หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 32)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  เป็นสัตว์เลือดเย็น,   จะ อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อนที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว  ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive  (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive  (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive  (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish  (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

2. The most pressing problem any economic system faces is how to use its scarce resources.

  (ปัญหา ด่วน-รีบด่วน ที่สุด ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆเผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน-ไม่เพียงพอ-หายาก ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling  (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding  (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible  (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent  (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

3. A conscientious (คอน-ชิ-เอ๊น-ชัส) teacher spends hours preparing for classes and correcting students’ papers. 

(ครูที่  รอบคอบ-ระมัดระวัง-มีสติรู้ผิดรู้ชอบ  ใช้เวลาหลายชั่วโมงเตรียมตัวเพื่อชั้นเรียนต่างๆ  และตรวจแก้ไขรายงานของนักเรียน)

(a) creative (สร้างสรรค์, เจ้าความคิด, ช่างประดิษฐ์)

(b) proficient  (โพร-ฟิช-เชี่ยนท)  (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(c) renowned  (ริ-เนาน-ดึ)  (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(d) careful  (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

4. The concurrence of the heads of state was totally unexpected.

(การเห็นด้วย-การเห็นพ้อง-การสนับสนุน-การให้ความร่วมมือ  ของประมุขของรัฐ  ไม่เป็นที่คาดหวังโดยสิ้นเชิง  -  คือไม่คาดฝันว่าผู้นำจะตกลงกันได้  แต่ก็สามารถตกลงกันได้)

(a) rejection  (การปฏิเสธ, การไม่เห็นด้วย)

(b) proposal  (ข้อเสนอ)

(c) agreement  (การเห็นด้วย, การเห็นพ้อง, การยินยอม, การตกลงกัน, ข้อตกลง)

(d) objection  (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

5. President Donald Trump believes that America must radically alter its traditional economic policy. 

(ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมพ์ เชื่อว่า อเมริกาจะต้อง  เปลี่ยนแปลง  อย่างรุนแรง  ในนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของตน)

(a) enlarge  (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น)

(b) change  (เปลี่ยนแปลง)

(c) design  (ออกแบบ)

(d) advocate  (สนับสนุน)

6. The history professor gave a synopsis of the events leading to World War I.

  (ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้ การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ  ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑)

(a) discussion  (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report  (รายงาน)

(c) preview  (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary  (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

7. The late King Bhumibol was tremendously revered by the Thai people. 

(พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งสวรรคตแล้ว  ได้รับความ  เคารพนับถือ-บูชา-ยำเกรง  อย่างมากมายโดยประชาชนชาวไทย)

(a) detested  (เกลียดชัง, เกลียด, ไม่ชอบอย่างมาก)

(b) distrusted  (ไม่ไว้ใจ. ไม่เชื่อใจ)

(c) assisted  (ช่วยเหลือ)

(d) respected  (เคารพนับถือ)

8. The noisy throng of teenagers jammed the hall to hear the rock concert.

  (กลุ่ม-กลุ่มคน-ฝูงชน-จำนวนมากมาย  ของวัยรุ่นที่ส่งเสียงดัง  ยัดเยียดกันอยู่ในห้องโถง  เพื่อจะฟังดนตรีร้อค)

(a) parents  (พ่อแม่)

(b) quartet  (กลุ่มนักร้อง ๔ คน, กลุ่มผู้เล่น ๔ คน)

(c) crowd  (ฝูงชน, กลุ่มคน, คนมากๆ)

(d) class  (ชั้น, ชั้นเรียน)

9. It is useless to attempt to flee from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ  หนี-หลบหนี  จากอันตรายทุกอย่าง,  ควรจะต้องเสี่ยงภัยในบางครั้ง – คือยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง)

(a) hide oneself  (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away  (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself  (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate  (รีรอ, ลังเลใจ)

10. The candidate’s victory at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ  ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat  (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity  (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph  (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery  (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

11. When the body reacts adversely to certain substances introduced to it, an allergy results. 

(เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยา  ในทางลบ-อย่างเป็นปฏิปักษ์หรือในทางร้าย-อย่างตรงกันข้าม  ต่อสารบางอย่างที่ถูกนำมาใช้กับมัน (ร่างกาย)  จะเกิดผลลัพธ์เป็นโรคภูมิแพ้)

(a) negatively  (ในทางลบ)

(b) spontaneously  (เกิดขึ้นเอง, เป็นไปเอง, เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยตัวของมันเอง, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน)

(c) purposefully  (อย่างมีเป้าหมาย-เจตนา-เป้าประสงค์)

(d) rapidly  (อย่างรวดเร็ว)

12. The idea that both the parents and the community are responsible for the well-being of minors has gained acceptance only in the twentieth century. 

(ความคิดที่ว่า  ทั้งพ่อแม่และชุมชนรับผิดชอบต่อ ความกินดีอยู่ดี ของผู้เยาว์  (เพิ่ง) ได้รับความยอมรับในศตวรรษที่ ๒๐ เท่านั้น – คือ ก่อนหน้านั้นไม่ได้รับการยอมรับ)

(a) delinquency  (การกระทำผิด, ความผิด, การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, การไม่ชำระหนี้, ความเหลวไหล)

(b) welfare  (สวัสดิภาพ, ความสุขความสบาย, สวัสดิการ)

(c) advancement  (ความก้าวหน้า, ความทันสมัย)

(d) maturity  (ความเป็นผู้ใหญ่, ความมีวุฒิภาวะ, การบรรลุนิติภาวะ)

13. A flexible program that is tailored to exactly meet a child’s needs is a big advantage of home schooling. 

(โปรแกรมที่ยืดหยุ่นซึ่งถูก  ดัดแปลง-ปรับ-ตัดต่อ-ตัดเสื้อ  เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้อย่างถ่องแท้นั้น  เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่โตของการเรียนการสอนที่บ้าน)

(a)    funded  (อุดหนุนเงิน, สนับสนุนเงิน)

(b) anticipated  (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย)

(c) adapted  (ปรับ, ดัดแปลง)

(d) arranged  (จัดแจง, เตรียมการ)

14. Global migration has increased in the twentieth century as war and starvation have reached new intensity. 

(การอพยพของโลกได้เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ ๒๐  เมื่อสงครามและ  ความอดอยากขาดแคลน-ความหิวโหย-การอดอาหารตาย  ได้มาถึงความเข้มข้น-รุนแรงแบบใหม่  -  คือรุนแรงมากกว่าเดิมอย่างมาก)

(a) devastation  (การทำลาย, การล้างผลาญ)

(b) chaos  (เค-ออส)  (การจลาจล, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล)

(c) epidemic  (โรคระบาด)

(d) famine  (ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง, ความขาดแคลนอย่างรุนแรง, การอดตาย, ความหิวจัด)

15. The production of electric cars is hampered by the limited energy supply of their batteries.

 (การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก  ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค  โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed  (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered  (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated  (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated  (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

16. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised for human beings.

 (นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้ถูก  ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา (หมายถึงการฝึกฝน)  สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented  (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed  (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered  (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided  (จัดหา, จัดให้)

17. Because it withstands the effects of high temperature, rhenium is a valuable ingredient in certain alloys. 

(เพราะว่ามัน  ทนทาน-ต้านทาน-สกัดกั้น-ต่อต้าน-อดทน-อดกลั้น  ต่อผลกระทบของอุณหภูมิที่สูง  แร่เรเนียมจึงเป็นองค์ประกอบ (ส่วนผสม) ในโลหะผสมบางชนิด)

(a) ameliorates  (ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง)

(b) alleviates  (ทำให้บรรเทาลง, ทำให้ลดลง)

(c) resists  (ทนต่อ,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ขัดขืน, ขัดขวาง)

(d) deteriorates  (เลวลง, แย่ลง)

18. The deluge of information generated in recent years has placed a new burden on education. 

(การท่วมท้น-การไหลทะลัก-น้ำท่วม-อุทกภัย  ของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้  ได้ทำให้เกิดภาระใหม่ต่อการศึกษา)

(a) distortion  (การบิดเบือน)

(b) flood  (การท่วมท้น, การไหลบ่า, น้ำท่วม, อุทกภัย)

(c) quality  (คุณภาพ)

(d) drought  (ความแห้งแล้ง, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนน้ำที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)

19. Propaganda intended to demoralize enemy troops is part of psychological warfare.  

(การโฆษณาชวนเชื่อซึ่งถูกมุ่งหวังที่จะ  ทำให้เสียกำลังใจ-ทำให้ขวัญเสีย  แก่กองทหารฝ่ายศัตรู  เป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยา)

(a) dishearten  (ดิส-ฮ้าร์-เทิ่น)  (ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ)

(b) intimidate  (ข่มขู่, ข่มขวัญ, ทำให้หวาดกลัว, ขู่, คุกคาม)

(c) persecute  (จองล้างจองผลาญ, ประหาร, ข่มเหง, รบกวน, ก่อกวน, แกล้ง)

(d) perplex  (ทำให้ฉงนสนเท่ห์, ทำให้งงงวย)

20. When the typewriter was introduced into business, it helped give women economic emancipation and opportunities for greater participation in the workforce. 

(เมื่อเครื่องพิมพ์ดีดถูกนำเข้ามาในธุรกิจ  มันช่วยให้ผู้หญิงมี  การปลดปล่อย-การปล่อยเป็นอิสระ-การปลดปล่อยหรือเลิกทาส  ทางเศรษฐกิจ  และโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในด้านแรงงาน)

(a) freedom  (อิสรภาพ)

(b) stability  (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

(c) compensation  (การชดเชย, การตอบแทน, การเยียวยา, เงินชดเชย, ค่าตอบแทน)

(d) growth  (การเจริญเติบโต, การเพิ่มขึ้น)