หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 259)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The police arrested the culprit (n) as he was leaving his apartment.

(ตำรวจจับ  ผู้กระทำผิด-ผู้ร้าย-นักโทษ-จำเลยในคดีอาญา  ในขณะที่เขากำลังออกจากอพาร์ตเม้นต์)

(a) leader    (ผู้นำ)

(b) suspected person    (ผู้ต้องสงสัย, ผู้ต้องหา)

(c) coroner    (ค้อ-ระ-เน่อะ) (เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ)

(d) guilty person    (บุคคลที่มีความผิด)

(e) witness    (พยาน, ผู้เห็น, ผู้เซ็นชื่อร่วมเป็นพยาน, หลักฐาน, คำให้การเป็นพยาน)

 

2. The patient’s condition has deteriorated (v) since the operation.

(อาการของผู้ป่วย  แย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง-ชำรุด-แตกสลาย-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย  ตั้งแต่การผ่าตัด)

(a) improved    (ปรับปรุง, ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(b) changed    (เปลี่ยนแปลง)

(c) worsened    (แย่ลง, เลวลง, ทำให้แย่ลง-เลวลง)

(d) terminated    (สิ้นสุด, ยุติ, ทำให้ยุติ)

(e) devastated    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)

 

3. Is this vase a genuine (เจ๊น-ยู-อีน) (a) antique?

(แจกันใบนี้เป็นวัตถุโบราณ  แท้-แท้จริง-จริงใจ-ไม่เสแสร้ง   หรือเปล่า)

(a) valuable    (มีค่า, มีราคา, มีคุณค่า, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(b) ancient    (เก่าแก่, โบราณ)

(c) real    (จริง, แท้, ไม่ปลอม, แท้จริง, จริงใจ)

(d) prominent    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เด่นชัด, สะดุดตา)

(e) ample     (พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง)

 

4. This hospital is supported by voluntary (a) contributions.

(โรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาค  โดยสมัครใจ-โดยอาสาสมัคร-ตั้งใจ-จงใจ-โดยเจตนา-อิสระ-มีอิสระในการเลือก-เกิดขึ้นเอง)

(a) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(b) unexpected    (มิได้คาดฝัน, มิได้คาดหมาย)

(c) prosperous    (เจริญรุ่งเรือง)

(d) unforced    (มิได้บังคับ, สมัครใจ)

(e) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

 

5. During the snow storm tremendous (a) snow covered the rood of most houses.

(ระหว่างพายุหิมะ  หิมะ  มากมายมหาศาล-ใหญ่โตมาก-มหึมา-อย่างยิ่ง-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม   ปกคลุมหลังคาของบ้านส่วนใหญ่)

(a) unavailable    (ไม่มี, ไม่สามารถหาได้)

(b) a great deal    (จำนวนมาก)

(c) minimal    (เล็กที่สุด, น้อยที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ดีเลิศ, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย, สูงส่ง)

(e) meager    (ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, มีน้อย, ยากจน, ผอม)

 

6. Some of technology’s negative aspects are extremely hard to remedy (v).

(แง่มุมในทางลบบางอย่างของเทคโนโลยี  เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะ  ทำให้ถูกต้อง-แก้ไข-รักษา-เยียวยา-บรรเทา-ฟื้นฟู-ขจัด-กำจัด)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) correct    (แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง, ลงโทษ (เพื่อแก้ไข), ตำหนิ (เพื่อแก้ไข), ตรวจ, แก้)

(c) identify    (ระบุ, บอกชื่อ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(d) utilize    (ใช้ประโยชน์)

(e) imitate    (เลียนแบบ)

 

7. A drastic change in one part of the environment is apt (a) to cause an equally drastic, but unexpected, change somewhere else.

(การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม   มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-ง่ายสำ หรับ-เรียนเก่ง-ฉลาด-เหมาะสม-พร้อม-เต็มใจ   ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเท่าๆ กัน, แต่ว่ามิได้คาดฝัน, ในที่อื่นๆ)

(a) likely    (เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, เหมาะสม, สมควร, มีหวัง)

(b) necessary    (จำเป็น)

(c) advised    (เป็นการแนะนำ, ได้รับการแนะนำ)

(d) rumored    (เป็นข่าวลือ, ถูกลือ)

(e) confidential    (ลับ, เป็นความลับ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ)

 

8. I don’t have the slightest notion (n) of what this poem means.

(ผมไม่มี   ความนึกคิด-ความคิดเห็น-ความคิดชั่วขณะหนึ่ง-ความเชื่อ-ความคิดโง่ๆ-ความตั้งใจ   แม้แต่น้อยนิดที่สุด  ว่าโคลงบทนี้หมายถึงอะไร)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) policy    (นโยบาย)

