หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 300)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. There are thousands of kinds of bacteria, many of which are  beneficial (a).

(มีแบคทีเรียหลายพันชนิด  ซึ่งหลายชนิด  มีประโยชน์-เป็นประโยชน์-มีผลดี-ให้ความช่วยเหลือ(ต่อร่างกายมนุษย์)

(a) helpful    (มีประโยชน์, ให้ความช่วยเหลือ)

(b) invisible    (ไม่สามารถมองเห็นได้)

(c) infectious    {(โรค) ซึ่งติดต่อได้, ที่ติดผู้อื่น, ที่มีผลต่อผู้อื่น, ซึ่งทำให้ติดเชื้อ}

(d) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

(e) temporary    (ชั่วคราว)

 

2. In 1923, Jean Toomer wrote a book entitled Cane that blended (v) fiction and poetry to describe the Black experience.

(ในปี ๑๙๒๓, ยีน ทูมเม่อร์  เขียนหนังสือเรื่อง “เคน” ซึ่ง  ผสมผสาน-คลุกเคล้าให้เข้ากัน-ทำให้เหมาะกับ-กลมกลืน    เรื่องที่แต่งขึ้นกับบทกวี  เพื่ออธิบายถึงประสบการณ์ของคนผิวดำ)

(a) included    (รวมถึง, รวมทั้ง)

(b) combined    (ทำให้รวมกัน, เชื่อมโยง, รวบรวม, รวมกัน)

(c) converted    (เปลี่ยน)

(d) defended    (ป้องกัน, กล่าวแก้, แก้ต่างให้จำเลย)

(e) detected    (สืบหา, ค้นหา)

 

3. Materials transported (v) by glaciers eventually come to rest on the surface of the earth.

(วัสดุที่ถูก  พาไป-ขนส่ง-นำส่ง-ส่ง-ลำเลียง-ขนย้าย-เนรเทศ   โดยธารน้ำแข็ง  ในที่สุดแล้วก็จะมาหยุด (กอง) อยู่ที่พื้นผิวของโลก)

(a) covered    (ปกปิด, ปกคลุม, ห่อหุ้ม)

(b) carried    (พาไป, นำไป, พัดพาไป, ขนส่ง, แบก, ลำเลียง, หอบ, หาบ, อุ้ม, ยก, ถือ, บรรทุก, ส่ง, นำติดตัว, สะพาย)

(c) broken off    (ตัดความสัมพันธ์, เลิกคบหาสมาคม)

(d) relieved    (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดลง)

(e) realized    (ตระหนัก, เห็นชัดแจ้ง)

 

4. Tall buildings became practical only with the advent (n) of safe passenger elevators in the 1850s.

(อาคารสูงๆ เริ่มใช้งานได้ (ใช้ประโยชน์ได้ดี) เพียงด้วย  การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด   ของลิฟต์ขนผู้โดยสารขึ้น-ลงที่ปลอดภัย  ในช่วงทศวรรษ ๑๘๕๐ เท่านั้นเอง)   (คือ  ก่อนที่จะมีลิฟต์ใช้  อาคารสูงใช้งานไม่ค่อยได้ดี  เพราะยากลำบากต่อการขึ้น-ลง)

(a) promise    (สัญญา, คำสัญญา, การสัญญา)

(b) introduction    (การนำมาใช้, การเริ่มต้นใช้งาน, การแนะนำให้รู้จัก)

(c) prevalence    (การมีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย)

(d) construction    (การก่อสร้าง, สิ่งก่อสร้าง)

(e) display    (การแสดง, แสดง)

 

5. In 1971, U.S. Secretary of Commerce Maurice Stans recommended (v) a gradual conversion to the metric system.

(ในปี ๑๙๗๑, รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐฯ นายมอริส สแตนซ  แนะนำ-ชี้แนะ-เสนอแนะ-ฝากฝัง-มอบ-ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ   ให้เปลี่ยนไปสู่ระบบเมตริกทีละน้อย – หรืออย่างช้าๆ)

(a) denounced    (ประณาม, ปรักปรำ, กล่าวโทษ, ติเตียน)

(b) suggested    (แนะนำ, เสนอให้ทำ)

(c) described    (อธิบาย, พรรณนา)

(d) demonstrated    (สาธิต, แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง, เดินขบวน)

(e) stabilized    (ทำให้มั่นคง, ทำให้มีเสถียรภาพ)

 

6. The New England colonies owed their prosperity to fishing, shipbuilding, and commerce (n).

(อาณานิคมแถบนิวอิงแลนด์ (ของสหรัฐฯ) เป็นหนี้ความเจริญรุ่งเรืองของตนแก่การจับปลา, การต่อเรือ, และ  การค้า-การพาณิชย์)

(a) manufacturing    (การผลิต, การสร้าง-ทำ-ประดิษฐ์)

(b) politics    (การเมือง)

(c) agriculture    (เกษตรกรรม)

(d) trade    (การค้าขาย, การพาณิชย์)

(e) appliance    (เครื่องไม้เครื่องมือ)

 

7. The tip (n) of the tongue is extremely sensitive to touch.

(ตอนปลาย-ปลาย-ปลายแหลม-ปลายเรียว-ยอดสุด-ใบแทรกหนังสือ   ของลิ้นไวต่อการสัมผัสเป็นอย่างมาก)

(a) bottom    (ก้น, ด้านล่าง)

(b) end    (ตอนปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ขั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ส่วนที่เหลือ, บทสรุป, ความหายนะ, ความพินาศ, วัตถุประสงค์, การลงเอย)

(c) edge    (ริม, ขอบ)

(d) surface    (พื้นผิว, ผิวหน้า)

(e) top    (ตอนบน, ส่วนบน, ยอด)

 

8. In rain forests, bats disperse (v) many of the seeds.

(ในป่าฝน ค้างคาว   ทำให้กระจัดกระจาย   เมล็ดพืชจำนวนมาก)  (คือ  ทำให้เมล็ดพืชกระจัดกระจาย)

(a) discover    (ค้นพบ)

(b) require    (ต้องการ)

(c) distribute    (แพร่, กระจาย, แจก, แบ่งสันปันส่วน, จำหน่าย)

(d) discard    (ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ทิ้งไพ่)

(e) separate    (แยกกัน, แยกออก, แบ่งออกจากกัน, แบ่งสรร, แยกแยะ, วินิจฉัย, สกัด)

 

9. The urban renewal projects of the 1960s razed (v) many historic buildings.

(โครงการสร้างบ้านใหม่ในเขตเมืองในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ ได้   รื้อถอน-ทำลายราบ-ขจัด-ลบล้าง   อาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก)

(a) relocated    (ย้ายไปตั้งสถานที่ใหม่)

(b) renovated    (ปรับปรุง-ตกแต่งเสียใหม่)

(c) demolished    (รื้อทิ้ง, ทำลาย, โค่น)

(d) purchased    (ซื้อ)

(e) impaired    (ทำให้อ่อนแอ-เลวลง-เสียหาย-ได้รับบาดเจ็บ, ลดคุณค่า)

 

10. The wool found beneath (prep.) the hair of certain goats is called mohair.

(ขนสัตว์ที่ถูกพบ  ข้างใต้-ภายใต้-ต่ำกว่า-เลวกว่า-ไม่เหมาะ-ไม่สมควร-เสื่อมเสีย   ขนของแพะบางชนิดถูกเรียกว่าโมแฮร์)

(a) around    (รอบๆ)

(b) attached to    (ติดอยู่กับ, ยึดอยู่กับ)

(c) under    (ใต้, ภายใต้, ข้างล่าง, ล่าง, ต่ำกว่า, น้อยกว่า, รอง, ใต้หัวข้อ, ในสังกัด, ภายใต้การบังคับบัญชา)

(d) in back of    (อยู่ด้านหลัง)

(e) in front of    (อยู่ด้านหน้า)

 

11. Some people believe that the crystals of certain minerals have curative (a) powers.

(คนบางคนเชื่อว่าผลึกของแร่ธาตุบางชนิดมีอำนาจ  เยียวยารักษา-บำบัด-รักษาโรค-มีผลในการรักษาโรค   ได้)

(a) potent    (มีอำนาจ, มีพลัง)

(b) magical    (มีเวทย์มนตร์, เกี่ยวกับมายากล, วิเศษ)

(c) magnetic    (ซึ่งมีแรงดึงดูด, เป็นแบบแม่เหล็ก)

(d) healing    (ซึ่งเยียวยารักษา, ซึ่งทำให้หายป่วยไข้)

(e) curious    (อยากรู้อยากเห็น, แปลกพิกล, หายาก, ผิดธรรมดา, น่าสนใจ)

 

12. Like radios, automobiles began as playthings (n), but soon became a powerful force for social change.

(เช่นเดียวกับวิทยุ, รถยนต์เริ่มต้นในฐานะเป็น  เครื่องเล่น-ของเล่น-ตุ๊กตา-คนทีถูกหยอกเล่น,  แต่ในไม่ช้าได้กลายเป็นพลังที่ทรงอำนาจสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)

(a) necessities    (ของใช้ที่จำเป็น, สิ่งจำเป็น)

(b) experiments    (การทดลอง)

(c) symbols    (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย)

(d) toys    (ของเล่น)           

(e) efforts    (ความพยายาม, ความบากบั่น)

 

13. Hunting and fishing techniques were highly developed among the North American Indians, particularly (adv.) in regions where agriculture was less successful.

(เทคนิคการล่าสัตว์และการจับปลาได้รับการพัฒนาอย่างสูงในบรรดาอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ,  โดยเฉพาะ  ในบริเวณซึ่งการเกษตรกรรมประสบผลสำเร็จน้อยกว่าที่อื่น)

(a) exclusively    (แต่เพียงผู้เดียว, เป็นพิเศษ, ในวงจำกัด)

(b) occasionally    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(c) originally    (แต่เดิมเริ่มแรก, แรกเริ่มเดิมที)

(d) especially    (โดยเฉพาะ)

(e) routinely    (เป็นกิจวัตร, เป็นปกติธรรมดา, เป็นประจำ)

 

14. Unlike trout, most bass prefer still (a) waters.

(ไม่เหมือนปลาเทร้าท์, ปลาบาสส่วนใหญ่ชอบน่านน้ำ  นิ่ง-ไม่ไหล-สงบ-สงัด-เงียบสงบ-ปราศจากสิ่งรบกวน-ปราศจากเสียง-ไม่มีฟอง-ยังคง)

(a) quiet    (เงียบสงบ, นิ่งเฉย, ปราศจากสิ่งรบกวน)

(b) shallow    (ตื้น)

(c) warm    (อบอุ่น)

(d) clear    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, ใส)

(e) profound    (ลึก, ลึกซึ้ง)

 

15. The Gross National Production represents the sum (n) of a nation’s goods and services produced in a single year.

(ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ (เป็นตัว) แทน  ผลรวม-ผลบวก-จำนวนรวม-จำนวนทั้งหมด-ยอด-จำนวนเงิน-ข้อสรุป-ใจความย่อ-โจทย์เลขคณิต   ของสินค้าและบริการของประเทศที่ผลิตขึ้นใน ปี)

(a) remainder    (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษอาหารที่เหลืออยู่)

(b) unit    (หน่วย)

(c) total    (ผลรวม, ผลบวก, จำนวนรวม, ทั้งสิ้น)

(d) result    (ผลลัพธ์, ให้ผล)

(e) multiplication    (การคูณ, ผลคูณ)

 

16. In certain parts of the world, women are considered inferior (a), and are therefore not granted equal rights as men.

(ในบางส่วนของโลก  ผู้หญิงถูกถือว่า   ด้อยกว่า-แย่กว่า-(คุณภาพ) เลวกว่า   และ ดังนั้น  มิได้รับสิทธิเท่าเทียมกันเหมือนผู้ชาย)

(a) superior    (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) second-rate    (อันดับสองหรือรอง, ด้อยคุณภาพ)

(c) glamorous    (มีเสน่ห์, ซึ่งดึงดูดใจ, ที่ทำให้หลงใหล, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย)

(d) isolated    (แยกตัวออกมา, ปลีกตัวโดดเดี่ยว, อยู่ห่างไกล)

(e) penitent    (สำนึกผิด, รู้สึกผิด)

 

17. Typically, a discount is offered as an incentive (n) to get a customer to pay promptly.

(โดยทั่วไป  การลดราคาได้กับการเสนอในฐานะเป็น   สิ่งจูงใจ-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่ง เสริม-สิ่งดลใจ    ให้ลูกค้าจ่ายเงิน (ซื้อ) ในทันที)  (คือ  ควักเงินซื้อทันทีเพราะมีการลดราคา)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(c) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

(e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

18. Adolf Hitler gained support for his power-hungry goals by sparking (v) people’s emotions and prejudices.

(อด็อล์ฟ ฮิตเลอร์  ได้รับการสนับสนุนสำหรับเป้าหมายที่กระหายอำนาจของตน  โดยการ   กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร้าใจ-ทำให้มีชีวิตชีวา-ทำให้เกิดประกายไฟ   อารมณ์และอคติของประชาชน)

(a) exploiting    (ใช้ประโยชน์, ใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(b) eliminating    (กำจัด, ทำลาย, ทำให้หมดไป, คัดออก, ลบออก)

(c) encountering    (เผชิญหน้า, พบกับ)

(d) arousing    (ปลุกเร้า, กระตุ้น)

(e) demonstrating    (แสดง, สาธิต)

 

19. Generally, smallpox caused appalling (a) facial scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า  ซึ่ง   น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

(e) taciturn    (แทส-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

 

20. Corruption is the cancer that undermines (v) the country’s strength.

(การคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งซึ่ง   บ่อนทำลาย-ทำลายทีละน้อย-ทำลายอย่างลับๆ-ทำให้อ่อนลง-ขุด-เซาะ  ความแข็งแรงของประเทศ)

(a) weakens    (ทำให้อ่อนลงหรืออ่อนแอ)

(b) proves    (พิสูจน์)

(c) supports    (สนับสนุน, ค้ำจุน)

(d) stabilizes    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(e) aspires    (ปรารถนา, ใฝ่ฝัน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป