หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 297)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Cancer is a disease caused by malignant (a) tumor resulting from an abnormal division of body cells.

(มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกซึ่ง   อันตรายมาก-ถึงตาย-มักทำให้ตายได้    โดยเป็นผลมาจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลร่างกาย)

(a) uncontrolled    (ไม่ได้รับการควบคุม)

(b) harmless    (ไม่มีอันตราย)

(c) malevolent    (เป็นอันตราย, เป็นภัย, มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, ชั่ว, เลว)

(d) countless    (นับไม่ถ้วน, มากมาย)

(e) intentional    (โดยตั้งใจ, มีเจตนา)

 

2. Parents have to respond properly when their children misbehave (v) and upset other people.

(พ่อแม่จำเป็นต้องตอบสนองอย่างเหมาะสม  เมื่อลูกๆ ของตน  ประพฤติไม่ดี   และรบกวนผู้อื่น)

(a) misconduct    (ประพฤติไม่ดี-ไม่เหมาะสม)

(b) mislead    (นำไปผิดทาง, ทำให้หลงผิด)

(c) misplace     (ใส่ผิดที่, วางผิดที่)

(d) mismatch    (จับคู่อย่างผิดๆหรือไม่เหมาะสม)

(e) misinform    (ให้ข้อมูลผิด, แจ้งข่าวผิดๆ)

 

3. Police will no longer put up with (idiom) those caught driving under the influence of alcohol.

(ตำรวจจะไม่  อดทน   ต่อไปอีกแล้ว กับ ผู้ที่ถูกจับกุมในขณะขับรถภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์)

(a) assist    (ช่วยเหลือ)

(b) facilitate    (ทำให้สะดวก-รวดเร็ว, อำนวยความสะดวก)

(c) tolerate    (อดทน, อดกลั้น)

(d) ignore    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(e) commend    (ยกย่อง, สรรเสริญ)

 

4. Although the hazards (แฮ้ซ-เซิร์ด) (n) of space travel are many, the rewards make it a worthwhile endeavor.

(แม้ว่า  อันตราย-การเสี่ยง-สิ่งที่เป็นอันตราย-สิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยง-อุบัติเหตุ-ความไมแน่นอน   ของการเดินทางในอวกาศมีอยู่มากมาย,  รางวัล (ที่ได้จากการเดินทาง) ทำให้มันเป็นความพยายามที่คุ้มค่า)

(a) expenses    (ค่าใช้จ่าย)

(b) difficulties    (ความยากลำบาก)

(c) pressures    (ความกดดัน, แรงดัน)

(d) tendencies    (ความโน้มเอียง, แนวโน้ม)

(e) risks    (ความเสี่ยง, ภัย, อันตราย, เสี่ยง, เสี่ยงภัย, เสี่ยงทำ, ลอง)

 

5. George Washington was reluctant (a) at first to serve as President of the United States.

(ยอร์ช วอชิงตัน  ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน   ในตอนแรก  ที่จะทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐฯ)

(a) impatient    (ไม่อดทน, กระวนกระวาย, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, กระสับกระส่าย)

(b) indulgent    (หมกมุ่น, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, ที่เสพสุขอย่างไม่ลืมตา, ที่หลงผิด)

(c) sought    (เสาะหา, แสวงหา)

(d) anticipated    (คาดหวัง, ทำนาย)

(e) hesitant    (ลังเลใจ, สองจิตสองใจ, รีรอ)

 

6. Researchers gradually decipher (ดิ-ไซ้-เฟอะ) (v) the genetic structure found in the cells of organisms.

(นักวิจัย   ถอดรหัส-แปลความหมาย-ถอดความหมาย,   ทีละน้อย  โครงสร้างทางพันธุกรรมที่พบในเซลของสิ่งมีชีวิต)

(a) deform    (ทำให้เสียรูปทรง, ทำให้พิการ)

(b) devise    (คิดขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น)

(c) detest    (เกลียดชัง, รังเกียจ)

(d) detain    (กักขัง, คุมขัง, หน่วงเหนี่ยว)

(e) decode    (ถอดรหัส)

 

7. When carbon is added to iron in the proper proportions (n), the result is steel.

(เมื่อคาร์บอนถูกเติมลงไปในเหล็กใน  อัตราส่วน-สัดส่วน-ขนาดที่สัมพันธ์กัน    ที่เหมาะ สม,  ผลลัพธ์คือเหล็กกล้า)

(a) amounts    (ปริมาณ, จำนวน)

(b) sequences    (ลำดับเหตุการณ์, ลำดับ, ขั้นตอน, การเรียงลำดับ, การต่อเนื่องกัน) 

(c) laboratories    (ห้องปฏิบัติการ)

(d) containers    (ตู้, ที่ใส่ของ, ที่เก็บ-บรรจุ)

(e) resemblances    (ความเหมือนกัน, ความคล้ายกัน)

 

8. Several shops were forced to close down though they are unaffected by the fire, and it was not known when business would resume (v).

(ร้านจำนวนมากถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลง  แม้ว่าไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้  และไม่รู้ว่าเมื่อใดธุรกิจจะ   ดำเนินต่อไป)

(a) grow    (เจริญ, เติบโต)

(b) shrink    (หดตัว, เล็กลง, ลดลง, สั้นลง)

(c) begin again    (เริ่มใหม่อีกครั้ง)

(d) be bankrupt    (ล้มละลาย)

(e) endure    (อดทน, คงอยู่, ยืนยง)

 

9. The introduction of gunpowder has made spears and swords obsolete (a) as weapons of war.

(การนำดินปืนเข้ามาใช้  ทำให้อาวุธหอกและดาบ   ล้าสมัย-พ้นสมัย-เลิกใช้แล้ว-เก่าคร่ำครึ   ในฐานะอาวุธแห่งสงคราม)  (คือ  อาวุธที่ใช้ทำสงคราม)

(a) useless    (ไร้ประโยชน์)

(b) powerful    (มีอำนาจมาก, ทรงพลัง)

(c) unreliable    (ไม่สามารถพึ่งพาหรือไว้ใจได้)

(d) intelligent    (ฉลาด, มีปัญญา, มีไหวพริบ)

(e) outdated    (ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย)

 

10. A circumspect (a) man seldom takes a chance without examining all the possibilities of failure.

(คนที่   รอบคอบ-ระมัดระวัง-ละเอียดรอบคอบ   ไม่ใคร่จะเสี่ยง  โดยปราศจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ทั้งหลายทั้งปวงของความล้มเหลว)

(a) sociable    (ชอบสังคม, สังคมเก่ง)

(b) cautious    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) trustworthy    (น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(d) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(e) durable    (ทนทาน, คงทน)

 

11. Since Thailand uses a lot of oil each year and is not oil-producing nation, it is compelled (v) to import a large amount of oil from abroad.

(เพราะว่าประเทศไทยใช้น้ำมันมากในแต่ละปี  และมิใช่ประเทศผลิตน้ำมัน,  ประเทศไทยจึงถูก   บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ใช้วิธีบังคับ-ต้อน-ได้มาโดยการบังคับ   ให้นำเข้าน้ำมันในปริมาณมากจากต่างประเทศ)

(a) forced    (บังคับ)

(b) forbidden    (ห้าม)

(c) unable    (ไม่สามารถ)

(d) anxious    (กระวนกระวาย, วิตกกังวล)

(e) erroneous    (ผิดพลาด)

 

12. Many credulous (a) people are influenced by television advertisements to buy certain products.

(คน  หูเบา-เชื่อคนง่าย   จำนวนมาก  ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาทางทีวี  ให้ซื้อผลิตภัณฑ์บางชนิด)

(a) uneducated    (ไม่มีการศึกษา)

(b) logical    (เป็นไปตามหลักเหตุผล, มีเหตุผล)

(c) believing    (เชื่อคนอื่น, เชื่อคนง่าย)

(d) sophisticated    (ฉลาด, เจนโลก, ทันสมัย)

(e) conspicuous    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด, เห็นโทนโท่)

 

13. Hernan Cortes founded (v) Mexico City in the early 16th century.

(เฮอนัน คอร์เทซ (ขุนนางชาวสเปน)   ก่อตั้ง-สร้าง-วางรากฐาน   กรุงเม็กซิโก  ในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๖)

(a) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) stabilized    (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

(c) embraced    (รับด้วยความเต็มใจ, อ้าแขนรับ)

(d) jeopardized    (ทำให้เป็นอันตราย)

(e) established    (ก่อตั้ง, สถาปนา, สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น, กำหนด, บัญญัติ)

  

14. Malaria is a tropical disease that is transmitted (v) to man by the bite of the female Anopheles mosquito.

(ไข้มาลาเรียเป็นโรคในเขตในเขตร้อน  ซึ่งถูก  ส่งผ่าน-ส่งต่อ-ถ่ายทอด-แพร่เชื้อ-กระจาย-กระจายเสียง-ส่งคลื่น-ส่งสัญญาณ   ไปยังมนุษย์  โดยการกัดของยุงอโนฟีเลสตัวเมีย)

(a) generated    (ทำให้เกิดขึ้น)

(b) demonstrated    (สาธิต, แสดง, เดินขบวน)

(c) communicated    (ติดต่อ, สื่อสาร)

(d) elaborated   (พูดโดยละเอียด)

(e) injected    (ฉีดยา, ปลูกฝี, ปลูกฝังความคิด)

 

15. Some teens are openly defiant (a) and can be considered very aggressive.

(วัยรุ่นบางคน  ท้าทาย-เป็นปฏิปักษ์-ต่อต้าน-ดูหมิ่น-ท้า   อย่างเปิดเผย  และสามารถถือ (พิจารณา) ได้ว่าก้าวร้าวอย่างมาก)

(a) respectful    (เคารพนับถือ)

(b) observant    (ระวัง, เอาใจใส่, เคร่งครัด, คอยดู, ช่างสังเกต)

(c) insecure    (ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย)

(d) obscure    (เข้าใจยาก, คลุมเครือ, มืดมัว, ไม่ชัด, ไม่โด่งดัง)

(e) rebellious    (ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, เป็นกบฏ)

 

16. If the fever persists (v) or gets worse, please consider seeing a doctor.

(ถ้าไข้   ดำเนินต่อไป-ดื้อ-ทนทาน   หรือแย่ลง,  โปรดพิจารณาไปพบแพทย์)

(a) continues    (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)

(b) occurs    (เกิดขึ้น)

(c) declines    (ลดลง, เสื่อมลง, ปฏิเสธ)

(d) diminishes    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(e) irritates    (ทำให้โมโห, ทำให้รำคาญหรือหงุดหงิด)

 

17. According to the law, everyone at the crime scene is obliged (v) to tell the truth about what happened.

(ตามกฎหมาย,  ทุกคนที่สถานที่เกิดอาชญากรรม  ถูก  บังคับ-ผูกมัด   ให้ต้องพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น)

(a) required    (ต้องการ, กำหนด, เรียกร้อง, ขอร้อง, ประสงค์)

(b) requested    (ขอร้อง)

(c) revised    (แก้ไข, ทบทวน)

(d) reimbursed    (ชดใช้คืนเงินที่ออกไปก่อน)

(e) replaced    (แทนที่, ทดแทน)

 

18. She had been seriously ill, so it came as a pleasant surprise when she miraculously (adv.) recovered.

(เธอป่วยหนัก,  ดังนั้น  มันจึงปรากฏเป็นความประหลาดใจที่น่ายินดี  เมื่อเธอฟื้นจากไข้   อย่างน่าอัศจรรย์, อย่างปาฏิหาริย์-อภินิหาร-อาเพศ)

(a) peacefully    (อย่างสงบ)

(b) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่คาดหวัง)

(c) gradually    (อย่างช้าๆ, ทีละน้อย)

(d) rapidly    (อย่างรวดเร็ว)

(e) intentionally    (อย่างเจตนาหรือตั้งใจ)

 

19. Over 60 countries agreed to engage (v) in the world summit to resolve the health problem.

(กว่า ๖๐ ประเทศตกลงที่จะ  เข้าร่วม-ผูกมัด-พัวพัน-หมั้น-นัดหมาย-สู้รบ-ต่อสู้-ว่าจ้าง-รับจ้าง-ให้คำมั่น-เชื่อมต่อกับ-ทำสงคราม   ในการประชุมสุดยอดระดับโลก  เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ)

(a) disseminate    (เผยแพร่)

(b) adopt    (รับเอามาใช้, รับเอามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม)

(c) participate    (มีส่วนร่วม)

(d) detest    (เกลียด, เกลียดชัง)

(e) testify    (ให้การเป็นพยาน, เป็นพยานในศาล)

 

20. Throughout her college life, Jane constantly obtained (v) very high marks and graduated from the college with a first class honors degree in chemistry.

(ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยของเธอ,  เจน  ได้รับ-ได้-ได้มา-ไปถึง   คะแนนสูงมากอย่างสม่ำเสมอ  และเรียนจบจากมหาวิทยาลัยด้วยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ทางด้านเคมี)

(a) resembled    (คล้ายกับ, เหมือนกับ)

(b) roamed    (ตระเวนไป, ท่องเที่ยวไป, เร่ร่อนไป)

(c) derived    (ได้รับ)

(d) commenced    (เริ่มต้น)

(e) captured    (จับได้, ยึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ-หลงใหล)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป