หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 31)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. It is ridiculous to become angry about such an insignificant matter.

(มัน  ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน  ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful  (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic  (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd  (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable  (ไม่อาจให้อภัยได้)

2. The flowers will wither in a few hours.

(ดอกไม้จะ เหี่ยวเฉา ในอีก ๒ – ๓ ชั่วโมง)

(a) open  (เปิด)

(b) revive  (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

(c) blossom  (เบ่งบาน)

(d) dry up  (เหี่ยวเฉา, แห้งเหี่ยว, (บ่อน้ำ) แห้ง)

3. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) plant to see blooming in most North American gardens.

(กล้วยไม้เป็นพืช  ผิดธรรมดา-ประหลาด-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ  ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common  (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful  (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful  (สวยงาม)

(d) an unusual  (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

4. The police confiscated the stolen goods.

(ตำรวจ ริบหรือยึด สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported  (รายงาน)

(b) located  (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized  (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

5. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่    มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้)มีลูกดก  ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous  (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive  (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

6. It is widely believed that one barrier to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า  อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-ด่านศุลกากร  ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat  (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle  (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution  (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation  (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

7. One of the most baffling aspects of brain research concerns the nature of consciousness. 

(หนึ่งในบรรดาแง่มุมที่  น่างงงัน  มากที่สุดอย่างหนึ่งของการวิจัยสมอง  เกี่ยวข้องกับลักษณะของจิตสำนึก-ภาวะจิต-ความมีสติ-ความคิดและความรู้สึกรวมกัน)

(a) controversial  (ซึ่งโต้แย้งหรือถกเถียงกัน)

(b) haphazard  (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

(c) perplexing  (น่างงงัน, น่าสับสน)

(d) volatile  (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

8. Psychologists have found that stern disciplinary measures do not always make a child behave better.  

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่  เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน  มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent  (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive  (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict  (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative  (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

9. Gross anatomy is the most abhorrent biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่  น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง  มากที่สุดที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging  (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious  (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful  (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough (เหนียว, ยาก)

10. Interest rates generally fluctuate in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้จะ เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ  ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize  (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

11. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่  แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง  และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly (เย็นเยือก)

(b) isolated  (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless  (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous  (มีอันตราย, เป็นภัย)

12. The atmosphere moderates daytime temperature and retards night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทาอุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ ทำให้การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืนช้าลง)

(a) prevents  (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids  (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables  (ทำให้สามารถ)

(d) slows  (ทำให้ช้า)

13. In early typewriters the typists were unable to see what was being typed, but later models corrected this flaw.

(ในเครื่องพิมพ์ดีดยุคแรกๆ  นักพิมพ์ดีดไม่สามารถมองเห็นสิ่ง (ข้อความ) ที่กำลังถูกพิมพ์  แต่เครื่องพิมพ์ฯ รุ่นต่อๆ มาได้แก้ไข  ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน นี้)
(a) mistake  (ความผิด)

(b) situation  (สถานการณ์)

(c) fault  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน)

(d) advantage  (ข้อได้เปรียบ, ประโยชน์)