หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 307)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. New legislation makes it possible for the Government to restrain (v)  political demonstration.  

(กฎหมายใหม่ทำให้เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลที่จะ  ยับยั้ง-หยุดยั้ง-ห้ามปราม-หน่วงเหนี่ยว-จำกัด-คุม-ควบคุม-รั้ง   การเดินขบวนทางการเมือง)

(a) foresee    (ฟอร์-ซี)  (รู้ล่วงหน้า, มองเห็นล่วงหน้า)

(b) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, ขัดขวาง, สกัดกั้น, ห้าม)

(c) deny    (ปฏิเสธ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) confiscate    (ค้อน-ฟิส-เคท)  (ยึด, ริบ) 

 

2. A variety of animals once roamed (โรม) (v) our land.

(สัตว์จำนวนมากมายหลายชนิด  ครั้งหนึ่งเคย  ท่องเที่ยว-ท่องเที่ยวไปเรื่อย-เดินเตร่   บนผืนแผ่นดินของเรา)

(a) summoned    (เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, ปลุกเร้า, ปลุกให้ตื่น, กระตุ้น)

(b) capsized    {(เรือ) พลิกคว่ำ, ล่ม}

(c) wandered    (ว้อน-เดอะ)  (ท่องเที่ยว, เดินเตร่, เตร็ดเตร่, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ไปในแนวทางที่ไม่แน่นอน)

(d) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

3. A sign in the elevator stated that its capacity (คะ-แพส-ซิ-ที่) (n) was 1100 pounds.

(ป้ายในลิฟต์บอกว่า  ความจุ (ผู้โดยสาร)  ของมัน  คือ  ๑,๑๐๐  ปอนด์)  (คือ  ลิฟต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้  ๑,๑๐๐  ปอนด์)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ)

(b) amount of room or space inside; largest amount that can be held by a container    (ปริมาณที่ว่าง หรือพื้นที่ข้างใน; ความจุ, ปริมาณสูงสุดที่ภาชนะสามารถบรรจุได้)

(c) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตกใจ, ความกลัว)

(d) execution    (การดำเนินการ, การบริหาร, การประหารชีวิต)

(e) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

 

4. What started out as a polite discussion soon became a violent brawl  (บรอล) (n).

(สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการประชุมปรึกษาหารือกันแบบสุภาพ  ในไม่ช้ากลายเป็น  การทะเลาะวิวาท-การด่ากัน-เสียงเอะอะโวยวาย   อย่างรุนแรง)

(a) a noisy quarrel or fight    (การทะเลาะ หรือต่อสู้เสียงดังลั่น)

(b) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก)

(c) hindrance    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(d) zeal    (ความกระตือรือร้นเกินไป, ความปรารถนาแรงกล้า, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดจ่อ, ความเร่าร้อน)

(e) extortion    (การรีดไถ)

 

5. The ambassador verified (v) the report before he called the State Department.  

(ท่านเอกอัครราชทูต  ยืนยัน-ตรวจสอบ-พิสูจน์-ค้นหาความจริง   ของรายงาน  ก่อนที่เขาจะโทรศัพท์ไปที่กระทรวงการต่างประเทศ)

(a) cancelled    (ยกเลิก)

(b) confirmed    (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

(c) initiated    (อิ-นิช-ชี-เอ-ทิด)  (ริเริ่ม, เริ่มนำ, นำเข้ามา, นำไปให้รู้จัก)

(d) proofread     (พิสูจน์อักษร, ตรวจพรู้ฟ, ตรวจความถูกผิดของคำ-ข้อความก่อนนำลงพิมพ์)

(e) enhanced    (ทำให้ดีขึ้น, เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

 

6. The parliament had created a violent controversy (n) over a commercial treaty.  

(รัฐสภาได้ก่อให้เกิด  การโต้เถียง-การโต้คารม-ความขัดแย้ง-การทะเลาะวิวาท   อย่างรุน แรง  เกี่ยวกับสนธิสัญญาพาณิชย์)

(a) debauchery    (ดิ-บ๊อ-เชอะ-รี่)  (ความลุ่มหลงในสุรายาเมา, ความลุ่มหลงในโลกียวิสัย, การล่อลวงไปในทางที่เสียหาย)

(b) dispute    (ดิส-พิ้วท)  (การโต้เถียง, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง   โต้เถียง, ทะเลาะ, โต้แย้ง, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) seminar    (การสัมมนา, การประชุมสัมมนา, การประชุมของกลุ่ม)

(d) colloquium     (คะ-โล้-เควี่ยม)  (การประชุม หรือสัมมนาที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้รอบรู้)

(e) anecdote    (แอ๊น-นิ-โดท)  (เกร็ดความรู้, เกร็ดประวัติ, เรื่องขำขันหรือน่าสนใจ)

 

7. Fats Waller was one of the most accomplished (a) pianists in the history of jazz. 

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโน  ที่ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล   มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)  (“Accomplished”  เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจากกริยาช่องที่   ของ  “Accomplish”  (อะ-ค้อม-พลิช)  ซึ่งหมายถึง  “ทำสำเร็จ, บรรลุผล”)

(a) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

(e) peculiar    (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน) 

 

8. The paucity (พ้อ-ซะ-ทิ่) (n) of natural resources in a country may force it to depend on imports; for instance, China has to import most of its oil.

(จำนวนเล็กน้อย-ความแร้นแค้น-ความขัดสน-ความยากจน   ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศหนึ่ง  อาจจะบังคับให้ประเทศนั้นต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  ตัวอย่าง เช่น  จีนต้องนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่ของตน)

(a) development    (การพัฒนา)

(b) discovery    (การค้นพบ)

(c) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน, การหาได้ยาก, การมีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) adequacy    (ความพอเพียง)

(e) departure    (การจากไป, การไป)

 

9. The use of charms and talismans, still prevalent (เพรฟว-วะ-เลิ่นท) (a) in modern times, is of ancient origin. 

(การใช้เครื่องรางเวทมนตร์คาถา,  และของขลังผ้ายันต์,  ซึ่งยังคง  มีอยู่ทั่วไป-มีอยู่ดาษดื่น-แพร่หลาย-เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   ในยุคสมัยใหม่,   มีจุดกำเนิดมาจากสมัยโบราณ)

(a) popular    (เป็นที่นิยม)

(b) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(c) noteworthy    (น่าสังเกต)

(d) acceptable    (สามารถยอมรับได้)

(e) imperative    (อิม-เพ้อ-ระ-ทิฟว)  (จำเป็น, ซึ่งบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งกำหนดให้ต้องทำ)

 

10. Many old people don’t want to live in a home for the elderly because they don’t get much privacy (ไพร้-วะ-ซี) (n) there as they generally have to share a room with other people.

(คนแก่จำนวนมากไม่ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านสำหรับคนชรา  เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับ   ความเป็นส่วนตัว-การอยู่คนเดียว-ความโดดเดี่ยว-ความสันโดษ-ความลับ   มากนักที่นั่น (บ้านฯ)  เนื่องจากพวกเขาต้องแชร์ห้องกับคนอื่นๆ)

(a) sympathy    (ความเห็นอกเห็นใจ, ความมีใจเหมือนกัน, การเข้าข้าง, การเห็นด้วย, ความพอใจ, ความภูมิใจ)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น, ภาวะที่ตื่นเต้น, ความเร่าร้อน, สิ่งที่กระตุ้น, สิ่งเร้า)

(c) tranquility    (แทรง-ควิ้ล-ลิ-ที)  (ความสงบ, ความเงียบ, ความเงียบสงบ, ความเยือกเย็น, ความราบรื่น)

(d) seclusion    (การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, การตัดขาดจากโลกภายนอก, การแยกตัว, การเก็บตัว, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ)

(e) entertainment    (ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน)

 

11. The police announced that the pickpocket was not working alone.  He had other conspirators (n).

(ตำรวจประกาศว่า  นักล้วงกระเป๋ามิได้กำลังทำงานตามลำพัง  เขามี   ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด-ผู้ร่วมวางแผนร้าย-ผู้รวมหัวกันคิดอุบาย (ร้าย)   คนอื่นๆ)

(a) companions    (เพื่อน, สหาย, มิตร, เพื่อนร่วมงาน, ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้, สิ่งเปรียบเทียบ, คู่มือ)

(b) optimists    (คนมองโลกในแง่ดี, คนที่เชื่อว่าโลกที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของโลกทั้งหลาย)

(c) accomplices    (ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด)

(d) martinets    (ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยอย่างยิ่ง)

(e) beneficiaries    (ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ)

 

12. It was hoped that musicians such as Samuel Barber and Virgil Thomson would spearhead (v) the new American school.

(มันถูกหวังว่านักดนตรี  เช่น  แซมมูเอล บาร์เบอร์ และ เวอร์จิล ทอมสัน  จะ  นำหน้า-เป็นกองหน้า-โจมตี   สำนัก (ดนตรี) อเมริกันแบบใหม่)  (“Spearhead”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “หัวหอก, ปลายหอก, ผู้เป็นกองหน้า, ผู้นำหน้า)

(a) neglect    (ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ทอดทิ้ง)

(b) monitor    (ตรวจสอบ, ตรวจสอบความเหมาะสม, สังเกต, ควบคุม, เป็นเครื่อง เตือน, เป็นเครื่องตรวจ)

(c) lead    (นำ, นำหน้า, เป็นหัวหน้า, นำทาง, เป็นตัวนำ, นำไปสู่, พา, จูง, ชักจูง, จูงให้, ทำให้เกิดขึ้น, พูดนำ, สั่ง, บัญชา)

(d) pacify    (แพส-ซะ-ไฟ)  (ทำให้สงบ, ปลอบขวัญ, ทำให้เงียบ, ทำให้สุขุม)

(e) anticipate    (คาดการณ์ล่วงหน้า, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน)

 

13. New Hampshire was one of the first states to declare (v) its independence from Great Britain.

{รัฐนิวแฮมเชอร์  เป็นหนึ่งในบรรดารัฐแรกๆ (ของสหรัฐฯ) ที่  ประกาศ-แถลงการณ์-แจ้ง (การชำระภาษี)-เรียก (ไพ่)   อิสรภาพของตน  จากสหราชอาณาจักร}  (สมัยเมื่ออังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคม  ปกครองอเมริกา  ก่อนจะก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐฯ)

(a) explain    (อธิบาย, ชี้แจง, บรรยาย, ชี้แจงเหตุผล)

(b) desire    (ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์)

(c) postpone    (เลื่อน, เลื่อนไป, เลื่อนเวลา, ยืดเวลา, ถ่วงเวลา, จัดไว้ในตำแหน่งรอง)

(d) abrogate    (ยกเลิก (กฎหมาย), เพิกถอน)

(e) announce    (ประกาศ, แจ้ง, แถลง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา)

 

14. Many people who want warm coats can buy fake (a) furs.

(ผู้คนจำนวนมากที่ต้องการเสื้อคลุม-เสื้อนอกที่อบอุ่น  สามารถซื้อเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนังขนสัตว์อ่อนนุ่มที่  ปลอม-เทียม)  (“Fake”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ของปลอม-ของเทียม”)

(a) costly    (มีราคาแพง)

(b) heavy    (หนา, หนัก)

(c) inexpensive    (ไม่แพง)

(d) imitation    (ของปลอม, ของเทียม, การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ)  {เป็นการใช้คำนามขยายคำนาม  ที่เรียกว่า  “นามประกอบ”  (Imitation furs)}  (หรืออาจตอบ  imitated (a)  =  “ที่ถูกเลียนแบบ, ทำเทียม, ปลอม)

(e) authentic    (แท้, จริง)

 

15. Astronomers have speculated (v) that our galaxy formed about ten billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้  คาดการณ์-พิจารณา-เก็ง-เดา-ครุ่นคิด-เสี่ยงโชค-ซื้อขายหากำไร-ค้าขาย   ว่ากาแล็กซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ    หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

(e) assisted    (ช่วยเหลือ)

 

16. We were forced by the heavy rain to postpone (v) the picnic.

(เราถูกบังคับโดยฝนที่ตกหนัก  ให้  เลื่อนออกไป-เลื่อน-เลื่อนเวลา-ยืดเวลา   การไปปิกนิก)  (หมายถึง  เลื่อนการไปปิกนิกออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(e) bury    (เบ๊-ริ))  (ฝัง, ปิด, ซุก, ลืม)

 

17. His face showed no sign of fatigue (ฟะ-ทิ้ก) (n) after three consecutive sleepless nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ  ความเหนื่อยล้า-ความอ่อนเพลีย-งานที่หนัก-งานกรรมกร-งานที่ใช้แรง   หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา    คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

(e) euphoria   (ยู-ฟ้อร์-เรีย)  (ความรู้สึกสบาย, ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข) 

 

18. According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate (v) the property owners.

(สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้อง  ชดเชย-ทดแทน (ค่าเสียหาย)  แก่ทรัพย์สินนั้น)  (คือ  พ่อแม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่ลูกก่อขึ้น)

(a) identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(b) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(c) reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(d) comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

(e) yearn    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

 

19. The invention of the radio was a remarkable (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล) (a) achievement.   

(การประดิษฐ์คิดค้นวิทยุเป็นความสำเร็จที่   พิเศษ-น่าทึ่ง-ยอดเยี่ยม-น่าสังเกต)

(a) irksome    (เอิ๊ร์ค-เซิ่ม)  (น่าเบื่อ, เซ็ง, น่ารำคาญ)

(b) ecstatic    (เอค-สแต๊ท-ทิค)  (ซึ่งดีใจ-ปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น)

(c) exceptional; unusual; amazing; uncommon   (ดีเป็นพิเศษ; พิเศษ-ไม่ธรรมดา; น่าทึ่ง; ไม่ธรรมดา-หายาก-พิเศษ-เด่น-น่าใส่ใจ)

(d) flaccid    (แฟล้ค-ซิด)  (อ่อน, อ่อนแอ, ปวกเปียก, หย่อนยาน, ไม่แข็ง, ไม่แน่น)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่คิดมูลค่า, ปราศจากสาเหตุ)

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

20. They both come from relatively affluent (a) backgrounds.

(พวกเขาทั้ง   คนมาจากภูมิหลังที่ค่อนข้าง  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-มากมาย)  (คือ  มีพื้นฐานเป็นคนร่ำรวย)

(a) crucial    (สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(c) influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบกระเทือน, มีผลสะท้อน)

(d) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

(e) witty    (ฉลาด, มีเชาวน์ปัญญา, มีไหวพริบ, เก่งในการใช้ถ้อยคำสำนวน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป