หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 317)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The design of timepiece (n) advanced rapidly after 1300.

(การออกแบบ  นาฬิกา-เครื่องคำนวณเวลาหรือจับเวลา   ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังปี  ๑๓๐๐)

(a) works of art    (ผลงานศิลปะ)

(b) spare parts    (ชิ้นส่วนอะไหล่)

(c) clocks    (นาฬิกา)

(d) calendars    (ปฏิทิน)

(e) masterpiece    (งานชิ้นเอก, งานชิ้นดีที่สุด)

 

2. The recent flooding in the South was a calamity (n).

(น้ำท่วมภาคใต้เมื่อเร็วๆ มานี้เป็น  ภัยพิบัติ, ความหายนะ-เคราะห์ร้าย)

(a) grief    (ความเศร้าโศก)

(b) fortune    (โชค, โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ)

(c) contribution    (การให้-บริจาค, การมีส่วนช่วยหรือทำให้เกิด, การเขียนบทความให้)

(d) disaster    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มจม)

(e) coincidence    (เหตุบังเอิญ, ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, เหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, การสอดคล้องต้องกัน)

 

3. An atomic bomb can annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the city.

(ระเบิดปรมาณูสามารถ  ทำลายอย่างสิ้นซาก-ทำลายล้าง-บดขยี้   เมือง)  (ทำลายเมืองอย่างสิ้นซาก)

(a) wipe out    (ทำลายให้สิ้น, ฆ่า)

(b) assemble    {ชุมนุมกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

(c) assist    (ช่วยเหลือ)

(d) jeer    (เยาะเย้ย, พูดเยาะ, โห่)

(e) hinder    (ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกัน, เป็นอุปสรรค, หยุดยั้ง)

 

4. For Socrates the fundamental principle of any liberal study was the notion (n) that the good life is guided by rational thought.

(สำหรับโสคราตีส  หลักการขั้นพื้นฐานของการศึกษาเสรีใดๆ  คือ  ความนึกคิด (ที่คลุมเครือ หรือไม่สมบูรณ์)-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความคิดเห็น-ความคิดโง่ๆ-ความเชื่อ-ความตั้งใจ   ที่ว่า  ชีวิตที่ดีถูกนำทางโดยความคิดที่มีเหตุมีผล)

(a) tenet    (หลักการ, ความเห็น, ทฤษฎี, ข้อบัญญัติ, ความเชื่อ)

(b) observation    (การสังเกต)

(c) idea    (ความคิด)

(d) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(e) assumption    (ข้อสมมติฐาน, การสันนิษฐาน, การนึกเอา, การเข้ารับตำแหน่ง, ความหยิ่ง, การเสแสร้ง)

 

5. The largest meteorites consist mostly (adv.) of iron.

(ลูกอุกาบาตร (ดาวตก) ที่ใหญ่ที่สุด  ประกอบด้วยเหล็ก   เป็นส่วนใหญ่-เป็นส่วนมาก)

(a) fully    (อย่างเต็มที่)

(b) extraordinarily    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(c) mainly    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, โดยทั่วไป)

(d) regularly    (เป็นประจำ, อย่างสม่ำเสมอ, อย่างเป็นกิจวัตร, อย่างปกติ-ธรรมดา, อย่างมีระเบียบ-ตามระเบียบ)

(e) partly    (เป็นบางส่วน)

 

6. When individual musical tones are sounded together (adv.), a chord is produced.

(เมื่อเสียงดนตรีแต่ละเสียงถูกทำให้เกิดเสียง   พร้อมๆ กัน-เวลาเดียวกัน-ด้วยกัน-ร่วมกัน-เข้าด้วยกัน-สัมพันธ์กัน-เกี่ยวข้องกัน-โดยไม่หยุดยั้ง,   เสียงประสานได้ถูกสร้างขึ้น)

(a) loudly    (อย่างเสียงดัง)

(b) one by one    (ทีละเสียง-คน-สิ่ง-อัน)

(c) in ascending order    (ในลำดับที่สูงขึ้นไป)

(d) at the same time    (ในเวลาเดียวกัน)

(e) intermittently    (เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, เดินๆ หยุดๆ, มีลักษณะหมุนเวียน)

 

7. The book has a short prologue (n) written by the author.

(หนังสือเล่มนั้นมี  คำนำ-อารัมภบท-บทนำ-การเปิดฉาก-การเริ่มต้น-เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน   ซึ่ง (ถูก) เขียนโดยผู้เขียน)

(a) speech    (สุนทรพจน์, คำพูด, ภาษา)

(b) compendium    (บทย่อ, สรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(c) description    (คำพรรณนา, การพรรณนา, การบรรยาย)

(d) abbreviation    (คำย่อ, การย่อ)

(e) introduction    (คำนำ, การอารัมภบท, การเริ่ม, การแนะนำ, การแนะนำตัว, การแนะนำให้รู้จัก, การนำเข้า, สิ่งที่ถูกนำเข้ามาใช้)

(f) epilogue    (คำลงท้าย, ถ้อยคำส่งท้าย, ตอนส่งท้าย, บันทึกท้ายเล่ม, ปัจฉิมกถา, ถ้อยคำปิดการแสดง, เพลงส่งท้าย)

 

8. The people in the house had died from inhaling noxious (น้อค-เชิส) (a) gas.

(ผู้คนในบ้านล้มตายจากการสูดดมกาซ   เป็นอันตราย-เป็นพิษเป็นภัย)

(a) pure    (บริสุทธิ์, หมดจด, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน, พันธุ์แท้, ชัดแจ้งและจริงๆ, ขาวสะอาด, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน)

(b) contaminated    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ, สกปรก)

(c) harmful    (มีอันตราย, เป็นอันตราย, ทำให้เกิดอันตราย)

(d) putrid    (พิ้ว-ทริด)  (เหม็นเน่า, มีกลิ่นของเนื้อเน่า, เน่าเปื่อย, เน่าบูด, มีคุณภาพเลวมาก, เสื่อม, เสิ่อมโทรม)

(e) aromatic    (มีกลิ่นหอม, เกี่ยวกับสารประกอบที่มีกลิ่นหอม)

 

9. Hitler’s booty (บู๊ท-ทิ่) (n) included some of Europe’s best paintings.

(ของโจร-ของที่ปล้นสะดมมา-ของขโมย  ของฮิตเลอร์  (ปล้นมาจากประเทศที่เข้าไปยึดครอง)  รวมถึงภาพวาดที่ดีที่สุดของยุโรป)

(a) spoil    (ของโจร, สิ่งที่ปล้นมา, ของเสีย)

(b) character    (อุปนิสัย, คุณสมบัติ, ลักษณะ, ลักษณะพิเศษ, ตัวอักษร, ตัวละครในเรื่อง, บทบาทในละคร หรือภาพยนตร์)

(c) valiance    (ความกล้าหาญ)

(d) troupe    (ทรูพ)  (คณะ (นักร้อง, นักแสดง), กลุ่ม)

(e) wrath    (รอธ)  (ความโกรธอย่างรุนแรง, ความโมโห, การแก้แค้น)

 

10. The majority of our club members would not consent (v) to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่  ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต   ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม; เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

 

11. The collapse (n) of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลงหรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ  -  ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆ ลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

12. Before they are exhibited in any zoo, all imported animals are kept in quarantine (คว้อ-เริน-ทีน) (n) to make sure they are free from diseases.

(ก่อนที่พวกมันจะถูกแสดงในสวนสัตว์   สัตว์ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศจะถูกเก็บไว้ใน  การเก็บกักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค-การกักเรือ หรือบุคคล หรือสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะนำเชื้อโรคติดต่อ-ระบบการป้องกันการแพร่เชื้อโรค-สถานที่กักกันดังกล่าว-การกักกัน (ทางสังคมหรือการเมือง)-ระยะเวลา ๔๐ วัน   เพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันปราศจากโรค)

(a) hospitals    (โรงพยาบาล)

(b) captivity    (การจับกุมคุมขัง, ภาวะที่เป็นเชลย, ภาวะที่หลงใหล, การผูกมัด)

(c) laboratories    (ห้องปฏิบัติการ)

(d) isolation    (การแยกตัวโดดเดี่ยว, การแยกให้อยู่ต่างหาก, การแยกตัว-ปลีกตัวออก, การแยกผู้ป่วย (คนหรือสัตว์) ด้วยโรคติดต่อให้อยู่ต่างหาก)

(e) calamity    (ภัยพิบัติ, ความหายนะ)

 

13. The slender (a) thief was able to enter the apartment through the narrow window.

(เจ้าหัวขโมยที่  ผอมสูง-ผอมบาง-จำกัด-เล็กน้อย-นิดหน่อย   สามารถเข้าไปในอพาร์ตเมนต์โดยทางหน้าต่างแคบๆ)

(a) risky    (เสี่ยง, มีอันตราย)

(b) intrepid    (กล้าหาญ, ไม่กลัว)

(c) transparent    (โปร่งใส, สุจริต)

(d) thin and high    (ผอมและสูง)

(e) averse    (อะ-เวิร์ส)  (คัดค้าน, รังเกียจ, ไม่ชอบ, ไม่ยินยอม, ไม่สมัครใจ)

 

14. It is ridiculous (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส) (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน  ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน   ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

(e) meticulous    (มะ-ทิ้ค-คิว-เลิส)   (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้)  

 

15. The proposed environmental amendment has not yet been ratified (v) by all participating countries.

 (การแก้ไข-ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกเสนอขึ้นมา  ยังมิได้รับการ   ให้สัตยาบัน-รับรอง   โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศ)

(a) promulgated    (พร้อม-เมิล-เกท  หรือ  โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) debunked    (ทำลายชื่อเสียง, กล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง)

(c) approved    (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

(d) skimmed    (ตักเอาผิวหน้าออกจากของเหลว, มองอย่างผ่านๆ, ดูอย่างผิวเผิน, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, แฉลบผิวหน้าไป, เฉียดผ่านไป)

(e) repudiated    (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทอดทิ้ง)

 

16. Being depressed makes him lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) and unable to get out of bed in the morning.  

(การซึมเศร้าทำให้เขา   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย   และไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive    (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious    (เว้น-กลอ-เรียส)  {ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) trustworthy    (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

 

17. James was fraught with remorse (n) after his silly statements.

(เจมส์เต็มไปด้วย  ความสำนึกผิด-ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป-ความเห็นอกเห็นใจ   ภายหลังจากคำพูดโง่ๆ ของเขา)

(a) equanimity    (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy    (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity    (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำที่ชั่วร้าย)

(d) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจ หรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(e) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัว หรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

 

18. The night was so foggy (a) that the murderer was easily able to escape his pursuers. 

(คืนนั้น  มีหมอกลง-เต็มไปด้วยหมอก   มากเสียจนกระทั่ง  เจ้าฆาตกรสามารถหลบหนีผู้ติดตาม (จับตัว) เขาได้อย่างง่ายดาย)

(a) moist    (ชื้น)

(b) misty    (มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, คลุมเครือ)

(c) mild    (ไมลด์)  (อ่อนโยน, อ่อน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุนหรือเผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา)

(d) messy    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ)

(e) bizarre     (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

19. Her husband is very competent (a); he will repair the roof himself.

(สามีของเธอ  มีความสามารถ, ความชำนาญ ประสบการณ์   อย่างมาก  (ทั้งนี้) เขาจะซ่อมหลังคาด้วยตัวเอง)

(a) capable    (สามารถ, มีฝีมือ, มีวิชา, มีสติปัญญา)

(b) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

(c) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, ขี้เหนียว, รู้จักเก็บเงิน)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(e) modest     (ม้อด-ดิสท)  (ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ, เรียบๆ, สุภาพ, สงบเสงี่ยม)

 

20. Persistent headaches torment (ท้อร์-เมิ่นท) (v) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น-เป็นประจำ  ทรมาน   ตัวเขา)  (“Torment”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความระทมทุกข์)

(a) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (. คำกริยา  หมายถึง  พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต,  . คำคุณศัพท์  หมายถึง  ประณีต, ซับซ้อน) 

(b) mastermind    (๑. คำกริยา  หมายถึง  วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ,  . คำนาม  หมายถึง  ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ) 

(c) impoverish    (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว) 

(d) crumble    (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย) 

(e) torture    (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. คำกริยา  หมายถึง ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ,   ๒. คำนาม  หมายถึง  การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป