactly; agree    (เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน; เกิดขึ้นสถานที่เดียวกัน หรือซ้อนทับกัน, เข้ากันสนิทหรือทับกันสนิท; ตรงกันพอดี, ลงรอยกันเป๊ะ;  เห็นพ้องต้องกัน)  (ในบริบทนี้ตอบได้    วลี  คือ  วลีที่    และ  , สำหรับวลีที่    และ    เป็นความหมายของ  “Coincide”  ในบริบทอื่น)

(d) topple   {โค่นล้ม (รัฐบาล, ต้นไม้), ทำให้ล้มลง, ล้มลง, คว่ำลง, โอนเอนทำท่าจะล้ม, หกคะเมน}

(e) exonerate    (ปล่อยให้พ้นผิด, ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องจากการรับผิดชอบหรือหน้าที่)

 

7. The burglars were furtive (a), but not furtive enough; the alert policeman grabbed them as they carried the TV through the shop’s back door.

(นักย่องเบา  ลับๆล่อๆ-ลึกลับ-แอบแฝง-มีเล่ห์กระเท่ห์-มีนัย   แต่ก็มิได้  ลับๆ ล่อๆ   เพียงพอ,  (ทำให้) ตำรวจที่คอยเฝ้าระวังนายนั้น  ตะครุบตัวพวกเขา  ในขณะที่แบกทีวีออกไปทางประตูด้านหลังของร้าน)

(a) magnificent    (ดีเยี่ยม, เลิศ, สง่างาม, วิเศษ)

(b) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(c) secretive    (ลับๆล่อๆ, แอบกระทำ, ปิดปาก, ไม่พูด)

(d) decent    (ดี, เหมาะสม, สุภาพ)

(e) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

 

8. We detected (v) from the messy room that a large group of people had assembled there.

(เรา  พบ-ตรวจพบ-พบเห็น-สืบหา-สืบค้น   จากห้องที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบว่า  คนกลุ่มใหญ่ได้มาชุมนุม (ประชุม) กันที่นั่น)  (คือ  รู้ว่ามีคนกลุ่มใหญ่มาชุมนุมกัน  โดยสังเกตจากห้องที่เละเทะ)

(a) wrecked    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

(b) withstood    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

(c) found out; discovered    (ค้นพบ, ค้นหา; ค้นพบ, พบ, มองออก)  

(d) founded    (ก่อตั้ง, จัดตั้ง)

(e) violated    (ละเมิด, ฝ่าฝืน)

(f) repelled    (ริ-เพ่ล)  (๑.  ขับไล่, ผลักออก, ยับยั้ง, ตีกลับ, ต้านทาน, โต้กลับ, ปฏิเสธ  ๒. รังเกียจ, สะอิดสะเอียน, ไม่สบาย) 

 

9. My car was sent back to the factory because of a steering defect (n).

(รถยนต์ของผมถูกส่งกลับไปยังโรงงาน  เนื่องมาจาก  ข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง-ปมด้อย   ในการบังคับพวงมาลัย)

(a) legend    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

(b) pamphlet    (แพ้ม-ฟลิท)  (จุลสาร, หนังสือขนาดเล็ก)

(c) device    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(d) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หัก หรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเน็ต)

(e) enterprise    (กิจการ, โครงการ, ธุรกิจ)

 

10. In spite of medical advances and excellent doctors, that disease is usually fatal (เฟ้ท-เทิ่ล) (a).

(ทั้งๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์และแพทย์ชั้นเยี่ยม,   โรคภัยชนิดนั้นมักจะ  ร้ายแรงถึงตาย-ทำให้ตายได้-ถึงตาย-ร้ายกาจ-เป็นอันตราย-เคราะห์ร้าย-เป็นเรื่องโชคชะตา)

(a) curable    (สามารถรักษาให้หายได้)

(b) deadly    (เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรงถึงตาย)

(c) painful    (เจ็บปวด)

(d) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(e) imminent    (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (ใกล้เข้ามา, จวนเจียน (จะเกิดเหตุการณ์), จวนตัว, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก, ฉุกเฉิน) 

 

11. The voyage (ว้อย-อิจ) (n) is a recurrent metaphor in Romantic literature.

(การเดินทาง (โดยเฉพาะทางเรือ หรืออากาศ)-การเดินทางที่เต็มไปด้วยการผจญภัย-การเดินทางไกล-การทัศนาจร-เรื่องราวการเดินทาง-วิถีชีวิต   เป็นคำอุปมา (การใช้คำอุปมา) ที่ปรากฏบ่อยๆ (เกิดขึ้นซ้ำๆ) ในวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ)

(a) lover    (คนรัก)

(b) journey    (การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ระยะเวลาของการเดินทาง, ช่วงวิถี, การผ่านจากระยะหนึ่งไปยังอีกระยะหนึ่ง)

(c) view    (ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง, การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ)

(d) cliff    (หน้าผาสูง)

(e) violet    (ดอกไวโอเลต, ดอกสีม่วง, สีม่วง)

 

12. Vermont has the lowest percentage of metropolitan (a) residents of any state in the United States.

(รัฐเวอร์มอนต์มีอัตราส่วนร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ต่ำสุด  ของประชากร  เมืองเอก (เมืองขนาดใหญ่, เมืองหลวง, เมืองศูนย์กลางการค้าหรืออื่นๆ)   ของรัฐใดๆ ในสหรัฐฯ)  (คือ  มีประชากรของเมืองใหญ่รวมกันแล้ว  มีจำนวนน้อยที่สุด  เมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ ในสหรัฐฯ)  (“Metropolitan”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่”)

(a) city    (เมืองใหญ่, เมืองเอก, กรุง, หัวเมือง, นคร, นครรัฐ, เทศบาลเมือง, ประชากรทั้งเมือง)

(b) apartment    (อพาร์ตเมนต์)

(c) country    (ชนบท, บ้านนอก, ประเทศ)

(d) permanent    (ถาวร, ยืนยง, คงทน, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

(e) literate    (รู้หนังสือ, อ่านออกเขียนได้)

 

13. The Public Broadcasting System is supported by donations (n) from foundations and other sources.

(ระบบกระจายเสียงสาธารณะ (ในสหรัฐฯ) ได้รับการสนับสนุนโดย   เงินบริจาค-ของบริจาค-การบริจาค-การมอบให้-ของขวัญ   จากมูลนิธิต่างๆ และแหล่งอื่นๆ)

(a) advertisements    (การโฆษณา)

(b) accounts    (บัญชี)

(c) grants    (เงินที่ให้เปล่า, สิ่งที่ให้, การให้, การอนุญาต, การโอน, การโอนทรัพย์สิน)

(d) references    (การอ้างอิง, หนังสืออ้างอิง)

(e) remunerations    (ค่าตอบแทน, รายได้, สินน้ำใจ, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, การชดเชย)

 

14. The Moon’s diameter is roughly (adv.) 2,100 miles.

(เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์  คือ  ๒,๑๐๐  ไมล์  อย่างคร่าวๆ-ขรุขระ-ไม่เรียบ-สาก-หยาบ-กระด้าง)

(a) over    (มากกว่า, เกินกว่า)

(b) merely    (เท่านั้น)

(c) nearly    (เกือบจะ, จวนจะ)

(d) approximately    (โดยประมาณ, โดยใกล้เคียง)

(e) equally    (เท่ากัน, เท่ากับ)

 

15. Such essentially different stimuli as cold, drugs, and grief (n) can provoke identical chemical reactions in the body.

(สิ่งกระตุ้น (ตัวกระตุ้น) ที่แตกต่างกันอย่างสำคัญ (โดยเนื้อแท้)  เช่น  ความหนาวเย็น, ยา (เสพติด) และ   ความเศร้าโศก-ความระทมทุกข์-ความคับข้องใจ-สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก-ปัญหา-ความยุ่งยาก   สามารถกระตุ้น (ก่อให้เกิด) ปฏิกิริยาทางเคมีที่เหมือนกันในร่างกาย)

(a) illness    (การเจ็บไข้ได้ป่วย, การไม่สบาย, อาการคลื่นเหียนอาเจียน, ความเลวร้าย)

(b) weather    (อากาศ, สภาพบรรยากาศ)

(c) bliss    (ความผาสุก, ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์)

(d) travel    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว)

(e) sorrow    (ความเสียใจ, ความเศร้าใจ, ความระทมทุกข์, ความเศร้าโศก)

 

16. In order to mitigate (มิ้ท-ทิ-เกท) (v) the negative effects of the recession on the population, Congress passed a law increasing unemployment benefits.

(เพื่อ  ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้บรรเทาลง-ทำให้เบาบาง-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง   (ซึ่ง) ผลกระทบทางลบของเศรษฐกิจถดถอยที่มีต่อประชาชน,  สภาคองเกรส (ของสหรัฐฯ) ได้ผ่านกฎหมายที่เพิ่มผลประโยชน์ในขณะที่คนว่างงาน)

(a) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ทำให้กลัว, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, ขู่, คุกคาม) 

(b) obliterate    (อะ-บลิ้ท-เทอ-เรท)  (๑.  กำจัด, ทำลายสิ้นเชิง, ขจัด,  ๒. ตัดทิ้ง, ลบออก, ถูออก, ขัดออก, ทำให้สูญหาย) 

(c) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑.  เลี้ยง, หล่อเลี้ยง, บำรุง, ถนอม, อุปถัมภ์, ทะนุถนอม,  ๒. สนับสนุน, ให้การศึกษา, อบรม, สั่งสอน) 

(d) lessen    (เล้ส-เซิ่น)  (ทำให้น้อยลง, ลดลง, ลดคุณค่า, บรรเทา, ผ่อนคลาย)

(e) incite    (อิน-ไซ้ท)  (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น) 

(f) repudiate    (ริ-พิ้ว-ดี-เอท)  (๑.  ปฏิเสธ, บอกปัด,  ๒. ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง) 

 

17. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) (a) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

{การสูญเสียที่ดินที่  อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี (ความตกใจกลัว, ความหวาดกลัว)}   

(a) miserable    (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  . เลว,   . น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent    (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ) 

(c) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (กริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) painstaking    (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม,  ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ) 

 

18. The atmosphere moderates daytime temperature and retards (v) night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทา (ลด) อุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ   ทำให้ช้าลง -ขัดขวาง-ถ่วง-หน่วงเหนี่ยว-ทำให้ลดความเร็ว-เป็นอุปสรรค   การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน)  (คือ  ทำให้การสูญเสียความร้อนฯ ช้าลง)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids    (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)

(d) slows    (ทำให้ช้า)

(e) encompasses    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง, รวมทั้ง, ปิด, ผนึก)

 

19. The Civil Defense evacuated (v) all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike.

(หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน  อพยพ-โยกย้าย-ถอนออก-ถอย-ระบายออก-ขับออก-ขจัด   ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจากพื้นที่ซึ่งพายุได้ถูกทำนาย (คาดหมาย) ว่าจะเข้าจู่โจม  -  หรือปะทะ)

(a) aided    (ช่วยเหลือ)

(b) warned    (เตือน)

(c) bickered    (ทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงอย่างโกรธเคือง, เสียงทะเลาะวิวาท)

(d) removed   (ย้าย, โยกย้าย, เอาออก, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า)   (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การเอาออก, การย้าย, การโยกย้าย)

(e) erected    (สร้าง, จัดตั้ง)

 

20. The conclusion of the report should underscore (v) its main ideas.

(การสรุป (บทสรุป) ของรายงานควร  เน้น-ย้ำ-ยืนยัน-ขีดเส้นใต้   ข้อคิดเห็นสำคัญของมัน)  (“Underscore”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เส้นใต้, เส้นที่ขีดใต้ข้อความ)

(a) undergo    (ได้รับ, ประสบ, ผ่าน, อดทน, อดกลั้น, ทนทุกข์)

(b) extenuate    (อิค-สเท้น-นิว-เอท)  (ลดหย่อน, บรรเทา, ลดโทษ, ทำให้น้อยลง-อ่อนลง-เบาบาง) 

(c) implicate    (ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา, พัวพัน, เกี่ยวข้อง)

(d) highlight; emphasize; stress; underline    (ให้ความสำคัญกับ; เน้นย้ำ; เน้นย้ำ; ขีดเส้นใต้-เน้นความสำคัญ-ย้ำ)  (ใช้ได้ทั้ง    คำ)

(e) rehabilitate    (รี-ฮะ-บิ๊ล-ลิ-เทท)  (พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ปรับปรุง (ตึก-อาคารที่ชำรุด), กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ) 

(f) disconcert    (ดิส-เคิน-เซิ้ร์ท)  (รบกวน, ทำให้ลำบากใจ, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ว้าวุ่น) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป