หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 289)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. When a man is promoted, he generally receives additional prestige (n) and status as well as money.

(เมื่อชายคนหนึ่งได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง,  โดยทั่วๆ ไปเขาก็ได้รับ   ชื่อเสียง-เกียรติคุณ-ศักดิ์ศรี-บารมี   และสถานภาพเพิ่มขึ้น  รวมทั้งเงินทองด้วย)

(a) freedom    (อิสรภาพ)

(b) dignity    (ความมีเกียรติ, ความสูงศักดิ์, ความสง่างาม)

(c) right    (สิทธิ์)

(d) favor    (ความชอบ, ความโปรดปราน, ความช่วยเหลือ)

(e) multitude    (ฝูงชน, จำนวนมาก)

 

2. Throughout his career, Bill had encountered so many problems and obstacles to his success, but he was able to surmount (v) them all.

(ตลอดอาชีพของเขา,  บิลได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคนานับประการ  ในการไปสู่ความสำเร็จ,  แต่เขาก็สามารถ   เอาชนะ-พิชิต-อยู่เหนือ-ข้าม-ปีนป่าย-ขึ้น-อยู่ข้างบน   มันได้ทั้งหมด)

(a) accept    (ยอมรับ)

(b) develop    (พัฒนา, ทำให้เจริญก้าวหน้า, เติบโต, บุกเบิก, ล้างฟิล์มถ่ายรูป)

(c) overcome    (เอาชนะ, มีชัยเหนือ)

(d) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(e) penalize    (ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ปรับเปรียบเทียบ)

 

3. According to a number of physicians (n), high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(ตามที่  แพทย์  จำนวนมากกล่าวไว้  วิตามินซีปริมาณมาก  มีผลเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อไข้หวัดธรรมดาทั่วไป)

(a) authorities    (เจ้าหน้าที่, องค์กร)

(b) druggists    (คนขายยา, เภสัชกร)

(c) doctors    (แพทย์)

(d) reports    (รายงาน)

(e) psychiatrist    (จิตแพทย์)

 

4. Scientists have detected (v) a black hole five million times as massive as our sun at the center of the galaxy.

(นักวิทยาศาสตร์ได้   ค้นพบ-ตรวจพบ-พบ-พบเห็น-สืบหา-สืบค้น   หลุมดำที่มีขนาดใหญ่โต (มหึมา) เป็น ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเรา  ณ ใจกลางของกาแลกซี่)

(a) investigated    (สืบสวน, สอบสวน)

(b) discovered    (ค้นพบ)

(c) photographed    (ถ่ายภาพ)

(d) reported    (รายงาน)

(e) relinquished    (สละ, ละทิ้ง, เลิก)

 

5. The arrogant (a) girl will not listen to anyone’s advice.  She thinks that she is always right.

(เด็กหญิงที่  หยิ่ง-ยโส-จองหอง   คนนั้น  จะไม่ฟังคำแนะนำของใครทั้งนั้น   เธอคิดว่าเธอถูกเสมอ)

(a) concerned    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(c) inquisitive    (ที่อยากรู้อยากเห็น, ที่ชอบซักถาม, ที่ชอบสอบสวน)

(d) talkative    (ช่างคุย, ขี้คุย, ช่างเจรจา, พูดมาก)

(e) haughty    (ฮ้อท-ทิ่(หยิ่งยโส, โอหัง, อวดดี, จองหอง, สูงส่ง)

 

6. None of the houses that the property agent showed him matched up to his expectations (n).  He did not like any of them.

(ไม่มีบ้านหลังใดที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เขาดู  จะเสมอเหมือน (เหมาะสม) กับ    ความคาดหวัง-ความคาดหมาย-สิ่งที่คาดหวังไว้-การคาดคิด-ความหวัง   ของเขา  ทั้งนี้  เขาไม่ชอบบ้านหลังใดที่เสนอมาเลย)

(a) perceptions    (การเข้าใจ, การหยั่งรู้, การมองเห็น, ความรู้สึก, ความรู้สึกสัมผัส, สิ่งที่มองเห็น)

(b) expressions    (การแสดงออก, การแสดงความคิดหรือความรู้สึกออกเป็นคำพูด, คำพูดที่แสดงออก, ลักษณะท่าทาง)

(c) capabilities    (ความสามารถ)

(d) anticipations    (ความคาดหวัง, การมุ่งหวัง, การทำนาย)

(e) potentials    (ศักยภาพ, ความสามารถหรืออำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ความเป็นไปได้)

 

7. If you are innocent (a), you will be set free.  You won’t be punished if you did not commit the crime.

(ถ้าคุณ  บริสุทธิ์-ไร้มลทิน-ซื่อ-ไร้เดียงสา-ไร้มารยา-ไม่รุนแรง-ไม่เป็นภัย,   คุณจะได้รับการปล่อยเป็นอิสระ,  คุณจะไม่ถูกลงโทษถ้าคุณมิได้ก่ออาชญากรรม)

(a) modest    (ถ่อมตัว, สุภาพ, เรียบๆ, สงบเสงี่ยม, พอประมาณ, ไม่รุนแรง)

(b) anxious    (ห่วงใย, กังวลใจ, เป็นทุกข์)

(c) illiterate    (ไม่รู้หนังสือ, อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้)

(d) guiltless    (ปราศจากความผิด, ไร้มลทิน)

(e) ambiguous    {(คำพูด) คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ}

 

8. We see the moon because the sun’s light reflects (v) it off; therefore, half of the moon is light while the other half is dark.

(เราเห็นดวงจันทร์เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์   สะท้อนกลับ-ส่องกลับ-ส่อให้เห็น-คิด-ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง    มันออกมา,  ดังนั้น  ครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์จะสว่าง (คือ  ด้านที่ถูกแสงอาทิตย์)  ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะมืด)

(a) circulates    (หมุนเวียน, แพร่กระจาย, ผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, ทำให้หมุนเวียน-แพร่กระจาย)

(b) mirrors    (สะท้อนแสง, ส่อง, ส่องเป็นเงา, เป็นตัวแทนที่แท้จริง)

(c) revolves    (โคจร, หมุนรอบ)

(d) turns    (หมุน, พลิก)

(e) shines    (ส่องแสง, ส่องสว่าง)

 

9. According to the safety policy (n) for hotels, there must be a fire extinguisher on every floor.

(สอดคล้องกับ  นโยบาย  ความปลอดภัยสำหรับโรงแรม,  จะต้องมีเครื่องดับเพลิง เครื่อง  ที่ทุกๆ ชั้น – ของโรงแรม)

(a) protection    (การคุ้มครอง, การปกป้อง)

(b) guideline    (นโยบาย, เครื่องชี้แนว, เครื่องแนะแนว)

(c) limit    (ข้อจำกัด, ความจำกัด)

(d) concern    (ความเป็นห่วง, ความกังวล, ความสนใจ, ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, ธุระ, ธุรกิจบริษัท)

(e) agreement (การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็นตรงกัน)

 

10. I don’t really understand why Christopher Columbus is credited with the discovery (n) of America when we learn that Leif Ericson was there 50 years before him.

(ผมไม่เข้าใจจริงๆ เลยว่าทำไม  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  จึงได้รับเกียรติในเรื่อง   การค้นพบ-สิ่งที่ค้นพบ-การเปิดเผย-การแสดงตัว   ทวีปอเมริกา  ในเมื่อเราได้เรียนรู้ว่า  ลีฟ อีริคสัน  อยู่ที่นั่น (ทวีปอเมริกา)  ๕๐  ปีก่อนโคลัมบัส)  (จะเดินทางมาถึง)

(a) detection    (การพบ, การตรวจพบ, การสืบหา)

(b) domination     (การครอบงำ, การมีอำนาจเหนือ, การมีอิทธิพลเหนือ, การควบคุม, การปกครอง)

(c) foundation    (รากฐาน, พื้นฐาน, การสร้าง, การสถาปนา, มูลนิธิ, เงินทุนสนับสนุน, เครื่องสำอางที่ใช้รองพื้นผิวหน้า)

(d) colonization    (การสร้างอาณานิคม, การตั้งรกรากในอาณานิคม)

(e) occupation    (การครอบครอง, การยึดครอง, ช่วงเวลาการครอบครอง-ยึดครอง, อาชีพ, อาชีวะ, การงาน)

 

11. Jimmy did not enjoy drinking in the pub; however (conj.), he went there to hang out with his friends.

(จิมมี่ไม่สนุกกับการดื่มในร้านเหล้าเล็กๆ (หรือภัตตาคารเล็กๆ),  อย่างไรก็ตาม-อย่างไรก็ดี-แต่   เขาก็ไปที่นั่นเพื่อใช้เวลาอยู่นานๆ กับเพื่อนๆ ของเขา)

(a) consequently    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(b) furthermore    (ยิ่งกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น)

(c) nevertheless    (อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้นก็ดี, แต่)

(d) thus    (ดังนั้น, เพราะฉะนั้น)

(e) otherwise    (มิฉะนั้น)

 

12. Though the suspect had been continuously investigated for hours at the police station, he denied committing (v) any crimes.

(แม้ว่าผู้ต้องหาได้ถูกสอบสวนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่สถานีตำรวจ,  เขาปฏิเสธ   กระทำ-ก่อ-ทำผิด-มอบ-มอบให้แก่-มอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ)-ให้คำมั่น   อาชญากรรมใดๆ)

(a) knowing    (รู้, ทราบ)

(b) perpetrating    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ, เล่นตลก)

(c) accessing    (เข้าถึง)

(d) acknowledging    (ยอมรับ, รับทราบ, รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า)

(e) experimenting    (ทดลอง)

 

13. The Singaporean government gives motivation (n) for married couples to have more children due to a decreasing number of babies and adolescents.

(รัฐบาลสิงคโปร์ให้  การกระตุ้น-แรงดลใจ   สำหรับคู่ชาย-หญิงที่แต่งงานแล้ว  เพื่อให้มีลูกเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากจำนวนที่ลดลงของเด็กทารกและวัยรุ่น)

(a) loans    (เงินกู้ยืม)

(b) presents    (ของขวัญ)

(c) remunerations    (ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน)

(d) discouragements    (การทำให้เสียขวัญ-กำลังใจ, สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ, ภาวะที่น่าท้อใจ)

(e) incentives    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม)

 

14. I was not the person at fault during the accident.  What he told the police was a complete falsehood (n), so please don’t believe it.

(ผมมิได้เป็นคนผิดในระหว่างเกิดอุบัติเหตุ  ทั้งนี้  สิ่งที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังเป็น   การพูดโกหก-การหลอกลวง-ความไม่จริง-ความผิดพลาด-ความไม่ซื่อ-ความทุจริต-ของปลอม-สิ่งที่ไม่แท้    โดยสมบูรณ์  ดังนั้น  โปรดอย่าได้เชื่อมัน)

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ-ไร้ผล, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด, ความเสื่อมถอย, ผู้ที่ล้มเหลว, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) fact    (ข้อเท็จจริง)

(c) hearsay    (ข่าวลือ, เรื่องบอกเล่า, เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา)

(d) fabrication    (เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, เรื่องที่กุขึ้น, การปลอมขึ้น, การสร้าง, การประดิษฐ์, การคิดค้น)

(e) insult    (การดูถูก, การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม)

 

15. Naturally, babies are curious (a), so parents should understand when they keep asking so many questions and pay much attention to their surroundings.

(โดยธรรมชาติแล้ว  เด็กทารกจะ  อยากรู้อยากเห็น-หายาก-แปลก-ผิดธรรมดา-น่าสนใจ,   ดังนั้น  พ่อแม่ควรเข้าใจเมื่อเด็กถามคำถามมากมายอยู่ตลอดเวลา  และให้ความเอาใจใส่อย่างมากกับสภาพแวดล้อมของเด็กๆ)

(a) acquisitive    (อยากได้, ละโมบ, ชอบสะสม)

(b) playful    (ขี้เล่น, ซน, สนุกสนาน, หยอกเล่น)

(c) naughty    (ซุกซน)

(d) inquisitive    (ชอบซักถาม, อยากรู้อยากเห็น, ชอบสอบสวน)

(e) cheerful    (ร่าเริง)

 

16. Since older children have more experience and knowledge than younger children, teachers plan their lessons accordingly (adv.).

(เพราะว่าเด็กที่อายุมากกว่า  มีประสบการณ์และความรู้มากกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า,  ครูจึงวางแผนบทเรียนของตน   อย่างสอดคล้องกัน (กับอายุ)-ตามนั้น (อายุ)

(a) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

(b) systematically    (อย่างเป็นระบบ)

(c) correspondingly    (อย่างสอดคล้องกัน (กับอายุ), อย่างลงรอยกัน, อย่างตรงกันหรือเหมือนกัน)

(d) differently    (อย่างแตกต่างกัน)

(e) harmlessly    (อย่างไม่เป็นอันตราย)

 

17. Canada’s geography provides unrivaled (อัน-ไร้-วัลด) (a) opportunities for boating.

(ภูมิศาสตร์ของแคนาดาให้โอกาสที่   ไม่มีคู่แข่ง-ไม่มีใครสู้-หาที่เปรียบไม่ได้-ไร้เทียมทาน   สำหรับการเล่นเรือบด)

(a) numerous    (มากมาย, เยอะแยะ)

(b) unequalled    (ไม่มีที่เหมือน, ไม่เสมอกัน, ไม่เท่ากัน)  (เมื่อเปรียบกับสถานที่อื่นๆ)

(c) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ)

(d) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(e) frail    (เฟรล)  (อ่อนแอ, บอบบาง)

 

18. Giant tortoises have been so ruthlessly (adv.) hunted for food that only those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

(เต่ายักษ์ได้ถูกล่า  อย่างโหดร้าย-ไร้ความปราณี   อย่างมาก  เพื่อเป็นอาหาร  จนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้  เท่านั้น  ที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

(a)  frequently    (บ่อยๆ)

(b) extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

(c) unmercifully    (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

(e) generously    (อย่างใจกว้าง, อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างมีน้ำใจ, อย่างไม่เห็นแก่ตัว)

 

19. Since he had never been in such a situation before, his apprehension was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน,   ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความสงสัย-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-การจับกุม   ของเขาจึงสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) phobia    (ความกลัว)

(e) indifference    (ความไม่แยแส, ความไม่สนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ยินดียินร้าย)

 

20. The army got some heartening (a) news and hoped the war would end before the winter came.

(กองทัพได้รับข่าวซึ่ง   ให้กำลังใจ-ให้ความมั่นใจ   และหวังว่าสงครามจะสิ้นสุดก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) encouraging    (ซึ่งให้กำลังใจ, ซึ่งส่งเสริม)

(c) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่ายินดีหรือพอใจ)

(d) futile    (ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล)

(e) fertile    (ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ลูกให้ผลได้, ซึ่งให้กำเนิด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป