หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 312)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The whole house was filled with the aroma (อะ-โร้-ม่ะ) (n) of coffee and garlic. 

(บ้านทั้งหลังเต็ม (อบอวล) ไปด้วย  กลิ่นหอม-ความหอม  ของกาแฟและกระเทียม)

(a) trauma (ทร้อ-ม่ะ)     (ความชอกช้ำทางจิตใจ, การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความเศร้าโศกเสียใจ, ความลำบาก, ภัยพิบัติ)

(e) fragrance    (เฟร้-เกริ้นซ)  (กลิ่นหอม, ความหอม)  

 

2. Her parents were very wealthy (a), and generous as well.

(พ่อแม่ของเธอ  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-รวย-มั่งมี-มากมาย-อุดมสมบูรณ์   มาก  และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยเช่นกัน)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

(b) ambiguous    (กำกวม, คลุมเครือ, มีความหมายหลายอย่าง, เข้าใจยาก)

(c) grateful    (ขอบคุณ, รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(d) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) belligerent    (บะ-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ทำสงคราม, มุ่งร้าย, ชอบตีรันฟันแทง, ก่อสงคราม, เกี่ยวกับสงคราม)

 

3. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously (ไซ-มัล-เท้-เนียส-ลี่) (adv.) in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่  ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆ กัน-ในเวลาเดียวกัน-ในขณะเดียวกัน    ในหลายๆ ประเทศในยุโรป)

(a) suddenly    (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ, จากภายใน, โดยทันที)

(c) gradually    (ทีละน้อย)

(d) concurrently    (อย่างพร้อมๆ กัน, ในเวลาเดียวกัน)

(e) cautiously    (ค้อ-ชัส)  (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)  

 

4. Young people, both male and female, like to roam (v) the streets at night.

(คนวัยรุ่น, ทั้งชายและหญิง, ชอบที่จะ   เดินเตร่ (โดยไม่มีจุดหมาย)-ท่องเที่ยว-ท่องเที่ยวไปเรื่อย   (ไป) ตามถนนในเวลากลางคืน)  (“Roam”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “การเดินเตร่, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวไปเรื่อย)

(a) excel    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviate    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) discriminate    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(d) aggregate    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

(e) wander    (ว้อน-เดอะ)   (เตร็ดเตร่, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, พเนจร, เถลไถล)

 

5. The vast majority of animals leave no trace (n) of their existence after their passing.

(สัตว์ส่วนใหญ่เป็นจำนวนมากมิได้ทิ้ง   รอย-ร่องรอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก-ปริมาณเล็กน้อยมาก   ของการดำรงอยู่ของมัน  หลังจากที่มัน (เดินทาง) ผ่านพ้นไป)

 (a) ruins    (ซากปรักหักพัง, สถานที่ปรักหักพัง, ความพินาศ, ความหายนะ, ความย่อยยับ, ความล่มจม, การทำลาย, การล้มละลาย)

(b) foundations    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

(c) parts    (ส่วนต่างๆ, ชิ้นส่วน)

(d) remnants    (ส่วนที่เหลือ, สิ่งที่ทิ้งเอาไว้, เศษ, เศษเล็กเศษน้อย, เศษผ้า, เดน)

(e) enmity    (เอ๊น-มิ-ที่)  (ความเป็นปฏิปักษ์, ความเกลียด, ความมีใจเป็นศัตรู หรือมุ่งร้าย, ความรู้สึกต่อต้าน) 

 

6. In 1897, President Grover Cleveland vetoed an immigration bill that required a literacy (n) test.

(ในปี  ๑๘๙๗, ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลีฟแลนด์ (ของสหรัฐฯ) ใช้สิทธิยับยั้งพระราช บัญญัติการอพยพเข้าประเทศ (สหรัฐฯ)  ซึ่งกำหนดให้ต้องทดสอบ   การรู้หนังสือ-ความสามารถอ่านออกเขียนได้)

(a) standard intelligence    (ความเฉลียวฉลาด (สติปัญญา) มาตรฐาน)

(b) reading and writing    (การอ่านและเขียน)

(c) current affairs    (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

(d) physical and mental health    (สุขภาพกายและจิต)

(e) language proficiency    (ความคล่องแคล่ว (เชี่ยวชาญ) ด้านภาษา)

 

7. The song Yankee Doodle was originally sung by British troops to ridicule (ริด-ดิ-คิวล) (v) the American colonists.

(เพลง “แยงกี้ ดูเดิล” ถูกร้องแต่ดั้งเดิม (แรกเริ่ม) โดยกองทหารอังกฤษ  เพื่อที่จะ  เยาะเย้ย-หัวเราะเยาะ-หยอกล้อ-ยั่วเย้า   ชาวอาณานิคมอเมริกัน)  (ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่ในขณะนั้น  ก่อนที่ชาวอาณานิคมจะประกาศเอกราชจากอังกฤษ  และก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐฯ)  (เพลงนี้เป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติของคนอเมริกัน)

(a) give inspiration to    (ให้แรงบันดาลใจกับ)

(b) entertain    (ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความบันเทิง, ทำให้สนุกสนาน, ต้อนรับ, รับรองแขก)

(c) make fun of    (ล้อเลียน, หัวเราะเยาะ, หยอกล้อ)

(d) discourage    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(e) conquer    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, พิชิต, ชนะ)

 

8. The American Medical Association has called for the sport of boxing to be banned (v).

(สมาคมแพทย์อเมริกันได้เรียกร้องให้กีฬาชกมวยถูก   ห้าม-สั่งห้าม-ประกาศห้าม-ประ ณาม-สาปแช่ง-ขับออกนอกศาสนา)  (กริยาช่องที่   คือ  “Ban”)

(a) regulated    (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

(b) studied    (ศึกษา)

(c) penalized    (ลงโทษ, ปรับเปรียบเทียบ)

(d) reorganized    (จัดระเบียบใหม่, ปฏิรูป, ปรับปรุง, รวบรวมใหม่)

(e) forbidden    (ห้าม, ยับยั้ง, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ทำให้เป็นไปไม่ได้)  (กริยา   ช่อง  คือ  “Forbid, Forbade, Forbidden”)

 

9. Over the years, countless (a) storytellers have been narrating tales that entertain their listeners as well as teach them a lesson.

(เป็นเวลาหลายปี (จนถึงปัจจุบัน),  นักเล่านิทาน (จำนวน)   มากมาย-เหลือคณานับ-สุดที่จะนับได้   ได้เล่าเรื่องราว (นิทาน) ซึ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟัง  เช่นเดียวกับสอนบทเรียน (คติสอนใจ) ให้กับพวกเขา)

(a) educated    (มีการศึกษา)

(b) elderly    (สูงอายุ, ชรา)

(c) innumerable    (มากมาย, เหลือคณานับ)

(d) lying    (โกหก, พูดปด)

(e) keen    (หลักแหลม, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, คม, แหลม, คมกริบ, ไวมาก, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม)

 

10. Cowbirds will lay eggs in the nests of other birds if those nests are left unattended (a).

(นกคาวเบิร์ด  (มีสีดำและชอบอยู่ใกล้ฝูงปศุสัตว์)  จะวางไข่ในรังของนกอื่นๆ  ถ้ารังเหล่านั้นถูกปล่อยทิ้งไว้ (โดย)   ไม่ได้รับการดูแล-ไม่ได้รับการเอาใจใส่-ไม่ได้รับความสนใจ-ไม่ได้รับการเชื่อฟัง)  (หมายถึง  ถ้านกเจ้าของรังทิ้งรัง  หรือ  ไม่คอยระมัดระวัง  หรือ ไม่ดูแลเอาใจใส่รังของมัน)

(a) unwanted    (ไม่มีใครต้องการ)

(b) disorganized    (ไม่เป็นระเบียบ, สับสน)

(c) unaccompanied    (ไม่มีผู้ติดตาม, ไม่มีเพื่อน, คนเดียว)

(d) disorderly    (ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, สับสน, ขัดต่อความสงบสุข  และศีลธรรมอันดีของประชาชน)

(e) unguarded    (ไม่มีการป้องกัน (ไม่ระมัดระวัง  หรือ ดูแลเอาใจใส่), เผลอ, เปิดเผย)

 

11. Bill’s caution prompted (v) him to ask many questions before he consented.  

{ความระมัดระวัง (รอบคอบ) ของบิล  กระตุ้น-สนับสนุน-ให้กำลังใจ-ถือหาง-บอกบท    ให้เขาถามคำถามมากมาย  ก่อนเขาจะยินยอม (ยอมทำตาม, คล้อยตาม, เห็นด้วย)}

(a) convicted    (ตัดสินว่าได้กระทำผิด, พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด)

(b) beheaded    (ตัดศีรษะ, บั่นคอ)

(c) ruined    (รู้-อิ้น  หรือ  รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อาคาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(d) stimulated; incited    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ, เป็นตัวกระตุ้น, ชูกำลัง;  กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)   

(e) belittled   (ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม, ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, ทำให้ด้อยค่า)

หมายเหตุ   -   “Prompt”  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “กระตุ้น, ยุยง, เตือน, สนับสนุน ฯลฯ”  แต่เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “รวดเร็ว, ตรงเวลา, ซึ่งทำในทันที”

 

12. Gallup, New Mexico, a city that borders on a large Navajo Indian reservation, is recognized (เรค-เคิก-ไนซ) (v) as the American Indian capital of the United States. 

(แกลลัพ,  รัฐนิวเม็กซิโก,  ซึ่งเป็นเมืองทีมีเขตแดนติดต่อกับเขตสงวนขนาดใหญ่สำหรับอินเดียนแดงเผ่านาวาโจ  ได้รับการ  รู้จัก-ยอมรับ-จำได้-สำนึก-แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า   ในฐานะเมืองหลวงของชาวอินเดียนแดงอเมริกันของสหรัฐฯ)

(a) advertised    (โฆษณา)

(b) registered    (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(c) stigmatized    (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(d) known    (รู้, รู้จัก, ทราบ)

(e) harmonized    (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดองกัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

 

13. If we could eliminate losses from people who defraud (ดิ-ฟร้อด) (v) the government, tax rates could be lowered.

(ถ้าเราสามารถขจัดความสูญเสีย (เสียหาย) จากผู้คนผู้ซึ่ง  โกง-ฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง   รัฐบาล,  อัตราภาษีก็จะสามารถลดต่ำลงได้)  (เพราะมีเงินเหลือเข้ารัฐมากขึ้น  รัฐจึงเก็บภาษีน้อยลง)

(a) flatter    (ประจบ, ยกยอปอปั้น, สอพลอ)

(b) bribe    (ไบร้บ)  (ติดสินบน, ให้สินบน)

(c) exonerate    (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)   

(d) swindle    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การโกง-ฉ้อโกง-หลอกต้ม-หลอกลวง)

(e) bolster    (หนุนค้ำ, รอง, ทำให้สูงขึ้น, ยก, สนับสนุน, ค้ำ, ค้ำจุน, เสริม, หมอนรอง, หมอนรองชั้นล่าง, เหล็กคานรถ, ลูกยางแท่นเครื่อง)

 

14. The struggle (n) between native peoples and colonial governments has been central to the politics of many Third World countries.

(การต่อสู้-การดิ้นรน-การแข่งขัน   ระหว่างคนพื้นเมืองเชื้อชาติต่างๆ  และรัฐบาลที่ล่าอาณานิคม (หรือ ปกครองอาณานิคม)  เป็นแก่นกลาง (หรือ มีความสำคัญ) ต่อการเมืองของประเทศในโลกที่    จำนวนมาก) 

(a) competition    (การแข่งขัน, คู่แข่ง)

(b) negotiation    (การเจรจา)

(c) conflict    (การต่อสู้, การขัดแย้ง, การทะเลาะ, การสู้รบ, สงคราม, การเป็นปรปักษ์)

(d) interaction    (ปฏิสัมพันธ์, การมีความสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมกัน)

(e) ambush    (แอ๊ม-บุช)  {(คำนาม)   ๑. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย,  ๒. ที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย,  (คำกริยา) ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย)} 

 

15. There is no alternative (n); the president must approve the bill if Congress passes it. 

(ไม่มี  ทางเลือก-อีกทางหนึ่ง-อีกวิธีหนึ่ง-ของที่จะเลือก-วิธีการที่พอจะเลือกได้,   ท่านประธานาธิบดีจะต้องเห็นชอบกับพระราชบัญญัติ  ถ้าสภาผ่านมันออกมา)

(a) doubt    (ความสงสัย, ข้อกังขา, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) other choice    (ทางเลือกอื่น)

(d) chance of agreement    (โอกาสของความตกลงกัน  หรือเห็นพ้องกัน)

(e) conspiracy    (การสมคบคิดกันกระทำความผิด, การสมรู้ร่วมคิดกันทำความชั่ว)

 

16. Not wishing to act hastily, the governor pondered (v) the problems for days.  

(ไม่ปรารถนาจะทำอย่างรีบเร่ง,  ท่านผู้ว่าฯ  ไตร่ตรอง-พิจารณา-ครุ่นคิด-คำนึง   ปัญหาต่างๆ เป็นเวลาหลายวัน)

(a) cannibalized    {(คน) กินเนื้อคน, (สัตว์) กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, ใช้อะไหล่จากเครื่องหนึ่งไปใส่ให้กับอีกเครื่องหนึ่ง)}

(b) considered carefully    (พิจารณา-ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ)

(c) regretted   (ริ-เกร้ท-ทิด)  (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ) 

(d) demoralized     (ทำให้เสียขวัญ-เสียกำลังใจ, ทำให้ระส่ำระสาย)

(e) repudiated    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ (ว่าเป็นของตน), ทอดทิ้ง)

 

17. The death of her husband was a calamity (คะ-แล้ม-มิ-ที่) (n) which left Mrs. Cynthia numb.  

(ความตายของสามีเธอเป็น  ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ   ซึ่งทิ้งให้มิสซิสซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary   (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster   (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune    (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ  หรือ  โชคไม่ดีอย่างยิ่ง)

(c) probity   (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)    (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรง มา)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)    (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

(e) fable    (นิทานแฝงคติ, เรื่องไม่จริงหรือแต่งขึ้นมา)

 

18. The merit (เม้อ-ริท) (n) of a sales tax is that it decreases government’s reliance on income taxes.  

(ข้อดี-คุณความดี-ความดีเลิศ-บุญกุศล   ของภาษีการขาย (สินค้า)  ก็คือว่า  มันช่วยลดการพึ่งพาอาศัยของรัฐบาลที่มีต่อภาษีเงินได้  -  จากพลเมือง)

(a) virtue    (เว้อร์-ชู่)  (คุณงามความดี, คุณความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง, ความบริสุทธิ์, คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, กำลังวังชาของชาย)

(b) surplus    (ส่วนเกิน, ส่วนล้น, จำนวนที่เกินหรือล้น, เงินที่เหลือ)

(c) accommodation    (อะ-คอม-โม-เด๊-ชั่น)  (สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความต้องการ, การปรับตัว, การต้อนรับ, การจัดหาที่พัก, ที่พัก, การปรองดอง)

(d) compatriot    (คัม-เพ้-ทรี-เอิท)  (เพื่อนร่วมชาติ, คนชาติเดียวกัน)

(e) grievance    (กรี๊-เวิ่นซ)  (ความไม่พอใจ, ความข้องใจ, ข้อข้องใจ)

(f) prudence    (พรู้-เดิ้นซ)  (ความรอบคอบ, ความฉลาด, ความสุขุม, ความระมัดระวัง, การมองการณ์ไกล, การประหยัด-มัธยัสถ์)

 

19. In early New England, elementary education was fostered (v) for religious purposes.

(ในภาคนิวอิงแลนด์  (รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ)  ยุคแรกๆ,  การศึกษาขั้นประถมศึกษาได้รับการ  สนับสนุน-เลี้ยงดู-อุปถัมภ์-ให้กำลังใจ   ด้วยวัตถุประสงค์ทางด้านศาสนา)

(a) protected    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) promoted    (สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนชั้น, กระตุ้น, ก่อการ, ก่อตั้ง)

(c) conserved    (อนุรักษ์, ประหยัด, ออม, รักษาเอาไว้)

(d) eradicated    (ขจัด, ทำให้หมดไป)

(e) assimilated    (ดูดซึม, ย่อย, เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้, เอาอย่าง, ทำให้เหมือน, ทำให้คล้ายกัน, กลายเป็นเหมือน)

 

20. Penicillin quickly supplanted (v) the sulfa drugs in the treatment of bacterial diseases.

(เพนนิซิลลิน  เข้าแทนที่-แทนที่-แย่งที่   ยาซัลฟาอย่างรวดเร็ว  ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับแบคทีเรีย)

(a) was added to    (ถูกเพิ่มเข้ากับ)

(b) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(c) provided support for    (ให้การสนับสนุนแก่)

(d) replaced    (แทนที่)

(e) surpassed    (เหนือกว่า, ดีกว่า, ข้าม, แซง (รถ), เลย, ล้ำ, เกิน, เลยเถิด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป