หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 308)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Smoking is prohibited (โพร-ฮิ้บ-บิท) (v) in many university classrooms in the United States.  

(การสูบบุหรี่ถูก  ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน  ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ในสหรัฐฯ)

(a) permitted    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(b) juxtaposed     (จั๊ค-สทะ-โพซ)  (วางข้างๆ, วางชิดกัน, วางแนบ)

(c) banned    (ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ประณาม, สาปแช่ง)

(d) rummaged    (รื้อค้นกระจุยกระจาย)

(e) conspired    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

 

2. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง (ประทัด) อย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งได้นำไปสู่การบาดเจ็บ  และความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Prodigal    (พร้อด-ดิ-เกิ้ล)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีความเสียดาย, ใจป้ำ, สิ้น เปลืองยิ่ง)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย) 

 

3. Aside from its use as an ornamental tree, the larch is valued for its hard, durable (a) wood.

(นอกเหนือจากการใช้มันในฐานะต้นไม้สำหรับประดับประดา-ตกแต่ง  ต้นสนลาร์ชได้รับการประเมินค่า (ให้ราคา) สำหรับไม้ที่แข็งและ  ทนทาน-ใช้ทน-ยั่งยืน  ของมัน)

(a) fragrant    (มีกลิ่นหอม)

(b) sturdy    (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

(c) thick    (หนา)

(d) resinous    (ประกอบด้วยเรซิน, ซึ่งเป็นยางไม้หรือยางสน)

(e) remarkable    (๑. เด่น, ยอดเยี่ยม, น่าทึ่ง, น่าสังเกต,  ๒. พิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่คาดฝัน, แปลก, น่าประหลาดใจ, เหลือเชื่อ)  

 

4. The existing disparities (n) between rich and poor nations, always a source of great trouble, are increasing rather than decreasing.

(ความแตกต่างกัน-ไม่เหมือนกัน  ที่มีอยู่ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจน,  ซึ่งมักเป็นบ่อเกิดของความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงอยู่เสมอ,  กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง)

(a) difference    (ความแตกต่าง)

(b) similarities    (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

(c) connections    (ความเกี่ยวโยง, ความเชื่อมโยง)

(d) fortitude    (ฟ้อร์-ทิ-ทิวด์ หรือ ทูด)  (ความกล้าหาญ, ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

(e) vigor    (วิ-เกอะ)  (กำลังวังชา, พละกำลัง, ความกระฉับกระเฉง, ความแข็งแรง)

 

5. Speculators have made millions of dollars by benefiting from the fluctuation (n) of prices on new stock markets. 

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์  โดยได้ประโยชน์จาก  ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ  ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend    (แนวโน้ม)

(c) collapse    (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม, ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ)

(d) instability    (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

(e) grief    (ความเศร้าโศก)

 

6. His extreme nervousness impeded (v) his ability to speak in front of large groups of people. 

(ความประหม่าอย่างสุดๆ (สุดโต่ง) ของเขา  กีดกั้น-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค  (ต่อ) ความสามารถของเขาในการพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่)

(a) accelerated    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) terminated    (สิ้นสุดลง, จบสิ้นลง, ทำให้สิ้นสุด)

(c) hindered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดกัน, สกัดกั้น)

(d) fostered    (บ่มเพาะ, เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมภ์)

(e) mollified    (ม้อล-ลิ-ไฟ)  (๑. ทำให้อ่อนโยน, ทำให้สงบ, ปลอบ,  ๒. ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ผ่อนคลายลง, บรรเทา, ระงับ)  

 

7. The thieves penetrated (v) the bank’s security and stole the money.

(เจ้าหัวขโมย  ผ่าน-ลอด-บุกเข้าไป-แทรกซึม-ทะลุ-เจาะทะลุ-แทง-มองทะลุ-มองผ่าน-มองออก   การรักษาความปลอดภัยของธนาคาร  และขโมยเงินไป)  (คือ  โจรแทรกซึม  หรือเจาะทะลุระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร  และขโมยเงินไป)

(a) denounced    (ประณาม)

(b) requested     (ร้องขอ, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา)

(c) distrusted    (ไม่ไว้ใจ)

(d) got into or through    (เข้าไปข้างใน  หรือ ฝ่าหรือทะลุเข้าไป)

(e) hampered    (แฮ้ม-เพ่อะ)  (ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, เป็นอุปสรรคต่อ, สอดแทรก)

(f) surpassed  (เหนือกว่า, ดีกว่า, (รถ) แซงขึ้นหน้า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม)

 

8. Most of the effects of science are really beneficial (เบน-นะ-ฟิ้ช-เชี่ยล) (a) to people.

(อิทธิพลหรือผลกระทบส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์  เป็นประโยชน์-มีประโยชน์-เป็นผลดี-ซึ่งช่วยเหลือ   อย่างแท้จริงกับผู้คน)

(a) essential    (จำเป็น, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(b) conceivable    (นึกเห็นได้, พอจะนึกภาพออก, เป็นไปได้, พอที่จะคิดออก)

(c) advantageous    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

(d) detrimental    (ซึ่งเป็นผลเสียหรือผลร้าย, เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) bizarre   (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

9. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific (a) writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชเจส  ซิเมนอน  เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่  มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้) มีลูกดก   ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

(e) ardent    (อ๊าร์-เดิ้นท)  (มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง)

 

10. The judge sentenced the convict man.

(ผู้พิพากษา  ตัดสินลงโทษ (พิพากษา)   ชายผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด)

(a) gave a pardon to    (ให้อภัยแก่, ยกโทษให้กับ)

(b) passed judgment upon    (ผ่านการตัดสิน-คำวินิจฉัย-การชี้ขาด ไปยัง หรือแก่บุคคล)

(c) sympathized with    (เห็นอกเห็นใจกับ)

(d) gave high praise to    (ให้การสรรเสริญ-ยกย่องอย่างสูงแก่)

(e) bickered with    (ทะเลาะกับ, ทุ่มเถียงกับ)

 

11. All the people who had assembled for the picnic vanished (v) when the rain began to fall.

(ผู้คนทั้งหมด  ซึ่งได้มารวมตัวกันสำหรับการปิกนิก  หายไป-อันตรธาน-สูญสิ้น-จากไป-ไม่มีอยู่-กลายเป็นศูนย์   เมื่อฝนเริ่มตก)  (คือ  หายหน้ากันไปหมด  เมื่อฝนตก)

(a) proclaimed    (ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(b) explored    (สำรวจ)

(c) evaded  (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

(d) leaped    (กระโดด)

(e) disappeared    (หายไป, สูญหาย, สาบสูญ, ตาย)

 

12. The woman was dismissed (v) from hospital yesterday only a week after her operation. 

(ผู้หญิงคนนั้นได้รับการ  ปล่อยตัว-ไล่ออก-ยกฟ้อง-บอกเลิกแถว   จากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้  หลังจากการผ่าตัดของเธอเพียง สัปดาห์เท่านั้น)

(a) expelled    (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(b) evicted    (ขับไล่, ขับออก, ไล่ที่, เรียกคืน)

(c) ejected    (ขับไล่, ขับออก, ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, ดีดออก, ขว้างออก, พ่น, เป่า, พุ่ง)

(d) discharged    (ปล่อยตัว, ปลดจากงาน, ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่นๆ, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ปลดภาระ, ปล่อยออก, ไล่ออก)

(e) burgeoned    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

 

13. Few people like someone who meddles (v) in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง  เข้าไปยุ่ง-ยุ่ง-เสือก   เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

(e) engenders    (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  (ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด, ทำให้ปรากฏขึ้น, สร้าง)  

 

14. One of the most widely (adv.) discussed environmental effects of supersonic travel is the sonic boom.

(หนึ่งในบรรดาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการอภิปราย   อย่างกว้างขวาง-อย่างแพร่ หลาย-อย่างไพศาล-อย่างห่างไกล-อย่างใจกว้าง   ที่สุด  ของการเดินทางเร็วกว่าเสียง  คือ  เสียงดังที่เกิดจากการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียง)

(a) completely    (โดยสมบูรณ์, อย่างเต็มที่)

(b) distantly    (อย่างห่างไกล, อย่างยาวนาน, อย่างไม่ต่อเนื่องกัน, อย่างไม่คุ้นเคย, อย่างห่างเหิน, อย่างเฉยเมย)

(c) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างแพร่หลาย, อย่างครอบคลุม, อย่างถ้วนทั่ว, แบบเพาะปลูกห่างๆ กัน)

(d) deliberately    (อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุม, อย่างใคร่ครวญ, อย่างระมัดระวัง, โดยเจตนา)

(e) abruptly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างฉับพลัน, อย่างฉุกเฉิน, อย่างคับขัน, อย่างหยาบคาย, อย่างไม่ติดต่อกัน)

 

15. The oldest preserved manuscripts are those written on papyrus, which were found (v) in Egyptian tombs.

(ต้นฉบับ (หนังสือที่เขียนด้วยลายมือ) เก่าแก่ที่สุดที่ได้ถูกเก็บรักษาไว้  คือ  ต้นฉบับที่ถูกเขียนบนป่านปาปีรัส (ต้นกกที่ใช้ทำกระดาษสมัยโบราณ)  ซึ่งถูก   พบ-ค้นพบ-หา-สืบหา-ค้น-สอบค้น-พบความลับ-เห็นว่า   ในหลุมศพในประเทศอียิปต์)

(a) protected    (คุ้มครอง, ปกป้อง, พิทักษ์, รักษา, อารักขา, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศ  โดยการจัดเก็บภาษีสินค้าขาเข้า)

(b) hidden    (ซ่อนเร้น, ปิดบัง, อำพราง)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Hide, Hid, Hidden”)

(c) sought    (ค้นหา, หา, เสาะหา, แสวงหา, สอดส่องหา, สืบหา, พยายามให้ได้มา, ถามหา, สอบหา, สำรวจ)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Seek, Sought, Sought”)

(d) discovered    (ค้นพบ, พบ, เปิดเผย, มองออก)

(e) annihilated    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

16. The symptoms (n) of influenza are fever, headache, and                                                                                                                                           muscular pain.

(อาการ-ลักษณะอาการ-อาการโรค-เครื่องแสดง-เครื่องหมาย-เครื่องชี้บอก   ของไข้หวัดใหญ่  คือ  ไข้ (อุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ), การปวดศีรษะ, และการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ)

(a) effects    (ผลกระทบ, ผล, อิทธิพล, อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ปรากฏการณ์ที่ลวงตา (หรือทางวิทยาศาสตร์), ทรัพย์สิน, ผลประโยชน์)

(b) delights    (ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ, ความยินดี, ความสุขใจ, สิ่งที่ให้ความ สุขใจ)

(c) forces    (พลัง, กำลัง, อำนาจ, พลังงาน, แรง, อนุภาพ, อิทธิพล, อำนาจจิต, พลังจิต, กองทัพ, กลุ่ม)

(d) signs    (อาการ, อากัปกิริยาที่ส่อให้เห็น, เครื่องหมาย, เครื่องหมายแสดง, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, ร่องรอย, รอยเท้า, ราศี)

(e) handicaps    (อุปสรรค, ข้อเสียเปรียบ, ความบกพร่องทางกาย, ความพิการ, การแข่งขันแบบต่อแต้มให้)

 

17. Doctors prescribe massive (a) doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลินที่กินในแต่ละครั้งใน  ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) succinct    (ซัค-ซิ้งคท)  (สั้น, รวบรัด, กะทัดรัด, สรุป, ย่อ, ไม่เยิ่นเย้อ, รัดรูป)  

 

18. Since their interests do not coincide (โค-อิน-ไซ้ด) (v), there is still lingering doubt in my mind whether they should enter into matrimony.

(เพราะว่าความสนใจของพวกเขาไม่   สอดคล้องต้องกัน-ตรงกัน-ลงรอยกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-เกิดขึ้นพร้อมกัน,   ยังคงมีความสงสัยไม่รู้จักหายในใจของผมว่า  เขา (ทั้ง  ๒  คน) ควรเข้าสู่พิธีสมรสหรือไม่)  (คือ  ชาย-หญิงคู่นี้มีความสนใจไม่เหมือนกัน  ผมเลยสงสัยว่า  เขาควรจะแต่งงานกันหรือไม่)  

(a) correspond exactly    (ตรงกันหรือสอดคล้องกันเป๊ะ  หรือ พอดิบพอดี)     

(b) verify    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง)

(c) withstand    (ทนต่อ, ต่อต้าน, สกัด, กลั้น, อดกลั้น, อดทน)

(d) deteriorate    (ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย)

(e) deplore    (ดิ-พล่อร์)  (เสียใจมาก, โศกเศร้ามาก, ร้องไห้คร่ำครวญ)  

 

19. Giant tortoises have been so ruthlessly (adv.) hunted for food that only those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

(เต่ายักษ์ได้ถูกล่า  อย่างโหดร้าย-อย่างไร้ความปราณี   มาก  เพื่อเป็นอาหาร  จนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้  เท่านั้น  ที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

(a) frequently    (บ่อยๆ)

(b) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

(c) unmercifully    (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

(e) generously    (อย่างใจกว้าง, อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างมีน้ำใจ, อย่างไม่เห็นแก่ตัว)

 

20. Archaeology is an immense (a) and wide-ranging subject that covers a time span of some three million years.

(โบราณคดีเป็นสาขาวิชาที่   ใหญ่โต-มหึมา-มโหฬาร-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-มากมาย-เหลือคณานับ-ดีมาก-เลิศ-ยอดเยี่ยม   และมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ    ล้านปี)

(a) time-consuming    (ใช้เวลามาก)

(b) in-depth    (เจาะลึก)

(c) historical    (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

(d) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(e) scrupulous    (คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, ละเอียดรอบคอบ, ระมัดระวัง, กระดากใจ, ตะขิดตะขวงใจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป