หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 299)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. With the advent of job specialization, some people have been able to take full advantage of their gifts (n) and become experts in their fields.

(ด้วยการปรากฏขึ้นของความชำนาญเป็นพิเศษในงาน,  คนบางคนสามารถที่จะใช้ประ โยชน์อย่างเต็มที่จาก   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-ของขวัญ-สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ-สิทธิในการให้   ของตน  และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง)

(a) instincts    (สัญชาติญาณ)

(b) talents    (สติปัญญา, ความสามารถ, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

(c) possessions    (การครอบครอง, ทรัพย์สมบัติ)

(d) achievement    (ความสำเร็จ)

(e) endurance    (ความทรหดอดทน, ความแข็งแกร่ง)

 

2. My neighbor is taking his regular (a) morning walk in the garden.  He does this every morning before he takes his breakfast.

(เพื่อนบ้านของผมกำลังเดินยามเช้าที่   เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร-สม่ำเสมอ-ปกติ-ธรรมดา-สามัญ-ตามระเบียบ-ตามแบบแผน   ของเขาในสวน,  เขาทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนกินอาหารเช้า)

(a) habitual    (เป็นปกติวิสัย, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ)

(b) periodical    (เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ)

(c) traditional    (แบบโบราณดั้งเดิม, ตามขนบธรรมเนียม-จารีตประเพณี)

(d) voluntary    (ที่สมัครใจ, ที่รับอาสาทำ-ไม่ได้บังคับ)

(e) compulsory    (ซึ่งบังคับ, ซึ่งต้องทำ)

 

3. The audience at the performance was supportive.  Dancers were repeatedly given a big hand (idiom).

(ผู้ชมที่การแสดงให้การสนับสนุน, นักเต้นรำได้รับการ  ปรบมือ  ซ้ำแล้วซ้ำอีก)

(a) reprimanded    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(b) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, จับผิด)

(c) applauded     (ปรบมือให้, ปรบมือ, ยกย่องสรรเสริญ)

(d) given a hand    (ช่วยเหลือ)

(e) commended    (ยกย่องชมเชย)

 

4. My friend generously offered to look after my children while I was out, but because we already had a babysitter, I gratefully rejected (v) the offer.

(เพื่อนของผมเสนออย่างเอื้อเฟื้อที่จะดูแล (เอาใจใส่) ลูกๆ ของผมในขณะที่ผมออกไปข้างนอก,  แต่เพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงเด็กอยู่แล้ว,  ผมเลย  ปฏิเสธ-ไม่ยอมรับ-บอกปัด-ทิ้ง-ละทิ้ง   ข้อเสนอนั้นด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ-ขอบคุณ)

(a) accepted    (ยอมรับ)

(b) embraced    (กอดรัด, ยินดีต้อนรับ, รับเอามาอย่างเต็มใจ)

(c) welcomed    (ยินดีต้อนรับ)

(d) declined    (ปฏิเสธ)

(e) pondered    (ไตร่ตรอง, ตรึกตรอง)

 

5. One shortcoming (n) of the new scheme is that it might actually daunt those applicants who it was intended to encourage.

(ข้อบกพร่อง-จุดอ่อน-ความล้มเหลว-ปมด้อย   อย่างหนึ่งของโครงการใหม่ก็คือว่า  มันอาจจะทำให้ผู้สมัครเหล่านั้นหวั่นกลัว (ท้อถอย) อย่างแท้จริง,  ผู้ซึ่งโครงการถูกมุ่งหมายให้กำลังใจแก่พวกเขา)  (แทนที่จะทำให้ท้อถอย  ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม)

(a) attraction    (เสน่ห์หรือแรงดึงดูด)

(b) characteristic    (คุณลักษณะ)

(c) highlight    (เหตุการณ์ที่สำคัญ)

(d) impact    (อิทธิพล, ผลกระทบ, แรงปะทะ, การปะทะ, แรงกระทบ)

(e) drawback    (ข้อบกพร่อง, อุปสรรคสิ่งกีดขวาง)

 

6. Most features of a political system tend to develop gradually (adv.).

(ลักษณะส่วนใหญ่ของระบบการเมืองหนึ่งๆ  มีแนวโน้มที่จะพัฒนา  อย่างช้าๆ-ทีละน้อย)

(a) unevenly    (ไม่ราบเรียบ, ไม่สมดุล, ไม่ขนานกัน)

(b) slowly    (อย่างช้าๆ)

(c) effectively    (อย่างมีประสิทธิผล)

(d) locally    (อย่างท้องถิ่น-พื้นเมือง)

(e) differently    (อย่างแตกต่างกัน)

 

7. Until the development of mass production in the nineteenth century, books were relatively scarce (a).

(จนกระทั่งมีการพัฒนาการผลิตในปริมาณมากๆ ในศตวรรษที่ ๑๙, หนังสือค่อนข้างจะ   หาได้ยาก-ขาดแคลน-ไม่เพียงพอ-ไม่ค่อยพบ)  (คือ  ก่อนมีการพิมพ์หนังสือได้ในปริมาณมากๆ ในศตวรรษที่ ๑๙, หนังสือแทบไม่มีใครพิมพ์ขาย  เพราะไม่คุ้มค่าพิมพ์)

(a) costly    (มีราคาแพง)

(b) crude    (หยาบ, ดิบ, สกปรก, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี)

(c) rare    (หายาก, มีน้อย, ไม่ค่อยมี, บาง, เบาบาง, ไม่บ่อย, เลิศ, ประเสริฐ, น่าชมเชย,  (อาหาร) ปรุงไม่สุก)

(d) outstanding    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(e) available    (สามารถหาได้, หาง่าย, มี, เท่าที่จะหาได้, เหมาะที่ใช้)

 

8. The smelting of ores takes place (idiom) in blast furnaces.

(การถลุงสินแร่  เกิดขึ้น  ในเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่และสูงที่ใช้ลมเป่า)

(a) originates    (มีจุดกำเนิด, เริ่มต้น)

(b) remains    (ยังคงเหลือ, ยังคงอยู่อาศัย)

(c) accelerates    (เร่ง, ช่วยให้เร็วขึ้น)

(d) occurs    (เกิดขึ้น)

(e) jeopardizes    (ทำให้เป็นอันตราย, เสี่ยง, ทำอันตราย, ทำร้าย, เป็นภัยต่อ)

 

9. Arbitrators in labor disputes must be impartial (a).

(ผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งด้านแรงงานจะต้อง   ยุติธรรม-มีใจเป็นธรรม-ไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด-ไม่มีอคติ)

(a) unemotional    (ไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก)

(b) fair    (ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ถูกต้อง, ซื่อสัตย์, ปานกลาง, ดีพอใช้, มีผิวพรรณดี, มีเสน่ห์)

(c) impractical    (ปฏิบัติไม่ได้, ใช้ไม่ได้, ไม่ได้ผล, ไม่มีประโยชน์)

(d) wise    (ฉลาด)

(e) dedicated    (อุทิศตัว, เสียสละ)

 

10. Having served previously (adv.) as counselor to President Richard M. Nixon, Anne Armstrong was appointed ambassador to Great Britain in 1976.

(หลังจากได้รับใช้ (ทำหน้าที่)   เมื่อก่อนนี้-แต่ก่อนนี้   ในฐานะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีริชาร์ด  นิกสันแอน อาร์มสตรอง ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหราชอาณา จักรในปี ๑๙๗๖)

(a) loyally    (อย่างจงรักภักดี, อย่างซื่อสัตย์)

(b) frequently    (บ่อยๆ)

(c) exactly    (อย่างแน่นอน, ใช่เลย)

(d) imminently    (อย่างใกล้แล้ว, อย่างจวนๆแล้ว, ใกล้จะเกิดแล้ว)

(e) earlier    (ก่อนหน้านี้, แต่ก่อนนี้)

 

11. The first great industrial conflict (n) in the United States came in 1877.

(ความขัดแย้ง-การต่อสู้-การทะเลาะ-การเป็นปรปักษ์-สงคราม-การสู้รบ   ด้านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่หนแรกในอเมริกา  เกิดขึ้นในปี  ๑๘๗๗)

(a) accident    (อุบัติเหตุ)

(b) boom    (การเติบโตอย่างรวดเร็ว, การมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว)

(c) development    (การพัฒนา)

(d) struggle    (การดิ้นรน, การแข่งขัน, การต่อสู้)

(e) monopoly   (การผูกขาด – ด้านการค้าหรือสนทนาหรืออื่นๆ)

 

12. Most rabbits become active at twilight (adv.).

(กระต่ายส่วนมากออกหากิน  ในเวลาสายัณห์)  (คือ  เวลาโพล้เพล้ใกล้ค่ำ)

(a) at noon    (เวลาเที่ยง)

(b) at midnight    (เวลาเที่ยงคืน)

(c) in the early morning    (เวลาเช้าตรู่)

(d) in the afternoon    (ในตอนบ่าย)

(e) in the early evening    (ในตอนใกล้ค่ำ)

 

13. The green flag signifies (v) the beginning of an auto race.

(ธงสีเขียว   บ่งชี้-มีความหมาย-แสดงออก-บอกให้รู้ล่วงหน้า-บอกใบ้-บุ้ย-เป็นลาง-มีความสำคัญ   ถึงการเริ่มต้นของการแข่งรถ)  (คือ  ให้รถออกวิ่งได้)

(a) delays    (ล่าช้า, ทำให้ล่าช้า)

(b) indicates    (ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้)

(c) precedes    (มาก่อน, นำหน้า, นำก่อน)

(d) depicts    (วาดให้เห็น, อธิบาย, พรรณนา)

(e) delivers    {ส่ง, ส่งต่อ, นำส่ง, ส่งจดหมาย, กล่าว (สุนทรพจน์), คลอดลูก, ช่วยคลอดลูก}

 

14. Many early television performers initially (adv.) starred in radio series.

(นักแสดงทางทีวียุคก่อนๆ นี้จำนวนมาก  แสดง  ในตอนเริ่มต้น-เริ่มแรก  ในรายการวิทยุซีรี่ซ์ –  เล่นเป็นหลายๆ ตอน)  (คือ  เริ่มอาชีพโดยแสดงทางวิทยุ  แล้วต่อมาหันไปแสดงทางทีวี)

(a) originally    (ดั้งเดิมเริ่มแรก, ในตอนเริ่มต้น)

(b) presumably    (โดยสันนิฐาน, โดยคาดคะเน)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) occasionally    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส)

(e) definitely    (อย่างแน่นอน, อย่างเด็ดขาด)

 

15. Loud (a) noises may contribute to hearing loss.

(เสียง  ดัง  อาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน)

(a) high-pitched    (เสียงแหลม)

(b) irregular    (ไม่ปกติ, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่แน่นอน, ไม่สมบูรณ์, ไม่เป็นไปตามแบบแผน)

(c) high-volume    (เสียงดัง)

(d) pleasant    (น่ารื่นรมย์, น่าฟัง, น่าสบาย)

(e) faint    (สลัวๆ, เลือนๆ, อ่อนกำลัง, เป็นลม, หน้ามืด, วิงเวียน, ขี้ขลาด, กลัว)

 

16. To remain alive, all living things require (v) food.

(เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป, สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  ต้องการ-ประสงค์-ปรารถนา-ขอร้อง-เรียกร้อง   อาหาร)

(a) create    (สร้าง, ผลิต)

(b) redirect    (เปลี่ยนทิศทางใหม่)

(c) need    (ต้องการ, จำเป็น)

(d) postpone    (เลื่อนไป, ผัดเวลาออกไป)

(e) enlarge    (ขยายให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มเวลาให้มากขึ้น)

 

17. Edward Hopper painted realistic urban scenes (n).

(เอ็ดเวิร์ด ฮอพเพอร์  ระบายสี  ภาพ-ทิวทัศน์   ในเมือง  แบบรีอัลลิสติก)

(a) dramas    (ละคร)

(b) buildings    (ตึก, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง)

(c) sights    (ภาพ, ทิวทัศน์, สายตา, การมองเห็น)

(d) characters    (ตัวละคร, ตัวหนังสือ, อุปนิสัย)

(e) canvas    (ผ้าใบ)

 

18. Walt Whitman revised (v) his collection of poems Leaves of Grass many times.

(วอลต์ วิธแมน  ทบทวน-เปลี่ยนแปลงแก้ไข   กวีนิพนธ์ที่เขาเก็บรวบรวมไว้  ที่ชื่อว่าใบหญ้าหลายครั้งหลายหน)

(a) issued    (ปล่อยออก, ตีพิมพ์, ออกคำสั่ง, จ่าย, แจก)

(b) renamed    (ตั้งชื่อใหม่)

(c) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) quoted    (อ้าง, ยกเอาคำพูดมา, อ้างราคา)

(e) discovered    (ค้นพบ)

 

19. Tinkers once traveled from town to town, offering to mend (v) pots and pans.

(ช่างบัดกรีเมื่อก่อน  เคยเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง, เสนอ (ให้บริการ)  ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-แก้-ทำให้ถูกต้อง-ปรับปรุง-ดีขึ้น-เจริญขึ้น   หม้อไหและกระทะ)

(a) sell    (ขาย)

(b) purchase    (ซื้อ, การซื้อ)

(c) clean    (ทำความสะอาด)

(d) repair    (ซ่อมแซม, การซ่อมแซม)

(e) exchange    (แลกเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน)

 

20. Frederick Bonfils was a newspaper editor who became famous for his lurid (a) presentation of the news.

(เฟรดเดอริกค์  บอนฟิลซ  เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการนำเสนอข่าวในแบบ  น่ากลัว-น่าขนลุก)  (คือ  เป็นวิธีการเสนอข่าวแบบน่าตื่นเต้น ไม่เหมือนใคร)

(a) informative    (ซึ่งให้ข้อมูล-ข่าวสาร)

(b) literary    (เกี่ยวกับวรรณคดี-หนังสือ-ผลงานประพันธ์, มีเนื้อหาสาระดี, (สำ นวน) โผงผาง)

(c) horrible    (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)

(d) childish    (เหมือนเด็ก, ไม่ประสีประสา, ราวกับทารก)

(e) fragile    (เปราะ, บอบบาง, แตกง่าย, ถูกทำลายโดยง่าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป