หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 267)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. When he asked her to dance, she declined (ดิ-ไคล่น) (v) politely.

(เมื่อเขาขอเธอเต้นรำ  เธอ    ปฏิเสธ-บอกปัด-ลดน้อยลง-เสื่อมลง-ใกล้จะสิ้นสุด-เอียง-ลาดลง    อย่างสุภาพ)

(a) admitted   {ยอมรับ, รับเข้า (เป็นนักเรียน, ผู้ป่วย), ให้เข้า, รับรอง, ยอมรับรอง, รับ, รับสารภาพ}

(b) confessed    (สารภาพ)

(c) defied    (มาจากกริยา  “Defy”)  (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ท้าทาย)

(d) refused    (ปฏิเสธ)

(e) adorned    (อะ-ดอร์น)  (ตกแต่ง, ประดับ, ทำให้สวยงาม)

 

2. I tried to speculate (v) about the reasons for their visits to her office.

(ผมพยายามที่จะ   เก็ง-เดา-คาดการณ์    เกี่ยวกับเหตุผลของการมาเยือนของพวกเขา  ที่ที่ทำงานของเธอ)

(a) specify    (ระบุ, ระบุรายละเอียด, อธิบายอย่างละเอียด, ระบุชื่อ, กำหนด, กำหนดรายละเอียด)

(b) guess    (เกส)  (คาดเดา, ทาย)

(c) state    (กล่าว, พูด)

(d) contemplate    (ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ครุ่นคิด, พิจารณาอย่างระมัดระวัง)

(e) bequeath    (บิ-ควี้ธ)  (ยกให้, ยกมรดกให้, ทำพินัยกรรมยกให้)

 

3. He is a notable (โน้  หรือ  น้อท-ทะ-เบิ้ล) (a) and honest politician.

(เขาเป็นนักการเมืองที่   สำคัญ-มีชื่อเสียง-ดีเป็นพิเศษ    และซื่อสัตย์สุจริต)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส)  (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) well-known or important    (มีชื่อเสียง หรือ สำคัญ)

(c) ordinary    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ)

(d) judicious    (จู-ดิช-เชิส)  (ฉลาด, รอบคอบ, สุขุม, มีเหตุมีผล)

(e) assertive    (อะ-เซ้อร์-ทิฟว)  (ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่ยอมแพ้หรือว่าง่าย, แน่วแน่, ยืนกรานต่อสิทธิของตน)

 

4. Some scientists think that aliens are trying to annihilate (อะ-ไน้-ฮิ-เลท) (v) the human race.

(นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า  มนุษย์ต่างดาวกำลังพยายามที่จะ   ทำลายล้างโดยสิ้นเชิง-บดขยี้-ชนะอย่างราบคาบ-ทำให้จบสิ้น    เผ่าพันธุ์มนุษย์)

(a) establish    (อิส-แท้บ-ลิช)  (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, พิสูจน์, ทำให้เป็นที่ยอมรับ)

(b) devastate    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

(c) rehabilitate    {พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ, บูรณะ (ตึก, อาคาร)}

(d) debilitate    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง-ทรุดโทรม)

(e) tolerate    (ท้อล-เลอ-เรท)  (อดทน, อดทนต่อความยากลำบาก, สามารถต้านฤทธิ์ยาได้)

 

5. We heard an incessant (อิน-เซส-เซิ่นท) (a) and loud noise coming from the building during the night. 

(เราได้ยินเสียงที่   ต่อเนื่อง-ติดต่อกัน-ไม่หยุดยั้ง-ไม่จบสิ้น-ไม่หยุด    และดัง  มาจากอาคารหลังนั้นระหว่างเวลากลางคืน)

(a) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่สนุก, ไม่สบายใจ, ไม่ราบรื่น)

(c) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(d) disturbing    (ซึ่งรบกวน)

(e) deft    {ชำนาญ, คล่องแคล่ว, สันทัด, จัดเจน (ในการทำงาน)}

 

6. On our trip to the ancient city, we had visited a little church with its elegant (เอ๊ล-ลิ-เกิ้นท) (a) tower.

(ในขณะที่เดินทางไปเที่ยวเมืองโบราณ  พวกเราได้ไปเยือนโบสถ์เล็กๆที่มีหอคอย   สง่างาม-งดงาม)

(a) enormous    (ใหญ่ผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล)

(b) slender    (สูงเรียว, ยาวเรียว, อ้อนแอ้น, สะโอดสะอง)

(c) graceful    (สง่างาม, สวยงาม, งดงาม, นุ่มนวล, สุภาพ, มีมารยาท, เมตตา, กรุณา)

(d) military    (ทางทหาร, เกี่ยวกับทหาร)

(e) ludicrous    (ลู้-ดิ-ครัส)  (เหลวไหล, แปลกๆ, โง่เง่าอย่างน่าขัน, งี่เง่าหรือไร้สาระอย่างน่าหัวเราะ)

 

7. Water pollution is a problem of growing (v) concern.

(มลภาวะทางน้ำเป็นปัญหาที่ทำให้มีความวิตกกังวล   เพิ่มมากขึ้น-ขยาย-เจริญ-เจริญงอกงาม-งอกขึ้น-กลายเป็น-ทำให้เจริญ-เพาะปลูก)

(a) great    (ใหญ่, ยิ่งใหญ่, สำคัญ, มีจำนวนมาก, เด่น, มีชื่อเสียง, เต็มที่, อย่างยิ่ง, ดีมาก, ชั้นหนึ่ง)

(b) universal    (เป็นสากล)

(c) cultivating    {เพาะปลูก, ปลูก (พืช), เลี้ยง (สัตว์), เพาะ (หนวด, สติปัญญา), พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น, สร้าง (มิตรภาพ, ความรัก)}

(d) valid    (ชอบด้วยกฎหมาย, ใช้ได้, ฟังขึ้น, แข็งแรง, มีสุขภาพดี, มีเหตุผล, มีผล, มีหลักฐาน, ให้ผลที่ต้องการ)

(e) increasing    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

 

8. Expansionism at the end of the nineteen century marked a considerable (a) change in the role of the United States in global affairs.

(ลัทธิขยายอาณาเขตในตอนปลายศตวรรษที่  ๑๙  เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลง  มากมาย-ใหญ่โต-น่าพิจารณา-น่านับถือ    ในบทบาทของสหรัฐฯ  ในเหตุการณ์ของโลก)

(a) constructive    (สร้างสรรค์)

(b) beneficial    (เป็นประโยชน์, มีประโยชน์)

(c) significant    (สำคัญ, มีความหมาย, มีลักษณะสำคัญ, มีผล)

(d) distinguished    (มีชื่อเสียง, เด่น)

(e) abrupt    (ฉับพลัน, ทันใด, ไม่สุภาพ, หยาบ, ชัน)

 

9. Over the last two hundred years, education has profoundly (adv.) changed the lives of women.

(ในช่วงเวลา  ๒๐๐  ปีที่ผ่านมา, การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของสตรี   อย่างลึกซึ้ง-อย่างล้ำลึก-อย่างสุดซึ้ง-อย่างสนิท-อย่างแน่นแฟ้น-อย่างถ้วนทั่ว)

(a) easily    (อย่างง่ายดาย)

(b) frequently    (บ่อยครั้ง, บ่อยๆ)

(c) gradually    (ทีละน้อย, อย่างช้าๆ)

(d) radically    (อย่างรุนแรง, อย่างสุดขีด, เป็นรากฐาน, เป็นมูลฐาน)

(e) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, อย่างละเอียดรอบคอบ)

 

10. The United States Peace Corps seeks dedicated (a) individuals who can work effectively with people in other nations.

(กลุ่มสันติภาพ (พีซคอร์) ของสหรัฐฯ แสวงหาบุคคลซึ่ง   อุทิศตัว-มีหน้าที่พิเศษโดย เฉพาะ    ผู้ซึ่งทำงานอย่างมีประสิทธิผล  กับประชาชนในประเทศอื่นๆ)

(a) courageous    (คะ-เร้-เจิส)  (กล้าหาญ, มีความกล้า)

(b) compassionate    (มีความสงสาร, มีความเวทนา, มีความเห็นอกเห็นใจ)

(c) devoted    (อุทิศ, มีใจจดใจจ่อ, ใส่ใจ)

(d) desperate    (จนตรอก, สิ้นคิด)

(e) supernatural    (เหนือธรรมชาติ, อาถรรพณ์, อัศจรรย์)

 

11. I will think over (idiom) your offer and give you my answer next week.

(ผมจะ  พิจารณา   ข้อเสนอของคุณ  และให้คำตอบคุณสัปดาห์หน้า)

(a) accept    (ยอมรับ)

(b) consider    (พิจารณา, ไตร่ตรอง, ถือว่า, มองว่า)

(c) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(d) submit    (เสนอ, เสนอให้พิจารณา, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(e) endure    (อดทน, คงอยู่, ยืนยง)

 

12. She gave an immaculate (a) performance.

(เธอทำการแสดงที่   ไม่มีข้อบกพร่อง-ไม่มีที่ติ-ไม่มีจุดด่างพร้อย-ไม่มีมลทิน-ไม่มีราคี-บริสุทธิ์-มีสีเดียว)  (คือ  แสดงได้ดีอย่างไม่มีที่ติ)

(a) expensive    (แพง, มีราคาแพง)

(b) appropriate    (เหมาะสม)

(c) impeccable    (ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่ทำผิด, ไม่ทำบาป)

(d) swift    (รวดเร็ว)

(e) intelligent    (ฉลาด, มีไหวพริบ, มีปัญญา)

 

13. His indifference (n) to the feelings of other people made him very unpopular.

(ความไม่แยแส-ไม่สนใจ   ของเขา  ต่อความรู้สึกของคนอื่น  ทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมชมชอบ)

(a) lack of courage    (การขาดความกล้าหาญ)

(b) lack of understanding    (การขาดความเข้าใจ)

(c) lack of control    (การขาดการควบคุม)

(d) lack of interest    (การขาดความสนใจ)

(e) lack of vitality    (การขาดกำลังวังชา-พลังชีวิต)

 

14. Five climbers perished during the blizzard (n).

(นักไต่เขา    คนตายไปในระหว่าง  พายุหิมะ)

(a) misfortune    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย)

(b) combat    (การสู้รบ, การสงคราม)

(c) earthquake    (แผ่นดินไหว)

(d) snowstorm    (พายุหิมะ)

(e) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (น้ำท่วม, ฝนที่ตกลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

 

15. She gave an ambiguous (แอม-บิ้ก-กิว-อัส) (a) answer and nobody could understand it.   

(เธอให้คำตอบที่   คลุมเครือ-มีสองนัย-มีหลายความหมาย    และไม่มีใครสามารถเข้าใจมัน)

(a) impressive    (น่าประทับใจ)

(b) understandable    (สามารถเข้าใจได้)

(c) reasonable    (มีเหตุมีผล, สมเหตุผล)

(d) unclear    (ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง, เข้าใจยาก)

(e) cruel    (ครู้-เอิ้ล)  (โหดร้าย, อำมหิต, ทำทารุณอย่างตั้งใจ)

 

16. There is a conspicuous (คัน-สพิค-คิว-อัส) (a) sign beside the road, telling in which direction the waterfall goes.

(มีป้าย   ที่เห็นได้โทนโท่-เตะตา-เด่นชัด-ชัดแจ้ง    อยู่ข้างถนน  บอกว่าน้ำตกไปในทิศทางใด)

(a) attractive    (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, น่าหลงใหล)

(b) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, อย่างยิ่ง)

(c) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมากจนมองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า)

(d) easily seen    (เห็นได้ง่าย)

(e) savage    (แซ้-วิจ)  (โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อนและดุร้าย)

 

17. MIT is one of the most prestigious (เพรส-ทิ้จ-เจิส  หรือ  ที้-เจิส) (a) universities in the United States.

(เอ็มไอทีเป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยที่   มีชื่อเสียง-มีเกียรติ-สำคัญ, มีอิทธิพล และได้รับการยกย่อง-เป็นที่เคารพนับถือ    มากที่สุดในสหรัฐฯ)

(a) notorious    (โน-ท้อ-เรียส) (มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันทั่วไป)

(b) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (มีชื่อเสียง, เด่น, สูงส่ง)

(c) prodigious    (โพร-ดิ๊จ-เจิส)  (ใหญ่โตมโหฬาร, มหาศาล, มหัศจรรย์, แปลกประหลาด)

(d) monotonous    (มอน-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(e) unresponsive    (ไม่โต้ตอบ, ไม่ตอบสนอง, เฉยๆไม่แสดงความรู้สึกตอบ)

 

18. It is not safe to eliminate (v) all fat and starches from the diet.

(มันไม่ปลอดภัยที่จะ   กำจัด-ขจัด-ทำลาย-คัดออก-ขับไล่-ลบทิ้ง-ขับออก    ไขมันและแป้งทั้งหมด  จากอาหารพิเศษเพื่อบำรุงสุขภาพ)

(a) adapt    (ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง)

(b) elucidate    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, อธิบายอย่างละเอียด, ชี้แจงอย่างละเอียด)

(c) eradicate    (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

(d) renovate     (เร้น-โน-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่-มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

(e) enthrall    (อิน-ธร่อล)  (สะกดใจให้ลุ่มหลงเหมือนด้วยเวทมนตร์, ทำให้หลงใหล, ทำให้เคลิบเคลิ้มรื่นรมย์)

 

19. Many people find that exercise is a good way to alleviate (อะ-ลี้-วิ-เอท) (v) the effects of stress.

(คนจำนวนมากพบว่า  การออกกำลังเป็นวิธีการที่ดีที่จะ  บรรเทา-ทำให้น้อยลง   ผลกระ ทบของความเครียด)

(a) malinger    (มะ-ลิ้ง-เจ้อะ)  (แกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลี่ยงงาน) 

(b) adhere    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)   

(c) anticipate    (แอน-ทิส-ซิ-เพท)  (๑.  คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดหวัง, ทำนาย,   ๒. ลงมือกระทำการก่อน, ใช้สอยล่วงหน้า, เกิดล่วงหน้า) 

(d) relieve    (ริ-ลีฟว)  (บรรเทา, ปลดเปลื้อง, ทำให้ลดน้อยลง)  

(e) burgeon    (เบ๊อร์-เจิ้น)  (งอกงาม, เจริญเติบโต, ผลิ, ผลิหน่อ, เพิ่มขึ้น, เริ่มเจริญ, เจริญโดยฉับพลัน) 

 

20. The chef was prodigal (พร้อด-ดิ-เกิ้ล) (a) with his employer’s money, spending thousands of dollars on ingredients for what was supposed to be a simple meal. 

(หัวหน้าพ่อครัว   ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-ไม่มีความเสียดาย-สิ้นเปลืองยิ่ง    กับเงินของนายจ้างของเขา   โดยการใช้จ่ายเงินหลายพันเหรียญไปกับส่วนผสม (ของอาหาร)  ซึ่งได้รับการคาดคะเนว่าเป็นเพียงมื้ออาหารธรรมดาๆ)

(a) banal    (บะ-แน่ล)  (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น) 

(b) glib    (กลิบ)  (พูดคล่อง, พูดจ้อ, คล่องแคล่ว, กะล่อน)

(c) acrimonious    (แอค-ริ-โม้-เนียส)  (รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด, บาดหู, ถึงพริกถึงขิง) 

(d) wastefully extravagant    (สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(e) callous    (แค้ล-ลัส)  (ใจแข็ง, ใจจืดใจดำ, ด้าน, ตายด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่เห็นอกเห็นใจ) 

หมายเหตุ    -    Prodigal”  ในประโยคข้างบนเป็นคำคุณศัพท์  แต่เมื่อเป็นคำนามหมายถึง   “คนสุรุ่ยสุร่าย, คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป