หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 314)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The colors of the sky are among the most accurate (a) weather indicators.  

(สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่  ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน   มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

 

2. The man listened to reports of the approaching hurricane with mounting anxiety (n).  

(ชายคนนั้นฟังรายงานเกี่ยวกับพายุเฮอร์ริเคนที่กำลังใกล้เข้ามาด้วย  ความวิตกกังวล-ความกังวลใจ   ที่เพิ่มมากขึ้น)

(a) depression    (พายุโซนร้อน, ความซึมเศร้า, ความหดหู่)

(b) absorption    (การดูดซับ, การดูดซึม, การรับเอามา, การหมกมุ่น)

(c) gratification    (แกรท-ทิ-ฟิ-เค้-ชั่น)  (ความปลื้มปิติ, ความพึงพอใจ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, รางวัล)

(d) uneasiness    (อัน-อี๊-ซี-เนส)  (ความไม่สบายใจ, ความเป็นห่วง, ความเป็นทุกข์, ความกระสับกระส่าย, ความไม่สบาย)

(e) habitat    (ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติ)

 

3. Freedom of speech is part and parcel (n) of the liberty of a free man.

(เสรีภาพในการพูดเป็น  ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ   ของเสรีภาพของบุคคลที่มีอิสรภาพ)

(a) integrity    (อิน-เท้ก-กริ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม, ความสมบูรณ์, สภาพที่สมบูรณ์, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความมั่นคง)   

(b) adversity    (แอด-เว้อ-ซิ-ที่)  (เคราะห์ร้าย. ภัยพิบัติ, ความทุกข์ยากลำบาก)

(c) publicity    (พับ-ลิซ-ซิ-ที่)  (การโฆษณา, การเผยแพร่,  การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) necessary and significant part    (ส่วนที่จำเป็นและสำคัญ)

(e) mockery    (การเยาะเย้ย, การเย้ยหยัน)

 

4. As the city grew, it encroached (เอน-โคร้ช) (v) on the countryside surrounding it.

(ขณะที่เมืองขยายตัว,  มัน  ล่วงล้ำ-บุกรุก-ล่วงละเมิด-ล่วงเกิน   พื้นที่ที่เป็นชนบทซึ่งล้อมรอบมัน)

(a) exterminated    (ทำลาย, ทำลายอย่างสิ้นซาก)

(b) emitted    (ปล่อยหรือส่งออกมา เช่น ควัน, ก๊าซ ฯลฯ)

(c) trespassed    (บุกรุก, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ, ละเมิด, ล่วงเกิน)

(d) circulated    (หมุนเวียน)

(e) evacuated    {อพยพ, ขนย้าย  (คนจากที่น้ำท่วมหรือไฟไหม้), ถอนตัวออกจาก}

 

5. The policeman told the man to identify (v) himself.

(ตำรวจบอกให้ชายคนนั้น  ระบุ-บอกชื่อ-จำแนกแยกแยะ-พิสูจน์หรือหาเอกลักษณ์-ชี้ตัว   ตนเองออกมา)  (คือ  บอกว่าตัวเองเป็นใคร)

(a) ponder    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(b) chop    (สับ, ตัด, ผ่า)

(c) bicker    (ทะเลาะวิวาท, ทุ่มเถียง, โต้เถียง)

(d) specify    (ระบุ, ระบุชื่อ, ระบุรายละเอียด, กำหนด, กำหนดรายละเอียด)

(e) grumble    (บ่น, ครวญ, แสดงความไม่พอใจ, คำราม)

 

6. With lasers scientists can probe many physical processes, such as combustion, once beyond our ken (n).

(ด้วยแสงเลเซอร์, นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบ (พิสูจน์, ทดลอง) ขบวนการทางกายภาพจำนวนมาก  เช่น  การสันดาป, ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่เหนือ  ความเข้าใจ-ความรู้-สายตา   ของเรา)

(a) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(b) interpretation    (การอธิบาย, การชี้แจง, การแปลความหมาย, การตีความ)

(c) notice    (การสังเกต, ข้อสังเกต, หมายเหตุ, ข่าวสาร, การเตือน, ข้อความที่เตือน, ความสนใจ)

(d) hypothesis    (สมมุติฐาน)

(e) understanding    (ความเข้าใจ, ความรู้, สติปัญญา, เชาวน์, ความเห็นอกเห็นใจ, ความตกลงใจกัน, อำนาจในการเข้าใจเหตุผล)

 

7. A single strand of vicuna hair is four times as fine (a) as human hair.

(เส้นขนเส้นเดียวของไวคูนา  ละเอียดอ่อน-มีขนาดเล็ก-บอบบาง-มีสุขภาพดี-ดีเลิศ-เยี่ยม-วิเศษ-งดงาม-วิจิตร-หรูหรา-ประณีตไพเราะ-น่าชม-น่าฟัง-น่าดู   เป็น  ๔  เท่าของเส้นผมมนุษย์)  (ไวคูนาเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง  พบในทวีปอเมริกาใต้  ให้หนังขมที่นุ่มและละเอียด)

(a) nice    (ดี, งาม, สวย, อ่อนโยน, กรุณา, ประณีต, พิถีพิถัน, มีมิตรไมตรี, แน่นอน)

(b) flat    (แบน, ราบ, เรียบ, แฟบ, ตื้น, แน่นอน, เด็ดขาด, ไร้ชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ, (ภาพ) ไม่คม, ทื่อ, (เสียง) ต่ำ, (ตลาด) ซบเซา, (ราคา) เหมือนกันหมด)

(c) thin    (ละเอียด, บาง, ผอม, น้อย, เล็ก, อ่อน, จาง, ซีด, ใส, ไม่มีสี)

(d) wavy    (เป็นคลื่น, เป็นลอน, มีคลื่นมาก, เป็นลอนมาก, สั่นไหว, ไม่มั่นคง, ผันแปร, แปรปรวน)

(e) light    (เบา, ขนาดเบา, ไม่หนัก, เบาแรง, บอบบาง, เล็กน้อย, นิดหน่อย, ว่องไว, คล่องแคล่ว, จาง, เริงรมย์, เล่นๆ, (อาหาร) เบา, เหลาะแหละ, ปล่อยตัว, เสเพล, เปลี่ยน แปลงง่าย)

 

8. Some animals pant and sweat (สเวท) (v) to speed evaporation of body moisture and thus cool themselves.

(สัตว์บางชนิดหายใจลึกและเร็ว  และ  ขับเหงื่อ-เหงื่อออก-เค้นออก-(น้ำ, ของเหลว) ซึมออก-เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ-ทำให้เหงื่อออก-ลดน้ำหนักโดยทำให้เหงื่อออก-ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ   เพื่อที่จะเร่งการระเหยของความชื้นในร่างกาย  และดังนั้น  ทำให้ตัวมันเองเย็น)

(a) wiggle slowly    (กระดิก, ขยับ, บิด, ส่าย, เลื้อย, ไชดิน, แกว่ง  -  อย่างช้าๆ)

(b) breathe quickly    (หายใจอย่างเร็ว)

(c) rest    (นอนพัก, พักผ่อนเอาแรง, หลับ, หยุดนิ่ง, พัก, อาศัย, ไว้ใจ, วางบน, นั่ง, ทำให้พัก, ทำให้สดชื่นจากการพัก, ทำให้สงบ, หยุดการให้หลักฐานพยาน)

(d) perspire    (เหงื่อออก, ขับเหงื่อ, ซึมออกจากรู)

(e) hibernate    (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรัง (รู, ถ้ำ) ในฤดูหนาว, อยู่อย่างสันโดษ, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว)

 

9. Urban renewal programs strive to upgrade (v) areas that are becoming slums.

(โครงการฟื้นฟูเมือง (สร้างเมืองใหม่) พยายามที่จะ  ยกระดับ-ทำให้ดีขึ้น-ปรับปรุงให้มีสมรรถนะสูงขึ้น-ทำให้เลื่อนชั้นขึ้น   พื้นที่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นสลัม-ชุมชนแออัด)

(a) reproach    (ตำหนิ, ว่ากล่าว, ต่อว่า, ดุ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

(b) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น, แก้ไข, ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น)

(c) fortify    (ทำให้แข็งแรง, เสริมความแข็งแกร่ง, เสริมกำลัง, จัดการป้องกัน, สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก, เพิ่มสมรรถภาพ-ประสิทธิภาพ, สร้างสิ่งป้องกัน เช่น ป้อมปราการ, กำแพงเมือง, สนามเพลาะ ฯลฯ)

(d) uproot    (ถอนรากถอนโคน, ทำลายสิ้น, ขจัดสิ้น, ถอนราก)

(e) demolish    (ทำลาย, รื้อ (ตึก, อาคาร), โค่น)

 

10. Because gymnasts exercise regularly, they have supple (a) bodies.

(เพราะว่านักยิมนาสติกออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  พวกเขาจึงมีร่างกายซึ่ง   อ่อน-ดัดไปมาได้-นิ่มนวล-นุ่ม-อ่อนลง-ปวกเปียก-งอโค้งได้ง่าย-เปลี่ยนใจได้ง่าย-ยินยอม-จำนน-อ่อนข้อ-ยอมตาม-คล้อยตาม)

(a) aching    (เอ๊ค-คิ่ง)  (ปวด)

(b) humble    (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(c) superb    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, มากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) robust    (แข็งแรง (ร่างกาย, การเงิน), เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก, เอางานเอาการ, อุดมสมบูรณ์)

(e) limber    (อรชร, งอได้ (ร่างกาย, วัสดุ), ยืดหยุ่น, อ่อนนิ่ม)

 

11. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล) (a) achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon   (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)  (ตอบได้ทั้ง  ๔  คำ)

(d) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

12.  Poor harvests have been found to debilitate (ดิ-บิ๊ล-ลิ-เทท) (v) the economy of many agricultural countries.  

(การเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลถูกพบว่า  ทำให้อ่อนแอลง-ทำให้ทรุดโทรม-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย   เศรษฐกิจของประเทศเกษตรกรรมจำนวนมาก)  (คือ  การปลูกพืชที่ไม่ได้ผล  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอ-ทรุดโทรมลง)

(a) denigrate    (เด๊น-นิ-เกรท)  (ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้สกปรก, ใส่ร้ายป้ายสี)

(b) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก, ร่วมปล้น, การปล้น, การขโมย, การยักยอก, ของที่ปล้นมา)

(c) enfeeble; enervate; weaken; exhaust; exacerbate    (ทำให้อ่อน เพลีย-หมดกำลัง; ตัดกำลัง-ทำให้อ่อนกำลัง; ทำให้อ่อนกำลัง-อ่อนแอ; ทำให้หมดกำลัง-ทำให้อ่อนเพลีย; ทำให้ทรุดหนักลง-เลวร้ายลง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) flabbergast    (แฟล้บ-เบอะ-แกสท)  (ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกตะลึง) 

(e) degenerate    (ดี-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (เสื่อม, เสื่อมทราม, ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม, คนทราม, คนเลว)

(f) extradite    (เอ๊ค-สทระ-ไดท)  {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน} 

 

13. The factory was located on the outskirts (n) of the city.

(โรงงานตั้งอยู่ที่  ชานเมือง-เขตรอบนอก-ขอบ-ริม   ของเมือง)  (หมายถึง  รอบๆ นอกของเมือง  ซึ่งตรงข้ามกับใจกลางเมือง)

(a) center    (ศูนย์กลาง, ใจกลาง)

(b) back streets    (ถนนของเมืองสายเล็กๆ เก่าๆ ที่มีบ้านและร้านค้าขนาดเล็กตั้งอยู่)  (ตรงข้ามกับ  “Main streets”  ที่เป็นถนนสายหลักของเมือง ที่มีตึก  ห้างสรรพสินค้า  และสำนักงานขนาดใหญ่-ทันสมัย  ตั้งอยู่)

(c) manufacturing district    (บริเวณที่มีการผลิตสินค้า)

(d) stock yards    (คอกปศุสัตว์ชั่วคราว)

(e) surrounding regions    (บริเวณที่อยู่โดยรอบ)

(f) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย)

 

14. A yearbook often contains a compendium (n) of the offenses, achievements, and future plans of the members of the senior class.

(หนังสือประจำปี (หนังสือรุ่น) มักบรรจุ   บทย่อ-บทสรุป-หนังสือย่อเรื่อง   ของการกระทำผิด, ความสำเร็จ  และแผนในอนาคต  ของสมาชิกของชั้นเรียนอาวุโส  -  หรือ นักศึกษาปีสี่)

(a) collusion    (การสมคบคิดกันทำความผิด, การร่วมมือกันอย่างลับๆเพื่อก่ออาชญากรรม)

(b) a summary; an abridgement     (เรื่องย่อ, บทย่อ; การย่อ, การทำให้สั้น, การตัดทอน)  (ใช้ได้ทั้ง    คำ)

(c) prerogative    (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์)

(d) torpor    (ท้อร์-เพ่อะ)  (ความเฉื่อยชา, การหมดความรู้สึก, ความเกียจคร้าน, การอยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร, ความไม่สนใจใยดี)

(e) temerity    (ทะ-เม้อ-ริ-ที่)  (ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม)

(f) spouse    (สเพาซ)  (คู่ชีวิต, คู่สมรส, สามีหรือภรรยา)  

 

15. The telegraph was the fastest means (n) of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น  วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัพย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย   ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในช่วงส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ ๑๙)

(a) converter    (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development    (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation    (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence    (ผลลัพธ์)

(e) method; approach    (วิธีการ; วิธีการ)

(f) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

 

16. The witnesses’ testimony absolved (v) her from all blame for the accident.  

(คำให้การของพยาน  ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป   เธอ  จากการตำหนิ (หรือ ความรับผิดชอบ)  ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)  (คือ  คำให้การของพยาน  ทำให้เธอไม่ถูกตำหนิในเรื่องอุบัติเหตุ  -  เพราะเธอไม่ใช่ผู้กระทำผิด)

(a) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated    (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

(d) implicated    (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated    (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

 

17. The weeds burgeon (เบ๊อร์-เจิ้น) (v) in our yard and soon overwhelm the grass.

(วัชพืช  ผลิ-ผลิหน่อ-ออกหน่อ-เจริญโดยฉับพลัน-เริ่มเจริญ   ในลานบ้านของเรา  และในไม่ช้าก็ท่วมท้นหญ้า)   (หมายถึง  วัชพืชงอกขึ้นมาจนท่วมหญ้า)

(a) classify    (จัดประเภท, แบ่งประเภท)

(b) expand; flourish    (ขยายตัว; เจริญเติบโต, งอกงาม)

(c) clarify    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(d) elaborate    (พูดหรือขยายความอย่างละเอียด)

(e) disperse    (ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย (ม๊อบ), กระจัดกระจาย)

 

18. In studying social groups, sociologists often gain insight (n) through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ  การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ   อยู่บ่อยครั้ง (คือ ได้รับฯ บ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

(e) reflection    (การไตร่ตรอง, การสะท้อน)

 

19. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing (n) by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙) ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ  ประกาศ (ป่าวประกาศ, ป่าวร้อง) ความมั่งคั่งและ  สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน   ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)  (คือ  ถุงเท้ายาวที่ถักทออย่างสวยงาม  แสดงฐานะและความร่ำรวยของบุคคลในยุคนั้น)

(a) events    (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility    (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise    (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium    (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status    (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)  

 

20. A pristine (พริส-ทีน) (a) mountain stream is a stream that hasn’t been polluted.

(ลำธารภูเขาซึ่ง  แรกเริ่ม-บริสุทธิ์-เก่าแก่-ดึกดำบรรพ์   คือ ลำธารที่มิได้ถูกทำให้ปนเปื้อนหรือเกิดมลภาวะ)  (เช่น  ลำธารที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา  ซึ่งนักท่องเที่ยวยังเข้าไปไม่ถึง  จึงไม่สกปรก)

(a) obscure    (มืด, เข้าใจยาก, ไม่มีใครรู้จัก)

(b) unspoiled; pure    (ยังไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหาย; บริสุทธิ์)

(c) secular    (ทางโลก, ทางฆราวาส, ไม่ใช่ทางพระ, ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา)

(d) subordinate    (เป็นรอง, มีตำแหน่ง  ยศ  หรือความสำคัญน้อยกว่า  หรือ ต่ำกว่า)

(e) volatile    (ว้อล-ละ-ไทล)  (ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว, ปะทุง่าย, ระเบิดง่าย, เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ขึ้นๆลงๆ, ชั่วคราว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป