หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 268)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. They were prohibited (v) from traveling in the bad weather.

(พวกเขาถูก   ห้าม-ขัดขวาง-ป้องกัน   จากการเดินทางในช่วงที่อากาศเลวร้าย)

(a) forced    (บังคับ)

(b) humiliated    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ, ทำให้อัปยศ, ทำให้อดสูใจ)

(c) extinguished    {ดับ (ไฟ, ความอยาก, ความปรารถนา)}

(d) forbidden    (ห้าม, ยับยั้ง, ขัดขวาง, ไม่อนุญาต, ทำให้เป็นไปไม่ได้)

(e) offended    (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

 

2. No prudent (a) person spends all his money as soon as he gets it.

(ไม่มีบุคคลที่   ฉลาด-มองการณ์ไกล-รอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-พิถีพิถัน-ประหยัด-มัธยัสถ์   คนใด  ใช้จ่ายเงินทั้งหมดของเขาในทันทีที่เขาได้มันมา)

(a) reckless    (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(b) judicious    (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล, เหมาะสม, สมควร)

(c) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(d) qualified    (มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิตามที่ต้องการ, เหมาะสม)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, กำกวม, มี ๒ นัย, มีเล่ห์นัย, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ชัด, น่าสงสัย)

 

3. Don’t waste your time by doing futile (a) things.

(อย่าใช้เวลาของคุณอย่างสิ้นเปลือง  โดยการทำสิ่งที่    ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์-หาความจริงไม่ได้-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ)

(a) ambidextrous    (แอม-บิ-เด๊คซ-ทรัส)  (ถนัดทั้ง ๒ มือ, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตี ๒ หน้า, หลอกลวง)

(b) ambitious    (ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) fruitless    (ไม่มีประโยชน์, ไร้ผล, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน)

(d) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(e) moderate    (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

 

4. He resumed (v) his position after he was suspended from his duty for a year.

(เขา   ดำเนินต่อไปใหม่-เริ่มต้นใหม่-กลับคืนใหม่-คืนสู่สภาพเดิม   ตำแหน่งของเขา  หลังจากเขาถูกพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา    ปี)  (คือ  กลับเข้าทำงานใหม่  หลังจากถูกพักปฏิบัติหน้าที่)

(a) fascinated    (ทำให้หลงใหล, เป็นที่จับจิตจับใจแก่)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) clarified    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(d) proceeded    (กระทำต่อไป, ดำเนินการ, กระทำการ, ปฏิบัติ, ลงมือ, เริ่ม)

(e) hampered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว)

 

5. Everyone thought that Tom was eccentric (a) because he used to go swimming in the middle of winter.

(ทุกคนคิดว่าทอม   ผิดปกติ-ประหลาด-พิกล-วิตถาร-เบี้ยว   เพราะว่าเขาเคยไปว่ายน้ำกลางฤดูหนาว)

(a) amiable    (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(b) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, ผิดปกติ)

(c) superstitious    (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดยเฉพาะด้านศาสนา)

(d) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) malevolent    (มะ-เลฟ-โว-เลิ่นท)  (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

 

6. She has to be thrifty (a) because her husband does not earn much money.

(เธอจำเป็นต้อง   ประหยัด-มัธยัสถ์-ตระหนี่-รู้จักเก็บเงิน-ขี้เหนียว   เพราะว่าสามีของเธอมิได้หาเงินได้มากมาย)

(a) frugal    (ฟรู้-เกิล))  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

(d) affectionate   (เมตตา, ชอบ, รัก)

(e) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

 

7. Forgetting her mother’s birthday was an awful blunder (n).

(การลืมวันเกิดของแม่ของเธอ  เป็น   ความผิดพลาด   อย่างมาก-น่ารังเกียจ)

(a) objection    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย)

(b) effort    (ความพยายาม)

(c) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความองอาจ, ความอาจหาญ)

(d) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(e) careless or stupid mistake    (ความผิดแบบสะเพร่า  หรือโง่บัดซบ)

 

8. John finally acknowledged (v) that he had made a great mistake.

(ในที่สุด  จอห์น   ยอมรับ-รับรอง-แจ้งว่าได้รับ-เห็นคุณค่า   ว่าเขาได้ทำความผิดอย่างใหญ่หลวง)

(a) refused    (ปฏิเสธ)

(b) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะ, อภิปราย, ถกเถียง, ต่อสู้)

(c) admitted    (ยอมรับ, รับสารภาพ, ยอมรับรอง, รับรอง, ยอมให้, ให้เข้า, รับเข้า)

(d) approved   (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(e) promised   (สัญญา)

 

9. If we act wisely, posterity (n) will praise us.

(ถ้าเราทำอะไรอย่างชาญฉลาด,   ชนรุ่นหลัง-ทายาท   จะสรรเสริญเรา)

(a) renovation    (การตกแต่งเสียใหม่, การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนดีดังเดิม)

(b) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(c) descendants    (ดิ-เซ้น-เดิ้นท)  (ลูกหลาน, ผู้สืบเชื้อสาย, ผู้สืบสกุล, ทายาท)

(d) fellow-citizens    (พลเมืองร่วมชาติ)

(e) octogenarian    (ผู้มีอายุระหว่าง  ๘๐-๘๙  ปี)

 

10. If this policy continues, then violence is inevitable (a).

(ถ้านโยบายนี้ยังดำเนินต่อไป  ความรุนแรงก็   ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้-แน่นอน-จำเป็น)

(a) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)

(b) inefficient    (ไม่มีประสิทธิภาพ)

(c) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก)

(d) unavoidable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, ลบล้างไม่ ได้,   อยู่ในภาวะจำยอม)

(e) dull    (ดัล)  (จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ไม่น่าสนใจ, น่าเบื่อ, ไม่มีชีวิตชีวา)  (ใช้ได้ทั้งกับคน,  อาหาร,  และวัตถุ)

 

11. The company’s management and employees protested against any actions which could be detrimental (ดี-ทระ-เม้น-เทิ่ล) (a) to the company and its shareholders.

(ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคัดค้านการกระทำใดๆ  ซึ่งอาจจะ    เป็นอันตราย-เป็นภัย    ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น)

(a) harmful    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, ชอบช่วยเหลือผู้อื่น)

(c) secure    (ปลอดภัย, มั่นคง)

(d) favorable    (เอื้ออำนวย, เป็นประโยชน์, ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ, เป็นที่โปรดปราน, ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

(e) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, อืดอาด, เนือย)

 

12. He was driven by avarice (แอฟ-วะ-ริส) (n) for wealth regardless of what other people said.  

(เขาถูกผลักดันโดย   ความโลภ-ความงก-ความตะกละ    ต่อทรัพย์สมบัติ (ความมั่งคั่งร่ำรวย)  โดยไม่คำนึงถึงว่าคนอื่นจะพูดว่าอย่างไร)

(a) interest    (ความสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(c) temptation    (การยั่วใจ, การล่อใจ, การล่อ, สิ่งล่อใจ)

(d) greed    (ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้, ความตะกละ)

(e) anxiety    (ความวิตกกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเร่าร้อนใจ, ความกระวนกระวายใจ)

 

13. I never expected him to turn down (idiom) an offer of a secure job with high remuneration in a foreign country.  

(ผมไม่เคยคาดฝันเขาว่าจะ   ปฏิเสธ   ข้อเสนองานที่มั่นคง  พร้อมด้วยค่าตอบแทนที่สูง  ในต่างประเทศ)

(a) accept    (ยอมรับ)

(b) make    (ทำ, สร้าง)

(c) negotiate    (เจรจา)

(d) reject    (ปฏิเสธ)

(e) hinder    (ฮิ้น-เด้อร์)  (กีดขวาง, ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กันไม่ให้เกิด)

 

14. On the premise (เพร้ม-มิส  หรือ  พริ-ไม้ซ) (n) that two wrong don’t make a right, I forgave him for insulting me rather than calling him a nasty name.

(ตาม   สมมติฐาน-พื้นฐานสำหรับการสรุป-ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง    ที่ว่า ผิด   ครั้งไม่ทำให้ถูกครั้งเดียว  (= ตบมือข้างเดียวไม่ดัง),  ผมเลยให้อภัยเขาที่มาดูถูกผม  แทนที่จะเรียกชื่อเขาอย่างหยาบคาย  -  คือด่าว่าเขา)

(a) antithesis    (แอน-ที-ธี้-ซิส)  (สิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง, ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน) 

(b) expedition    (เอค-สพิ-ดิ๊ช-ชั่น)  (การเดินทาง, การเดินทางเพื่อสำรวจ  ทำสงคราม หรืออื่นๆ, คณะผู้เดินทางดังกล่าว) 

(c) fistfight    (การชกต่อย) 

(d) assumption; basis for conclusion    (ข้อสมมติฐาน; พื้นฐานหรือข้อมูลสำหรับการสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

(e) heist    (ไฮ้ซท)  (การปล้น, การขโมย, การโจรกรรม)  (ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง ปล้น, ขโมย) 

 

15. Sentencing people to death is a prerogative (พรี-ร้อก-กะ-ทิฟว) (n) of many kings and queens.

(การตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชน (ผู้คน) เป็น   สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์   ของพระรา ชาและพระราชินีจำนวนมาก)  (หมายถึง  ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ที่พระราชา-ราชินี  มีอำ นาจเด็ดขาดที่จะลงโทษประชาชนของตนอย่างไรก็ได้)

(a) entreaty    (เอน-ทรี้-ที่)  (การขอร้อง, การวิงวอน, การอ้อนวอน, คำขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน) 

(b) gusto    (กัส-โท)  (ความเพลิดเพลินเต็มที่, ความเอร็ดอร่อย, ความชอบ, ความพอใจ)  

(c) debris    (เด๊บ-บรี  หรือ  เด๊-บรี)   (ซากสลักหักพัง, เศษ, เศษอิฐ หิน ปูน ฯลฯ, ขยะ, การสะสมของเศษหิน ดิน ทราย ที่ถูกลมพัดพามา) 

(d) detriment    (ดี๊-ทริ-เมิ่นท)  (การสูญเสีย, ความเสียหาย, เคราะห์ร้าย, ความทรุดโทรม, การได้รับบาดเจ็บ, สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย) 

(e) privilege    (พริฟ-วะ-ลิจ)  (สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ)

 

16. Don’t forsake (v) your friends in their time of need.   

(จงอย่า   ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ตัดขาด-เลิก    เพื่อนของคุณ   ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ)

(a) foment    (กระตุ้น, ยั่วยุ, ปลุกปั่น, ปลุกระดม, ส่งเสริม, ชโลมด้วยน้ำอุ่น) 

(b) flaunt    (ฟล้อนท)  (โอ้อวด, แสดงอย่างโอ้อวด) 

(c) abandon    (อะ-แบ๊น-เดิ้น)  (ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ปล่อย)

(d) capitulate    (คะ-พิ้ช-ชุ-เลท)  (ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยินยอม, หยุดต่อต้าน) 

(e) disseminate    (ดิ-เซ้ม-มิ-เนท)  (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย) 

 

17. I scrutinized (สครู้-ทิ-ไนซ) (v) the card catalog at the library but couldn’t find a single book on the topic I had chosen for my term paper.

(ผม    พิจารณาอย่างละเอียดลออ-พิจารณาอย่างรอบคอบ-ตรวจสอบอย่างรอบคอบ    แคตตาล็อกบัตรห้องสมุด  แต่ไม่สามารถหาหนังสือในหัวเรื่องที่ผมได้เลือกเพื่อทำรายงานประจำเทอม  ได้แม้แต่เพียงเล่มเดียว)

(a) intervened    (อิน-เทอะ-วี่น)  (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง) 

(b) inundated    (อิ๊น-อัน-เดท)  (ท่วม, ไหลบ่า, ทำให้เต็มไปด้วย) 

(c) examined very carefully    (ตรวจสอบอย่างรอบคอบ)

(d) intruded    (อิน-ทรู้ด)  (บุกรุก, รุกล้ำ, ละเมิด, ก้าวก่าย, ก้าวร้าว)  

(e) resented    (ริ-เซ้นท)  (ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, แค้นใจ)

 

18. My winning lottery ticket engendered  (เอ็น-เจ๊น-เดอะ)  (v) a great deal of envy among my co-workers; they all wished that they had won.

(การถูกรางวัลลอตเตอรี่ของผม   ก่อให้เกิด-ทำให้เกิด-ทำให้ปรากฏขึ้น-สร้าง    ความอิจฉาริษยาอย่างมากมายในหมู่เพื่อนร่วมงานของผม,  พวกเขาปรารถนาว่า  พวกตนได้ถูกรางวัลเช่นเดียวกัน)

(a) enfranchised    (เอ็น-แฟร้น-ไช่ซ)  (ให้สิทธิพิเศษสำหรับพลเมือง  โดยเฉพาะสิทธิในการออกเสียง) 

(b) enervated    (เอ๊น-เนอร์-เวท)  (บั่นทอนกำลังหรือพลังงาน, ทำให้หมดเรี่ยวหมดแรง, ทำให้อ่อนเปลี้ย)  

(c) discerned    (มองเห็น, สังเกตเห็น, เข้าใจ, หยั่งรู้, มองเห็นความแตกต่าง, แยกความแตกต่างได้) 

(d) coerced    (โค-เอิ้ร์ซ)  (บังคับใครให้ทำ หรือ ไม่ทำอะไรบางอย่าง, บีบบังคับ, บังคับขู่เข็ญ) 

(e) created    (ครี-เอ๊ท)  (สร้าง, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด)

 

19. The arms race is the greatest single peril (n) now facing the world.

(การแข่งขันเรื่องอาวุธ  เป็น   อันตราย-ภัย-การเสี่ยงภัย-ภัยพิบัติ-ความหายนะ-มรสุมร้าย   ประการเดียวที่สำคัญที่สุด  ที่เผชิญกับโลกอยู่ในขณะนี้)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) expedition    {การเดินทาง (สำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง}

(c) advent    {การมาถึงหรือการปรากฏขึ้น (ของไฟฟ้า, น้ำประปา, ทีวี-วิทยุ ฯลฯ)}

(d) procrastination     (การผัดวันประกันพรุ่ง, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ล่าช้า, การเลื่อน)

(e) embarrassment    (ความกระดากอาย, ความขวยเขิน, ความลำบากใจ, ความอึดอัดใจ)

 

20. A computer is a device (n) for handling or processing information.

(คอมพิวเตอร์เป็น  อุปกรณ์-เครื่องมือ   สำหรับจัดการ หรือประมวลข้อมูล)

(a) tool    (อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง, เครื่องกล)

(b) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(c) tension    {ความตึงเครียด, ความตึง (ของเชือก)}

(d) counterfeit    (การทำปลอม, ของปลอม)

(e) beverage    (เบ๊ฟ-เวอะ-ริจ)  (เครื่องดื่ม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป