หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 26)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.  (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. He has been having a clandestine affair with his secretary since she first came to work in the company.

(เขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวลับๆกับเลขาฯของเขา  ตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัท)

    (a) reticent (เร้ท-ทิ-เซิ่นท) (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

    (b) hostile (ฮอส-ไทล) (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์

    (c) secret (ลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, เป็นความลับ, ปิดบัง, อำพราง)

   (d) harmonious (เสนาะหู, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, ประสานกัน, เข้ากันได้, สามัคคี)

2. She arrived at the hospital in a state of apprehension of what the doctor would say about her child.

(เธอมาถึงที่โรงพยาบาลในสภาวะของความหวาดกลัว  ในสิ่งที่หมอจะพูดเกี่ยวกับลูกของเธอ – เช่นว่าป่วยหนักหรือเป็นมะเร็ง)

    (a) gratefulness (ความกตัญญู, ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

    (b) prestige (เพรส-ที้จ) (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, เกียรติภูมิ, ศักดิ์ศรี, บารมี)

    (c) comprehension (ความเข้าใจ)

    (d) dread (เดรด) (ความหวาดกลัว, ความเกรงขาม, ความเกรงกลัว, ความเคารพยำเกรง)

3. His colleagues found him rather aloof.

(เพื่อนร่วมงานของเขาพบว่าเขาค่อนข้างจะห่างเหิน-โดดเดี่ยว-เย็นชา-ไม่สนใจ)

    (a) cowardly (ขี้ขลาด)

    (b) confident (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

    (c) reserved (สงบเสงี่ยม, สงวนท่าที)

    (d) amused (รู้สึกขบขัน-สนุกสนาน)

4. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียงอย่างรุนแรง-ดุเดือดกับเพื่อน)

    (a) unreasonable (ไม่สมเหตุสมผล)

    (b) academic (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

    (c) trustworthy (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

    (d) violent (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

5. She aspired to become a famous film star.

(เธอต้องการ-อยากเป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

    (a) intended (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

    (b) desired (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

    (c) commenced (เริ่มต้น)

    (d) hesitated (รีรอ, ลังเลใจ)

6. The waste matter from the factory contaminates the river.

(วัตถุ-สสารที่เป็นของเสียจากโรงงานทำให้แม่น้ำปนเปื้อน)

     (a) pollutes (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

    (b) diminishes (ทำให้ลดลง, ลดลง)

    (c) floods (ท่วม, ท่วมท้น)

    (d) flows into (ไหลเข้าไป)

7. Our country is compelled to import a large amount of rice and sugar each year.

(ประเทศของเราถูกบังคับให้นำเข้าข้าวและน้ำตาลจำนวนมากในแต่ละปี – คือไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ)

    (a) allowed (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

    (b) forced (บังคับ)

    (c) persuaded (เพอร์-สเว้ด-ดิด) (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

    (d) prohibited (โพร-ฮิ้บ-บิท-ทิด) (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

8. He resembles his father in appearance but not in character.

(เขาคล้ายคลึงกับ-เหมือนกับพ่อของเขาในรูปร่างลักษณะ  แต่มิใช่อุปนิสัยใจคอ)

    (a) look like (มีลักษณะท่าทางเหมือนกับ-คล้ายกับ)

    (b) imitates (เลียนแบบ)

    (c) looks up to (ยกย่อง, ชื่นชม)

    (d) detests (เกลียดชัง, รังเกียจ)

9. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) when they said she was a liar.

(เธอเดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก  เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

    (a) satisfied (พอใจ)

   (b) indigent (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท) (ยากจน, ขัดสน)

    (c) angry (โกรธ, โมโห)

    (d) deficient (ดิ-ฟิ-เชิ่นท) (ขาด, บกพร่อง, มีไม่พอ)

10. The jury listened carefully to the witness’s testimony.

(คณะลูกขุนฟังอย่างรอบคอบพยาน-หลักฐานของผู้เป็นพยาน)

    (a) assistance (ความช่วยเหลือ)

    (b) approval (การอนุญาต, การเห็นชอบ, การอนุมัติ)

    (c) requirement (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

    (d) evidence (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

11. People who are optimistic are mostly cheerful in adversity.

(คนที่มองโลกในแง่ดี  ส่านมากมักร่าเริงใน (ท่ามกลาง) ความเคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ-ความทุกข์ยาก)

    (a) illness (ความเจ็บป่วย, ความป่วยไข้)

    (b) poverty (ความยากจน)

    (c) hardship (ความลำบาก, การทนทุกข์ทรมาน, สิ่งที่สุดแสนจะทนได้, การกดขี่)

    (d) isolation (การปลีกตัว, การแยกตัวโดดเดี่ยว)

12. Scrutiny is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณา-ตรวจสอบอย่างละเอียด  คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบและลงรายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้รับข้อมูล)

    (a) destiny (โชคชตา, เคราห์กรรม)

    (b) rebellion (การกบฎ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

    (c) struggle (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

    (d) investigation (การสอบสวน, การสืบสวน)

13. Most religions are concerned with the worship of one or several deities as well as with ethical rules of conduct.

(ศาสนาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเคารพบูชาพระเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์  และ (เกี่ยวข้อง) กับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยาของความประพฤติ)

    (a) faith (ความศรัทธาเลื่อมใส)

    (b) behavior (พฤติกรรม, ความประพฤติ)

    (c) attitude (ทัศนคติ)

    (d) superstition (การเชื่อโชคเชื่อลาง, ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์, การถือผีถือสาง, ความเชื่อที่ผิด)

14. Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they ordinarily congregate (ค้อง-กรี-เก้ท) in large schools, often numbering in the hundreds.

(แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียวหรือเป็นคู่  พวกมันโดยปกติแล้วรวมตัว-จับกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่  บ่อยครั้งมีจำนวนเป็นหลายๆร้อยตัว)

    (a) assemble {รวบรวม, รวมเข้า, ประชุมกัน, รวมตัวกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

    (b) communicate (ติดต่อ, สื่อสาร)

    (c) dwell (อาศัยอยู่, พำนัก)

    (d) reproduce (ขยายพันธุ์, สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์, ผลิตซ้ำ)

15. In order to maintain physical well-being, a person should eat wholesome food and get sufficient exercise.

(เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย  บุคคลควรกินอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ-เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  และออกกำลังกายอย่างเพียงพอ)

    (a) well-cooked (ปรุงอย่างดี)

    (b) healthy (เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, แข็งแรง, สมบูรณ์, มีสุขภาพดี)

    (c) superb (ซู-เพิ้ร์บ) (ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

    (d) savory (มีรสชาติ, อร่อย, ดึงดูดใจ)

16. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) issues that came from the United States’ civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน  สิทธิมนุษยชน  และความยุติธรรม เป็นประเด็นที่เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา  ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ ๑๙๖๐)

    (a) political (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

    (b) domestic (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประเทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

    (c) conspicuous (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

    (d) contemporary (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

17. Throughout the 19th century, a succession of improvements in textile machinery steadily increased the volume of cloth and garment production.

(ตลอดศตวรรษที่ ๑๙  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรกลสิ่งทอ  ได้เพิ่มปริมาณการผลิตผ้าและและเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างสม่ำเสมอ)

    (a) luxury (ลั้ค-ชู-รี่) (ความหรูหรา-ฟุ่มเฟือย, ความโอ่อ่า, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

    (b) quantity (ปริมาณ, จำนวน)

    (c) refinement (การทำให้บริสุทธิ์, การขัดเกลา, การกลั่น)

    (d) attractiveness (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

18. Jim could not participate in the match because he had hurt his foot.

(จิมไม่สามารถเข้าร่วมในการแข่งขัน  เพราะว่าเขาเท้าเจ็บ)

    (a) flatter (ป้อยอ, ประจบ, ยกย่องเกินความจริง)

    (b) concentrate (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

    (c) take part in (มีส่วนร่วมใน)

    (d) squander (ผลาญ, ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

19. We are restricted to 30 miles an hour in built-up areas.

(เราถูกจำกัด – ความเร็ว – ที่ ๓๐ ไมล์ต่อชั่วโมง  ในพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง – หรืออาคารบ้านเรือน)

    (a) allowed (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

    (b) delayed (ทำให้ล่าช้า)

    (c) exceeded (เกิน, มากเกิน, เกินกว่าพอดี)

    (d) limited to (จำกัดอยู่ที่)

20. Leather quickly deteriorates in a hot, damp climate.

(หนังเสื่อมลง-เลวลง-แย่ลงอย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

    (a) gets better (ดีขึ้น)

    (b) becomes worse (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

    (c) decays {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

    (d) contracts (หดตัว)

21. Apartment living is vexing to some people because of the nearness of neighbors.

(การอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์น่าโมโห-น่าขุ่นเคืองต่อบางคน  เนื่องมาจากความใกล้ชิด (อยู่ติด) กับเพื่อนบ้าน – คือ ถูกเพื่อนบ้านรบกวน  เช่น  ส่งเสียงดัง)

    (a) comforting (ช่วยปลอบประโลม, ซึ่งปลอบโยน-ปลอบใจ, ให้ความสุขสบาย)

    (b) delighting (น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม, น่าพอใจ)

    (c) thrilling (น่าตื่นเต้น-เร้าใจ, น่าเสียวซ่าน)

    (d) irritating (น่าฉุนเฉียว, น่าโมโห, ซึ่งกวนประสาท, น่าระคายเคือง)

22. Many cities have made significant cutbacks in their spending on free public services.

(หลายเมืองได้ทำการตัดทอน-ลดลงอย่างสำคัญ  ในด้านค่าใช้จ่ายของตนในด้านการบริการสาธารณะแบบให้เปล่า –  คือ ไม่เก็บสตางค์ เช่น รถเมล์ รถไฟฟรี)

    (a) improvements (การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น)

    (b) augmentations (การเพิ่มขึ้น)

    (c) reductions (การลดลง)

    (d) disclosures (การเปิดเผย)

23. A referee in any matches must maintain an impartial judgment on competing teams.

(กรรมการในการแข่งขันใดๆ  จะต้องรักษาการใช้วิจารญาน – หรือการตัดสิน – แบบไม่ลำเอียง-ไม่เข้าข้างฝ่ายใด  ต่อทีมที่เข้าแข่งขัน)

     (a) sympathetic (เห็นอกเห็นใจ)

     (b) invariable (ไม่เปลี่ยนแปลง, คงที่)

     (c) attentive (สนใจ, ตั้งใจ, เอาใจใส่)

      (d) unbiased (อัน-ไบ๊-เอิสท) (ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ, ไม่เข้าข้าง, ตรงไปตรงมา)

24. Of all the wild dogs, none is more closely related to the domesticated dog than the wolf.

(ในบรรดาสุนัขป่า – ที่มิได้เลี้ยงตามบ้าน – ทั้งหมด  ไม่มีชนิดไหนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหมาที่ถูกฝึกให้เชื่องมากไปกว่าหมาป่า – เนื่องจากหมาป่ามีหลายพันธุ์  และ “wolf”  เป็นเพียง ๑ ชนิดในนั้น)

    (a) hunting (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

    (b) tame (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

    (c) ferocious (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

    (d) hybrid (ซึ่งเป็นพันธุ์ทางหรือพันธุ์ผสม)

25. Though many American men help with household chores (ชอร์ส), women still take responsibility for 70 percent.

(แม้ว่าผู้ชายอเมริกันจำนวนมากช่วยงานบ้าน-งานจิปาถะภายในบ้าน  ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานเหล่านี้อยู่ถึง ๗๐ เปอร์เซนต์)

     (a) tasks (ทาสค) (งาน, งานหนัก, เรื่องที่ยาก, ภาระหน้าที่)

    (b) industries (อุตสาหกรรม)

    (c) shopping (การซื้อของ, การจ่ายตลาด)

    (d) debts (เด็ทส) (หนี้สิน)

26. In the United States, the eroded value of the dollar is considered to be a result of inflation.

(ในสหรัฐฯ  ค่าที่ถูกกัดกร่อน-ทำให้สึกกร่อนของเงินดอลล่าร์  ถูกถือว่าเป็นผลลัพธ์ของเงินเฟ้อ)

    (a) earned (หาได้, หามาได้, ได้รับ, มีรายได้, ได้กำไร)

    (b) stabilized (ทำให้มั่นคงหรือมีเสถียรภาพ)

    (c) recorded (บันทึก)

    (d) diminished (ลดลง, ลดน้อยลง)

27. In southwestern Australia, horses are still valued for their stamina and speed in controlling cattle.

(ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย  ม้ายังคงถูกให้คุณค่า (ราคา) สำหรับความแข็งแรง-ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน  และความเร็วในการควบคุมฝูงวัว – คือพวกคาวบอยยังขี่ม้าไล่ต้อนวัว)

    (a) stability (ความมั่นคง, เสถียรภาพ)

   (b) courage (ความกล้าหาญ)

    (c) endurance (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

   (d) efficiency (ประสิทธิภาพ)

28. Newton’s explanation of gravity enabled astronomers to predict events such as eclipse with great precision.

(คำอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถทำนายเหตุการณ์  เช่น สุริยคราส-จันทรคราส  ด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง)

    (a) challenged (ท้าทาย)

    (b) compelled (บังคับ)

    (c) trained (ฝึกฝน, ฝึกซ้อม, อบรม)

    (d) allowed (ยอมให้, ทำให้เป็นไปได้, อนุญาตให้)

29. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิบัติ (หรือการดำเนินการ) การว่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม)

    (a) training (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

    (b) employment (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

   (c) legal (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

    (d) record keeping (การเก็บรักษาประวัติ)

30. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก-เรื่องตลก,  ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือเพื่อกระตุ้น-ก่อให้เกิดการหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง – คือเพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น  เนื้อเรื่องในละคร จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

    (a) cause (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

   (b) reward (ให้รางวัล)

   (c) ridicule (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

   (d) appreciate (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)