หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 30)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The noise was so faint that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

  (เสียงนั้น  แผ่วเบาหรือค่อย  มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening  (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud  (เสียงดัง)

(c) melodious  (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct  (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

2. Most high school students look up to the star player on the football team.

  (นักเรียนชั้นมัธยมส่วนใหญ่  เคารพนับถือ-นิยมเลื่อมใส  ผู้เล่นที่เป็นดารา – คือมีฝีเท้าดี – ในทีมฟุตบอล)

(a) trust  (ไว้วางใจ, เชื่อมั่น)

(b) envy  (อิจฉา, ริษยา)

(c) respect  (เคารพ, นับถือ)

(d) pursue  (ติดตาม)

3. A sealed bottle thrown into the ocean often floats aimlessly before it reaches land. 

(ขวดที่ปิดผนึก – กันรั่วซึม – ที่ถูกโยนลงไปในมหาสมุทร  มักจะ  ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมาย  ก่อนที่มันจะไปถึงฝั่ง)

(a) sinks  (จม)

(b) leaks  (รั่ว)

(c) disintegrates  (แยกจากกัน, สลายตัว)

(d) drifts  (ล่องลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

4. One symptom of the disease is a high fever.

(อาการอย่างหนึ่งของโรค  คือ ไข้สูง)

(a) symbol  (สัญลักษณ์)

(b) cause  (สาเหตุ)

(c) sign  (อาการ, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์)

(d) pain  (ความเจ็บปวด)

5. His face was flushed because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา แดง  เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red  (แดง)

(b) shaking  (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale  (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet  (เปียก, ชื้น)

6. Despite these initial handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆที่มีความเสียเปรียบ  ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) quickest  (เร็วที่สุด)

(b) longest  (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last  (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first  (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

7. Apes have been taught to produce sentences, but whether or not they can actually think when they do so is a vehemently debated issue among scientists. 

(ลิงไร้หางหรือหางสั้น  -  เช่น ลิงกอริลล่า  อุรังอุตัง -  ถูกสอนให้สร้างประโยค  แต่ว่ามันจะสามารถคิดได้จริงๆเมื่อมันทำเช่นนั้น (คือ สร้างประโยค) หรือไม่ก็ตาม  เป็นประเด็นที่ถูกอภิปราย  อย่างดุเดือด-เร่าร้อน-รุนแรง-กระตือรือร้น  ในบรรดานักวิทยาศาสตร์)

(a) recently  (เมื่อเร็วๆมานี้, หมู่นี้)

(b) wisely (อย่างฉลาด)

(c) hotly  (อย่างเผ็ดร้อน, อย่างรุนแรง,  อย่างดุเดือด)

(d) constantly  (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง)

8. In low temperature areas, bats shun winter conditions by migrating or hibernating.  

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว หลีกเลี่ยง  สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล – คืออยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure  (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid  (หลีกเลี่ยง)

(c) live through (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome  (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

9. Scientific experiments with animal subjects that proliferated in the 1950s are on the decline.

  (การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง  แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น  ในทศวรรษ ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง – คือเริ่มเสื่อมความนิยม)

(a) started  (เริ่มต้น)

(b) increased  (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed  (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular  (กลายเป็นที่นิยม)

10. After the Berlin Wall was torn down, relations between Russia and the United States became more cordial.

(หลังจากกำแพงเบอลินถูกรื้อทิ้ง  ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ  เริ่ม มีมิตรไมตรีจิต-รักใคร่กัน-เป็นมิตร-อบอุ่น-สนิทสนม-มีน้ำใสใจจริง  มากขึ้น)

(a) intimate  (คุ้นเคย, สนิทสนม)

(b) dubious (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

(c) estranged  (ห่างเหิน, แปลกหน้า)

(d) amicable  (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

11. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี  ลำดับความสำคัญ  เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน (หรือความเจริญหูเจริญตา) ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงิน  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence  (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control  (การควบคุม)

(c) influence  (อิทธิพล)

(d) jurisdiction  (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

12. The history of UFO, since the previous century till now, has been an intriguing mystery. 

(ประวัติของจานบิน, ตั้งแต่ศตวรรษก่อนจนถึงปัจจุบัน,  เป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับที่  มีเสน่ห์-ดึงดูดใจหรือยั่วยวนใจคน)

(a) incomprehensible  (ไม่อาจเข้าใจได้)

(b) fascinating  (น่าหลงใหล, มี่เสน่ห์, ดึงดูดหรือยั่วยวนใจ)

(c) inexplicable  (ไม่สามารถอธิบายได้)

(d) incontrovertible  (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

13. The appeal of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น-แข็ง-กระชับ ของมัน  ซึ่งยอมให้ (ทำให้) มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)

(a) density  (ความหนาแน่น)

(b) value  (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction  (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence  (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

14. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกซ์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว  ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined  (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable  (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous  (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant  (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

15. Studies of captured reptiles indicate that crocodiles rank only second to turtles in longevity

(การศึกษาสัตว์เลื้อยคลานที่จับได้  บ่งชี้ว่า  จระเข้จะอยู่เป็นลำดับที่ ๒ รองจากเต่าเท่านั้น  ในเรื่องการมีอายุยืนยาว-อายุยืน)

(a) length  (ความยาว)

(b) lifespan  (ช่วงชีวิต, เวลาในชีวิต)

(c) appetite  (ความอยากกินอาหาร)

(d) endurance  (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

16. Even though many years have passed since Einstein formulated his theory of relativity, few people are able to grasp it fully.

(ถึงแม้ว่าหลายปีได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไอน์สไตน์สร้างทฎษีสัมพัทธ์ของเขา  ผู้คนน้อยคนสามารถ เข้าใจ มันอย่างเต็มที่)

(a) apply  (ประยุกต์ใช้, ใช้, สมัครงาน)

(b) revise  (แก้ไข, ทบทวน)

(c) comprehend  (เข้าใจ)

(d) project  (คาดการณ์, ประมาณการ, โครงการ)

17. The mother soothed the disappointed child and then promised to take him on a picnic as soon as it stopped raining.

(แม่  ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ  ลูกที่ผิดหวัง  และต่อจากนั้นสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวปิ๊คนิค  ในทันทีที่ฝนหยุดตก)

(a) hugged  (กอด)

(b) comforted  (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

(c) whipped  (หวด, ตี, เฆี่ยน, โบย, ลงแส้, รวบรวม, ชุมนุม)

(d) praised  (สรรเสริญ, ยกย่อง)

18. The clerk had to break off the conversation in order to wait on a customer. 

(เสมียนคนนั้นจำเป็นต้อง หยุด สนทนาโดยกะทันหัน  เพื่อมารับใช้ลูกค้า)  (ข้อนี้อาจหมายถึงการสนทนาของเสมียนเอง  หรือของลูกค้าก็ได้)

(a) resume  (ดำเนินต่อไป)

(b) hurry  (รีบเร่ง)

(c) begin  (เริ่มต้น)

(d) interrupt  (พูดสอด, ตัดบท, ขัดจังหวะ, ขัดขวาง, ทำให้หยุด, ยับยั้ง)

19. The new tax law is explicit; that type of business is tax-exempt.

(กฎหมายภาษีฉบับใหม่  ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่นอน-เปิดเผย  (กล่าวคือ)  ธุรกิจประเภทนั้นได้รับการยกเว้นภาษี)

(a) deficient  (ดิ-ฟิช-เชิ่นท)  (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, บกพร่อง)

(b) exorbitant  {(ราคา) แพงลิ่ว, สูงลิ่ว}

(c) definite  (แน่นอน, แน่ชัด, ชัดเจน, เด็ดขาด)

(d) harsh  (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

20. The union’s grievance committee met with the school board to protest the teacher’s firing. 

(คณะกรรมการ  การอุทธรณ์-ร้องทุกข์  (หรือความไม่พอใจ-ข้อข้องใจ) ของสหภาพแรงงาน  พบกับบอร์ดของโรงเรียน  เพื่อประท้วง-คัดค้าน การไล่ครูออกจากงาน)

(a) personnel  (บุคลากร)

(b) investment  (การลงทุน)

(c) scholarship  (ทุนการศึกษา)

(d) complaint  (การอุทธรณ์-ร้องทุกข็, การบ่น)