หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 303)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The fox is a sly (สไล) (a) animal, easily able to get away from hunters.

(หมาจิ้งจอกเป็นสัตว์   มีเล่ห์กระเท่ห์-เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม-ปลิ้นปล้อน-กลับกลอก-เหน็บแนม-เสียดสี-แคล่วคล่อง,   ซึ่งสามารถหลบหนีจากนักล่าได้อย่างง่ายดาย)

(a) an austere    (ออส-เทียร์)  (เข้มงวด, มัธยัสถ์, อดออม, ขึงขัง, เคร่งครัดในวินัย, สมถะมาก)

(b) a cunning    (ฉลาดแกมโกง, มีเล่ห์กระเท่ห์, หลักแหลม, แคล่วคล่อง, ชำนาญ, มีฝีมือ, ประณีต)

(c) an elusive    (ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, ไวเหมือนปรอท, เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย)

(d) a brash    (หุนหันพลันแล่น, สะเพร่า, ไม่ไตร่ตรอง, ทะลึ่ง, ก๋ากั่น, (ไม้) เปราะ)

(e) sensible    (มีเหตุผล, ฉลาด, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, รู้สึกไวต่อสิ่งกระตุ้น)

 

2. The prisoner defended himself vigorously but clumsily (adv.).

(นักโทษแก้ต่างให้กับตัวเอง (ต่อหน้าศาล) อย่างแข็งขัน (กระตือรือร้น) แต่ทว่า   อย่างงุ่มง่าม-เซ่อซ่า)  (ความหมาย  คือ  เก้ๆ กังๆ  อาจเป็นด้วยความประหม่า  ทำให้พูดผิดๆ ถูกๆ  หรือ ตอบไม่ตรงคำถาม)

(a) foolishly    (อย่างโง่เขลา)

(b) awkwardly    (อย่างงุ่มง่าม-เคอะเขิน-เก้งก้าง-อึดอัดใจ-ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

(c) recklessly    (อย่างสะเพร่า-ประมาท-ไม่ระวัง-ไม่ไตร่ตรอง-ไม่ยั้งคิด-ใจร้อน-บุ่มบ่าม)

(d) forcefully    (อย่างมีพลัง-มีอำนาจ-เข้มแข็ง-เด็ดเดี่ยว)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

 

3. The lonely man exaggerated (v) his illness in order to gain people’s sympathy.

(ชายที่ว้าเหว่คนนั้น   พูดเกินความจริง-โอ้อวด-เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ   (เกี่ยวกับ) ความเจ็บป่วยของเขา  เพื่อที่จะได้รับความเห็นใจจากผู้คน)

(a) grumbled about    (บ่นเกี่ยวกับเรื่อง)

(b) overstated    (กล่าวเกินความจริง, คุยโม้โอ้อวด)

(c) dwelled on    (มีชีวิตอยู่ด้วย  -  เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล)

(d) developed    (พัฒนา, สร้างขึ้นมา)

(e) detected    (พบ, ค้นพบ, ค้นหา, จับ - สารกัมมันตรังสี)

 

4. Memories of his childhood still haunt (ฮอนท) (v) Ralph as he becomes older.

(ความทรงจำในวัยเด็กของเขายังคง   รบกวน-หลอกหลอน-สิ่งสู่-ปรากฏขึ้นเสมอ-สิงอยู่ในใจ-ไปเยี่ยมบ่อย   ราล์ฟ  เมื่อเขามีอายุมากขึ้น)

(a) cheer    (ให้กำลังใจ, โห่ร้อง, ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง, ไชโย, ร้องเสียงไชโย, มีความรื่นเริงยินดี)

(b) concern    (เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้องกับ, พัวพัน, กังวล, เป็นห่วง)

(c) plague    (เพลก)  (ทำให้รำคาญ, ทำให้เกิดความทุกข์, ทำให้เกิดภัยพิบัติ, ทำให้เกิดโรคระบาด)

(d) depress    (ทำให้ซึมเศร้า, ทำให้หดหู่ใจ, ลดลง, กด, กดต่ำ, ยับยั้ง, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง)

(e) illuminate   (ให้แสงสว่าง, ให้ความกระจ่าง, ให้ความรู้)

 

5. One out of five bridges in the United States is outmoded (a).

(หนึ่งในห้าของสะพาน (ข้ามแม่น้ำ) ในสหรัฐฯ   ล้าสมัย-หมดสมัย-พ้นสมัย-เลิกใช้แล้ว)

(a) narrow    (แคบ, คับแคบ, มีเนื้อที่จำกัด, จำกัด, เกือบไม่สำเร็จ, เกือบไม่พอ)

(b) illegal    (ผิดกฎหมาย, ผิดกฎ, ผิดกติกา)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง คนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย)

(c) concrete    (คอนกรีต, สิ่งที่เป็นรูปธรรม, มีตัวตน, เป็นรูปธรรม, ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์)

(d) obsolete    (ล้าสมัย, พ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)

(e) illiterate    (ไม่รู้หนังสือ, ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้)

 

6. Millipedes generally live in damp (a) places in temperate and tropical regions and feed mostly on decaying plant material.

(กิ้งกือโดยทั่วไปแล้วอาศัยอยู่ในสถานที่   ชื้น-หมาด-ไม่กระตือรือร้น-หดหู่-ไร้ชีวิตชีวา   ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิปานกลางและร้อน  และกินอาหารส่วนใหญ่จำพวกซากพืชที่เน่าเปื่อย-ผุพัง)

(a) remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(b) dilapidated    (ชำรุด, ปรักหักพัง, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(c) moist    (มอยซท)  (ชื้น, เปียก, ชุ่ม, น้ำตานอง, เกี่ยวกับหรือมีของเหลวหรือความชื้น)

(d) cozy (cosy)    (สะดวก, อบอุ่นและสบาย)

(e) mysterious   (ลึกลับ, ลี้ลับ, เป็นที่สงสัย, ไม่สามารถอธิบายได้, ลับๆ ล่อๆ)

 

7. The tribe still bases its subsistence (n), in the traditional way, on hunting.

(ชนเผ่านั้นยังคงมีพื้นฐาน   การยังชีพ-การดำรงชีพ-การอยู่รอด-วิธีการยังชีพหรืออยู่รอด-การมีอยู่,  ในแบบเก่าแก่ดั้งเดิม, อยู่บนการล่าสัตว์)

(a) survival    (การดำรงอยู่, การรอดชีวิต, การอยู่รอด, การรอดตาย, การเหลืออยู่, สิ่งที่ดำรงอยู่)

(b) lore    (นิทานพื้นบ้าน, ตำนาน, เรื่องเก่าๆ, นิยายที่เล่าลือกันมา, บทเรียน, ความรู้, การสั่งสอน, กระบวนการสอน)

(c) entertainment    (ความเพลิดเพลิน, ความบันเทิง, ความสนุกสนาน)

(d) exercise    (การออกกำลังกาย, แบบฝึกหัด, การฝึกหัด, การฝึกฝน)

(e) discrimination    (การเลือกที่รักมักที่ชัง, การเลือกปฏิบัติ, การแบ่งแยก, การแยกแยะ, การวินิจฉัย, ความสามารถหรืออำนาจในการแยกแยะ)

 

8. The government could not provide an abundant (a) supply of food to the refugees as requested by the United Nations.

(รัฐบาลไม่สามารถจัดหาเสบียงอาหารที่  มากมาย-อุดมสมบูรณ์   แก่ผู้ลี้ภัย  ตามที่สหประ ชาชาติร้องขอ)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) insufficient    (ไม่เพียงพอ)

(c) plentiful    (มากมาย, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)

(d) meager    (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

(e) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร)

 

9. All his money will go as a result of this ridiculous (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส) (a) gambling.

(เงินของเขาทั้งหมดจะสูญสิ้นไป  อันเป็นผลมาจากการพนันที่   โง่เขลา-ไร้สาระ-ไม่สม เหตุสมผล-น่าหัวเราะ-น่าขัน)

(a) heavy    (หนัก)

(b) silly    (โง่, เซ่อ, เหลวไหล, ไร้เหตุผล, น่าหัวเราะ, อ่อนแอ)

(c) serious    (รุนแรง, จริงจัง, เอาจริง)

(d) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(e) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, มากเกินไป)

 

10. The most striking (a) technological success in the twentieth century is probably the computer revolution.

(ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่   เด่นชัด-ยอดเยี่ยม-น่าตะลึง-น่าประทับใจ-ซึ่งตี, ต่อย, ชก, ทุบ, ปะทะ   ในศตวรรษที่  ๒๐  บางทีอาจจะเป็นการปฏิวัติด้านคอมพิวเตอร์)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(c) recent    (เมื่อเร็วๆนี้)

(d) defunct    (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

(e) hapless    (โชคไม่ดี, ไร้โชค)

 

11. Anthropologists believe that in the sixteenth century a few thousand Vikings inhabited (v) northern Scandinavia.

(นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าในศตวรรษที่  ๑๖  ชาวไวกิ้ง  ๒ – ๓  พันคน  อาศัยอยู่ใน-อยู่ใน-มีอยู่ใน   สแกนดิเนเวียทางภาคเหนือ)

(a) governed    (ปกครอง)

(b) resided in    (อาศัยอยู่ใน)

(c) fought over    (ต่อสู้เพื่อ – ครอบครอง)

(d) recuperated    (ฟื้นคืน, พักฟื้น, กลับมีสภาพหรือกำลังเหมือนเดิม, ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ), กู้, เอาคืน)

(e) matriculated    (มะ-ทริ้ค-คิว-เลท)  (สมัคร (ลงทะเบียน) เข้าเป็นนักศึกษา, สมัครเข้าเป็นสมาชิก)

 

12. The earthquake had devastated (เดฟ-เวิส-เทท) (v) the entire village.

(แผ่นดินไหวได้   ทำลายล้าง-ล้างผลาญ   ทั้งหมู่บ้าน)

(a) established    (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา)

(b) ruined    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  (ทำให้พินาศ-ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ล่มจม, ล้มละ ลาย, ย่อยยับ)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง   “ความพินาศ-หายนะ-ย่อยยับ, ซากปรักหัก พัง”)

(c) flooded    (น้ำท่วม, ท่วม)

(d) recovered    (ฟื้นจากไข้, หายเป็นปกติ, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(e) amplified    (มาจากกริยา  “Amplify”)  (ขยาย, เพิ่มให้มากขึ้น)

 

13. The fact that she had not arrived by midnight agitated (แอ๊จ-จิ-เทท) (v) her parents.

(ข้อเท็จจริงที่ว่า  เธอยังมาไม่ถึง (บ้าน) เมื่อตอนสองยาม   รบกวน-ทำให้ไม่สงบ-ทำให้ปั่นป่วน   พ่อแม่ของเธอ)  (คือ  ลูกยังไม่กลับบ้านตอน    ยาม  ทำให้พ่อแม่ไม่สงบ-ปั่นป่วน  หรือ รบกวนใจพ่อแม่)

(a) inundated     (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย)  

(b) exhausted     (เอก-ซ้อสท)   (๑. ใช้หมด, ทำให้หมดไป, สูบหรือดูดออกหมด,  ๒.  ทำให้หมดกำลังหรืออ่อนเพลีย)  

(c) scared     (ทำให้ตกใจ, ทำให้อกสั่นขวัญหาย) 

(d) disturbed     (รบกวน, กวน, ทำให้ไม่เป็นสุข, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้เป็นทุกข์, ก่อกวน, ทำให้ยุ่งใจ, ทำให้ลำบากใจ) 

(e) acknowledged    (ยอมรับ)

 

14. We worked without respite (เรส-พิท) (n) from five in the morning until five in the afternoon.

(เราทำงานโดยปราศจาก   การพักผ่อน-การหยุดชั่วคราว-การทุเลา-การยืดเวลาออกไป-การเลื่อนเวลาออกไป   จากตีห้าในตอนเช้า  จนกระทั่ง  ๕  โมงเย็น)

(a) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง หรือกำลังทางทหาร, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)  

(b) reparation     (เรพ-พะ-เร้-ชั่น)  (การชำระเงินคืน, การชดเชย, การเยียวยา, การแก้ไข, การปรับปรุง, การซ่อมแซม, การฟื้นฟู, การปฏิสังขรณ์)  

(c) a period of rest or relief    (ช่วงเวลาการพักผ่อน หรือผ่อนคลาย)  

(d) repercussion    (รี  หรือ  เรพ-เพอร์-คั้ช-ชั่น)  (ผลลัพธ์, ผลกระทบทางอ้อม, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน, เสียงสะท้อน)  

(e) requisite    (เร้ค-ควิ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้) 

 

15. The experts decided that the painting was a genuine (เจ๊น-ยู-อิ้น) (a) Michael Angelo.

(ผู้เชี่ยวชาญชี้ขาดว่า  ภาพเขียนเป็น (ฝีมือ) ของไมเคิล แอนเจโล   จริงๆ-แท้-แท้จริง-จริงใจ-ไม่เสแสร้ง)

(a) real    (แท้, จริง)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) artificial    (ปลอม, เทียม, ไม่แท้, ทำขึ้นเอง, ประดิษฐ์ขึ้นเอง)

(d) defective    {(รถ) เสีย, มีรอยตำหนิ, บกพร่อง, ไม่ปกติ, ไม่สมบูรณ์, พิการ}

(e) proficient    (พรอ-ฟิ-เชิ่นท)  (ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

16. The government will allocate (แอ๊ล-โล-เคท) (v) its budget for the dam construction to provide a sufficient supply of water to villagers throughout the year.

(รัฐบาลจะ  จัดสรร-แบ่งสรร   งบประมาณสำหรับการก่อสร้างเขื่อน  เพื่อจัดหาปริมาณน้ำอย่างเพียงพอให้กับชาวบ้านตลอดทั้งปี)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) contribute    (มีส่วนทำให้เกิด, ก่อให้เกิด, มีคุณูปการ, บริจาค)

(c) obtain    (ได้รับ)

(d) distribute    (ดิส-ทริ้บ-บิ้วท)  (แบ่งสันปันส่วน, แจก, แยก, แพร่กระจาย, จำ หน่าย)

(e) eulogize    (ยู้-ละ-ไจส)  (ยกย่อง, สรรเสริญ, สดุดี)

 

17. MIT is one of the most prestigious (เพรส-ทิ้จ-เจิส หรือ ที้-เจิส) (a) universities in the United States.

(เอ็มไอทีเป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยที่   มีชื่อเสียง-มีเกียรติ-สำคัญ มีอิทธิพล และได้รับการยกย่อง-เป็นที่เคารพนับถือ   มากที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (มีชื่อเสียง, เด่น, สูงส่ง)

(c) prodigious    (โพร-ดิ๊จ-เจิส)  (ใหญ่โตมโหฬาร, มหาศาล, มหัศจรรย์, แปลกประหลาด)

(d) monotonous    (มอน-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(e) unresponsive    (ไม่โต้ตอบ, ไม่ตอบสนอง, เฉยๆ, ไม่แสดงความรู้สึกตอบ)

 

18. The champion will have to confront (คัน-ฟรั้นท) (v) his formidable opponent in the ring soon.

(แชมเปี้ยนจำเป็นจะต้อง   เผชิญหน้ากับ-พบกับ   คู่ต่อสู้ที่น่ากลัว (เอาชนะได้ยาก) ของตนบนเวที (มวย) ในเร็วๆ นี้)  (คือ  ต้องชกกับคู่ต่อสู้)

(a) confuse    (ทำให้งงหรือสับสน, ทำให้วุ่นวาย)

(b) encounter    (เผชิญหน้า, ปะทะ, พบ, ประสบ, พบโดยบังเอิญ)

(c) berate    (ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง)

(d) admonish    (เตือน, ตักเตือน, ว่า, ตำหนิ)

(e) dismay    (ทำให้สลดใจและตกใจ, ทำให้หดหู่, ทำให้ใจหาย, ทำให้อกสั่นขวัญหาย)  (มักมีเรื่องความผิดหวังปนอยู่ด้วยมาก)

 

19. The police wish to confiscate (v) a number of unlicensed firearms from the gang members.   

(ตำรวจประสงค์ (มุ่งหวัง) ที่จะ  ริบ-ยึด   อาวุธที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวนมาก  จากสมาชิกของแก๊ง)

(a) take or seize by authority    (นำไปหรือยึดโดยเจ้าหน้าที่)

(b) import from abroad    (นำเข้ามาจากต่างประเทศ)

(c) display in a showroom    (จัดแสดงไว้ในห้องโชว์)

(d) examine in details    (ตรวจสอบโดยละเอียด)

(e) displease a little    (ทำให้ไม่พอใจนิดหน่อย)

 

20. Governments should endeavour to mitigate (v) the distress of the people.

(รัฐบาลควรพยายามที่จะ   ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง   ความทุกข์ยาก (ความลำบาก, ความเศร้าโศกเสียใจ, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย) ของประชาชน)

(a) increase    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

(c) diminish   (ทำให้ลดน้อยลง, ลดน้อยลง)

(d) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(e) regret    (เสียใจ, เสียดาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ความเสียใจ, ความเสียดาย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป