หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 27)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. By 1900, the United States had shifted from being a country of farmers to a country of factory workers.

(ราวๆปี ๑๙๐๐ สหรัฐฯ ได้เปลี่ยนจากการเป็นประเทศของชาวไร่ชาวนา  ไปสู่ประเทศของคนงานที่ทำงานในโรงงาน)

(a) improved (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(b) drifted (ล่องลอย, เลื่อนลอย, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิม)

(c) changed (เปลี่ยน)

(d) anticipated (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย)

2. By the 1870’s Arizona’s copper- mining industry was thriving.

(ราวๆทศวรรษ ๑๘๗๐ อุตสาหกรรมทำเหมืองทองแดงของรัฐอริโซน่า  กำลังเจริญเติบโต-รุ่งเรือง-เฟื่องฟู)

(a) beginning (เริ่มต้น)

(b) recovering (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(c) consolidating (ทำให้เป็นปึกแผ่น, ทำให้แข็งแรง-มั่นคง, รวบรวมกำลัง, รวบรวมเข้าด้วยกัน) 

(d) flourishing (ฟล้อร์-ริช) (เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม)

3. Calcium, the body’s most abundant mineral, works with phosphorus in maintaining the skeletal system.

(แคลเซี่ยม – แร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของร่างกาย – ทำงานร่วมกับฟอสฟอรัส  ในการบำรุงรักษาระบบเกี่ยวกับโครงกระดูก)

(a) most mysterious (ลึกลับ-ลี้ลับ-ประหลาดที่สุด)

(b) toughest (เหนียว-ยากที่สุด)

(c) most plentiful (มากมาย-อุดมสมบูรณ์ที่สุด)

(d) purest (บริสุทธิ์ที่สุด)

4. The quality and number of a city’s public roads offer an excellent means of gauging (เกจ-จิง) its prosperity.

(คุณภาพและจำนวนของถนนสาธารณะของเมือง  ให้วิธีการที่ดีเยี่ยมในการวัด-ประเมินความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนั้น)

(a) protecting (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(b) enriching (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, เพิ่มความสำคัญ, เพิ่มคุณค่า, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

(c) tracing (สะกดรอย, สืบหา)

(d) judging (ตัดสิน, พิจารณา, ลงความเห็น, พิพากษา, ชี้ขาด, วินิจฉัย, ออกความเห็น, เดา, ประมาณ)

5. The Eskimos are superb (ซู-เพิ้ร์บ) hunters.

(ชาวเอสกิโมเป็นนักล่าสัตว์ที่ดีเลิศ-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(a) fast (รวดเร็ว, ว่องไว)

(b) veteran (มีประสบการณ์, เคยงาน, ผ่านศึกมาแล้ว)

(c) excellent (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(d) nocturnal (ออกหากินในเวลากลางคืน, เปิดในเวลากลางคืน, เกี่ยวกับกลางคืน)

6. Some type of glassware are more fragile than others.

(เครื่องแก้วบางชนิดเปราะบาง-แตกหักได้ง่ายกว่าชนิดอื่นๆ)

(a) available (สามารถหามาได้, มี, หาได้, หาง่าย, เท่าที่จะหาได้)

(b) breakable (ซึ่งแตกได้)

(c) practical (ใช้ได้, ได้ผล, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เน้นในทางปฏิบัติ)

(d) popular (เป็นที่นิยมชมชอบ)

7. Molly Pitcher was the fictitious name given to a woman who fought valiantly in the Revolutionary War.

(มอลลี่ พิทเช่อร์  เป็นชื่อซึ่งแต่งขึ้น (ไม่มีตัวตนจริง) ที่ให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง  ผู้ซึ่งต่อสู้อย่างกล้าหาญในสงครามปฏิวัติ – คือสงครามที่อเมริกากู้เอกราชจากอังกฤษ  เมื่อกว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว)

(a) tirelessly (อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย-ไม่เมื่อยล้า-ไม่เบื่อหน่าย)

(b) viciously (อย่างชั่วร้าย-เสื่อมทราม-เลวทราม-ดุร้าย-ร้ายกาจ)

(c) needlessly (อย่างไม่จำเป็น)

(d) bravely (อย่างกล้าหาญ)

8. One major hazard of space travel is the radiation that exists beyond Earth’s atmosphere.

(อันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเดินทางในอวกาศ  คือกัมมันตภาพรังสี (หรือการแผ่รังสี)  ซึ่งมีอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลก)

(a) goal (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(b) mystery (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, ความลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้)

(c) reward (รางวัล)

(d) danger (อันตราย)

9. Birds play a large part in plant reproduction by disseminating seeds across large areas.

(นกมีส่วนอย่างมากในการขยายพันธ์ของพืช  โดยการกระจายเมล็ดไปทั่วพื้นที่กว้างใหญ่)

(a) crushing (บด, ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(b) finding (พบ, ค้น, หา, เจอ)

(c) spreading (กระจาย, ทำให้กระจาย, แผ่, แพร่, กาง, คลี่)

(d) ingesting (นำเข้าไปในร่างกายโดยทางปาก)

10. Exploding stars burst unexpectedly with such tremendous energy that they hurl huge amounts of gas into space.

 (ดาวที่ระเบิด  ระเบิดอย่างไม่คาดฝันด้วยพลังงานมหาศาลอย่างมาก  จนกระทั่งมันเหวี่ยงแกสปริมาณมหึมาไปในอวกาศ)

(a) traumatic (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน)

(b) great (มหึมา, ใหญ่โต, มากมาย)

(c) surprising (น่าประหลาดใจ)

(d) sudden (ทันทีทันใด)

11. The term “automation” was coined (คอยน) in the 1940’s.

(คำว่า “ภาวะหรือลักษณะอัตโนมัติ” ถูกประดิษฐ์-สร้างในทศวรรษ ๑๙๔๐)

(a) invented (ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง)

(b) outdated (ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย)

(c) criticized (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ)

(d) modified (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

12. Adverse reactions to prescription drugs are a source of great concern to the medical profession.

(ปฏิกิริยาที่เป็นผลร้าย-ในทิศทางตรงกันข้าม  ต่อยาตามใบสั่งแพทย์  เป็นแหล่งกำเนิด (ต้นตอ) ของความวิตกกังวลอย่างยิ่งแก่วิชาชีพทางการแพทย์)

(a) Immediate (ทันทีทันใด)

(b) Permanent (ถาวร)

(c) Unforeseen (ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง)

(d) Negative (ในทางลบ, เป็นการปฏิเสธ)

13. The erection of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้างสะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing (การข้าม)

(c) construction (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

14. Results from experiments on invertebrates have confirmed that learning takes place among lower forms of life.

 (ผลจากการทดลองในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  ได้ยืนยัน-รับรองว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในบรรดาสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ – คือสัตว์ชั้นต่ำก็มีการเรียนรู้เช่นเดียวกัน)

(a)   verified (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง

(b) suggested (แนะนำ, ชี้แนะ, บ่งชี้)

(c) proclaimed (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ)

(d) resolved (ตกลงใจ, ตัดสินใจ, มีมติ, แยกวิเคราะห์, แยกสลาย)

15. Archaeology is an immense and wide-ranging subject that covers a time span of some three million years.

(โบราณคดีเป็นสาขาวิชาที่ใหญ่โต-มหึมาและมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ ๓ ล้านปี)

(a) time-consuming (ใช้เวลามาก)

(b) in-depth (เจาะลึก)

(c) historical (เกี่ยวกับประวัติศาสตร์)

(d) tremendous (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

16. Differences in climate mean differences in temperature, precipitation, and the length of the growing season.

(ความแตกต่างในภูมิอากาศ  หมายถึงความแตกต่างในอุณหภูมิ ฝน-หิมะ-ลูกเห็บ-น้ำค้าง  และความยาวของฤดูกาลเพาะปลูก)

(a) topography (การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ)

(b) altitude (ความสูง)

(c) rainfall (ฝนตก, ปริมาณน้ำฝนที่ตกลง)

(d) whirlpool (เวิร์ล-พูล) (น้ำวน)

17. The modern world is inundated with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูกท่วมท้นไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้ที่แข่งขันกัน)

(a) balanced (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

18. After a virus invades a living cell, it becomes an active organism capable of proliferating.

(หลังจากไวรัสรุกรานเซลที่มีชีวิต  มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง-มีประสิทธิภาพ  ที่สามารถที่จะแพร่พันธุ์-เพิ่มทวี-ขยายตัว)

(a) killing (ฆ่า)

(b) multiplying (เพิ่มขึ้นหลายเท่า, เพิ่มจำนวน, คูณ)

(c) attacking (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)

(d) annihilating (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (ทำลายล้าง, บดขยี้)

19. Walrus ivory, which the Eskimos used for weapons and carvings, is now very scarce due to the slaughter of the animals.

(งาของตัววอลรัส  ซึ่งชาวเอสกิโมใช้เป็นอาวุธและการแกะสลัก  ในปัจจุบันหายากมาก  เนื่องมาจากการฆ่าสัตว์เหล่านี้)

(a) migration (การอพยพ)

(b) dispersal (การไล่ไป, การทำให้หายไป, การทำให้กระจายไป)

(c) inbreeding (ผสมพันธุ์ด้วยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, ผสมพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีเชื้อสายโลหิตเดียวกัน)

(d) destruction (การทำลาย, การฆ่า, ภาวะที่ถูกทำลาย)

20. Virtually all people will feel humiliated by their friends’ remarks at one time or another.

(จริงๆแล้ว  คนทุกคนจะรู้สึกถูกทำให้ขายหน้า-เสียเกียรติ โดยคำพูดของเพื่อนๆของพวกเขา  ไม่ช่วงเวลาใดก็เวลาหนึ่ง)

(a) embarrassed (ขวยเขิน, กระดากอาย, อึดอัดใจ, ลำบากใจ)

(b) surprised (ประหลาดใจ)

(c) discouraged (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

(d) pleased (ยินดี, พอใจ)

21. The national debt and chronic trade deficit have plagued (เพลก-ดึ)international confidence in America.

(หนี้แห่งชาติและการขาดดุลการค้าแบบเรื้อรัง  ได้รบกวน-ทำให้รำคาญต่อความเชื่อมั่นระหว่างประเทศในอเมริกา)

(a) betrayed (ทรยศ, หักหลัง)

(b) bothered (รบกวน, ทำให้รำคาญ)

(c) destroyed (ทำลาย, ฆ่า)

(d) undermined (บ่อนทำลาย, ทำลายทีละน้อย, ทำลายอย่างลับๆ, ขุด, เซาะ, ขุดอุโมงค์)

22. Scientists speculate that unrestrained population growth and dwindling resources may force humans to look to the sea for food.

(นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า  การเติบโตของประชากรที่ไม่มีการควบคุม  และทรัพยากรที่ลดลง  อาจจะบังคับให้มนุษย์ต้องมองไปที่ทะเลเพื่อ (นำสัตว์น้ำมาทำเป็น) อาหาร)

(a) unavoidable (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

(b) unexpected (ซึ่งไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

(c) unchecked (ไม่ตรวจสอบ, ไม่ยับยั้ง, ไม่สกัด)

(d) unnecessary (ไม่จำเป็น)

23. Smallpox was considered eradicated two years after the last known case was reported in Somalia in 1977.

(ไข้ทรพิษถูกถือว่าถูกกำจัดทำลายหมดไป-ถอนรากถอนโคน  ๒ ปีหลังจากกรณีที่รู้จักกันรายสุดท้าย (หมายถึงไข้ทรพิษ)  ได้รับการรายงานในโซมาเลียในปี ๑๙๗๗)

(a) cured (เยียวยา, รักษา)

(b) controlled (ควบคุม)

(c) eliminated (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ลบทิ้ง)

(d) quarantined (กักบริเวณคนหรือสัตว์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค)

24. Hawaii is economically vigorous, with extensive agriculture and manufacturing, and is a Pacific Basin transportation and cultural center.

(รัฐฮาวายแข็งแรง-มีพลังทางเศรษฐกิจ  ด้วยการเกษตรและการผลิตสินค้าอย่างกว้างขวาง  และเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและวัฒนธรรมของลุ่มน้ำแปซิฟิค)

(a) dependable (สามารถพึ่งพาได้)

(b) fragile (แฟร้จ-ไจล) (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, เสียหายง่าย, อ่อนแอ, บอบบาง)

(c) prestigious (มีชื่อเสียง, มีอิทธิพล)

(d) robust (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, เอางานเอาการ, ที่ใช้กำลังมาก)

25. An intensification of internal stress and conflict among social, racial, and ideological groups has had profound effects on education in the twentieth century.

(ความเข้มข้นรุนแรงของความตรึงเครียดและความขัดแย้งภายใน  ในบรรดากลุ่มต่างๆทางสังคม  เชื้อชาติ  และอุดมการณ์  ได้มีผลกระทบที่ลึกซึ้ง-ล้ำลึก-แน่นแฟ้น  ต่อการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๐)

(a) superficial (ผิวเผิน. ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, ตื้นๆ, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า)

(b) moderate (ม้อด-เดอ-เรท) (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป)

(c) significant (สำคัญ, มีลักษณะสำคัญ, มีความหมาย, มีผล)

(d) inevitable (ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)