หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 255)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The colors of the sky are among the most accurate (a) weather indicators.  

(สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่   ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน   มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete    (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial    (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable   (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

 

2. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised (v).

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก   แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated    (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded    (แทนที่)

(d) disparaged    (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated     (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

 

3. When human beings first turned to farming, they became intensely (adv.) concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์มครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล    อย่างมาก-อย่างรุนแรง-อย่างเข้มข้น-ลึกซึ้ง-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง    เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน)  (คือ  วิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly    (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly    (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously    (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply    (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างยิ่ง, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly    (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

 

4. The dogsled is predominantly (adv.) used by Artic peoples for long-distance transportation.  

(เลื่อนที่ใช้สุนัขลากถูกใช้   อย่างโดดเด่น-อย่างมากกว่ากัน-อย่างมีอิทธิพลหรืออำนาจเหนือ    โดยผู้คนเชื้อชาติต่างๆแถบอาร์คติก (ขั้วโลกเหนือ)  สำหรับการขนส่งระยะทาง ไกล)

(a) probably    (บางที, อาจจะ, ไม่แน่นอน)

(b) habitually    (อย่างเป็นนิสัย-เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร)

(c) typically    (โดยทั่วไป, โดยเป็นแบบอย่าง)

(d) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างเป็นที่ไว้วางใจ)

(e) chiefly    (เป็นหลัก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญที่สุด)

 

5. There has never been a chairman nomination in that political party which was won by a unanimous (ยู-แน้น-นิ-เมิส) (a) vote.

(ไม่เคยมีการเสนอชื่อประธานในพรรคการเมืองนั้น   ซึ่งได้รับชัยชนะโดยการลงคะแนนเสียงที่   เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(a) envious    (เอ๊น-เวียส)  (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา, ขี้หึง)

(b) amiable    (เอ๊-มี-อะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, สุภาพ,  อ่อนโยน, น่ารัก, ด้วยไมตรีจิต)

(c) harmonious; united; agreed; concordant; accordant    (เห็นพ้องต้องกัน, พร้อมเพรียงกัน;  สามัคคี;  ตกลงกันได้-เห็นพ้องกัน;  ซึ่งสอดคล้องกัน;  ซึ่งลงรอยกัน)

(d) ingenious    (อิน-เจ๊น-เยิส)  (เฉลียวฉลาด, ช่างประดิษฐ์, คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, เจ้าความคิด)

(e) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

 

6. The company gave profuse (โพร-ฟิ้วซ)  (a) apologies to customers for the defects in its product.  

(บริษัทให้คำขอโทษ   มากมาย-มากเกิน-สะพรั่ง-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย    แก่ลูกค้า  สำหรับข้อบกพร่อง-ข้อเสียหาย-สิ่งชำรุด  ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท)

(a) supercilious    (ซู-เพอะ-ซิ้ล-เลียส)  (ทะนงตัว, วางมาด, อวดภูมิ, หยิ่ง, ยโส)

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, โว)

(c) indefatigable    (อิน-ดิ-แฟ้ท-ทิ-กะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย, ไม่ย่อท้อ)

(d) excessive; superabundant; extravagant   {มากมาย-มากเกินปกติหรือความจำเป็น; มีมากมายเกินไป-เหลือล้น-มากเกินต้องการ; มากเกินควร-ฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง}

(e) upbeat    (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(f) obsequious    (ออบ (เอิบ)-ซี้-เควียส)  (ประจบ, สอพลอ, เอาใจ, เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์)

 

7. We don’t like people who are unkind (a) to animals.

(เราไม่ชอบผู้คนที่   เหี้ยม-ไม่ปรานี-ไม่เมตตา-ไร้ความกรุณา-ไม่เห็นอกเห็นใจ-รุนแรง   ต่อสัตว์)

(a) not known    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(b) unkempt    (สกปรก, หยาบ, หยาบคาย, รุ่มร่าม, ไม่มีระเบียบ, เป็นกระเซิง, (ผม) ยุ่งเหยิง)

 (c) cruel    (ทารุณ, โหดร้าย, เหี้ยมโหด)

 (d) jealous    (อิจฉาริษยา, หึงหวง)

(e) precise    (แน่นอน, ตรง, เผง, ชัดแจ้ง)

 

8. They went on an expedition (n) to explore the Arctic.

(พวกเขาทำ   การเดินทาง-คณะผู้เดินทาง-ความว่องไวหรือรวดเร็ว   เพื่อสำรวจบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) attempt    (ความพยายาม)

(b) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, อันตรายที่คาดไม่ ถึง, ความตื่นเต้น)

(c) trip    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การเดินพลาด)

(d) penalty    (การลงโทษ, การลงโทษทางอาญา, ค่าปรับ, ค่าสินไหมทดแทน)

(e) acumen    (แอ๊ค-คิว-เม่น)  (ความแหลมคม, ความฉลาดปราดเปรื่อง)

 

9. Plenty of fresh air contributes to (v) good health.

(อากาศบริสุทธิ์จำนวนมาก  มีส่วนช่วยให้เกิด-มีคุณูปการต่อ   สุขภาพที่ดี)

(a) helps bring about    (ช่วยทำให้เกิด)

(b) results from    (เป็นผลมาจาก)

(c) demonstrates    {สาธิต (วิธีใช้), แสดง, เดินขบวนหรือชุมนุมเพื่อประท้วง, พิสูจน์, แสดงให้เห็น (ด้วยตัวอย่าง, ด้วยเหตุผล ฯลฯ)}

(d) is necessary for    (มีความจำเป็นสำหรับ)

(e) mingles with    (ปะปน, คลุกคลี, คบหา)

 

10. He overcame (v) his fear of height.

(เขา   เอาชนะ-มีชัย-พิชิต-ข่มขวัญ-ครอบงำ   ความกลัวความสูงของเขาได้)

(a) hid    (ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง)

(b) conquered    (ปราบ, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยกำลัง)

(c) reproached    (ตำหนิ)

(d) was aware of    (ตระหนักดี, รู้ดี)

(e) compelled    (บังคับ, ทำให้ต้อง)

 

11. Mountain climbers challenge the limits of human stamina (n) in their attempts to scale the world’s highest peaks.

(นักปีนเขาท้าทายความจำกัดของ   ความทรหดอดทน-ความแข็งแกร่ง-ความแข็งแรง-สุข ภาพ   ของมนุษย์  ในความพยายามของพวกเขาที่จะปีนไต่ยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก)

(a) ability    (ความสามารถ)

(b) suffering    (ความลำบาก, ความทนทุกข์ทรมาน)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) intelligence    (สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ข่าวกรอง, การสืบราชการลับ)

(e) attribute    (คุณสมบัติ, คุณลักษณะ)

 

12. The demand for natural fur products began to subside (v) when environmental concerns became fashionable.

(ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ตามธรรมชาติเริ่ม   ลดลง-บรรเทาลง-ถอยลง-จมลง-ทรุด-ตกตะกอน-นอนก้น    เมื่อความวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มกลายเป็นแฟชั่น  หรือสมัยนิยม)

(a) escalate    (ขยายตัว, ลุกลาม, ขยายวงกว้าง)

(b) decline    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) double    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(d) fluctuate    (เปลี่ยนแปลง, ขึ้นๆลงๆ)

(e) disseminate    (เผยแพร่, แพร่กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย)

 

13. In astronomy, a scale of magnitude from one to six denotes (v) the brightness of a star.

(ในดาราศาสตร์, สเกลของขนาดจาก    ถึง    บ่งชี้-แสดงถึง-เป็นเครื่องหมาย-ชี้แนะ   ความสว่างของดาว)

(a) predicts    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า, พยากรณ์)

(b) examines    (ตรวจสอบ, สอบ, ทดสอบ, สอบสวน, พิจารณา, ไต่ถาม)

(c) signifies    (บ่งชี้, แสดงออก, มีความหมาย, บอกใบ้, เป็นลาง, เป็นนิมิต, บอกให้รู้ล่วงหน้า, มีความสำคัญ)

(d) contrasts    (แสดงความผิดแผกกันโดยการเปรียบเทียบ, เปรียบเทียบความคิดที่ผิดแผกกัน)

(e) eradicates    (กำจัด, ทำให้หมดไปโดยสิ้นเชิง)

 

14. Recent discoveries in Montana indicate that some dinosaurs may have resided (v) in colonies.

(การค้นพบเมื่อเร็วๆ มานี้ในรัฐมอนตานา (สหรัฐฯ) บ่งชี้ว่า  ไดโนเสาร์บางชนิด  อยู่อา ศัย-พำนักอยู่อย่างถาวร-อยู่ประจำ-อยู่เป็นเวลานาน   ในอาณานิคม  หรือรวมกันเป็นฝูง)

(a) lived    (อยู่, อาศัย, มีชีวิตอยู่, ดำเนินชีวิต, อยู่ในความทรงจำ, อยู่ได้ด้วย, กิน, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, มีอายุ, ผ่านชีวิต)

(b) hunted    (ล่า, ล่าสัตว์, ค้นหา, ตามหา)

(c) died    (ตาย)

(d) bred    (ออกลูก, แพร่พันธุ์, ผสมพันธ์, ทำให้เกิด, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, ทำให้ท้อง)  (มาจากกริยา  “Breed, Bred, Bred”)

(e) fed    (กิน, กินอาหาร, ป้อน, ให้อาหาร, เลี้ยง, เลี้ยงให้อ้วน, ให้, จัดให้, ทำให้พอใจ)  (มาจากกริยา “Feed, Fed, Fed”)

 

15. The beaver uses its engineering proficiency (n) to create intricate lodges and dams.

(ตัวบีเวอร์ใช้   ความเชี่ยวชาญ-ความชำนาญ-ความคล่องแคล่ว   ทางด้านวิศวกรรม  เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและเขื่อนที่สลับซับซ้อน)

(a) excavations    (การขุด, การเจาะ, รูที่เจาะ, อุโมงค์ที่ขุด)

(b) labor    (แรงงาน)

(c) skill    (ทักษะ, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ)

(d) experiments    (การทดลอง)

(e) treatment    (การรักษา, การวางตัว, การปฏิบัติ (ต่อผู้อื่น), การฉาบด้วยน้ำยา, การทำให้ผ่านกรรมวิธี)

 

16. Laboratory technicians must be trained to handle delicate instruments gingerly (จิ๊น-เจอะ-ลิ) (adv.).

(เจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการ  จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้จัดการกับอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน (แตกง่าย)   อย่างระมัดระวัง-อย่างรอบคอบ-อย่างประณีต-อย่างเฝ้าคอยดู)

(a) adeptly    (อย่างชำนาญ, อย่างคล่องแคล่ว)

(b) firmly    (อย่างมั่นคง, อย่างเด็ดเดี่ยว, อย่างแน่วแน่)

(c) cautiously   (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)

(d) confidently    (อย่างเชื่อมั่น, อย่างมั่นใจ)

(e) judiciously    (อย่างฉลาด, อย่างมีวิจารณญาณดี, อย่างเข้าท่า)

 

17. The microscope enables scientists to distinguish an incredible (a) number and variety of bacteria.

(กล้องจุลทรรศน์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเห็นความแตกต่าง  ของจำนวนและความหลากหลายที่   ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ   ของแบคทีเรีย   )

(a) a selected    (ที่ถูกเลือกมา)

(b) a verifiable    (สามารถพิสูจน์ความจริงได้, ตรวจสอบได้, ยืนยันได้)

(c) an unavoidable    (ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)

(d) an unbelievable    (ไม่น่าเชื่อถือ, เชื่อถือไม่ได้)

(e) an indisputable    (ที่ปฏิเสธไม่ได้, ที่โต้แย้งไม่ได้)

 

18. The characters in this novel are fictitious (a).

(ตัวละครต่างๆในนิยายเรื่องนั้น   ไม่จริง-ไม่มีตัวตน-เป็นเรื่องแต่งขึ้น-เป็นเรื่องโกหก-เป็นจินตนาการ)

(a) symbolic    (เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องหมาย, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนัย)

(b) credible    (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(c) not real people    (มิใช่ผู้คนจริงๆ)

(d) identifiable    (สามารถจำแนกแยกแยะได้, สามารถหาเอกลักษณ์ได้, สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้)

(e) concise    (สั้น, กะทัดรัด, ไม่เยิ่นเย้อ)

 

19. The warmth (วอร์มธ) of the room made the students doze (โดซ) (v).

(ความอบอุ่นของห้องทำให้นักเรียน    ม่อยหลับ-งีบหลับ-สัปหงก-เคลิ้ม)

(a) faint    (เป็นลม, สลบชั่วคราว, ท้อแท้ใจ)

(b) fall asleep    (งีบหลับ, ม่อยหลับ)

(c) yawn widely    (หาวปากกว้าง, หาว, หาวนอน, การหาว-หาวนอน-อ้าปากกว้าง)

(d) sweat profusely    (เหงื่อออกอย่างมากมาย)

(e) commence    (เริ่มต้น)

 

20. The child groped (โกรพ) (v) for the light switch.

(เด็ก   คลำหา-ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ   สำหรับสวิทช์ไฟ)  (คือ  คลำหาสวิทช์ไฟในที่มืด)

(a) reached confidently    (เอื้อมมือถึงอย่างมั่นใจ)

(b) searched blindly    (ค้นหาอย่างมองไม่เห็น  หรือไม่สามารถมองเห็นได้  -  คือค้นหาในที่มืด)

(c) listened attentively    (ฟังอย่างเอาใจใส่-ตั้งใจ)

(d) requested for    (ร้องขอ, เรียกร้อง)

(e) yearned for    (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป