หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 256)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The Ally made a heavy bombing at the enemy’s headquarters but missed (v) the target due to very poor visibility.

(ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดกองบัญชาการของศัตรูอย่างหนัก  แต่   พลาด-ทำพลาด-ปาพลาด-พลาดโอกาส-พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่นๆ-คิดถึง-ทำหาย-หลบหลีก-หนี-ไม่สา    มารถเข้าใจ   เป้าหมาย  เนื่องจากทัศนวิสัยที่แย่มาก)  (เช่น  หมอกลงจัด หรือฝนตกหนัก) 

(a) captured    (จับกุม,  จับได้, ยึดได้, ตีได้, ยึดครอง, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงใหล)

(b) failed to hit    (ไม่ถูกเป้า, ไม่เข้าเป้า, พลาดเป้าหมาย)

(c) grabbed something    (คว้าหรือฉวยบางสิ่ง)

(d) bullied    (รังแก, ข่มเหง, คนขี้รังแก-ข่มเหงคน)

(e) scattered    (กระจัดกระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระเจิง,  สาด, โปรย, หว่าน)

 

2. The employees’ attempt to disclose (v) the truth was systematically blocked.

(ความพยายามของพนักงานที่จะ  เปิดเผย-เปิดโปง-ทำให้ปรากฏ   ความจริง  ถูกขัดขวางอย่างเป็นระบบ)

(a) discover    (ค้นพบ)

(b) include    (รวมไปถึง, ประกอบด้วย)

(c) explain    (อธิบาย)

(d) reveal    (เปิดเผย, เผย, แสดงให้เห็น, แสดง, ทำให้ปรากฏ)

(e) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

 

3. The new government has formulated a policy that will promote rather than hinder (v) reform.

(รัฐบาลใหม่ได้กำหนดนโยบายซึ่งจะช่วยส่งเสริม  มากกว่าที่จะ   กีดขวาง-ขัดขวาง-หยุด ยั้ง   การปฏิรูป)

(a) encourage    (ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, กระตุ้น, สนับสนุน)

(b) delay    (ทำให้ล่าช้า, ทำให้ยืดเวลาออกไป, ทำให้เสียเวลา, ถ่วงเวลา, เลื่อน)

(c) reduce    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) jeopardize    {ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, เสี่ยง (ต่อการสูญเสีย)}

(e) emancipate    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ, ปลดเปลื้อง)

 

4. Hemoglobin in the blood carries oxygen throughout (prep.) the body.

(เฮโมโกลบินหรือสารสีแดงในเม็ดเลือดแดง  พาออกซิเจน  ไปทั่ว-โดยตลอด-ทุกหนทุกแห่ง-ตั้งแต่ต้นจนจบ   ร่างกาย)

(a) away from    (ห่างจาก, หนีจาก)

(b) all over    (ไปทั่ว)

(c) associated with    (เกี่ยวข้องกับ, สัมพันธ์กับ)

(d) discarded by    (ถูกละทิ้งโดย, ถูกทอดทิ้งโดย)

(e) consumed by    (ถูกใช้หรือบริโภคโดย)

 

5. More than eight thousand magazines are published periodically (adv.) in the United States.

(วารสารมากกว่า  ๘,๐๐๐  ฉบับ  ได้รับการตีพิมพ์  เป็นระยะๆ–เป็นช่วงๆ-เป็นครั้งเป็นคราว-เป็นเวลา   ในสหรัฐฯ)

(a) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นความลับ)

(b) exclusively    (ผูกขาด, เฉพาะตัว, แต่ผู้เดียว, อย่างเดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(c) momentarily    (ชั่วขณะหนึ่ง)

(d) regularly    (อย่างสม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตามปกติ)

(e) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)

 

6. The United States sustains an economic life that is more diversified (a) than any other countries on Earth.

(สหรัฐฯดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่ง  หลากหลาย-หลายชนิด-แตกต่างกัน    มากกว่าประ เทศอื่นใดในโลก)

(a) peaceful    (มีความสงบ, รักสันติ)

(b) miserable    (ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, เลว, น่าสังเวช, น่าดูถูก)

(c) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียง, มีน้ำหนึ่งใจ

 เดียวกัน)

(d) varied     (หลากหลาย, หลายรูปแบบ, แตกต่างกัน, ต่างๆนาๆ, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลากสี)

(e) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

 

7. Because it symbolized strength, the oak was traditionally worshipped (v) and had numerous mythological associations.

(เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง (เข้มแข็ง), ต้นโอ๊กได้รับการ  บูชา-สักกา ระ-กราบไหว้-บวงสรวง   ตั้งแต่ดั้งเดิม (เป็นประเพณี)  และมีความเกี่ยวข้องกับนิทานปรัมปรา (โบราณ) มากมาย)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) transported    (ขนส่ง)

(c) engraved    (แกะสลัก, จารึก, ฝัง, ประทับใจ, ตรึงใจ, ทำเพลต)

(d) revered    (เคารพนับถือ, บูชา, ยำเกรง)

(e) deserted    (ทอดทิ้ง, ทิ้งร้าง)

 

8. Zinc ores are abundantly (adv.) distributed throughout the world.

(สินแร่สังกะสีถูกกระจายไป  อย่างอุดมสมบูรณ์-อย่างล้นเหลือ  ทั่วโลก)

(a) generously    (อย่างเอื้อเฟื้อ, อย่างใจกว้าง)

(b) naturally    (เป็นธรรมชาติ, ตามธรรมชาติ)

(c) conveniently    (อย่างสะดวกสบาย, อย่างเหมาะสม, อย่างใกล้มือ)

(d) scarcely    (อย่างหาได้ยาก, แทบจะหาไม่ได้)

(e) plentifully    (อย่างมากมาย, อย่างอุดมสมบูรณ์)

 

9. A fly is airborne (a) as soon as it beats its wings.

(แมลงวัน  ลอยไปในอากาศ-ลงมาจากอากาศ-ขนมาทางอากาศ   ในทันทีที่มันกะพือปีกของมัน)

(a) hatched    (ฟักออกมา, ฟักไข่, กกไข่, ฟักหรือกกไข่เป็นตัว, ผลิต, วางแผน)

(b) aloft    (ลอยขึ้นไป, ขึ้นไปในอากาศ, สูงขึ้นไป, เบื้องบน, บนสวรรค์)

(c) unruly    (ไม่ยอม, ดื้อรั้น, ปกครองยาก, ควบคุมไม่อยู่, ไม่รักษาระเบียบวินัย)

(d) bulky    (ใหญ่, เกะกะ, เทอะทะ)

(e) obese    (อ้วนจัด, อ้วนพุงพลุ้ย)

 

10. Some sea urchins have venomous (a) spines.

(เม่นทะเลบางชนิดมีหนามซึ่ง  เป็นพิษ-มีพิษ-มุ่งร้าย-ชั่วร้าย)

(a) sensuous    (เซ้น-ชู-อัส)  (หมกมุ่นในกาม, เกี่ยวกับโลกีย์, เกี่ยวกับความรู้สึกหรืออวัยวะสัมผัส)

(b) crooked    (งอ, คด, โค้ง, เบี้ยว, โกง, เอียง, หลังค่อม, ทุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา)

(c) poisonous    (มีพิษ, เป็นพิษ)

(d) brittle    (เปราะ, แตกหักได้, งอไม่ได้, ปรับตัวไม่ได้)

(e) tough    (ทัฟ)  (เหนียว, แข็งแกร่ง, ทรหด, ทนความยากลำบากได้ดี)

 

11. The cougar has been spotted (v) in every Canadian province except Newfoundland and Prince Edward Island.

(สิงโตภูเขาถูก   เห็น-จำได้-ทำให้เป็นจุดเป็นแต้ม-ทำให้เปื้อนเปรอะ-เปื้อน-เปรอะ   ในทุกจังหวัดของแคนาดา  ยกเว้นจังหวัดนิวฟาวด์แลนด์ และเกาะปรินซ์เอดเวิร์ด)

(a) famed    (ทำให้มีชื่อเสียง, เลื่องลือ)

(b) sighted    (เห็น, มองเห็น, สังเกต, ทอดสายตา, ปรับภาพ, เล็ง, ส่อง, เล็งวัด)

(c) trapped    (วางกับดัก, ขุดหลุมพราง, ทำให้ติดกับดัก, ทำให้ตกหลุมพราง, จับกุม, ยึดไว้)

(d) captured    (จับ, จับกุม, เข้ายึด, ยึดครอง, ถ่ายภาพ)

(e) slaughtered    (สล้อ-เท่อะ)  (ฆ่าสัตว์, ฆ่าเป็นอาหาร, ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง, สังหารหมู่)

 

12. A statute of limitations is a law that fixes (v) the time within which various types of lawsuits may be brought.

(กฎหมายกำหนดอายุความ  คือกฎหมายซึ่ง  กำหนดแน่นอน-ทำให้แน่น-ติด-ติดแน่น-เพ่งมอง-เพ่งความสนใจ-ซ่อมแซม   เวลา  ซึ่งคดีความนาๆ ชนิดอาจจะถูกนำขึ้นสู่ศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว)

(a) sets    (กำหนด, ตั้ง, วาง, จัด, ทำให้เข้ารูป-เข้าที่, ติด, ตอก, ตั้งเข็มนาฬิกา, วาง  เพลิง, จุดไฟ, สร้าง, เคลื่อนลง, ตก)

(b) extends    (ขยายออกไป, แผ่ออกไป)

(c) questions    (ถาม, สอบถาม, สงสัย)

(d) diminishes    (ลดน้อยลง, ทำให้ลดลง)

(e) consumes    (บริโภค, ใช้)

 

13. I am very sad about his untimely (a) death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย   ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม  ของเขา)

(a) disreputable    (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ) 

(b) cogent     (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             

(c) horrible    (ฮ้อร์-ระ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)             

(d) redoubtable    (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)      

(e) premature    (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

 

14. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) (a) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น   ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะ เหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม   และส่งเสียงดัง)

(a) disobedient    (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)  

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน) 

(c) fortuitous    (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี) 

(d) affluent    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย) 

(e) prodigious    (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด) 

 

15. It is undeniable (อัน-ดิ-ไน้-อะ-เบิ้ล) (a) that he has skill, but he needs to show more initiative.  

(มัน   ไม่อาจปฏิเสธ-ไม่อาจโต้แย้งได้-ไม่ผิดพลาดแน่นอน   ว่าเขามีทักษะ  แต่ว่าเขาจำ เป็นต้องแสดงความคิดริเริ่มเพิ่มมากขึ้น)

(a) unbearable    (ทนไม่ได้, ไม่สามารถอดกลั้นได้) 

(b) uncanny    (อัน-แค้น-นี่)  (แปลก, พิกล, ไม่ปกติ, ไม่ธรรมดา, ประหลาด, อัศจรรย์, ลึกลับ) 

(c) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, พล่าน, หยาบ)  

(d) indubitable    (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้

(e) derogatory    (ดิ-ร้อก-กะ-ทอร์-รี่)  (ที่เสื่อมเสีย, ที่เสียหาย) 

 

16. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ    ของผู้สมัครแข่งขัน  ณ  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

(e) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

 

17. Some desert reptiles, being cold-blooded, become dormant (a) in midsummer. 

(สัตว์เลื้อยคลานในทะเลทรายบางชนิด,  ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น,   จะ   อยู่เฉยๆ-ไม่เคลื่อน ที่-หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราว    ในช่วงกลางฤดูร้อน)

(a) inactive    (เฉื่อยชา, อยู่เฉยๆ, ไม่ทำอะไร, ไม่เคลื่อนไหว, ขี้เกียจ)

(b) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

(c) sensitive    (อ่อนไหว, ไวต่อความรู้สึก)

(d) feverish    (เป็นไข้, มีไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

(e) inaccessible    (เข้าไม่ถึง, เข้าไปไม่ได้, เข้าได้ยาก)

 

18. The most pressing (a) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา    ด่วน-รีบด่วน    ที่สุด  ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก)  ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

(e) oblivious    (ลืม, ไม่คำนึงถึง, ไม่รู้ถึง, ไม่ทราบ, ซึ่งทำให้ลืม)

 

19. Mrs. Spinner was uneasy (a) about letting her son play in the vicinity of the railroad tracks.

(มิสซิสสปินเน่อร์    เป็นทุกข์-เป็นห่วง-วิตกกังวล-กระสับกระส่าย-ไม่สบายใจ    เกี่ยวกับการปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในบริเวณของรางรถไฟ)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) anxious or restless    (กังวลใจ-ห่วงใย-เป็นทุกข์  หรือ  กระสับกระส่าย)

(c) genteel    (ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี, งดงาม, สละสลวย, สุภาพ, เกี่ยวกับสังคมผู้ดี)

(d) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

 

20. If you can use a word correctly, there is a good chance that you comprehend (v) it. 

(ถ้าคุณสามารถใช้คำได้อย่างถูกต้อง  มีโอกาสดีที่คุณจะ   เข้าใจ   มัน)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(c) belittle    (ทำให้ดูด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญลดลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม)

(d) assault    (อะ-ซ้อลท)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน, การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การทำลาย (ชื่อเสียง), การข่มขืน)

(e) infer     (สรุป, ลงความเห็น, อนุมาน, ส่อให้เห็น, ชี้ให้เห็นว่า, แนะนำ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป