หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 288)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the best answer to complete each sentence.  

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อทำประโยคให้สมบูรณ์)

 

1. The bank loaned me the money at five percent ______________________________.

(ธนาคารให้ผมกู้เงิน  โดยคิด ___________________________________ ห้าเปอร์เซ็นต์)

(a) price    (ราคาขาย)

(b) rate    (อัตรา)

(c) interest    (ดอกเบี้ย)

(d) grace period    (ระยะเวลาพักชำระหนี้)

(e) discount    (การลดราคา)

 

2. The court considers a financial _____________ to be an appropriate way of punishing him.

(ศาลพิจารณา _________________ ทางการเงิน  ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการลงโทษเขา)

(a) option    (ทางเลือก)

(b) obligation    (พันธะ, หน้าที่, ข้อผูกพัน, เกณฑ์, หนี้, บุญคุณ, การบังคับ)

(c) duty    (หน้าที่)

(d) penalty    (การลงโทษ)

(e) growth    (การเติบโต)

 

3. President Lincoln tried in vain to keep the North and South _______________________.

(ประธานาธิบดีลิงคอล์นพยายามด้วยความล้มเหลว  ที่จะทำให้ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ _______)

(a) clean    (สะอาด)

(b) prominent    (เด่น, มีชื่อเสียง, เห็นได้ชัด, โผล่หรือยื่นออกมา)

(c) blissful    (มีความสุข)

(d) separate    (แยกกัน)

(e) unified    (รวมกัน, เป็นหน่วยเดียวกัน)

 

4. The farmers were grateful that the _________________ had not destroyed their harvest.

(ชาวนาขอบคุณที่ __________________________ มิได้ทำลายฤดูเก็บเกี่ยว-การเก็บเกี่ยว)

(a) deforestation    (การโค่นป่า, การทำลายป่า)

(b) tempest    {พายุ (มักมีฝน, หิมะ, ลูกเห็บ), พายุแรงกล้า, ความปั่นป่วน, ความวุ่น วาย}

(c) merger     (การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน, การควบรวมของ ๒ บริษัท)

(d) repatriation    (การส่งคน (ผู้ร้าย, ผู้อพยพ) กลับประเทศ)

(e) grief    (กรีฟ)  (ความทุกข์, ความเดือดร้อน)

 

5. Residents in the area claimed that the smoke and smell from the factory were unpleasant and ____________ to health.

(ผู้อาศัยในพื้นที่อ้างว่าควันและกลิ่นจากโรงงาน  ไม่น่ารื่นรมย์และ ____________ ต่อสุขภาพ)

(a) influential    (มีอิทธิพล, มีผลกระทบ)

(b) beneficial    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

(c) hazardous    (เป็นอันตราย, มีอันตราย)

(d) compatible    (ไปด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

(e) ample    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, พอเพียง, เหลือพอเพียง)

 

6. They were _________________________________ to go out for a picnic despite the rain.

(พวกเขา ___________________________ ที่จะออกไปข้างนอกเพื่อการปิกนิกทั้งๆ ที่ฝนตก)

(a) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(b) negligent    (ไม่สนใจ, ละเลย, ทอดทิ้ง, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่)

(c) impatient    (กระวนกระวาย, ไม่อดทน)

(d) reluctant    (ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ฝืนใจ, ต่อต้าน, ฝืด)

(e) confused    (สับสน, งุนงง, ยุ่งเหยิง-ปนเป)

 

7. Snails come out to look for food after sunset or on ___________________________ days.

(หอยทากออกมาหาอาหารหลังพระอาทิตย์ตก  หรือไม่ก็วันซึ่ง ______________________)

(a) windy    (มีลมแรง)

(b) rainy    (มีฝนตก)

(c) cool    (เย็น)

(d) humid    (ชื้น)

(e) overcast    (มืดครึ้ม, มีเมฆมาก)

 

8. Lighting of large outdoor arenas first became _______________________ in the 1930s.

(การให้แสงไฟของเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ ______________ ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐)

(a) permissible    (อนุญาตให้ทำได้)

(b) common    (ธรรมดา, สามัญ, ทั่วๆไป, ร่วมกัน)

(c) obsolete    (ล้าสมัย, โบราณ, เลิกใช้แล้ว)

(d) efficient    (มีประสิทธิภาพ)

(e) feasible    (สามารถทำได้, สามารถดำเนินการได้, เป็นไปได้, เหมาะสม)

 

9. The doctor said she was in a __________________________ condition after the surgery.

(หมอพูดว่าเธอมีอาการ ________________________________________ หลังการผ่าตัด)

(a) varied    (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) serious    (เอาจริงเอาจัง, รุนแรง)

(c) capable    (สามารถ, เก่ง)

(d) stable    (ทรงตัว, คงที่, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ขึ้นไม่ลง, มั่นคง, แน่วแน่, สม่ำเสมอ, เด็ดเดี่ยว, ทรหดอดทน)

(e) peaceful    (รักสันติ, รักสงบ, มีความสงบ)

 

10. The investigation was intended to _________ the employees’ confidence in the company.

(การสอบสวนถูกมุ่งหมายที่จะ ___________________ ความเชื่อมั่นของลูกจ้างที่มีต่อบริษัท)

(a) renounce    (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ-เลิก, สละสิทธิ์)

(b) restore    (เอากลับคืนมา, สร้างใหม่, เรียกกลับคืนมา, ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, กอบกู้, ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง-ร่างกาย, ส่งคืน)

(c) relocate    (หาที่ใหม่, ย้ายที่ใหม่, กำหนดตำแหน่งใหม่)

(d) emerge    (โผล่ออกมา, ปรากฏ)

(e) resist    (ต้านทาน, ยับยั้ง, ต่อต้าน)

 

11. Two men were __________ by the police after they had __________ a stolen painting to an art gallery.

(ชาย คนถูก __________ โดยตำรวจ  ภายหลังจากที่พวกเขาได้ __________ ภาพวาดที่ถูกขโมยมา  ให้กับห้องแสดงศิลปะแห่งหนึ่ง)

(a) held _____________ bought    (กักตัว ______________ ซื้อ)

(b) caught _____________ ruined    (จับกุม ______________ ทำให้พินาศย่อยยับ)

(c) arrested _____________ sold    (จับกุม ______________ ขาย)

(d) released _____________ derived    (ปล่อยตัว _____________ ได้รับ)

(e) withdrawn _____________ brought    (ถอน _____________ นำมา)

 

12. Major floods have killed at least dozens of people in China and __________ the homes and fields in parts of some provinces.

(น้ำท่วมขนานใหญ่ได้คร่าชีวิตผู้คนในประเทศจีนไปจำนวนหลายสิบ  และ ___________ บ้านเรือนและไร่นาในหลายๆ ส่วนของบางจังหวัด)

(a) integrated    (ผสมผสาน, บูรณาการ)

(b) penetrated    (เจาะทะลุ, แทง, ทะลวง, ฝ่าเข้าไป)

(c) cultivated    (เพาะปลูก, เพาะ (สติปัญญา), ปลูก (พืช), พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น)

(d) contributed to    (ช่วยเหลือ, สนับสนุน, บริจาคเงิน, มีอุปการะต่อ)

(e) inundated    (ท่วม, ไหลบ่า)

 

13. I hated working the night shift and I wish I could sleep __________ during the night like a normal human being.

(ผมเกลียดการทำงานกะกลางคืน  และปรารถนาว่าผมสามารถหลับ __________ ในระหว่างช่วงกลางคืน  เหมือนกับมนุษย์ปกติคนหนึ่ง)

(a) firmly    (อย่างมั่นคง)

(b) soundly    (อย่างสนิท)

(c) accurately    (อย่างถูกต้อง)

(d) deliberately    (อย่างรอบคอบ, อย่างสุขุม, อย่างระมัดระวัง, อย่างมีเจตนาหรือตั้งใจ)

(e) enthusiastically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

 

14. When I asked her a question, she answered me __________ because she knew what the answer was.

(เมื่อผมถามคำถามเธอ,  เธอตอบผม _______________________ เพราะเธอรู้ว่าคำตอบคืออะไร)

(a) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(b) gradually    (อย่างช้าๆ)

(c) promptly    (อย่างทันทีทันใด)

(d) repeatedly    (อย่างซ้ำซาก)

(e) humbly    (อย่างสุภาพ, อย่างถ่อมตน, อย่างต่ำต้อย)

 

15. The climb to the top of the mountain was an __________ task.  Not many people were able to make it.

(การปีนไต่ไปถึงยอดเขาเป็นงานที่ _____________________ มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้)

(a) irregular    (ไม่ปกติหรือธรรมดา, ไม่สม่ำเสมอ)

(b) easy    (ง่าย)

(c) arduous    (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

(d) irresistible    (ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้)

(e) optional    (แล้วแต่ใจ, ไม่บังคับ, ซึ่งให้เลือก)

 

16. The sale that was supposed to end today will be _____________ to the end of the month.

(การขายซึ่งถูกคาดว่าจะสิ้นสุดในวันนี้  จะได้รับการ ___________________ จนถึงสิ้นเดือน)

(a) adjusted    (ปรับ, ปรับตัว, แก้ไข, จัด, ปรองดอง)

(b) admired    (ยกย่อง, ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม)

(c) estimated    (ประมาณการ, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, คิด, การประมาณ-ประ เมิน, ค่าหรือราคาที่ประเมิน)

(d) approved    (เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, ให้สัตยาบัน, พอใจ)

(e) extended    (ขยายหรือต่อเวลาออกไป, ทำให้กว้างออก, กางออก, แผ่ออก, แสดงความเคารพหรืออวยพรต่อ)

 

17. Scientists have been ___________________ many experiments to find a cure for viruses.

(นักวิทยาศาสตร์ได้กำลัง ______ การทดลองเป็นจำนวนมากเพื่อหาวิธีการรักษาเชื้อไวรัสต่างๆ)

(a) experiencing    (ประสบกับ, พบกับ, มีประสบการณ์เกี่ยวกับ)

(b) obstructing    (ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกั้น)

(c) describing    (อธิบาย, บรรยาย, พรรณนา)

(d) conducting    {กระทำการหรือดำเนินการ (วิจัย, ทดลอง), ประพฤติตัว}

(e) transferring    (โอนย้าย, ถ่ายเท, ย้าย, โยกย้าย, เคลื่อนย้าย, เปลี่ยน)

 

18. The only people who would suffer from such a law would be the cigarette company, but we all know that they ___________ nothing to society.

(คนเพียงกลุ่มเดียวที่จะได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายดังกล่าว  ก็คือบริษัท (ผู้ผลิต) บุหรี่,  แต่เราทุกคนรู้ว่าคนพวกนั้นมิได้ ___________ อะไรแก่สังคม)

(a) distribute    (แจก, แจกจ่าย, จำหน่าย, กระจาย)

(b) contribute    (มีคุณูปการ, มีส่วนช่วยเหลือ, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์)

(c) disapprove    (ไม่เห็นด้วย, ไม่อนุมัติ, ไม่พอใจ)

(d) convince    (ทำให้มั่นใจ, ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้รู้ว่ากระทำผิด)

(e) speculate    (พิจารณา, คาดการณ์, เก็งกำไร, เดา, ครุ่นคิด, เสี่ยงโชค, ซื้อขายหากำ ไร, ค้าขาย)

 

19. You are requested to summarize your report as there is too much _________ information.

(คุณได้รับการร้องขอให้สรุปย่อรายงานของคุณ  เนื่องจากมีข่าวสารที่ ________ มากเกินไป)

(a) relevant    (ตรงประเด็น, ตรงเรื่อง, ที่เกี่ยวข้อง)

(b) redundant    (เยิ่นเย้อ, น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำมากเกินไป, มากเกินไป, มากเกินความจำเป็น)

(c) immense    (ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย)

(d) missing    (ขาดหายไป)

(e) critical    (ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์, วิกฤต, ร้ายแรง)

 

20. A large number of books are _________ on the market at present but none is _________ to medical students.

(หนังสือจำนวนมาก (ถูก) _______ ในท้องตลาดในปัจจุบัน  แต่ว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ _______ กับนักเรียนแพทย์)

(a) widespread ________ abundant    (แพร่หลายหรือกว้างขวาง ________ มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) sold __________ improper    (ขาย __________ ไม่เหมาะสม)

(c) produced ___________ reserved    (ผลิต ___________ จอง)

(d) available ___________ appropriate    (สามารถหาได้ ___________ เหมาะสม)

(e) printed ___________ confined    (พิมพ์ ___________ จำกัด, กักขัง, กักตัว, เก็บตัว)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป