หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 293)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The telephone is a handy (a) instrument which has become a highly important part of our daily life.

(โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่   มีประโยชน์และใช้งานง่าย-(ร้าน) อยู่ใกล้และเดินทางสะดวก-ง่าย-ใกล้มือ-(คน) คล่องแคล่วมีทักษะ   ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา)

(a) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(b) useless    (ไม่มีประโยชน์)

(c) redundant    (ใช้คำเยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง)

(d) brutal    (ทารุณ, โหดร้าย)

(e) helpful and convenient    (มีประโยชน์  และสะดวก-ใกล้มือ)

 

2. A competent (a) teacher can often help even weak students to learn whereas an inefficient teacher often fail to teach even quite clever students.

(ครูที่  มีความสามารถ-เก่ง   มักจะสามารถช่วยเหลือแม้กระทั่งนักเรียนที่เรียนอ่อนได้บ่อยๆ,  ในทางตรงกันข้าม (แต่ทว่า)  ครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ  มักไม่สามารถที่จะสอนแม้กระทั่งนักเรียนที่ฉลาดมากๆ)

(a) sociable    (ชอบสมาคม, สังคมเก่ง)

(b) severe    (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง)

(c) proficient    (มีความสามารถ, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) solitary    (อยู่ตามลำพัง, โดดเดี่ยว)

(e) massive    (ใหญ่และหนัก, ใหญ่และแข็งแรง, ใหญ่, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่และหนาแน่น)

 

3. Once bad habits are formed, it is difficult to eradicate (v) them, so don’t form bad habits in the first place.

(เมื่อนิสัยเลวๆ ได้ถูกสร้างขึ้นมา,  มันยากที่จะ  กำจัด-ทำลาย-ทำให้หมดไป   มัน,  ดังนั้น  จงอย่าสร้างนิสัยเลวๆ ในประการแรกเลย)

(a) erode    (กัดเซาะ, ทำให้สึกกร่อน)

(b) estimate    (ประมาณการ, ตีราคา)

(c) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

(d) deem    (ลงความเห็นว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า)

(e) establish    (สร้าง, สถาปนา)

 

4. She suppressed (v) her anger because she knew that an outburst would not help improve the situation in any way.

(เธอ   ระงับ-หยุดยั้ง-ขจัด-ทำลาย-ปราบ-ปราบปราม-ยกเลิก-ขยี้    ความโกรธของเธอ  เพราะว่าเธอรู้ว่าการเดือดดาล  (ระเบิดอารมณ์ออกไป)  จะไม่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใด)

(a) impressed    (ทำให้ประทับใจ, กด, ย้ำ, ทำให้เป็นรอย)

(b) withhold    (ระงับ, ยับยั้ง, ขัดขวาง, อายัด, ไม่อนุมัติ, ไม่อนุญาต, ยั้งมือ, ถอนกลับ)

(c) compressed    (บีบ, อัด, กด, ทำให้แข็ง)

(d) oppressed    (กดขี่, ข่มเหง)

(e) depressed    (ทำให้หดหู่ใจ-ซึมเศร้า, ยับยั้ง, ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง, ลดลง, กด, กดต่ำ)

 

5. The rich man made a will (n) so that his assets would be distributed according to his wishes after his death.

(ชายร่ำรวยคนนั้นทำ  พินัยกรรม-ความตั้งใจ-ความตกลงใจ-เจตนารมณ์-การตัดสินใจ-ความประสงค์-ความกระตือรือร้น    เพื่อที่ว่าทรัพย์สินของเขาจะได้ถูกแบ่งสันปันส่วนตามความปรารถนาของเขาหลังการตาย)

(a) a document in which a person declares what he wants to happen to his money and property when he dies    (เอกสารซึ่งบุคคลประกาศว่าเขาต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับเงินและทรัพย์สินของเขา  เมื่อเขาตาย, พินัยกรรม)

 (b) statement    (คำพูด, คำกล่าว)

 (c) subscription    (การบอกรับเป็นสมาชิก)

 (d) prohibition    (การห้าม, การห้ามปราม, การระงับยับยั้ง)

 (e) detection    (การสืบหา, การค้นหา, การค้นหา, การค้นพบ)

 

6. Unlike teams that emphasize unity and cooperation, teams that lack cohesion (n) tend to perform poorly.

(ไม่เหมือนกับทีมที่เน้นความสามัคคีและความร่วมมือ, ทีมที่ขาด   การร่วมกัน-การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน-การเกาะติด-การเกาะกัน   มีแนวโน้มที่จะเล่นอย่างห่วยแตก)

(a) originality    (ความคิดริเริ่ม, ความไม่ซ้ำแบบใคร, ความแหวกแนว, ความเป็นตัวของตัวเอง)

(b) union    (ความสามัคคี, การปรองดองกัน, การสอดคล้องกัน, การรวมกัน, การร่วมกัน, การสมรสกัน, สหภาพ, สหพันธรัฐ, การเชื่อมกัน)

(c) foundation    (พื้นฐาน, รากฐาน, มูลนิธิ)

(d) referees    (กรรมการ, ผู้ตัดสิน)

(e) athletes    (นักกีฬา, นักกรีฑา)

 

7. The government is looking into means of improving the living conditions (n) of its people.

(รัฐบาลกำลังมองหาวิธีการปรับปรุง  สภาพ-สภาวะ-ฐานะ-เงื่อนไข   การครองชีพ (การดำเนินชีวิต) ของประชาชนของตนให้ดีขึ้น)

 (a) standard    (มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ)

(b) surroundings    (สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม)

(c) circumstances    (สถานการณ์, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, เหตุการณ์, กรณี, กาลเทศะ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, กรณีแวดล้อม)

(d) comprehension    (ความเข้าใจ)

(e) assimilations    (การผสมกลมกลืน, การดูดซับ, การซึมซับ)

 

8. Because some of the measurements were incorrect, the architect needed to revise (v) his original plan.

(เพราะว่าการวัด (ขนาด) บางแห่งไม่ถูกต้อง, สถาปนิกจึงจำเป็นต้อง  แก้ไขใหม่-ปรับปรุงใหม่-ชำระใหม่   แปลนดั้งเดิมของเขา)

(a) revitalize    (ให้ชีวิตใหม่แก่, ให้พลังใหม่, ให้กำลังใหม่, ทำให้สดชื่นอีก, ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม)

(b) remove    (เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ลบ, กำจัด, ขจัด, ไล่ออก, ฆ่า)

(c) reiterate    (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

(d) modify    (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, ลดความรุนแรง, ลดหย่อน)

(e) repent    (เสียใจ, สำนึกผิด)

 

9. During the interview for the position in a multinational company, Jack put on his best suit so as to give a good impression (n).

(ในระหว่างการสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งในบรรษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง,  แจ๊คสวมชุดที่ดีที่สุดของเขาเพื่อให้ (เกิด)  ความประทับใจ-สิ่งที่ประทับใจ-รอยประทับ-รอยกด-รอยพิมพ์   ที่ดี)  (แก่ผู้สัมภาษณ์)

(a) promotion    (การเลื่อนชั้น-เลื่อนตำแหน่ง, การส่งเสริม)

(b) sensation    (ประสาทสัมผัส, ความรู้สึกสัมผัส, อาการรู้สึก, ความตื่นเต้น, ความดัง, ความเกรียวกราว)

(c) introduction    (การแนะนำให้รู้จัก, การริเริ่มนำมาใช้)

(d) expression    (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, น้ำเสียง, ลักษณะท่าทาง)

(e) the feelings or opinions which a person has about someone    (ความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่บุคคลมีเกี่ยวกับใครบางคน)

 

10. We were provident (a) with our limited food supplies, knowing that the winter ahead would be long and cold.

(เรา   รอบคอบ-สุขุม-มองไกล-ประหยัด-ขี้เหนียว   กับเสบียงอาหารที่มีจำกัดของเรา,  โดยรู้ว่าหน้าหนาวข้างหน้าจะยาวนานและเย็นเยือก)

(a) bulky    (ใหญ่, เกะกะ, เทอะทะ)

(b) allergic    {แพ้ (อาหาร, อากาศ, ฝุ่นละออง, เกสรดอกไม้, ฯลฯ)}

(c) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, ซึ่งขาดไม่ได้)

(d) preparing (providing) for the future; frugal    (ตระเตรียมหรือจัดหาไว้สำหรับอนาคต; ประหยัดอดออม, ขี้เหนียว)

(e) inevitable    (ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, ซึ่งจะต้องเกิดขึ้น)

 

11. The defendant was acquitted of bribery but convicted of perjury (n)  because he had lied on the witness stand during his trial.

(จำเลยได้รับการปล่อยตัวจากข้อหาติดสินบน  แต่ว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหา  การให้การเท็จ-การเบิกความเท็จ-การสาบานเท็จ    เพราะว่าเขาได้โกหกบนคอก (แท่นยืนพูด) ของพยาน  ในระหว่างการไต่สวนคดี)

(a) lying under oath    (โกหกภายใต้คำสาบาน)

(b) distress    (ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์ยาก, ความลำบาก, ภัยพิบัติ, ความเคราะห์ร้าย)

(c) episode    {ตอน (หนึ่งของเรื่อง), ฉาก, บท, กรณี, คราว, ครั้ง}

(d) gratitude    (ความกตัญญู, ความรู้สึกขอบคุณ)

(e) miniature    (มิ้น-นิ-เช่อะ)  (หุ่นจำลองขนาดเล็ก, รูปเล็ก, ภาพเล็ก, แบบที่ย่อส่วนลงมา, ภาพเขียนที่เล็กมาก)

 

12. The jury saw through the mendacious (a) witness and convicted the defendant.

(คณะลูกขุนมองเห็นผ่านพยานผู้ซึ่ง   โกหก-ไม่ซื่อสัตย์-ปลอม-ไม่แท้    และตัดสินจำเลยว่ามีความผิด)

(a) inane    (อิ-เน่น)  (โง่เขลา, ขาดสติ)

(b) lying; dishonest    (โกหก, โป้ปดมดเท็จ;  ไม่ซื่อสัตย์)

(c) abortive    (ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ)

(d) abject    (น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม)

(e) abstruse    (แอบ-สทรู้ส)  (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

 

13. The meeting seemed uneventful (a) but expert observers realized that important decisions were being made.

(การประชุมดูเหมือนว่า   ปราศจากเหตุการณ์-สงบ-ปกติ-เรื่อยๆ   แต่ว่าผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญตระหนักว่า  กำลังมีการตัดสินใจเรื่องสำคัญ)

(a) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(d) without important or striking happenings    (ปราศจากเหตุการณ์ที่สำคัญ  หรือโดดเด่น)

(e) conspicuous    (เห็นได้ชัด, เด่น, สะดุดตา, เตะตา)

 

14. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) (n) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ   การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ   ได้รับการลงนาม)

(a) truce    (ทรูซ)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาสงบศึก, สัญญาพักรบ, การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(b) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, นิติกรรมสัญญา, สัญญาสมรส-หมั้น, คำย่อ, รูปแบบย่อ)

(c) surrender    (การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ-ละทิ้ง, ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(d) charter    (กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, เช่ามา, เหมา, ให้สิทธิพิเศษ)

(e) artifact    (สิ่งหรือเครื่องมือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น)

 

15. Astronomers have speculated (v) that our galaxy formed about ten billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้   คาดการณ์-พิจารณา-เก็ง-เดา-ครุ่นคิด-เสี่ยงโชค-ซื้อขายหากำไร-ค้าขาย   ว่ากาแลกซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ    หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a) revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b) determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c) hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d) affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

(e) assisted    (ช่วยเหลือ)

 

16. The lawyer probed (v) the man’s mind to see if he was innocent.

(ทนายความ   ตรวจสอบ-สืบสวน-แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่   จิตใจของชายคนนั้น  เพื่อดูว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่)

(a) searched into; examined thoroughly    (ค้นหาเข้าไปข้างใน; ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(b) abhorred    (เกลียด หรือรังเกียจอย่างรุนแรง)

(c) terminated     (เลิก, ยุติ, บอกเลิกหรือยุติ)

(d) united    (รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ร่วมกัน)

(e) emphasized    (เน้น, ย้ำ)

 

17. The climate in the great plains is arid (แอ๊ร์-ริด) (a).

(ภูมิอากาศในทุ่งราบขนาดใหญ่แห่งนั้น   แห้งมาก-แล้ง-ไม่มีความชื้น-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) hot and wet    (ร้อนและชื้น)

(b) hot and dry    (ร้อนและแห้งแล้ง)

(c) cold and wet    (หนาวและชื้น)

(d) cold and dry    (หนาวและแห้งแล้ง)

(e) warm and damp    (อบอุ่นและชื้น)

 

18. Some people think that video games have a hazardous (a) influence on children.

(บางคนคิดว่า  วีดีโอเกมมีอิทธิพลที่   เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงอันตราย-เสี่ยงดวง   ต่อ เด็กๆ)

(a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(b) perilous    (มีอันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว)

(c) educational    (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(e) sedulous    (เซ้จ-ดะ-เลิส)  (ขยัน, หมั่นเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, อดทน)

 

19. Our customers should always receive courteous (เค้อ-เทียส) (a) treatment.

(ลูกค้าของเราควรได้รับการปฏิบัติ (ต่อพวกเขา) อย่าง  สุภาพ-มีมารยาท-มีอัธยาศัย-มีความเอื้อเฟื้อ  อยู่เสมอ)

(a) polite    (สุภาพ, มีมารยาท, นอบน้อม, มีคารวะ, มีกิริยาเรียบร้อย)

(b) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

(c) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

(d) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

(e) indispensable    (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

 

20. They made greater efforts to accelerate (v) the government’s infrastructural projects.

(พวกเขาใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นที่จะ   เร่งรัด-เร่ง-เร่งให้เกิดขึ้น-เพิ่มขึ้น-ก่อให้เกิด   โครงการสาธารณูปโภคของรัฐบาล)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น, เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) influence    (มีผลกระทบ, มีอิทธิพล)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

(e) edify   (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป