หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 287)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The electronic sort (n) of typewriter is easier to use than the old one, but more expensive.

(เครื่องพิมพ์ดีด   ประเภท-ชนิด   อีเลกทรอนิกส์ (ไฟฟ้า) ใช้ง่ายกว่าเครื่องฯ แบบเก่า, แต่ราคาแพงกว่า)

(a) part    (ส่วน, ชิ้นส่วน, ตอน)

(b) binding    (สายพัน, สายมัด, การผูก, การมัด, สิ่งผูกมัด, การเข้าปกหนังสือ, การเย็บเล่มหนังสือ)

(c) type    (ประเภท, ชนิด)

(d) cover    (ฝาปิด, ที่ปิด, ที่ครอบ, ปก, ปลอก, ยางนอก, ผ้าคลุมเตียง, สิ่งที่คุ้มกัน, เงินประกัน)

(e) device    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

 

2. Cultivated crops and grazing lands take up (v) (idiom) less than one-third of the world’s land area.

(พืชที่ได้รับการเพาะปลูกและผืนดินสำหรับสัตว์กินหญ้า   กินพื้นที่-ครอบคลุม   น้อยกว่าหนึ่งในสามของพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินของโลก)

(a) release    (ปล่อย, ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย, ยกโทษ, จำหน่าย, ทำให้พ้นจาก)

(b) conserve    (อนุรักษ์, สงวน, รักษา, ดองหรือกวน (ผลไม้), เก็บรักษา)

(c) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้กระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง)

(d) occupy    (ครอบครอง, ยึดครอง, ครอง, ใช้เวลา, ยุ่งอยู่, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่, ยึด ถือ)

(e) yield    (ให้ผลผลิต, ผลิต, ให้เกิด, ยอม, ยอมให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้, การให้ผลผลิต, ผลผลิต, ปริมาณผลผลิต, การผลิต, ผลที่ได้, ผล, ผลิตภัณฑ์, ประโยชน์ที่ได้รับ)

 

3. As a rule, parrots form couples (n) and often stay mated for life.

(ตามกฎ (หลักทั่วไป) นกแก้วจะสร้าง   คู่ผัวเมีย-คู่ผสมพันธุ์-คู่สามีภรรยา-คู่หมั้น-คู่หนุ่มสาว-คู่-สอง   และบ่อยครั้งจะอยู่เป็นคู่ (ผสมพันธุ์, เป็นเพื่อน) กันไปตลอดชีวิต)

(a) habits    (นิสัย, สิ่งที่ทำเป็นประจำ)

(b) pairs    (คู่, คู่สามีภรรยา, คู่รัก, คู่หนึ่ง, สัตว์คู่หนึ่ง)

(c) nests    (รัง)

(d) flocks    (ฝูง, โขยง, กลุ่ม, หมู่, ผู้คนจำนวนมาก, ฝูงชน, กลุ่มก้อน)

(e) offsprings    (ทายาท, บุตร, ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสันดาน, ผล, ผลิตผล, ดอกผล, ลูกสัตว์, หน่ออ่อน)

 

4. Biomedical research may soon discover a way to extend (v) human life.

(การวิจัยด้านชีวแพทย์ในไม่ช้าอาจจะค้นพบวิธีการที่จะ  ขยายออก-ยืดออก-ทำให้กว้างออก-กางออก-แผ่ออก-ยืดแขนหรือขาออก-แสดงความเคารพหรืออวยพรต่อ   ชีวิตมนุษย์)  (คือ  ทำให้ชีวิตมนุษย์ยืนยาวออกไป)

(a) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) alter    (เปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง, แก้ไข, ผันแปร)

(c) duplicate    (ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ)

(d) detain    (หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(e) lengthen    (ทำให้ยาวขึ้น, ยาวขึ้น)

 

5. In 1965, California replaced New York as the foremost (a) state in the export of manufactured goods.

(ในปี  ๑๙๖๕, รัฐแคลิฟอร์เนียมาแทนรัฐนิวยอร์ก  ในฐานะรัฐ   หน้าสุด-ก่อนสุด-สำคัญที่สุด-ชั้นเยี่ยม   ในการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์)

(a) aforementioned    (ที่กล่าวมาข้างต้น)

(b) most accessible    (ซึ่งเข้าถึงได้มากที่สุด)

(c) leading    (สำคัญที่สุด, ชั้นนำ, ชั้นแนวหน้า, นำหน้า, ชี้นำ, นำทาง, แนะนำ)

(d) fourth    (ลำดับที่สี่)

(e) populous    (มีประชากรหนาแน่น, เต็มไปด้วยผู้คน)

 

6. In the 1820’s cities in the United States mushroomed (v) as a result of the Industrial Revolution.

(ในทศวรรษ  ๑๘๒๐  เมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ   แพร่หลายเจริญเติบโตหรือพัฒนาอย่างรวดเร็ว-มีรูปคล้ายเห็ด   โดยเป็นผลลัพธ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม)

(a) grew quickly    (เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว)

(b) gradually decayed    (เสื่อมลงอย่างช้าๆ  หรือทีละน้อย)

(c) were subdivided    (ถูกแบ่งย่อยออกไปเป็นหลายๆ เมือง)

(d) were engaged in agriculture    (ทำการเกษตรกรรม)

(e) became prosperous    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, เจริญรุ่งเรือง, เฟื่องฟู, ประสบความสำเร็จ)

 

7. The clerk had been insolent (a) to his superior too often; now he was without a job. 

(เจ้าเสมียนคนนั้น   ทะลึ่ง-ไร้มารยาท-อวดดี    กับผู้บังคับบัญชาของเขาบ่อยครั้งเกินไป,  ตอนนี้เขาตกงานแล้ว)  (เพราะโดนไล่ออก)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(b) affectionate    (เมตตา, ชอบ, รัก)

(c) rude    (หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ)

(d) malevolent     (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

(e) senile    (ซี้-ไนล)  (แก่, ชรา, สูงอายุ, เก่าคร่ำคร่า, มอซอ, ขาดวิ่น, ทรุดโทรม, เสื่อม, เน่าเปื่อย, ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ) 

 

8. If cancer is diagnosed early and treated promptly (adv.), loss of life can be minimized

(ถ้ามะเร็งได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ  และได้รับการรักษา   อย่างรวดเร็ว   การสูญเสียชีวิตสามารถลดลงได้เหลือต่ำสุด)

(a) willingly    (อย่างเต็มใจ)

(b) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง)

(c) swiftly    (อย่างรวดเร็ว)

(d) properly    (อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างดี, อย่างถูกต้อง)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

 

9. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า   ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ   ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

 

10. This new invention has an enormous sales potential (n).

(สิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นี้มี   ความเป็นไปได้-ศักยภาพ    (ของ) การจำหน่ายที่มหาศาล)  (คือ  ขายดีมาก)

(a) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(b) decrease    (การลดลง)

(c) possibility    (ความเป็นไปได้)

(d) discount    (การลดราคา)

(e) havoc   (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ความฉิบหาย, ความเสียหาย) 

 

11. Because tornadoes are more prevalent (a) in the middle states, the area from Minnesota to Texas is called Tornado Alley. 

(เพราะว่าพายุทอร์นาโด   มีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย    ในรัฐทางตอนกลางของประ เทศสหรัฐฯ  (ดังนั้น) พื้นที่จากรัฐมินเนโซต้าถึงเท็กซัส   จึงถูกเรียกว่า  “ตรอกหรือซอยพายุทอร์นาโด”)

(a) severe    (รุนแรง)

(b) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

(c) feared     (ถูกกลัว)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

(e) viable    (ไว้-อะ-เบิ้ล)  {สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้, (ทารก เมล็ดพืช หรืออื่นๆ) ที่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตได้, (ทารกในครรภ์) เจริญเติบโตพอที่จะมีชีวิตนอกมดลูกได้, ปฏิบัติได้, ทำงานได้, มีประโยชน์, ให้ความหวัง} 

 

12. The speaker demonstrated (v) his knowledge of the subject by his excellent lecture. 

(ผู้พูด   แสดง-สาธิต-อธิบาย-เดินขบวน   ความรู้ของเขาในวิชา (หรือ หัวข้อ) นั้น  โดยการบรรยายอย่างยอดเยี่ยม)

(a) repeated    (ทำซ้ำ, พูดซ้ำ)

(b) created    (สร้าง)

(c) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(d) revealed    (แสดง, แสดงให้เห็น, เผย, เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ)

(e) adulterated    (อะ-ดั๊ล-เทอ-เรท)  (เจือปน, ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้ไม่บริสุทธิ์, ลักลอบเป็นชู้)

 

13. The physicist spent large sums of money on books and instruments with an aim to become an authority (n).

(นักฟิสิกส์ผู้นั้นใช้เงินมากมายไปกับหนังสือและเครื่องไม้เครื่องมือ  โดยมีเป้าหมายจะเป็น   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง-เจ้าหน้าที่-ผู้มีอำนาจ-อำนาจตามกฎหมาย-องค์กร)

(a) ascetic    (ฤษี, ผู้ประพฤติตนอย่างนักพรต-นักบวช, ผู้ใช้ชีวิตอย่างเข้มงวดและปฏิเสธความสุขสำราญ)

(b) obstetrician    (หมอทำคลอด)

(c) expert    (ผู้เชี่ยวชาญ)

(d) surgeon    (ศัลยแพทย์, หมอผ่าตัด)

(e) misanthropist    (ผู้ที่เกลียดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน)

 

14. Generally, smallpox caused appalling (a) facial scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า  ซึ่ง   น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

(e) taciturn    (แทส-ซิ-เทิร์น)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่ค่อยพูด)

 

15. My boss has been sulky and discontented (a) for a week now.

(เจ้านาย (หัวหน้า) ของผมอารมณ์บูดบึ้งและ   ไม่พอใจ   มาเป็นเวลา   สัปดาห์แล้ว ขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) aloof    (เย็นชา, วางเฉย, วางตัวห่าง (จากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), สันโดษ)

 

16. In 1887, Venezuela severed (เซฟ-เว่อร์) (v) diplomatic ties with Great Britain.

(ในปี  ๑๘๘๗   เวเนซูเอล่า   ตัด   ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหราชอาณาจักร)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) restored    (บูรณะ, ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์)

(c) cut off    (ตัด)

(d) suspended     (พักไว้ชั่วคราว, ระงับไว้ชั่วคราว, ยกเลิกชั่วคราว, ให้พักงาน, แขวน, ลอยตัว)

(e) surmounted    (พิชิต, เอาชนะ, ปีน, ป่าย, ขึ้น, ข้าม)

 

17. The law is hard to enforce as few people agree (v) with it.

(กฎหมายนี้ใช้บังคับยาก  เนื่องจากมีน้อยคนที่   ตกลง-เห็นพ้อง-ยอมรับ-เห็นด้วย-ยินยอม-สนับสนุน-ลงรอย    กับมัน)

(a) comply    (เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม)

(b) compete    (แข่งขัน)

(c) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(d) commence    (เริ่มต้น)

(e) perturb    (ก่อกวน, ทำให้ยุ่งยากใจ, ทำให้ไม่สบายใจ)

 

18. Ocean-going vessels have often used flags to indicate their national allegiance (อะ-ลี้-เจิ้นซ) (n).  

(เรือเดินสมุทรมักจะใช้ธงอยู่บ่อยๆ  เพื่อบ่งชี้ถึง   ความจงรักภักดี-ความสวามิภักดิ์-การอุทิศต่อ   แห่งชาติของตน)  (คือ  ชักธงของประเทศใด  แสดงว่าเป็นเรือของประเทศนั้น,  อยู่ใต้อำนาจประเทศนั้น, และภักดีต่อประเทศนั้น)

(a) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(b) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

(c) cargo    (สินค้า)

(d) authority    (อำนาจตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่, ผู้เชี่ยวชาญ, องค์กร)

(e) prosperity    (ความเจริญรุ่งเรือง)

 

19. Most countries have experienced periods of social turbulence (n).

(ประเทศส่วนใหญ่ได้เคยประสบกับช่วงเวลาของ   ความวุ่นวาย-ความสับสนอลหม่าน-ความโกลาหล-ความพล่าน-ความปั่นป่วนของกระแสน้ำหรืออากาศ   ทางสังคม)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง, ความดุเดือด, การใช้กำลัง, การทำลาย, การล่วงละเมิด, การทำให้บาดเจ็บ)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

(e) ramification    (แรม-มิ-ฟิ-เค้-ชั่น)   (การขยาย, การเพิ่ม, การแตกกิ่งก้านสาขา, กิ่งก้าน, สาขา, ผลลัพธ์, ลักษณะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง) 

 

20. He is an honest man who keeps his words (idiom) and is helpful to everyone he makes friends with.

(เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต  ผู้ซึ่ง  รักษาคำพูด-รักษาสัญญา-ทำตามสัญญา   และให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนที่เขาผูกมิตรด้วย)

(a) keeps one’s promise    (รักษาสัญญา, ทำตามสัญญา)

(b) consents    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(c) persists    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(d) resolves    (ตัดสินใจ, ตกลงใจ)

(e) harasses    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป