หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 313)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. After Mary’s wrath (ร้อธ  หรือ  แร้ธ  แต่นิยมอ่าน  “ร้อธ”) (n) subsided, we were able to tell her what happened.  

(หลังจาก  ความโกรธเคือง-ความโมโห   ของแมรี่สงบลง,  เราจึงสามารถบอกเธอว่าอะไรได้เกิดขึ้น)

(a) rage; fury; very great anger   (ความเดือดดาล-บันดาลโทสะ; ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, ความโกรธอย่างมาก)

(b) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(c) pinnacle    (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(d) embezzlement    (การยักยอก, การฉ้อฉล)

(e) harbinger    (ฮ้าร์-บิน-เจอะ)  (สิ่งที่มาก่อน, สิ่งที่เป็นสัญญานของ, ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า, ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน)

 

2. Social and economic democracy in Japan was expected to mitigate (v) competition for social status, but instead it made the competition stronger. 

(ประชาธิปไตยทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น  ได้รับการคาดหวังว่าจะ  ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง   การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคม   แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น   มันทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น)  (คือ  คาดว่าระบอบประชาธิปไตยจะช่วยให้การแข่งขันเพื่อสถานภาพทางสังคม (ความร่ำรวย หรือ ตำแหน่งหน้าที่การงาน) ในญี่ปุ่นลดน้อยลง  แต่ไม่ใช่  กลับกลายเป็นตรงกันข้าม)

(a) increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) diminish   (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

(d) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(e) regret    (เสียใจ, เสียดาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความเสียใจ, ความเสียดาย)

 

3. She was expected to deplete (ดิ-พลี้ท) (v) all her savings to buy a new computer.  

(เธอถูกคาดหวังว่าจะ  ใช้หมดไป-ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก-ทำให้สูญเสีย-ทำให้ว่างเปล่า-ถ่ายทิ้ง-เททิ้ง   เงินออมทั้งหมดของเธอ  เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่)  (คือ  ถูกคาดว่า  จะใช้เงินออมจนหมดเพื่อซื้อคอมฯตัวใหม่)

(a) use up; exhaust; empty; drain; diminish; decrease    (ใช้จนหมดสิ้น; ทำให้หมดกำลัง-อ่อนเพลีย; ทำให้ไม่เหลือ หรือว่างเปล่า; เททิ้ง-ระบายทิ้ง; ทำให้ลดน้อยลง; ทำให้ลดลง) (“Deplete”  มีทั้งหมด    ความหมาย  ดังใน ข้อ (a) แต่ความหมายในบริบทของประโยคใน ข้อ    มีเพียง    ความหมาย  ตามที่ขีดเส้นใต้)  (คำที่  ๑, ๓, ๕ และ )

(b) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

(c) prevaricate    (พริ-แว้-ริ-เคท)  (โกหก, พูดกลับกลอก, พูดหลบหลีก, พูดปัดภาระ)  (= lie)

(d) dabble    (ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ, ทำไม่จริง, เล่นน้ำ, ทำให้เปียกนิดหน่อย, ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก)

(e) inundate    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)

(f) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)

 

4. The governor made a controversial (คัน-โทร-เว้อ-เซิ่ล) (a) decision to raise taxes.  

(ผู้ว่าการรัฐทำการตัดสินใจ  ที่โต้เถียงกัน-ที่ขัดแย้งกัน-ที่ทะเลาะวิวาทกัน-เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง, ทะเลาะ   ที่จะขึ้นภาษี)   (คือ  การตัดสินใจ  ที่ยังโต้เถียง-ขัดแย้ง-ทะเลาะกัน  ยังไม่จบ  ไม่สามารถหาข้อสรุป  หรือ ข้อยุติได้)                                                                                                              (คำนาม  คือ  “Controversy” (ค้อน-โทร-เวอ-ซี่)  -  การโต้เถียง, การทะเลาะวิวาท, การโต้ความ-โต้แย้ง)

(a) despicable    (น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, น่ารังเกียจ, เลวทราม) 

(b) impious    (อิ๊ม-เพียส)  (ไม่เลื่อมใส, ไม่ศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ, ไม่นับถือศาสนา, หยาบคาย, ดูหมิ่น)

(c) meretricious    (แม-รี-ทริ้ช-เชิส)  (หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ชั่วช้า, แพศยา, บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา)

(d) disputatious; debatable; arguable    (ซึ่งถกเถียง-โต้เถียง-ทะเลาะ-วิวาทกัน; ซึ่งอาจโต้เถียง-อภิปรายได้; สามารถโต้แย้ง-ถกเถียงกันได้) (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

 

5. No one believed his incredible (อิน-เคร้ด-ดิ-เบิ้ล) (a) story.

(ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าที่  ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ-ไม่น่าเป็นไปได้-น่าพิศวง  ของเขา)

(a) absurd    (แอบ-เซิ่ร์ด)  (เหลวไหล, ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, โง่เขลา)

(b) peculiar    (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(c) dormant    (ด๊อร์-เมิ่นท)  {แฝง, ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน, อยู่เฉยๆ, ไม่เคลื่อนที่, สงบ, หยุดเคลื่อนไหว (ชั่วคราว), (ภูเขาไฟ) ยังไม่ระเบิด, ไม่เปิดเผย}

(d) conspicuous    (คัน-สพิ้ค-คิว-อัส)  (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(e) unbelievable; inconceivable; doubtful    (ไม่น่าเชื่อ; สุดที่จะนึกได้-ประหลาด; น่าสงสัย-มีข้อกังขา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) nimble    (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

 

6. Most members of the camel family are found in arid (a) habitats.

(สมาชิกส่วนใหญ่ของตระกูลอูฐ  ถูกพบในถิ่นที่อยู่อาศัย (ตามธรรมชาติ) ซึ่ง  แล้ง-แห้งมาก-ไม่มีความชื้น-ไม่น่าสนใจ-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) dirty    (สกปรก)

(b) sandy    (มีทรายมาก, ประกอบด้วยทราย, สีทราย, สีเหลืองอมน้ำตาล)

(c) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

(d) dry    (แห้ง, แห้งแล้ง, ไร้ฝนหรือมีฝนน้อย, ไร้น้ำ, แห้งผาก, ไม่ให้น้ำนม, ไม่มีน้ำตา, ที่กระหายน้ำ, ใช้กินเปล่าๆ (ไม่ใส่นม, เนย), ไม่มีความชื้นเพียงพอ, ไม่มีการตกแต่ง, เรียบๆ, ไร้อารมณ์, ไม่หวาน)

(e) remote    (ไกล, ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, ห่างๆ, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

 

7. Georgia O’Keeffe’s best-known paintings are those in which she magnified (v) flowers or animal skulls to fill the picture.

(ภาพวาดที่รู้จักกันดีที่สุดของจอร์เจีย โอ คีฟเฟ  คือ  ภาพซึ่งเธอ  ขยาย-เพิ่มขนาด-ทำให้ใหญ่ขึ้น-พูดขยาย-ยกยอ-สรรเสริญ   (รูป) ดอกไม้ หรือ กะโหลกสัตว์  เพื่อเติมให้เต็มภาพ)

(a) dissected    (ชำแหละเพื่อศึกษา, ผ่า (ศพ, เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา, ตัดกิ่ง ต้น ดอก เพื่อศึกษา, จำแนก, วิเคราะห์)

(b) enlarged    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ขยายภาพ, ทำให้กว้างออก, เพิ่ม, เสริม, ขยายตัว, กว้างขึ้น, โตขึ้น, พูดหรือเขียนอย่างละเอียด)

(c) duplicated    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

(d) glorified    (ทำให้รุ่งโรจน์, สรรเสริญ, สดุดี, ยกย่องว่าประเสริฐ, ถวายพระเกียรติ)

(e) emulated    (เอาอย่าง, เลียนแบบ)

 

8. Some termites surround their nests with huge mounds of earth (n) up to forty feet tall.

(ปลวกบางชนิดล้อมรังของมันด้วยเนิน  ดิน  ขนาดใหญ่  ที่มีความสูงถึง  ๔๐  ฟุต)

(a) sticks    (กิ่งไม้)

(b) leaves    (ใบไม้)

(c) world    (โลก)

(d) weed    (วัชพืช, ต้นยาสูบ, ต้นกัญชา, คนหรือสัตว์ผอมที่อ่อนแอ)

(e) dirt    (ดิน, สิ่งที่สกปรก, สิ่งที่ต่ำช้า, สิ่งที่ไร้ค่า, ความชั่ว, ความเลวทราม, การกระ ทำที่เลว, คำผรุสวาท, ภาษาลามก, การนินทา)

 

9. Orioles are arboreal (a) birds, and when they descend to the ground, it is mainly to gather nest materials.

(นกขมิ้นเป็นนกซึ่ง  อาศัยอยู่บนยอดไม้-เกี่ยวกับต้นไม้-คล้ายต้นไม้   และเมื่อมันลงมาที่พื้นดิน  ส่วนใหญ่ก็เพื่อเก็บรวบรวมวัสดุที่ใช้ทำรัง)

(a) territorial    (เกี่ยวกับอาณาเขต หรือดินแดน, เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ, เกี่ยวกับภาคพื้นดิน)

(b) tree-dwelling    (อาศัยอยู่บนต้นไม้)

(c) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย, สูงส่ง)

(d) carnivorous    (ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร)

(e) oviparous     (ออกไข่, ซึ่งออกไข่)

 

10. Mountain ranges influence (v) the development of deserts by creating rain shadows.

{เทือกเขา (ทิวเขา)  มีอิทธิพล-มีผลกระทบ   ต่อพัฒนาการของทะเลทราย  โดยการสร้างที่กัน หรือกำบังฝน (เงาฝน)}  (หมายถึง  เทือกเขากันมิให้ฝนตกเข้าไปถึงในบริเวณดังกล่าว  ซึ่งทำให้เกิดทะเลทรายขึ้นมาตรงบริเวณนั้น)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect    (มีผลกระทบ)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

(e) edify   (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม) 

 

11. The refugee camp was filled with illicit (อิ-ลิส-ซิท) (a) immigrants who had fled their countries. 

(ค่ายผู้ลี้ภัยเต็มไปด้วยผู้อพยพที่  ผิดกฎหมาย-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย-เถื่อน-ไม่ได้รับอนุญาต   ผู้ซึ่งหลบหนีมาจากประเทศของตน)

(a) illegal    (ผิดกฎหมาย)

(b) illegible    (อ่านไม่ออก – เนื่องจากเขียนลายมือหวัด)

(c) illiterate    (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  -  เพราะไม่รู้หนังสือ)

(d) illogical    (อิ-ล้อจ-จิ-เคิ่ล)  (ไร้เหตุผล, ไม่มีเหตุผล)

(e) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

 

12. The torrential rains were relentless (a), eventually creating a deluge.

(ฝนซึ่งเทกระหน่ำลงมา  ไม่หยุดหย่อน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน  (และ) ในที่สุดได้ทำให้เกิดน้ำท่วม)

(a) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(b) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

(c) contented    (พอใจ)

(d) continuous; unstoppable    (ต่อเนื่องกันไป; ไม่รู้จักหยุด)

(e) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

 

13. Economic changes contribute to stress (n) in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด  ความเครียด-ความตึงเครียด-แรงกดดัน-การบังคับ-การบีบคั้น-ความฉุกละหุก-เสียงหนัก-เสียงเน้น-การกด-การดัน-สิ่งกระตุ้น   ในครอบครัว)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

(e) ramification    (แรม-มิ-ฟิ-เค้-ชั่น)   (การขยาย, การเพิ่ม, การแตกกิ่งก้านสาขา, กิ่งก้าน, สาขา, ผลลัพธ์, ลักษณะ  หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง)

 

14. At the zenith (ซี้-นิธ) (n) of her career in the 1930’s, Dorothy Thomson was one of the best known journalists in the United States.

(ที่   จุดสุดยอด-จุดสูงสุด   ของอาชีพของเธอในทศวรรษ  ๑๙๓๐,  โดโรธี  ทอมสัน  เป็นหนึ่งในบรรดานักหนังสือพิมพ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) outset    (การเริ่มต้น)

(b) termination    (การสิ้นสุด, การยุติ, การจบลง, การทำให้สิ้นสุด-ยุติ)

(c) decline    (การเสื่อมถอย, การลดลง, การล่มสลาย, การปฏิเสธ)

(d) pinnacle    (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดเจดีย์ ภูเขา ตึก หอ และอื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(e) rebellion    (ริ-เบ๊ล-เยิ่น)  (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(f) antipathy    (แอน-ทิพ-พะ-ธี่)  (ความจงเกลียด, ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, สิ่งที่ไม่ชอบ, สิ่งที่ไม่ลงรอย)

 

15. The history of the exploration of Antarctica recounts many tales of perseverance (n) and suffering.  

(ประวัติศาสตร์ของการสำรวจแอนตาร์คติกา (ขั้วโลกใต้) บอกเล่านิทาน (เรื่องเล่าลือ) มากมายของ  ความอุตสาหพยายาม-ความบากบั่นมุมานะ   และความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน)

(a) expertise    (เอ๊ค-สเพอ-ไท้ซ)  (ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ)

(b) generosity    (เจน-นะ-รอส-ซิ-ที่)  (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจดี, ความไม่เห็นแก่ตัว)

(c) disturbance    (การรบกวน, การทำให้ไม่สงบ, การทำให้ยุ่ง, การทำให้ลำบาก, สิ่งที่รบกวน, ความไม่สงบ, การเปลี่ยนแปลงของลมจากสภาวะปกติ)

(d) endurance;  industriousness    (ความอดทน-ทนทาน-อดกลั้น; ความขยัน-อุตสาหะ-พากเพียรพยายาม)

(e) allegiance    (อะ-ลี้-เจิ้นซ)  (ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ...........................)

(f) blasphemy    (แบลส-เฟ-มี่)  (การสบประมาท-ลบหลู่ศาสนาหรือพระเจ้า, การสบประมาท, การดูหมิ่น)

 

16. Studying abroad can be a very gratifying (แกร๊ท-ทิ-ไฟ-อิ้ง)  (a) experience. 

(การศึกษาในต่างประเทศ  สามารถเป็นประสบการณ์ที่  น่าปลื้มปิติ-น่าพอใจ-ให้ความเพลิดเพลิน  หรือความรู้สึกของความสำเร็จ-ให้รางวัล   อย่างมาก)

(a) scandalous    (สแค้น-ดะ-เลิส)  (อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, อัปยศอดสู, น่าอับอาย, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

(b) treacherous    (เทร้ช-เชอะ-เริส)  (ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไม่มีสัจจะ, ไร้สัตย์, ขายเพื่อน, ขายชาติ, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, อันตราย, ไม่ปลอดภัย)

(c) pleasurable; satisfying; delighting; fulfilling; rewarding    (น่าพอใจ-เป็นที่ถูกใจ-น่าสนุก-น่าสบายใจ; น่าพึงพอใจ; น่าปลาบปลื้มยินดี; ซึ่งบรรลุผล  หรือ ประสบความสำเร็จ; ให้รางวัล)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) ominous   (อ๊อม-มิ-เนิส)  (เป็นลางร้าย, ไม่เป็นมงคล, เป็นลางสังหรณ์, เป็นลางบอกเหตุ)

(e) stringent    (สทริ๊น-เจิ้นท)  (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งระเบียบ, แน่นหนา, รุนแรง, รีบด่วน, ฉุกละหุก)

 

17. When human beings first turned to farming, they became intensely (adv.) concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์ม (เพาะปลูก) ครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล  อย่างมาก-อย่างรุนแรง-อย่างเข้มข้น-ลึกซึ้ง-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง   เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน)  (คือ  วิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับการทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously    (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply    (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างยิ่ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly    (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

 

18. In the late 1800s Charlotte Gilman was a prominent (a) lecturer and writer on such theme as feminism and labor.

(ในปลายทศวรรษ  ๑๘๐๐  ชาร์ลอตต์  กิลแมน  เป็นนักบรรยายและนักเขียนที่  มีชื่อ เสียง-โด่งดัง-เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา-ยื่นออก-โผล่ออก    ในหัวข้อ (เรื่อง)  เช่น  ลัทธิสตรีนิยมและแรงงาน)

(a) an insightful    (ซึ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้-ลึกซึ้ง, ซึ่งมองทะลุ)

(b) an interesting    (น่าสนใจ)

(c) a determined    (มุ่งมั่น, แน่วแน่, มีเจตนาแรงกล้า)

(d) a notable    (มีชื่อเสียง, เด่น, สะดุดตา, มีความสามารถ, น่าจดจำ, น่าสังเกต)

(e) an ingenious    (ชาญฉลาด, เก่ง)

 

19. In order to overcome (v) the Earth’s gravity and rise into the air, an aircraft must be acted on by a life force.

(เพื่อที่จะ  เอาชนะ-พิชิต-มีชัย-ถูกข่มขวัญ-ถูกครอบงำ-ปกคลุม   แรงโน้มถ่วงของโลกและขึ้นไปในอากาศ,  เครื่องบินจะต้องได้รับแรงกระทำอย่างมหาศาล)

(a) realize    (ตระหนัก, รู้ดี)

(b) defeat    (เอาชนะ, รบชนะ, แข่งชนะ, ทำให้พ่ายแพ้, ทำให้เสียหรือล้มเหลว, การได้ชัยชนะ, การทำให้พ่ายแพ้, ความพ่ายแพ้)

(c) diminish    (ลดน้อยลง, ทำให้ลดน้อยลง)

(d) flee    (หนี, หลบหนี)

(e) disseminate    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)

 

20. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander (สคว้อน-เดอะ) (v) their inheritance.  

(ในพินัยกรรมของเขา,  มิสเตอร์ลาร์สัน  เตือนลูกๆ ของเขามิให้   ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย-ใช้สิ้นเปลือง-ถลุง   มรดกของพวกตน)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

(b) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) waste or spend foolishly   {ใช้ (เงิน, เวลา) อย่างสิ้นเปลือง  หรือ  ใช้ (เงิน-เวลา-แรงงาน) อย่างโง่เขลา}

(d) disburse    (จ่ายเงิน)

(e) surmount    (เอาชนะ, พิชิต, ปีน, ป่าย, ขึ้น, อยู่เหนือ, อยู่ข้างบน, ข้าม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป