หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 295)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the best answer to complete each sentence.  

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์)

 

1. Because of the ________ of hurricanes near the coast, a beach house must have ________ walls to prevent it from collapsing.

(เนื่องมาจาก ______ ของพายุเฮอริเคนใกล้ชายฝั่ง,  บ้านตามชายหาดจะต้องมีกำแพงที่ ______  เพื่อป้องกันมิให้บ้านล้มครืน (พัง) ลง)

(a) scarcity _______ robust    (ความหายาก, การมีน้อย, ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ _______ แข็งแรง, กำยำ, มีกำลังมาก)

(b) abundance _______ brittle    (ความอุดมสมบูรณ์, ความมีมาก _______ เปราะบาง, แตกหักได้ง่าย)

(c) shortage ________ enormous    (ความขาดแคลน ________ ใหญ่มหึมา, มากมาย)

(d) prevalence ________ sturdy    (ความมีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย _______ มั่นคง, ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง)

(e) lack ________ massive    (ความขาดแคลน ________ ใหญ่โต)

 

2. Unlike Arizona, which has a ________ climate, Dakota is often ________, especially in the winter.

(ไม่เหมือนกับรัฐอริโซน่า  ซึ่งมีภูมิอากาศ _______, รัฐดาโกต้ามักจะ _______ อยู่บ่อยๆ,  โดยเฉพาะในฤดูหนาว)

(a) warm ________ humid    (อบอุ่น _______ ชื้น)

(b) stormy _______ unpredictable    (มีพายุจัด ________ ไม่สามารถทำนายได้)

(c) tropical _______ frigid    (แบบในเขตร้อน ________ เยือกเย็นมาก, เย็นชา, ไม่ยิ้มแย้ม, แข็งกระด้าง)

(d) foggy _______ cloudy    (มีหมอกลง, เต็มไปด้วยหมอก ________ มีเมฆมาก)

(e) breezy ________ windy    (มีลมพัดเอื่อยๆ _________ มีลมแรง)

 

3. After engaging in ________ exercise, it is important to recharge by eating a ________ meal.

(หลังจากเข้าร่วม (พัวพัน) ในการออกกำลังกาย ______ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเติมพลังใหม่โดยการกินอาหารที่ ______)

(a) painful _______ little    (เจ็บปวด ________ เล็กน้อย)

(b) long ________ remarkable    (ยาว, นาน ________ น่าสังเกต, ดีเป็นพิเศษ)

(c) strenuous ________ healthy    (ซึ่งใช้เรี่ยวแรงหรือพลังมาก, ________ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, แข็งแรง, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี)

(d) easy ________ heavy    (ง่าย ________ หนัก)

(e) unique ________ luxurious    (ดีเลิศ, ไม่มีที่เปรียบ ________ ฟุ่มเฟือย, หรู หรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

 

4. The ________ of the dinosaur fossils was purely accidental.  Digging dirt in her backyard, a girl ________ the tip of a huge dinosaur bone.

(________ ซากไดโนเสาร์เป็นเรื่องอุบัติเหตุอย่างแท้จริง  ทั้งนี้  ขณะกำลังขุดดินอยู่ในลานหลังบ้านของเธอ,  เด็กหญิงคนหนึ่ง ________ ปลาย (หรือยอดสุด) ของกระดูกชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งของไดโนเสาร์)

(a) disappearance ________ lost    (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย ________ ทำหาย, พ่ายแพ้)

(b) discovery ________ uncovered    (การค้นพบ ________ ค้นพบ, พบ, เปิด เผย, เปิดออก, เปิดโปง, เปิดหมวก)

(c) appearance ________ evacuated    (การปรากฏ, ลักษณะท่าทาง _________ อพยพ, ขนย้ายคนหรือสิ่งของ)

(d) invention ________ revealed    (การประดิษฐ์คิดค้น ________ เปิดเผย)

(e) recovery ________ exhumed    (การนำกลับคืนมา, การฟื้นคืนสู่สภาพเดิม ________ ขุดขึ้นจากหลุม, ขุดศพขึ้นมา, ขุดค้น)

 

5. Although James’s parents can be _______ disciplinarians, their ________ affections reveal how much they truly care for him.

(แม้ว่าพ่อแม่ของเจมส์อาจเป็นผู้ยึดถือระเบียบวินัยซึ่ง _______, ความรักที่ _______ ของพวกเขาเปิดเผยให้เห็นว่า  พวกเขารัก (เอาใจใส่และเป็นห่วง) เจมส์อย่างแท้จริงมากเพียงใด)

(a) strict _______ tender    (เข้มงวด, เคร่งครัด ________ ละมุนละไม, นิ่มนวล, รักใคร่, เป็นห่วง, อ่อนนุ่ม)

(b) firm _______ infrequent    (มั่นคง, แน่นหนา, แข็งแรง, เด็ดขาด, แน่วแน่ ________ ไม่บ่อยนัก)

(c) benevolent _______ insincere    (ใจบุญ, เมตตากรุณา ________ ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์)

(d) responsible _______ scarce    (รับผิดชอบ ________ มีน้อย, หายาก)

(e) serious ________ formidable    (รุนแรง, เอาจริงเอาจัง ________ น่ากลัว, เอาชนะได้ยาก)

 

6. Though at first glance the water may appear ________, I urge you not to be fooled; it is actually rather ________.

(แม้ว่าเมื่อมองผ่านๆ – แว๊บเดียว – ครั้งแรก  น้ำนั้นอาจจะดูเหมือนว่า ________ ทั้งนี้  ผมขอกระตุ้นให้คุณอย่าโดนหลอก (โดยลักษณะภายนอกของน้ำที่เห็น),  อันที่จริงแล้วมัน (น้ำ) ค่อนข้างจะ ________)

(a) contaminated ________ dirty    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ ________ สกปรก)

(b) brackish ________ potable    (กร่อย ________ ดื่มได้)

(c) clear ________ polluted    (ใส ________ ปนเปื้อน, มีมลภาวะ)

(d) clean ________ drinkable    (สะอาด ________ ดื่มได้)

(e) turbid ________ harmful    (ขุ่น ________ มีอันตราย)

 

7. After his _________ in the election, the new senator revealed his hidden ________ that displeased many of the voters; he was too proud to listen to the citizens anymore.

(ภายหลัง _______ ของเขาในการเลือกตั้ง, วุฒิสมาชิกคนใหม่เผยให้เห็นถึง ________ ที่ซ่อนอยู่ภายในของเขา  ซึ่งทำให้ผู้ลงคะแนนจำนวนมากไม่พอใจ  ทั้งนี้  เขาหยิ่งมากเกินไปที่จะยอมฟังประชาชนต่อไปอีก)

(a) loss ________ sadness    (ความพ่ายแพ้, การสูญเสีย ________ ความเศร้า)

(b) victory ________ arrogance    (ชัยชนะ ________ ความหยิ่งยโส, ความจองหอง)

(c) campaign ________ annoyance    (การรณรงค์ ________ ความขุ่นเคือง)

(d) speech ________ modesty    (สุนทรพจน์, คำพูด _________ ความถ่อมตัว, ความพอประมาณ, ความไม่หรูหรา, ความไม่รุนแรง)

(e) defeat ________ integrity    (ความพ่ายแพ้ ________ ความซื่อสัตย์, การยึดถือหลักคุณธรรม)

 

8. My neighbor was upset by the ________ of the new skyscraper across the street, as the building would ________ his view of the sea.

(เพื่อนบ้านของผมไม่สบายใจกับ ________ ตึกระฟ้าหลังใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน,  เนื่องจากตึกหลังนี้จะ ________ การมองเห็นทะเลของเขา)

(a) demolition ________ hamper    (การรื้อทิ้ง, การทำลาย ________ ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค)

(b) establishment ________ reveal    (การก่อสร้าง, การสถาปนา ________ เปิด เผยให้เห็น)

(c) construction ________ obstruct    (การก่อสร้าง ________ ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, บดบัง)

(d) destruction ________ discourage    (การทำลาย _________ ทำให้ท้อใจ)

(e) purchase ________ enable    (การซื้อ, ซื้อ ________ ทำให้สามารถ)

 

9. Mr. Philippe was ________ to become the English department head owing to his enthusiasm and his ________ as a teacher.

(มิสเตอร์ฟิลลิปได้รับ ________ ให้เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษเนื่องมาจากความกระตือรือร้นของเขาและ ________ ของเขาในฐานะครู)

(a) promoted _______ ignorance    (ส่งเสริม, เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง ________ ความโง่เขลา, ความไม่รู้)

(b) selected ________ indolence    (เลือก ________ ความเกียจคร้าน)

(c) extoled ________ passiveness    (สรรเสริญ, ยกย่อง ________ เฉื่อย, อยู่เฉย, ไม่ดิ้นรน, ไม่มีปฏิกิริยา, ไม่โต้ตอบ)

(d) nominated ________ competence    (เสนอชื่อ, แต่งตั้ง ________ ความสามารถ  หรือความชำนาญ)

(e) forced ________ devotion    (บังคับ ________ การอุทิศตัว, การเสียสละ)

 

10. A tiger at the Chicago zoo ________ its leg and, after the veterinarian’s examination, the bottom portion of the leg had to be ________ to stop it from getting infected.

(เสือตัวหนึ่งที่สวนสัตว์ในเมืองชิคาโก้  ขา _______ และหลังจากการตรวจสอบของสัตวแพทย์  (พบว่า)  ด้านล่างของขาจำเป็นจะต้องได้รับการ ________ เพื่อหยุดมันจากการติดเชื้อ)

(a) hurt ________ renovated    (ได้รับบาดเจ็บ ________ ตกแต่งเสียใหม่)

(b) injured ________ vaccinated    (ได้รับบาดเจ็บ ________ ฉีดวัคซีน)

(c) lost ________ cut off    (สูญเสีย ________ ตัดออก)

(d) eliminated ________ anaesthetized    (กำจัด, ทำลาย, ลบทิ้ง ________ ทำให้ชาหรือหมดความรู้สึก)

(e) broke ________ amputated    (หัก ________ ตัดออก (แขน, ขา, หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย)

 

11. In spite of years of poverty and ________, the inventor Thomas Edison produced work that is now ________ by people across the world.

(ทั้งๆ ที่หลายปีของความยากจนและ ________ นักประดิษฐ์  โทมัส  เอดิสัน  ผลิตผลงาน  ซึ่งในปัจจุบันได้รับการ ________ โดยผู้คนทั่วโลก)

(a) inactivity _______ criticized    (การอยู่เฉยๆ, การไม่ทำอะไร ________ วิ พากษ์วิจารณ์)

(b) depression ________ repudiated    (ความหดหู่, ความซึมเศร้า ________ ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ทอดทิ้ง)

(c) distress ________ insulted    (ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ความเคราะห์ร้าย ________ ดูถูก, เหยียดหยาม)

(d) agony ________ neglected    (ความทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง ________ ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(e) adversity _______ acclaimed    (ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ ________ สรร เสริญ, โห่ร้องต้อนรับ, อ้าแขนรับ)

 

12. The scientists indicate that the industrialization in both developed and developing countries ________ results in the ________ changes and the Global Warming.

(นักวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า  การทำให้เป็นอุตสาหกรรมทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา  ส่งผล ________ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ________ และสภาวะโลกร้อน)

(a) wonderfully ________ ecological    (อย่างอัศจรรย์ ________ ทางด้านนิเวศน์)

(b) apparently ________ psychological    (อย่างชัดเจน ________ ทางจิตวิทยา)

(c) unmistakably ________ climatic    (อย่างไม่ผิดไม่พลาด, อย่างแน่นอน, อย่างชัดแจ้ง ________ เกี่ยวกับภูมิอากาศ)

(d) unpredictably ________ social    (อย่างไม่อาจทำนายได้ ________ ทางสังคม)

(e) narrowly ________ environmental    (อย่างหวุดหวิด, อย่างเฉียดฉิว ________ ทางด้านสภาพแวดล้อม)

 

13. ________ you are purchasing or selling a room in an apartment, it is recommended to use a real estate agent whose knowledge of the property market is ________.       

(________ คุณกำลังซื้อหรือขายห้องในอพาร์ตเม้นต์ (ก็ตาม),  ขอแนะนำให้ใช้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์  ผู้ซึ่งความรู้ในเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ ________)

(a) Unless _______ satisfactory    (ถ้า (คุณ) มิได้ (กำลังซื้อ) _______ น่าพึงพอใจ)

(b) Whether _______ comprehensive    (ไม่ว่า ............. ก็ตาม _______ กว้าง ขวาง, ครอบคลุม, ซึ่งหยั่งรู้)

(c) When ________ limited    (เมื่อ _______ จำกัด)

(d) If ________ little    (ถ้า ________ เล็กน้อย)

(e) Until ________ knowledgeable    (จนกระทั่ง ________ มีความรู้)

 

14. Many people find the music not only entertaining but also ________; listening to it helps them to relax and to ________ the tensions.

(คนจำนวนมากพบว่าดนตรีไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงเท่านั้น  แต่ยัง ________ อีกด้วย,  ทั้งนี้  การฟังดนตรีช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายและช่วย ________ ความเครียด)

(a) soothing _______ heighten    (ปลอบประโลม, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ _______ ทำให้สูงขึ้น, มากขึ้น, หรือเข้มข้นยิ่งขึ้น)

(b) interesting _______ intensify    (น่าสนใจ _______ ทำให้เข้มข้นหรือรุนแรงยิ่งขึ้น)

(c) therapeutic ______ alleviate    (ช่วยบำบัดหรือรักษาโรค _______ บรรเทา, ทำให้ลดลง)

(d) melodious _______ enhance    (ไพเราะ, มีเสียงหวาน, เป็นเสียงดนตรี _______ เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปรับปรุง)

(e) tedious _______ mitigate    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ ________ ทำให้บรรเทาหรือลดลง)

 

15. Some fans feel that sports events are _______ only when the competitors are of equal ability, making the outcome of the game ________.

(แฟนๆ บางคนรู้สึกว่าการแข่งขันกีฬา _______ ก็เฉพาะต่อเมื่อผู้เข้าแข่งขันมีความสา มารถเท่าๆ กัน  ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ของการแข่งขัน ______)  (คือ  ผู้ดูทายไม่ถูกว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะ  เนื่องจากการแข่งขันสูสี  ทำให้ดูเกมสนุก)

(a) interesting _______ predictable    (น่าสนใจ ________ สามารถทำนายได้)

(b) boring _______ questionable    (น่าเบื่อ ________ น่าสงสัย, มีพิรุธ, มีปัญหา)

(c) dull _______ foreseen    (น่าเบื่อหน่าย ________ มองเห็นได้ล่วงหน้า, สามารถทำนายได้)

(d) exciting _______ uncertain    (น่าตื่นเต้น ________ ไม่แน่นอน)

(e) amazing _______ confidential    (น่าทึ่ง, น่าสนเท่ห์ ________ เป็นความลับ)

 

16. Due to the _______, a skilled worker has been _______ from promotion several times.  She would have been a great manager

(เนื่องมาจาก _______, คนงาน (หญิง) ที่มีฝีมือคนหนึ่งได้ถูก _______ จากการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหลายครั้ง (มิฉะนั้น)  เธอคงจะเป็นผู้จัดการที่วิเศษมาก)  (หากเธอได้ถูกเลื่อนชั้นมาตั้งแต่เมื่อก่อนโน้น และได้รับตำแหน่งผู้จัดการ)

(a) accident _______ patronized    (อุบัติเหตุ _______ อุปการะ, อุดหนุน)

(b) mischance _______ looked after    (โชคร้าย, อุบัติเหตุ ________ เลี้ยงดู, ดูแล)

(c) incident _______ asked    (เหตุการณ์ _______ ถาม)

(d) misfortune _______ overlooked    (โชคร้าย _______ มองข้าม)

(e) authority _______ dismissed    (เจ้าหน้าที่,  อำนาจ _______ ไล่ออก, เลิกแถว, ยกฟ้อง, ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน)

 

17. Most people read blogs to _______ an answer to a question, or a ________ to a problem they have.

(คนส่วนใหญ่อ่านบล็อกเพื่อ _______ คำตอบต่อคำถาม, หรือ (หา) _______ ต่อปัญหาที่พวกเขามี)

(a) find _______ solution    (หา, พบ, เจอ _______ วิธีแก้, การแก้ปัญหา)

(b) seek for _______ symptom    (เสาะหา ________ อาการของโรค)

(c) obtain _______ difference    (ได้รับ ________ ความแตกต่าง)

(d) imitate _______ evolution    (เลียนแบบ ________ วิวัฒนาการ)

(e) stare at _______ destination    (จ้องมอง ________ จุดหมายปลายทาง)

 

18. The doctors seemed rather ________ about the outcome of the operation on the old lady.  They do not expect her to survive.

(หมอดูเหมือนค่อนข้างจะ ________ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการผ่าตัดสุภาพสตรีชราคนนั้น,  พวกเขาไม่คาดหวังว่าเธอจะรอดชีวิต)

(a) furious    (โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง, โกรธจัด)

(b) cynical    (เยาะเย้ยถากถาง, ดูถูกเหยียดหยาม)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) optimistic    (มองโลกในแง่ดี)

(e) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

19. Because the monkeys under study are ________ the presence of human beings, they typically ________ human observers and go about their business.

(เพราะว่าพวกลิง (ทดลอง) ที่กำลังศึกษาอยู่ ________ การอยู่ต่อหน้ามนุษย์,  มัน – โดยทั่วๆ ไป – จึง ________ ผู้สังเกตการณ์ที่เป็นมนุษย์  และยุ่งอยู่แต่กับธุระของพวกมัน) (คือ  เล่นหรือทำอะไรไปตามประสาลิง  โดยไม่สนใจคน  เพราะคุ้นกับคนจนเห็นคนเป็นสิ่งธรรมดา)

(a) pleased with _______ offend    (ยินดี, ดีใจ ________ ทำให้โกรธ)

(b) certain of _______ welcome    (แน่นอนที่จะ ________ ยินดีต้อนรับ)

(c) unaware of _______ avoid    (ไม่ตระหนักหรือรู้ถึง ________ หลีกเลี่ยง)

(d) accustomed to _______ disregard    (คุ้นเคยหรือเคยชินกับ ________ ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

(e) satisfied with _______ ignore    (พึงพอใจ _______ มองข้าม, ไม่สนใจ)

 

20. Although they are _______ by traps, poison and rifles, predators ________ to feast on flocks of sheep.

(แม้ว่าพวกมันจะถูก _______ โดยกับดัก, ยาพิษ และปืนไรเฟิ่ล, พวกสัตว์นักล่า (เช่น  เสือ สิงโต หมี ฯลฯ) _______ กิน (แบบเลี้ยงฉลอง) แกะเป็นฝูงๆ)

(a) harmed _______ hesitate    (ทำอันตราย _______ รีรอ, ลังเลใจ)

(b) lured _______ refuse    (ล่อ, ดึงดูดใจ, ล่อใจ _______ ปฏิเสธ)

(c) eliminated _______ neglect    (กำจัดสิ้นซาก _______ ไม่สนใจหรือเอาใจใส่)

(d) encouraged _______ attempt    (ให้กำลังใจ _______ พยายาม)

(e) impeded _______ continue    (สกัดกั้นหรือขัดขวาง _______ ทำต่อไป  คือ  กินแกะต่อไป)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป