หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 3)

                                    

Matching

Choose the synonym (จงเลือกข้อที่คำมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน)

1.     Incessant (ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน, ไม่จบสิ้น)

(a)  Unique (ดีเลิศ, ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ

(b) Constant (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา, เป็นประจำ)

(c)  Blocked (ซึ่งถูกขัดขวางหรือสกัดกั้น)

(d) Baffled (งงงวย, ฉงนสนเท่ห์)

คำตอบ  ข้อ (b)

2.     Obstruct (ขัดขวาง, สกัดกั้น, กีดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

(a)  Warn (เตือนให้ระวัง)

(b) Tempt (ยั่วยวน, ล่อใจ, ดึงดูดใจ)

(c)  Enhance (เพิ่ม, ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น, ปรับปรุง)

(d) Block (สกัดกั้น, กีดขวาง, ขัดขวาง)

คำตอบ  ข้อ (d)

3.     Intrigue (ทำให้หลงใหล, ทำให้สนใจ)

(a) Fascinate (ทำให้หลงใหล, ตรึงใจ, กระตุ้นความสนใจ)

(b) Elicit (ดึงออกมา, สกัดออกมา)

(c)  Intensify (ทำให้เข้มข้น-รุนแรงยิ่งขึ้น, กลายเป็นรุนแรงขึ้น-เข้มข้นขึ้น)

(d) Enrich (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ทำให้ค่าเพิ่มขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

4.   Well-suited to (เหมาะสมกับ)

(a)  Unique to (ไม่มีใครเหมือน)

(b) Compatible with (ไปกันได้กับ, เข้ากันได้ดีกับ)

(c)  Enhanced with (ทำให้เพิ่มมากขึ้นโดย)

(d) Dedicated to (อุทิศให้กับ)

คำตอบ  ข้อ (b)

5.     Recompense (ตอบแทน, ชดเชย-ชดใช้, ค่าตอบแทน-ชดเชย-ชดใช้, รางวัล)

(a)  Pinnacle (จุดยอดสุด, จุดสูงสุด, ยอดเขา)

(b) Resilience (ความหดได้, ความยืดหยุ่น, ความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิม)

(c)  Compensation (การชดเชย, การตอบแทน, ค่าตอบแทน)

(d) Consequence (ผลกระทบ, ผลที่ตามมา)

คำตอบ  ข้อ (c)

6.     Convince (ทำให้มั่นใจ-เชื่อมั่น, ทำให้เชื่อ)

(a)  Assert (อ้างสิทธิ, ยืนยัน, ถือสิทธิ)

(b) Persuade (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, ทำให้เชื่อ, กล่อม, แนะนำ)

(c)  Restore (บูรณะ, ทำให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิม)

(d) Yield (ให้ผล, ยอมแพ้)

คำตอบ  ข้อ (b)

7.     Rare (หายาก, มีน้อย, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย, เลิศ, ประเสริฐ, (อาหาร) สุกๆดิบๆ)

(a)  Determined (มุ่งมั่น, แน่วแน่)

(b) Warned (ถูกเตือน)

(c)  Vague (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, เลือน, เลอะเลือน)

(d) Unique (ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม)

คำตอบ  ข้อ (d)

8.     Facilitate (ทำให้สะดวก-รวดเร็ว, ช่วยเหลือ)

(a) Assist (ช่วยเหลือ)

(b) Refine (กลั่น, ทำให้บริสุทธิ์, ขัดเกลา)

(c)  Alter (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) Discard (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

คำตอบ  ข้อ (a)

9.     Enhance (ทำให้เพิ่มขึ้น-มากขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ, ปรับปรุง)

(a)  Entice (ล่อใจ, ทำให้หลงใหล)

(b) Strengthen (ทำให้เข้มแข็ง-แข็งแรงมากขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ)

(c)  Relinquish (ละทิ้ง, ยกเลิก, สละ, ปลดปล่อย, ถอน)

(d) Encourage (ส่งเสริม, ให้กำลังใจ, กระตุ้น)

คำตอบ  ข้อ (b)

10.   Puzzled (ฉงนสนเท่ห์, งงงวย)

(a)  Valid (สมบูรณ์, มีเหตุผล, ฟังขึ้น, ใช้ได้, ยังไม่หมดอายุ)

(b)  Assertive (ซึ่งยืนยัน, ซึ่งอ้างสิทธิ-แสดงสิทธิ, แน่วแน่)

(c)   Baffled (งุนงง, สับสน)

(d)  Astute (เฉลียวฉลาด, มีเชาว์, มีเล่ห์, กระล่อน)

คำตอบ  ข้อ (c)

11.   Stiff (แข็ง, ไม่โค้งงอ, เก้งก้าง, มีกำลัง, เข้มงวด, หนืด)

(a)  Delicate (อ่อนแอ, บอบบาง, แตกง่าย, ละเอียดอ่อน)

(b) Agile (คล่องแคล่ว, ว่องไว, ปราดเปรียว)

(c)  Rigid (แข็ง, ไม่โค้งงอง่าย, ตายตัว, ดื้อ, ไม่ยืดหยุ่น)

(d) Inadequate  (ไม่เพียงพอ)

คำตอบ  ข้อ (c)

12.   Traditional (ดั้งเดิม, เก่าแก่, โบราณ)

(a)  Arbitrary (ตามอำเภอใจ, เอาแต่ใจตัวเอง, ไร้เหตุผล, เอาแต่อารมณ์)

(b) Astounding (น่างุนงง, น่าฉงนสนเท่ห์)

(c)  Conventional (เก่าแก่, โบราณ, ตามจารีตประเพณี)

(d) Frequent (บ่อยๆ)

คำตอบ  ข้อ (c)

13.    Extinguish (ดับ (ไฟ, ความกระหาย, ความอยาก), ทำให้หมดไป-สิ้นไป-ยุติ)

(a) Terminate (จบสิ้น, ยุติ, บอกเลิก, ทำให้จบสิ้น)

(b) Discard (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(c)  Emit (ปล่อยออกมา, ปลดปล่อย)

(d) Deceive (โกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง)

คำตอบ  ข้อ (a)

14.   Curious (อยากรู้อยากเห็น, แปลก, หายาก, ผิดธรรมดา)

(a)  Annoying (ซึ่งรบกวน, น่าโมโห, น่าเคือง)

(b) Brilliant (ฉลาด, หลักแหลม, มีแสงสว่างสุกใส, โชติช่วง)

(c)  Peculiar (ประหลาด, แปลกพิกล, ไม่เคยปรากฏมาก่อน)

(d)  Expansive (ซึ่งขยายออกไป, แผ่กว้างออกไป, ขยาย)

คำตอบ  ข้อ (c)

15.   Adequate (พอเพียง)

(a) Sufficient (พอเพียง)

(b) Deceptive (ซึ่งหลอกลวง, ต้มตุ๋น, โกง)

(c)  Intense (เข้มข้น, หนาแน่น, ลึกซึ้ง, รุนแรง, เอาจริงเอาจัง)

(d) Amazing (น่าทึ่ง, น่าฉงนสนเท่ห์)

คำตอบ  ข้อ (a)

16.    Immense (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

(a)  Abrupt (ฉับพลัน, ทันทีทันใด)

(b) Massive (มากมาย, ใหญ่โต, กว้างขวาง)

(c)  Ongoing (ซึ่งกำลังดำเนินอยู่, ดำเนินต่อไป, ปัจจุบัน)

(d) Complicated (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

คำตอบ  ข้อ (b)

17.     Exceeding (มากเกินปกติ, มากเกินจำเป็น)

(a)  Resilient (ยืดหยุ่น, ไม่ตายตัว, ฟื้นกลับคืนสู่สภาพเดิม)

(b) Extreme (สุดโต่ง, เกินพอดี, เกินขอบเขต, สุดขีด, มากเกินไป)

(c)  Assertive (แน่วแน่, ซึ่งอ้างสิทธิ-แสดงสิทธิ)

(d) Resolute (เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, มั่นคง)

คำตอบ  ข้อ (b)

18.     Visible (ซึ่งสามารถมองเห็นได้, ชัดเจน)

(a) Noticeable (สามารถมองเห็นได้-สังเกตได้)

(b) Frequent (บ่อยๆ)

(c)  Persuasive (ชักจูง, จูงใจ, น่าเชื่อถือ)

(d) Encouraging (ซึ่งให้กำลังใจ-ส่งเสริม-สนับสนุน)

คำตอบ  ข้อ (a)

19.  Stamina (พละกำลัง, ความแข็งแรง, ความทรหด)

(a)  Courage (ความกล้าหาญ, ความกล้า, กำลังใจ)

(b) Indulgence (การหมกมุ่น, การทำความต้องการ, การปล่อยตัว-ทำตามใจตัว)

(c)  Weakness (ความอ่อนแอ)

(d) Endurance (ความทนทาน, ความทรหดอดทน)

คำตอบ  ข้อ (d)

20.  Restrictive (ซึ่งจำกัด-เข้มงวด, มีขอบเขต, มีลักษณะจำกัด, ถูกกำหนด, คับแคบ, จำกัดวง)

(a) Exclusive (พิเศษ, เฉพาะ, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, อย่างเดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(b) Adverse (ซึ่งเป็นผลร้าย-เป็นปฏิปักษ์, เป็นไปในทางลบ)

(c)  Rough (หยาบ, ขรุขระ, ไม่ราบเรียบ)

(d) Relative (โดยเปรียบเทียบ, ค่อนข้างจะ, ญาติพี่น้อง)

คำตอบ  ข้อ (a)

 

Multiple-Choice Test Questions

จงเลือกคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้

1.   His appearance is deceptive, he really is honest. (ลักษณะท่าทางของเขาหลอกลวง-หลอกตา  จริงๆแล้วเขาเป็นคนซื่อสัตย์ – คือดูภายนอกเป็นคนโกง  แต่จริงๆไม่ใช่)

(a)  Elusive (หลบเลี่ยงเก่ง, หายหน้าบ่อย, ไวเหมือนปรอท)

(b) Misleading (ทำให้เข้าใจผิด-หลงทาง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

(c)  Altered (ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข)

(d) Ambiguous (คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, มี ๒ นัย)

คำตอบ  ข้อ (b)

2.   It is my clear duty to petition the court to declare this action illegal. (มันเป็นหน้าที่ของผมอย่างชัดแจ้งที่จะร้องขอต่อศาลให้ประกาศว่าการกระทำเรื่องนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย)

(a)  Vote (ลงคะแนนเสียง)

(b) Demand (เรียกร้อง, ต้องการ)

(c)  Appeal (ร้องขอ, วิงวอน, ทำให้หลงเสน่ห์-สนใจ, อุทธรณ์)

(d) Persist (ยืนกราน, คะยั้นคะยอ)

คำตอบ  ข้อ (c)

3.   They also concurred that the use of weapons of mass destruction was to be forbidden. (พวกเขายังเห็นพ้องต้องกันว่าการใช้อาวุธที่มีความสามารถทำลายอย่างมหาศาลจะต้องถูกห้ามปรามยับยั้ง)

(a)  Assumed (สันนิษฐาน)

(b) Agreed (เห็นพ้อง, ตกลง)

(c)  Anticipated (คาดหมาย, คาดหวัง, ทำนาย)

(d) Observed (สังเกตเห็น, สังเกตการณ์)

คำตอบ  ข้อ (b)

4.   In many stances, the Congress cannot force the states to abide, although it has power to tempt states by the offer of money. (ในหลายสถานการณ์  สภาคองเกรสไม่สามารถบังคับให้รัฐต่างๆยอมปฏิบัติตาม (กฎ-ระเบียบที่ประกาศใช้)  แม้ว่าสภาฯมีอำนาจที่จะล่อใจ-ดึงดูดใจ รัฐเหล่านั้นโดยการเสนอเงินให้)

(a)  Coerce (บังคับให้ทำตาม)

(b) Entice (ล่อใจ, ยั่วยวน, ทำให้หลง)

(c)  Solicit (เรียกร้อง, ชักชวน, ขอร้อง, วิงวอน, เชื้อเชิญ)

(d) Persuade (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, กล่อม, ทำให้เชื่อ)

คำตอบ  ข้อ (b)

5.   The accuracy of his memory is astounding. (ความแม่นยำของความจำของเขาน่าฉงนสนเท่ห์-น่างงงวย-น่าประหลาดใจ-น่าตกใจ)

(a)  Astonishing (น่าประหลาดใจ-น่าตกใจ)

(b) Rapid (เร็ว)

(c)  Solid (แข็ง, แน่น, อัดแน่น, เป็นแบบเดียวกัน, มีเหตุผล, มีฐานะการเงินมั่นคง)

(d) Resilient (ยืดหยุ่น, ฟื้นกลับคืนสู่สภาพเดิม, กลับคืนรูปทรงเดิม)

คำตอบ  ข้อ (a)

6.   Therefore, many residents are determined to restrict deer’s movements, fence them out, or even eliminate them altogether. (ดังนั้น  ชาวบ้าน – ผู้อยู่อาศัย – จำนวนมากมีความมุ่งมั่นที่จะจำกัดการเคลื่อนย้ายของกวาง  กั้นรั้วไม่ให้พวกมันเข้ามา  หรือแม้กระทั่งกำจัดพวกมันให้หมดไปโดยสิ้นเชิง)

(a)  Want to decide what to do (ต้องการตัดสินใจว่าจะทำอะไร)

(b) Support their increase (สนับสนุนการเพิ่มของพวกมัน)

(c)  Insist on reducing them (ยืนกรานที่จะลดจำนวนพวกมัน)

(d) Favor enlarging the herd (เห็นด้วยกับการขยายฝูงให้ใหญ่ขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (c)

7.   The game of chess was not well organized until 1946, when the world chess governing body, FIDE, asserted its control over international play. (กีฬาหมากรุกมิได้จัดขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนจนกระทั่งในปี ๑๙๔๖  เมื่อองค์กรที่ควบคุมหมากรุกโลก (เอฟไอดีอี) ยืนยัน-อ้างสิทธ์การควบคุมเหนือการเล่นหมากรุกระหว่างประเทศ)

(a)  Enhanced (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปรับปรุง)

(b) Empowered (ให้อำนาจ, ติดอาวุธ)

(c)  Permitted (อนุญาต, อนุมัติ, ยอมให้)

(d) Declared (ประกาศ)

คำตอบ  ข้อ (d)

8.   Despite the fact that all classifications of human societies and cultures are arbitrary, they also attempt to note differences between various human societies. (ทั้งๆข้อเท็จจริงที่ว่าการจัดประเภทของสังคมมนุษย์และวัฒนธรรมจะทำตามอำเภอใจ  มัน (การจัดฯ) ยังพยายามที่จะสังเกต (บันทึก) ความแตกต่างระหว่างสังคมมนุษย์ที่หลากหลายด้วย)

(a)  Vague (คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน)

(b) Haphazard (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

(c)  Disputed (ซึ่งขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกัน)

(d) Elusive (ซึ่งหลบเลี่ยงเก่ง, ซึ่งไม่ค่อยปรากฏตัว, ไวเหมือนปรอท)

คำตอบ  ข้อ (b)

9.   He had been designated to act on her behalf concerning a purchase of the house. (เขาได้รับมอบอำนาจ – หรือถูกบ่งชี้ – ให้กระทำในนามของเธอ เกี่ยวกับการซื้อบ้าน)

(a) Authorized (ให้อำนาจ, มอบอำนาจ)

(b) Accustomed (คุ้นเคย, เคยชิน)

(c)  Determined (มุ่งมั่น, แน่วแน่)

(d) Tempted (ถูกยั่วยวน-ล่อใจ-ดึงดูดใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

10.    J. Edgar Hoover was an astute professional who served as Director of the FBI for 48 years. (เจ เอ็ดการ์ ฮูเว่อร์  เป็นมืออาชีพที่ชาญฉลาด  ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเอฟบีไอเป็นเวลา ๔๘ ปี)

(a)  Acclaimed (ได้รับการสรรเสริญ-ยกย่อง-โห่ร้องต้อนรับ)

(b) Celebrated (มีชื่อเสียง)

(c)  Perceptive (ซึ่งเข้าใจหรือหยั่งรู้)

(d) Eminent (มีชื่อเสียง, โดดเด่น)

คำตอบ  ข้อ (c)

11.    A snake sheds its skin as it grows. (งูลอกคราบของมันขณะที่มันเติบโต)

(a)  Guarded (ปกป้อง, คุ้มครอง, รักษา)

(b) Preserved (สงวนไว้, อนุรักษ์)

(c)  Discarded (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(d) Enhanced (เพิ่ม, ยกระดับ, ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (c)

12.    A brilliance of the sunlight is generally visible in summer. (แสงสว่างสุกใสของแสงอาทิตย์สามารถมองเห็นได้โดยทั่วๆไปในฤดูร้อน)

(a) Radiance (ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี, ความร่าเริงแจ่มใส)

(b) Lightness (ความเบา)

(c)  Appeal (เสน่ห์, การขอร้อง-วิงวอน, การอุทธรณ์)

(d) Enlargement (การขยายให้ใหญ่ขึ้น, การต่อเวลาให้ยาวขึ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

13.    This is a unique opportunity – it won’t be repeated. (นี่เป็นโอกาสพิเศษ-ไม่มีอีกแล้ว-ไม่มีที่ไหนเหมือน – มันจะไม่มี (โอกาส) ซ้ำแบบนี้อีก)

(a)  Intriguing (น่าสนใจ)

(b) Amazing (น่าทึ่ง, น่าฉงนสนเท่ห์)

(c)  Celebrated (มีชื่อเสียง, โด่งดัง)

(d) Rare (หายาก)

คำตอบ  ข้อ (d)

14.    He can’t persuade his sister to change her mind and come to the party. (เขาไม่สามารถชักจูง-เกลี้ยกล่อมน้องสาวของเขาให้เปลี่ยนใจและมาที่งานเลี้ยง)

(a)  Convince (ทำให้เชื่อ, ทำให้มั่นใจ)

(b) Dissuade (ชักชวนไม่ให้ทำ, หน่วงเหนี่ยว, ห้ามปราม, ยับยั้ง)

(c)  Solicit (เรียกร้อง, ชักชวน, ขอร้อง, วิงวอน, เชื้อเชิญ)

(d) Encourage (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, กระตุ้น)

คำตอบ  ข้อ (a)

15.    The government, in conjunction with the private sector, set up a disaster relief fund to help the flood victims. (รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน  จัดตั้งกองทุนบรรเทาภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม)

(a)  Along with (เช่นเดียวกันกับ, ร่วมกับ)

(b) Under (ใต้, ภายใต้)

(c)  Throughout (ตลอด, โดยตลอด)

(d) Within limits (ภายในขอบเขต)

คำตอบ  ข้อ (a)

16.    The issue of where human life first arose has always been an intriguing question for science. (ประเด็นที่ว่าชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นที่ไหนเป็นครั้งแรกได้เป็นคำถามที่น่าสนใจเสมอมาสำหรับวิทยาศาสตร์)

(a)  Interests a lot of scientists (ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากสนใจ)

(b) Can never be answered (ไม่สามารถตอบได้)

(c)  Receives too much attention (ได้รับการเอาใจใส่มากเกินไป)

(d) Will always be a mystery (จะเป็นเรื่องลึกลับ-ลี้ลับอยู่ตลอดไป)

คำตอบ  ข้อ (a)

17.    The politician was cautioned by his advisors not to underestimate the strength of his opponent, but he ignored their advice, resulting in his defeat. (นักการเมืองผู้นั้นได้รับการเตือนโดยที่ปรึกษาของเขามิให้ประเมินกำลังของฝ่ายตรงข้าม (คู่ต่อสู้) ต่ำเกินไป  แต่เขาก็มิได้เอาใจใส่คำแนะนำดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดความพ่ายแพ้ – ในการเลือกตั้ง)

(a)  Warned (เตือน)

(b) Discarded (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(c)  Discouraged (ทำให้ท้อถอย-หมดกำลังใจ)

(d) Convinced (ทำให้เชื่อ, ทำให้มั่นใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

18.    This bone china is too delicate for everyday use. (เครื่องกระเบื้อง-ถ้วยชามที่ทำจากกระดูก (สัตว์) ใบนี้บอบบาง-แตกง่ายเกินไปสำหรับการใช้งานประจำวัน)

(a)  Resilient (ยืดหยุ่น, ดีดตัวกลับมาเป็นรูปแบบเดิม, ฟื้นคืนสู่สภาพเดิม)

(b) Brilliant (สว่าง, สุกใส, ฉลาด, ดีมาก, ยอดมาก)

(c)  Rare (หายาก)

(d) Fragile (เปราะ, บอบบาง, แตกหักได้ง่าย, ถูกทำลายได้ง่าย)

คำตอบ  ข้อ (d)

19.   That tree always bears a lot of apples. (ต้นไม้ต้นนั้นให้ผลแอปเปิ้ลจำนวนมาก)

(a)  Produces (ผลิต)

(b) Elicits (เอาออกมา, นำออกมา, สกัดออกมา)

(c)  Replenishes (เติมให้เต็ม)

(d) Inspires (ดลใจ, ให้แรงบันดาลใจ)

คำตอบ  ข้อ (a)

20.    The murder has baffled the police for months. (การฆาตกรรมทำให้ตำรวจงุนงงเป็นเวลาหลายเดือน)

(a)  Obstructed (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรคต่อ)

(b) Puzzled (ทำให้งงงวย, ทำให้ฉงนสนเท่ห์)

(c)  Discarded (ละทิ้ง, ปฏิเสธ, ทิ้งไพ่)

(d) Astounded (ทำให้ประหลาดใจ-ตกใจ)

คำตอบ  ข้อ (b)

21.    The United States has an immense domestic market and the highest per capita consumption of goods in the world. (สหรัฐฯมีตลาดภายในประเทศที่ใหญ่โตมหึมา  และการบริโภคสินค้าต่อหัวที่สูงที่สุดในโลก)

(a) Massive (ใหญ่, มาก, เป็นก้อนใหญ่, เป็นก้อนใหญ่และหนัก)

(b) Fruitful (ประสบความสำเร็จ, ให้ผล)

(c)  Prominent (เด่น, มีชื่อเสียง)

(d) Significant (สำคัญ)

คำตอบ  ข้อ (a)

22.   It was such a conventional printing process that it took several hours to print out just a single volume. (มันเป็นขบวนการพิมพ์ที่เก่าแก่-ดั้งเดิมมากจนกระทั่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพิมพ์หนังสือออกมาเพียง ๑ เล่ม)

(a)  Restricted (ซึ่งถูกจำกัด)

(b) Available (สามารถหาได้, หาได้ง่าย)

(c)  Traditional (ดั้งเดิม, โบราณ, เก่าแก่, ตามจารีตประเพณี)

(d) Adorable (น่ารัก, น่าชื่นชม)

คำตอบ  ข้อ (c)

23.   It’s just a routine job, mostly correspondence and typing. (มันเป็นเพียงงาน ประจำ-ปกติธรรมดา -  ส่วนใหญ่คือการโต้ตอบจดหมายและพิมพ์ดีด)

(a)  Crucial (สำคัญ, จำเป็นยิ่ง)

(b) Sluggish (เกียจคร้าน, เฉื่อยชา, เชื่องช้า)

(c)  Ordinary (ธรรมดาสามัญ)

(d) Miserable (มีความทุกข์มาก, แย่มาก, น่าเวทนา)

คำตอบ  ข้อ (c)

24.   She looks rather curious in that weird outfit. (เธอมีท่าทางค่อนข้างแปลกพิกลในเครื่องแต่งกายที่ประหลาดชุดนั้น)

(a)  Productive (ที่ให้ผลผลิต, ซึ่งออกดอกออกผล)

(b) Peculiar (แปลก, ประหลาด)

(c)  Appealing (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล)

(d) Sacred (ศักดิ์สิทธิ์)

คำตอบ  ข้อ (b)

25.    When traveling by air, a rigid suitcase is better than a soft bag. (เมื่อเดินทางโดยทางอากาศ  กระเป๋าเดินทางที่แข็ง-ไม่โค้งงอง่าย  ดีกว่ากระเป๋าที่อ่อนนุ่ม)

(a)  Strong (แข็งแรง)

(b) Stiff (แข็ง, ไม่โค้งงอ, มีกำลัง, เข้มงวด)

(c)  Pliable (งอได้, ดัดง่าย, ยืดหยุ่น, เชื่อง่าย, ว่าง่าย, อ่อน, อ่อนโยน)

(d) Complex (สลับซับซ้อน, อาคารชุด, ความกลัว, ปมในใจที่ผิดปกติ)

คำตอบ  ข้อ (b)

26.   Please concentrate on what I am saying. (โปรดเอาใจใส่ในสิ่งที่ผมกำลังพูด)

(a) Pay attention to (เอาใจใส่)

(b) Memorize (จดจำ)

(c)  Decline (ปฏิเสธ, ลดลง)

(d) Exterminate (กำจัด, ทำลายสิ้นซาก)

คำตอบ  ข้อ (a)

27.   The working of a computer is very complex and baffles many people. (การทำงานของคอมพิวเตอร์สลับซับซ้อนมาก  และทำให้หลายคนงุนงง)

(a)  Renowned (มีชื่อเสียง)

(b) Nimble (ว่องไว, คล่องแคล่ว, ฉลาด, เฉียบแหลม)

(c)  Intricate (ยุ่งยาก, สลับซับซ้อน, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) Reckless (สะเพร่า, ไม่รอบคอบ, ไม่เอาใจใส่)

คำตอบ  ข้อ (c)

28.   Over several decades, scientists and engineers have confronted the issue of pollutants emitted by motor vehicles. (เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว  นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้เผชิญกับประเด็นของสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะซึ่งถูกปล่อยออกมาโดยยานยนต์)

(a) Released (ปลดปล่อย, ปล่อยตัว, ปล่อยออกมา)

(b) Created (สร้าง)

(c)  Converted (เปลี่ยน)

(d) Maintained (รักษาไว้, ดำรงไว้)

คำตอบ  ข้อ (a)

29.    Computers are commonplace in offices. (คอมพิวเตอร์เป็นธรรมดาสามัญ-มาตรฐาน ในสำนักงาน – หมายถึงเป็นของใช้ตามปกติหรือเป็นมาตรฐาน)

(a)  Noticeable (สามารถสังเกตได้-มองเห็นได้)

(b) Standard (มาตรฐาน)

(c)  Celebrated (มีชื่อเสียง)

(d) Refined (บริสุทธิ์, ขัดเกลาแล้ว, กลั่นแล้ว)

คำตอบ  ข้อ (b)

30.   Course cloth is used to make sacks. (ผ้าที่หยาบถูกใช้ทำกระสอบ)

(a)  Stiff (แข็ง, ไม่โค้งงอง่าย, มีกำลัง, เข้มงวด)

(b) Strong (แข็งแรง)

(c)  Soft (อ่อนนุ่ม)

(d) Rough (หยาบ, ขรุขระ, ไม่เรียบ, หยาบคาย)

คำตอบ  ข้อ (d)