(c) idea    (ความคิด)

(d) commentary    (ข้อคิดเห็น, คำวิจารณ์, บทความแสดงข้อคิดเห็น)

(e) insinuation    (การพูดเป็นนัยหรือเป็นเชิง, การพูดแย้มหรือสอดแทรก)

 

9. Penicillin quickly supplanted (v) the sulfa drugs in the treatment of bacterial diseases.

(เพนนิซิลลิน  เข้าแทนที่-แทนที่-แย่งที่   ยาซัลฟาอย่างรวดเร็ว  ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับแบคทีเรีย)

(a) was added to    (ถูกเพิ่มเข้ากับ)

(b) improved    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น)

(c) provided support for    (ให้การสนับสนุนแก่)

(d) replaced    (แทนที่)

(e) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

 

10. The human brain is the most magnificently (adv.) organized concentration of matter in the known universe.

(สมองมนุษย์เป็นการรวมศูนย์ที่มีการจัดระเบียบ   อย่างดีเลิศ-อย่างโอ่อ่า, งดงาม, สง่า-อย่างภาคภูมิ, ผึ่งผาย-อย่างสูงส่ง   ที่สุดของสสาร  ในจักรวาลที่เป็นที่รู้จักกัน)

(a) strangely    (อย่างประหลาด, อย่างผิดแปลก, อย่างไม่คุ้นเคย-ไม่เคยชิน, อย่างคาดไม่ถึง, อย่างแปลกถิ่น)

(b) completely    (อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่, อย่างสิ้นเชิง)

(c) superbly    (อย่างดีเลิศ, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างมากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) perplexingly    (อย่างน่างงงวย, อย่างน่าฉงน)

(e) momentarily    (ชั่วขณะหนึ่ง)

 

11. Censorship is one way a society can reinforce (v) the mores and customs that regulate the conduct of its members.

(การเซนเซอร์ (แก้ไขตัดตอน) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งสังคมสามารถ   เพิ่มกำลังใหม่-เสริมกำลัง-ทำให้แข็งแรง-สนับสนุน-ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น-เพิ่ม-เสริม    ธรรมเนียมปฏิบัติและประเพณีซึ่งควบคุม (วางระเบียบ) ความประพฤติของสมาชิกของสังคมนั้น)

(a) monitor    (ตรวจสอบ)

(b) allow    (อนุญาต, ยอมให้ทำ)

(c) strengthen    (ทำให้แข็งแรงขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพ, ให้พลัง, แข็งแรงหรือมีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(d) stimulate    (กระตุ้น, เร้า)

(e) annihilate    (ทำลายล้าง, บดขยี้)

 

12. No one ever knew the reason for the enmity (n) between the two families.

(ไม่มีใครเคยรู้ถึงเหตุผลของ   ความเกลียดชัง-ความเป็นศัตรูกัน-ความรู้สึกต่อต้าน-ความมีเจตนาเป็นอริ    ระหว่าง    ครอบครัวนี้)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) hatred    (เฮ้-ทริด(ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

(c) friendship    (มิตรภาพ)

(d) remoteness    (ความห่างไกล, ความห่างเหิน, ความโดดเดี่ยว)

(e) generosity    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง)

 

13. Premature baldness in both sexes may result from a shortage (n) or imbalance of sex hormones.

(การศีรษะล้านก่อนวัยทั้งในเพศชายและหญิง  อาจเป็นผลมาจาก   ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-จำนวนที่ไม่เพียงพอ-จำนวนที่ขาด    หรือการไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศ)

(a) depletion    (การใช้หมดไป)

(b) excess    (การมากเกิน, การมากเกินจำเป็น)

(c) production    (การผลิต)

(d) deficiency    (ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, ความไม่สมบูรณ์, ภาวะที่ขาดแคลน)

(e) distribution    (การจำหน่าย, การส่ง (น้ำไปตามท่อ), การแจกจ่าย, การกระจาย)

 

14. In many countries, garlic has been indispensable (a) in cooking for about five thousand years.

(ในหลายๆ ประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่งที่   จำเป็นอย่างยิ่ง-ที่ขาดเสียมิได้    ในการปรุงอาหาร  เป็นเวลาประมาณ    พันปีแล้ว)

(a) insignificant    (ไม่สำคัญ)

(b) prominent    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, เด่นชัด, สะดุดตา)

(c) useful    (มีประโยชน์)

(d) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(e) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

 

15. The demolition (n) of the old school building will be carried out in two years, prior to the construction of the electric train station.

(การรื้อ-การทำลาย-การโค่น-ภาวะที่ถูกรื้อ   อาคารโรงเรียนหลังเก่า  จะถูกดำเนินการภาย ใน    ปี  ก่อนการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า)

(a) renovation    (การปรับปรุงใหม่, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, การทำให้มีพลังหรือชีวิตชีวาใหม่)

(b) establishment    (การสร้าง, การจัดตั้ง, การก่อตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ)

(c) destruction    (การทำลาย, ภาวะที่ถูกทำลาย, สาเหตุของการทำลาย, วิธีการทำลาย)

(d) reparation    (การซ่อมแซม, การแก้ไข, การปรับปรุง, การปฏิสังขรณ์, การฟื้นฟู, การชดเชย, การรักษาเยียวยา)

(e) prohibition    (การห้าม, การป้องกัน, การขัดขวาง)

 

16. The other committee members disapproved (v) of his methods.

(กรรมการคนอื่นๆ   ไม่พอใจ-รังเกียจ-ไม่เห็นด้วย-ไม่อนุญาต    (กับ) วิธีการของเขา)

(a) refused to reply    (ปฏิเสธที่จะตอบ)

(b) be sorry for    (เสียใจในเรื่อง)

(c) showed dislike of    (แสดงความไม่ชอบในเรื่อง)

(d) agreed to do    (ตกลงที่จะทำ)

(e) be reluctant to    (ไม่เต็มใจที่จะ)

 

17. The prime minister yielded (v) to public pressure and resigned immediately.

(ท่านนายกรัฐมนตรี   ยอม-ยอมจำนน-ยอมให้-อ่อนข้อให้-ให้ผล-ทำให้เกิด-ผลิต    ต่อแรงกดดันของสาธารณชน  และลาออกโดยทันที)

(a) surrendered    {ยอมแพ้, ยอมจำนน, มอบตัว (กับตำรวจ)}

(b) threw something    (ขว้างหรือโยนบางสิ่ง)

(c) replaced    (แทนที่)

(d) stated nothing    (ไม่พูดอะไร)

(e) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, หยั่งรู้ล่วงหน้า, ทำก่อน, ทำตัดหน้า)

 

18. She knew from experience how futile (a) it was to argue with her father.

(เธอทราบจากประสบการณ์ว่า  มัน   ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์-หาความจริงไม่ได้-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ-ไม่เอาจริงเอาจัง   เพียงใด  ที่จะโต้เถียงกับพ่อของเธอ)  (คือ  ไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกับพ่อ)

(a) fertile    {(ดิน) อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด}

(b) forceful    (มีอำนาจ, มีพลัง, เข้มแข็ง, เด็ดเดี่ยว)

(c) fruitful    (มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก, ที่ให้ผลดี, อุดมสมบูรณ์, มีกำไร)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไร้ผล)

(e) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน, พิถีพิถัน, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, จู้จี้)

 

19. Cowboy films traditionally open with a view of an immense (a) spread of rugged terrain.

(หนังคาวบอยโดยธรรมเนียมแล้ว  จะเปิดฉากขึ้นมาด้วยผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่   มหึมา-ไร้ขอบเขต-มโหฬาร-ใหญ่มาก-มากมาย-เหลือคณานับ-กว้างขวาง-(ภาษาพูด) ดีมาก, ยอดเยี่ยม   ของภูมิประเทศที่ขรุขระ-หรือเต็มไปด้วยก้อนหิน)

(a) a beautiful    (สวยงาม)

(b) an unsettled    (ไม่มีผู้ตั้งรกรากถิ่นฐาน)

(c) a limited    (จำกัด, อยู่ในวงแคบ)

(d) a vast    (กว้างขวางมาก, มหึมา, ไพศาล, มากมาย, ใหญ่โตมาก)

(e) a microscopic    (เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

 

20. Two people were fatally (adv.) knifed at a subway station in Seoul last month.

(คน   คนถูกแทง  (ถึง) ตาย-ซึ่งทำให้ตายได้-ร้ายกาจ-เป็นอันตราย-เคราะห์ร้าย-ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือล้มเหลว-เป็นเรื่องโชคชะตา    ด้วยมีด  ที่สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงโซลเมื่อเดือนที่แล้ว)

 (a) accidentally    (โดยอุบัติเหตุ, โดยมิได้เจตนา)

 (b) on purpose    (โดยตั้งใจ)

 (c) to death    (ถึงตาย)

 (d) injured    (ได้รับบาดเจ็บ)

(e) judiciously    (อย่างฉลาด, อย่างเข้าท่า, อย่างมีวิจารณญานดี)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป